Hlavní navigace

Vdovský, vdovecký důchod

Úmrtí manžela nebo manželky je tragickou událostí, která zasáhne jednoho z páru nejen po psychické, ale také po finanční stránce. Český systém důchodového pojištění je proto nastaven tak, aby pomohl tyto těžké chvíle vdovám a vdovcům překonat. Pozůstalým manželům tak vzniká ze zákona nárok na pozůstalostní příspěvek. Ten lze však čerpat pouze za předpokladu splnění několika podmínek, jež stanovuje česká legislativa.

Co je vdovský důchod

Vdovský či vdovecký důchod je pozůstalostní příspěvek, který je vyplácen ovdovělým osobám v rámci českého důchodového systému. Upravuje jej zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který mimo jiné posuzuje nárok na pozůstalostní dávky. Vdovský důchod po manželovi nebo vdovecký důchod po manželce slouží pro zajištění pokrytí nákladů na život poté, kdy v důsledku úmrtí jednoho z manželů dojde ke ztrátě jednoho zdroje příjmů.

Kdo má nárok na vdovský důchod

Jak bylo zmíněno, zákon o důchodovém pojištění stanovuje pro vdovský důchod podmínky, jež musí být splněny, aby mohly být dávky pozůstalé osobě vypláceny. Nárok na vdovský důchod po manželovi či manželce má člověk pouze za předpokladu, že zesnulý pobíral starobní nebo invalidní důchod. V případě, že zemřelý ještě nepobíral ani jeden z uvedených důchodů, ale ke dni úmrtí splnil podmínku získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, mohou vdova nebo vdovec také zažádat o pozůstalostní příspěvek.

Jestliže byli manželé rozvedeni nebo se pozůstalá osoba opět vdala či oženila, nárok na pozůstalostní dávky zaniká. Stejně tak je nemohou čerpat ani osoby v registrovaném partnerství nebo druh či družka. Institut manželství je pro vyplácení vdovského důchodu zákonem danou podmínkou, kterou nelze nijak obejít. Dobrou zprávou však je, že česká legislativa umožňuje podat žádost o vdovský důchod zpětně a nevyplacené dávky budou v takovém případě doplaceny v závislosti na tom, kdy na ně vznikl pozůstalému nárok.

Žádost o vdovský důchod

Vyřízení vdovského důchodu si pozůstalá osoba zajišťuje sama, a to podáním žádosti na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Pobočku úřadu volí takovou, která se nachází nejblíže místu jejího trvalého bydliště. Úřad je potřeba navštívit osobně, jelikož na internetu není dostupný pro žádost o vdovský důchod formulář ani jiný nástroj pro online podání.

Také budete potřebovat při podání žádosti o vdovský důchod doklady týkající se zesnulé osoby a vztahu, který jste vůči ní měli. Zde je potřeba rozlišit, jestli zemřelý již pobíral starobní nebo invalidní důchod, či nikoliv, aby se mohlo posoudit, zda máte na vdovský důchod nárok. Na základě toho pak přinesete následující dokumenty.

Pokud zesnulá osoba již pobírala důchod:

 • občanský průkaz (případně cestovní pas či povolení k pobytu),
 • úmrtní list,
 • oddací list.

Pokud zesnulá osoba dosud důchod nepobírala (všechny uvedené dokumenty se týkají pouze zemřelého):

 • doklady o době studia (např. výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, index…),
 • potvrzení školy o délce studia,
 • doklad o délce vojenské služby (např. vojenská knížka),
 • potvrzení dokládající, zda měl zesnulý v péči nějaké děti (např. rodné listy dětí),
 • doklad o dobách pojištění (nebo náhradních dobách pojištění).

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod

Délka pobírání vdovského důchodu závisí na několika faktorech týkajících se závazků a věku pozůstalého. Standardně je doba pobírání vdovského důchodu stanovena na jeden rok, nicméně existují zákonem dané výjimky, kdy je možné pobírat pozůstalostní dávky déle, nebo dokonce vzniká nárok na trvalý vdovský důchod. Po jednom roce zůstává právo na čerpání dávek pouze osobě, která:

 • pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • je plně invalidní,
 • dosáhla 55 let, jde-li o ženu, nebo 58 let, jde-li o muže.

Doživotní vdovský důchod se týká jen třetího a případně druhého zmíněného bodu. V prvním případě nárok na pozůstalostní příspěvek zaniká ve chvíli, kdy již nejsou splněny podmínky pro jeho čerpání (například úmrtím rodičů, o které pozůstalá osoba pečuje). Dávky jsou vypláceny Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) v pravidelných měsíčních intervalech.

Výpočet vdovského důchodu 2024

Výše vdovského důchodu se skládá ze dvou částí, a sice ze základní a procentní výměry. Základní položka je pro všechny příjemce stejná a pro rok 2024 činí 4400 Kč. Procentní výměra se pak stanoví jako 50 % z procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu zesnulé osoby. Pakliže manžel či manželka za svého života ani jeden z uvedených důchodů nepobírali, musí se prozkoumat, zda jim na něj v den smrti nevznikl nárok, a na základě toho pak stanovit jeho případnou výši.

Pro orientační přehled vám však nejrychleji vypočítá vdovský důchod kalkulačka. Jednoduše vyplníte údaje o tom, jakou výši důchodu pobíráte vy a jakou pobíral zesnulý. Do příslušné kolonky pak zadáte také rok jeho úmrtí a kalkulačka vdovského důchodu 2024 vám během vteřiny určí výměru tohoto příspěvku, který vám náleží pro letošní rok.

Souběh starobního a vdovského důchodu

Poměrně často nastává situace, kdy pozůstalá osoba pobírá vdovský důchod souběžně se starobním. V takovém případě nedochází k součtu obou těchto částek, ale vypočítává se poměrná část vdovského příjmu, která bude vyplácena k důchodu starobnímu. V praxi to funguje tak, že dojde k porovnání výše procentní výměry stanoveného vdovského důchodu a výše procentní výměry starobního důchodu, který pobírá pozůstalá manželka nebo manžel. Příjem, který je vyšší, bude pobírán v plné částce, nižší z důchodů pak jen z poloviny.

Valorizace vdovského důchodu 2024

Vdovské a vdovecké důchody se v lednu 2024 zvyšují o 360 korun, přičemž konkrétně poroste základní výměra, a to z částky 4040 korun na 4400 korun. Procentní výměra se nicméně nezvyšuje, a právě z toho důvodu bude navýšení pro všechny důchody stejné.

Kolik je vdovský důchod v roce 2024?
Vdovský důchod se skládá ze dvou složek. První z nich je základní výměra, jejíž výše pro rok 2024 činí 4400 Kč. Druhou položkou je procentní část, která se stanoví jako 50 % z procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, který pobíral zesnulý manžel či manželka. Pokud navíc dojde k situaci, kdy pozůstalá osoba pobírá kromě vdovských dávek také vlastní starobní důchod, určí se procentní výměra obou důchodů. Ten, který dosahuje vyšší výměry, bude pozůstalý pobírat v plné částce, druhý důchod se poníží o polovinu.
Kde zažádat o vdovský důchod?
O pozůstalostní dávky se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení, která se nachází nejblíže adrese vašeho trvalého pobytu. Žádost se vyřizuje osobně přímo na pobočce úřadu, není možné ji podat elektronicky. Na internetu není dostupný žádný online formulář pro vdovský důchod, který by bylo možné samostatně předem vyplnit.
Má nárok na vdovský důchod homosexuál?
Nárok na čerpání vdovského důchodu náleží zatím pouze manželským párům, které disponují platným oddacím listem. Registrovaný partner či partnerka ani druh nebo družka nemají v současnosti právo na čerpání pozůstalostních příspěvků. Tuto podmínku upravuje česká legislativa a není možné ji žádným způsobem obejít.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).