Hlavní navigace

Vdovský, vdovecký důchod

Aby vám jako vdově nebo vdovci vznikl nárok na příslušný důchod, musel zemřelý splnit jednu z následujících podmínek:

 • pobíral starobní nebo invalidní důchod,
 • ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod nebo
 • zemřel následkem pracovního úrazu.

Vdovský nebo vdovecký důchod je pozůstalé/pozůstalému vyplácen pouze jeden rok od smrti manžela či manželky. Po roce může důchod dále pobírat pouze ta pozůstalá osoba, která:

 • pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • je plně invalidní,
 • dosáhla 55 let, jde-li o ženu, nebo 58 let, jde-li o muže.

Kdo má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod

Pokud po uplynutí jednoho roku od smrti manžela či manželky pozůstalá osoba některou z výše uvedených podmínek neplní, bude jí výplata vdovského nebo vdoveckého důchodu zastavena. Ovšem pokud v období do 2 let (do konce roku 2011 platila 5letá lhůta) od zániku dřívějšího nároku na pozůstalostní důchod bude některá z podmínek opět splněna, nárok na vdovský nebo vdovecký důchod se obnoví. Nárok na pozůstalostní důchod též zaniká uzavřením nového manželství.

V této souvislosti došlo od roku 2012 také ke zrušení tzv. odbytného, což byla jednorázově vyplacená částka ve výši 12 měsíčních pozůstalostních důchodů pojištěnci, který ztratil nárok na pozůstalostní důchod z důvodu uzavření nového manželství.

Jaká je výše důchodu

Pozůstalostní důchod je počítán podobně jako starobní důchod. Má dvě složky:

 • základní výměru
 • procentní výměru ve výši 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době smrti, případně 50 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní nebo starobní důchod.

Pokud pozůstalý zároveň pobírá jakýkoliv vlastní důchod, platí pravidlo o souběhu důchodů, tj. vyšší důchod je pobírán v plné výši a u nižšího důchodu se krátí procentní výměra na polovinu (základní výměra nenáleží).

Důchod je vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty, nebo pokud o to příjemce požádá, bezhotovostně na jeho účet u bankovního ústavu.

Jak požádat o pozůstalostní důchod

Žádost o vdovský nebo vdovecký důchod lze sepsat na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadá bydliště žadatele. Ta ji poté postoupí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), která rozhodne, zda bude pozůstalému důchod přiznán, či nikoliv. Vdovec nebo vdova podávají žádost o pozůstalostní důchod zpravidla sami, případně tím mohou za určitých zákonem stanovených podmínek pověřit některého rodinného příslušníka.

Při žádosti o vdovský nebo vdovecký důchod je podle ČSSZ třeba předložit tyto dokumenty:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list,
 • pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/-ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod:
  • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
  • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá je zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).