Hlavní navigace

Když úspěšně napadnete neplatný vyhazov z práce, získáte mzdu za 6 měsíců, možná i víc

11. 3. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Rozhodne-li soud, že propuštění z práce bylo neplatné, náhradu mzdy za 6 měsíců máte víceméně jistou, za další období ji může snížit – záleží, jak jste se zapojili do práce jinde a kolik si vydělali.

Za chyby se platí, i zaměstnavatel při neplatné výpovědi zaměstnanci

Dal-li vám zaměstnavatel neplatnou výpověď, nebo zrušil-li s vámi neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a oznámil-li jste zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával, váš pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen vám poskytnout náhradu mzdy. Tato náhrada vám přísluší ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy jste oznámil zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy vám zaměstnavatel umožní pokračovat v práci, nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Takto jsou upravena práva a povinnosti účastníků pracovního poměru v období, v němž jsou jejich vztahy sporné v důsledku rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době, které učinil zaměstnavatel a jehož platnost zaměstnanec neuznává (a podal proto u soudu žalobu o určení jeho neplatnosti), a v němž panuje (až do rozhodnutí soudu o žalobě o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru nebo do doby, než dojde k platnému rozvázání pracovního poměru jinak) nejistota, zda pracovní poměr skutečně skončil (podle zaměstnavatelem učiněného rozvázání pracovního poměru), nebo zda bude (může) pokračovat. Jestliže soud žalobě zaměstnance o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru pravomocným rozhodnutím vyhověl a jestliže zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy. Čtěte také: Chcete odškodnění za neplatný vyhazov? Musíte být opravdu ochotni a schopni pracovat

Náhrada mzdy, která zaměstnanci náleží, je vyvolána tím, že zaměstnavatel po neplatném rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době přestal přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, ačkoliv zaměstnanec trval na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával. Poskytnutí náhrady mzdy je tedy důsledkem nesplnění povinnosti ze strany zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci trvajícímu na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, práci podle pracovní smlouvy. Náhrada mzdy má charakter ekvivalentu mzdy, kterou si zaměstnanec nemohl vydělat v důsledku toho, že mu zaměstnavatel neumožnil konat práci, k níž se zavázal podle pracovní smlouvy; zákon tímto způsobem sleduje, aby zaměstnanci byla reparována újma, kterou utrpěl následkem protiprávního postupu zaměstnavatele. Tip: Víte, že můžete vydělat více, když nepracujete, než když pracujete?

Musíte být ochotni pracovat – trvat na dalším zaměstnávání

Rozsah náhrady mzdy, která vám přísluší při neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem, je – jak vyplývá z ustálené soudní judikatury – odvislý od toho, zda jste oznámil zaměstnavateli, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. V případě, že takové oznámení učiníte, přísluší vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy jste oznámil zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, až do dne právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti rozvázání pracovního poměru, popřípadě až do dne dřívějšího (ještě před pravomocným ukončením řízení o neplatnosti rozvázání pracovního poměru učiněného) platného skončení pracovního poměru jiným způsobem. Čtěte: Odškodnění: Říkat jen „chci tady pracovat“ vám při neplatném „vyhazovu“ nepomůže

Moderační právo soudu: Může snížit náhradu, ale ne zcela nepřiznat

Přesahuje-li celková doba, za kterou by vám měla být poskytnuta náhrada mzdy, šest měsíců, může soud na žádost zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy za další dobu přiměřeně snížit, popřípadě náhradu mzdy vám vůbec nepřiznat; soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda jste byl mezitím jinde zaměstnán, jakou práci jste tam konal a jakého výdělku jste dosáhl nebo z jakého důvodu jste se do práce nezapojil.

Záleží na tom, co jste po vyhazovu dělali

Základním hlediskem při rozhodování soudu o snížení nebo nepřiznání náhrady mzdy je skutečnost, zda jste byl po neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnán u jiného zaměstnavatele, popřípadě zda jste se do práce u jiného zaměstnavatele nezapojil z vážného důvodu.

Významné při tom je zejména to, zda jste se jako zaměstnanec zapojil nebo mohl zapojit do práce v místě sjednaném pracovní smlouvou pro výkon práce nebo v místě, které lze z hlediska daného účelu považovat za rovnocenné místu sjednanému pro výkon práce (například v místě bydliště zaměstnance), nebo v místě, které lze z hlediska daného účelu považovat pro vás za výhodnější než místo sjednané pro výkon práce (například místo v obci bezprostředně sousedící s obcí bydliště zaměstnance, který do vzdálenějšího místa sjednaného pro výkon práce denně dojíždí), anebo v místě, které lze z hlediska daného účelu považovat pro vás za výhodnější než místo sjednané pro výkon práce (například v jiné obci nebo kraji)

Ale také, zdali jste jako zaměstnanec vykonával nebo mohl vykonávat takovou práci, která odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě, nebo práci, která je sjednanému druhu práce rovnocenná, anebo práci, jejíž výkon je pro vás výhodnější než v pracovní smlouvě sjednaný druh práce, a jakou mzdu za vykonanou práci obdržel nebo by mohl (kdyby takovou práci vykonával) obdržet.

K přiměřenému snížení náhrady mzdy může soud z těchto hledisek přistoupit jen tehdy, je-li možné po zhodnocení všech okolností případu dovodit, že jste se zapojil nebo mohl zapojit (a bez vážných důvodů se nezapojil) do práce u jiného zaměstnavatele za podmínek v zásadě rovnocenných nebo dokonce výhodnějších, než jste měl při výkonu práce podle pracovní smlouvy, kdyby zaměstnavatel plnil svou povinnost přidělovat vám tuto práci.

skoleni11_1

Kdyby se ale zaměstnanec zapojil nebo mohl zapojit do práce u jiného zaměstnavatele za podmínek neodpovídajících těm, za kterých by konal práci u zaměstnavatele v případě, že by mu přiděloval práci v souladu s pracovní smlouvou, nebylo by z hlediska daného účelu možné po zaměstnanci spravedlivě požadovat, aby se po neplatném rozvázání pracovního poměru do takové práce vůbec zapojil; jestliže tak přesto učinil, nemůže to vést k závěru, že má být požadovaná náhrada mzdy snížena. V případě, že zaměstnanec u jiného zaměstnavatele dosáhl nižší výdělek a že tedy nelze dovodit, že se zapojil do práce u jiného zaměstnavatele za podmínek v zásadě rovnocenných s podmínkami, které by měl při výkonu práce podle pracovní smlouvy, nejsou splněny podmínky ke snížení náhrady mzdy. Čtěte také: Odmítl pracovat byť jen o kousek jinde, než původně, a soud mu dal za pravdu 

Nemusíte do práce, můžete podnikat

Uvedené zásady platí také v případě, že jste sice nebyl po neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnán u jiného zaměstnavatele, ale začal jste vykonávat (jako fyzická osoba na vlastní účet) podnikatelskou činnost. Protože rovněž podnikání je pro fyzické osoby zdrojem výdělku, může soud k přiměřenému snížení náhrady mzdy v tomto případě přistoupit jen tehdy, je-li možné dovodit, že jste vykonával svou podnikatelskou činnost za podmínek v zásadě rovnocenných nebo dokonce výhodnějších, než jste měl při výkonu práce podle pracovní smlouvy, kdyby zaměstnavatel plnil svou povinnost přidělovat vám tuto práci.

Anketa

Vyhrožoval vám někdy neoprávněně zaměstnavatel výpovědí na hodinu?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).