Hlavní navigace

Jaké doklady byste měli uchovávat, abyste nepřišli o část důchodu?

13. 7. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Evidence podkladů u ČSSZ, ze kterých se vám vypočte penze, nemusí být kompletní. Proto byste si ji měli zkontrolovat a vše, co chybí, doložit. Jaké dokumenty a potvrzení za tímto účelem archivovat, abyste nepřišli o část důchodu?

V předchozím článku jsme upozornili na to, že evidence, ze které Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vychází při výpočtu vaší penze, může být z různých důvodů nekompletní. To by se mohlo negativně odrazit na výši vašeho důchodu.

Co všechno obsahuje Informativní osobní list důchodového pojištění a kde a jak o něj můžete požádat? Podrobnosti najdete v článku Z čeho se vám bude počítat důchod? Včasnou kontrolou předejdete nižší penzi.

V případě chybějících dokladů za některá období vašeho života nesete důkazní břemeno vy. Proto byste měli ČSSZ požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) a zkontrolovat, zda v něm máte evidovaná všechna studia, zaměstnání a výdělečnou činnost, kdy jste platili pojištění i náhradní doby. Pokud totiž zjistíte nějaký nesoulad, doklady nebo případná svědectví budete snadněji shánět dřív než později. V předdůchodovém věku už nemusí být potřebné záznamy k dispozici.

I když si ale svůj výpis z důchodového účtu u ČSSZ doplníte včas, některé skutečnosti se dokládají opravdu až v době, kdy o penzi žádáte (například péče o dítě do 4 let). Dnes se proto zaměříme na to, jakými doklady se obecně prokazují doby pojištění a náhradní doby pojištění. Jejich archivaci byste měli věnovat zvýšenou péči.

Výjimka platí pro některé doby pojištění, které se v IOLDP neobjevují. Patří sem například doba péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu, doba zaměstnání před 1. 1. 1993 při trvalém pobytu na Slovensku nebo doba služebního poměru příslušníka ozbrojených sil nebo invalidní důchod III. stupně. Takovéto doby se došetřují, až když žádáte o penzi, takže je nutné na ně při žádání o penzi pamatovat a doklady o těchto dobách archivovat.

Jak doložit to, co chybí?

Při kontrole vašeho výpisu z důchodového účtu (máme na mysli zmíněný IOLDP) můžete narazit na tzv. neevidované doby. Znamená to, že ČSSZ nemá v těchto obdobích relevantní záznam o době pojištění ani o náhradní době pojištění (vaše doby pojištění na sebe tedy v těchto místech výpisu nenavazují). Sama ČSSZ chybějící doby aktivně nedošetřuje. Čím tedy dokládat různé doby pojištění a náhradní doby?

Zaměstnání

Mezi doklady, které vám pomohou prokázat chybějící doby včetně dosažené výše vyměřovacího základu (mzdy, platu), ČSSZ podle mluvčí Jitky Drmolové řadí výplatní pásky spolu s doklady o vzniku a zániku pojištění (tj. pracovní smlouvy, zápočtový list, dohoda o ukončení pracovního poměru či výpověď (její stejnopis) atd.

Dále pak stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP). Ty je podle Drmolové zaměstnavatel povinen vám předat v okamžiku, kdy sám vyhotovuje ELDP, jež zasílá do evidence ČSSZ. Tato povinnost byla do právní úpravy zavedena s účinností od 1. 1. 2004, čili platí prvně pro ELDP vyhotovené za rok 2004, dodala Drmolová.

Pokud tyto doklady nemáte, požádejte o potvrzení pracovního poměru zaměstnavatele, pokud stále existuje. Případně se snažte získat aspoň svědky, kteří by váš pracovní poměr potvrdili.

Samostatná výdělečná činnost

Samostatnou výdělečnou činnost můžete dokazovat například výpisem ze živnostenského úřadu, účetními doklady, daňovým přiznáním nebo dalšími doklady, ze kterých vyplývá vaše podnikatelská činnost. Do výpočtu důchodu se ale odráží jen pojištěná podnikatelská činnost, kdy jste odváděli sociální, resp. důchodové pojištění. Samotnou platbu pojistného prokážete podle Martina Kohoutka ze společnosti Kohoutek & partneři, který poskytuje důchodové poradenství, například výpisy z účtu nebo uhrazenými složenkami, potvrzením o zaplaceném pojistném, které zasílá příslušná OSSZ apod.

Jak Kohoutek upozornil, neevidovaná podnikatelská činnost v IOLDP se ale může týkat i období, kdy placení sociálního pojištění nebylo pro OSVČ povinné (do jistého zisku). Pokud se na vás tehdy povinnost platit sociální pojištění nevztahovala a vy jste ho neplatili ani dobrovolně, nebyla tato činnost důchodově pojištěná a ve výpisu se tedy právem neobjeví.

V dobách, kdy placení pojistného bylo povinné (například začátkem devadesátých let), podle Kohoutka většinou nějaký záznam v IOLDP bývá. Může být jen ve formě poznámky ‚samostat.výděl.činn. (- ne)‘ s uvedením či bez vyměřovacího základu (‚- ne‘ znamená, že podle ČSSZ nebylo hrazeno pojistné). Pokud máte v letech 1990–1996 u samostatné výdělečné činnosti zmatečná data, řešte to na své místní správě sociálního zabezpečení, pod kterou spadáte, radí Kohoutek a připomíná, že na počátku devadesátých let bylo sociální pojištění ze SVČ povinné, nebylo vysoké a podnikatelé je zpravidla platili (nebo mají dluh). Je třeba na OSSZ požadovat informace o tom, jaké údaje mají o vaší činnosti, zda jste byli z titulu SVČ důchodově pojištěni, jakého jste dosáhli vyměřovacího základu, příp. vyloučené doby, a chtějte opravu IOLDP, zdůraznil s tím, že podle § 37 odst. 5 zákona o provádění sociálního zabezpečení je OSSZ na žádost OSVČ také povinna vydat jí do jednoho měsíce potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pokud si tedy toto potvrzení jednou za čas vyžádáte, budete mít důkaz pro případný spor.

Studium

Studium základní školy se nijak nedokládá. Učení nebo studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole doložíte potvrzením školy nebo ministerstva školství. Podle mluvčí ČSSZ je ale možné tuto dobu prokázat také:

  • vysvědčením za jednotlivé roky studia,
  • maturitním vysvědčením,
  • vysvědčením o absolutoriu konzervatoře,
  • vysvědčením o absolutoriu vyššího odborného vzdělání,
  • vysvědčením o závěrečné zkoušce,
  • výučním listem,
  • diplomem absolventa vyšší odborné školy,
  • vysokoškolským diplomem či dodatkem k diplomu,
  • úředně ověřenou fotokopií třídního výkazu a opisu či stejnopisu vysvědčení.

Z předložených dokladů by měla být patrná délka doby studia (tzn. doklad by měl být jednoznačný z hlediska doby studia od–do). Pokud byste o všechny tyto doklady přišli, v nejhorším případě by se dala využít také svědectví spolužáků.

Jak upozornil Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která poskytuje důchodové poradenství, studium před rokem 1996 se před dosažením věku 18 let hodnotí jako doba pojištění a započítává se ze 100 %. Studium po dosažení 18 let, pokud probíhalo před rokem 2010, se hodnotí jako náhradní doba pojištění a započítává v rozsahu prvních šesti let tohoto studia, ale pouze z 80 %. Doba studia po roce 2009 už se bohužel pro účely stanovení důchodu vůbec nepovažuje za náhradní dobu pojištění. Podle mluvčí Drmolové je ale v období od roku 2010 vždy dobou vyloučenou a v případě posuzování nároku na invalidní důchod se i nyní stále jedná o náhradní dobu pojištění. Proto byste měli uchovávat doklady i o studiu po roce 2009.  

Pokud máte v IOLDP studia zaznamenána, jsou zde uvedena v rozsahu 100 % bez ohledu na délku jejich trvání a bez ohledu na výši zápočtu pro účely výpočtu vaší penze.

Péče o dítě do 4 let

Doba péče o dítě do 4 let se s ČSSZ řeší až při podávání žádosti o penzi (nemusí proto být zaznamenána ani v IOLDP). Jedná se o náhradní dobu pojištění započtenou ze 100 %. Dobu lze prokázat čestným prohlášením nebo rodným listem dítěte, pokud nelze tuto skutečnost ověřit v evidenci ČSSZ, resp. náhledem do příslušného agendového informačního systému, případně rozhodnutím o svěření dítěte do péče, řekla serveru Drmolová.

Vojenská a civilní služba

Vojenskou a civilní službu dokládáte vojenskou knížkou nebo jiným dokladem o výkonu této služby a opět až v době, kdy žádáte o důchod. Podle Šafaříka se vojenská služba započítává do celkové doby pojištění ze 100 %, zatímco civilní služba jen z 80 %.

Evidence na úřadu práce

Doba strávená v evidenci úřadu práce (ÚP) je náhradní dobu pojištění započítávanou při výpočtu důchodu z 80 % (v IOLDP je zaznamenána ze 100 %). Doba evidence na úřadu práce, po kterou není vyplácena podpora v nezaměstnanosti, se započítává v rozsahu nejvýše tří let, avšak před dosažením věku 55 let se hodnotí jen jeden rok, upozornil Šafařík s tím, že v IOLDP jsou zaznamenány všechny tyto doby.

Evidenci na ÚP prokážete potvrzením z ÚP ČR, které vám vystavila příslušná pobočka, pod kterou jste byli v evidenci vedení. Podle Drmolové ale ČSSZ má tyto informace zpravidla už ve své evidenci, nebo si je příslušná OSSZ vyžádá při žádosti o důchod.

Dočasná pracovní neschopnost nebo invalidní důchod

Informace o dočasné pracovní neschopnosti nebo invalidním důchodu by měla mít ČSSZ ve své evidenci. Tato doba by se dala prokázat v případě dočasné pracovní neschopnosti na evidenčních listech nebo např. Průkazem práce neschopného pojištěnce. Invalidní důchod pak rozhodnutím o jeho přiznání vystaveném ČSSZ.

Péče o závislou osobu

Péči o závislou osobu dokazujete rozhodnutím příslušné OSSZ a doložit ji po jejím skončení můžete už v době před podáním žádosti o penzi.

V problematice zápočtu péče o závislou osobu pro účely stanovení starobního důchodu došlo v minulosti ke změně. Do konce ledna 2018 totiž platilo, že pokud doba péče o závislou osobu skončila dříve, než pečující žádal o penzi, bylo potřeba o uznání této doby požádat příslušnou OSSZ do dvou let od skončení péče (prostřednictvím tzv. Návrhu na hodnocení péče o osobu bezmocnou/závislou na pomoci jiné osoby). V opačném případě se nezapočetla. Jak upozornila Drmolová z ČSSZ, případné zmeškání této lhůty nemuselo vždy znamenat, že by žadateli o penzi tato doba nebyla hodnocena. Bylo totiž možné požádat o prominutí zmeškání zákonné lhůty a v takovém případě bylo takovým žádostem paušálně vyhovováno. Otázkou je, kolik žadatelů o penzi bylo na tuto možnost ze strany OSSZ upozorněno.

skoleni_21_6

S účinností od 1. února 2018 byla tato dvouletá lhůta zrušena. Návrh na hodnocení doby a rozsahu poskytované péče je možné podat kdykoliv, přičemž samozřejmě je v praxi i nadále účelné podání žádosti neodkládat, aby se o době uvedené péče mohlo rozhodnout v návaznosti na skončení této péče, radí mluvčí ČSSZ.

Kam s doklady?

Máte-li po ruce všechny potřebné doklady, můžete je donést nebo zaslat na příslušnou OSSZ se žádostí o doplnění IOLDP. Poté, co úřad obdrží akceptovatelné doklady k chybějícím dobám, vyhotoví do 90 dnů nový IOLDP. Pravidlo se samozřejmě nevztahuje na případy, kdy se chybějící doby pojištění prokazují až při sepisování žádosti o penzi (služební poměr příslušníků ozbrojených sil, doba péče o dítě do čtyř let věku, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby a doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně). Povinnost neplatí, také pokud jste dokládali období spadající do téhož nebo předcházejícího roku podání žádosti o vystavení IOLDP. Nový výpis ČSSZ nevyhotoví ani v případě, že podle ní nebudou doklady dost průkazné. V takovém případě vám je do 90 dnů zašle zpět i s vysvětlením do vlastních rukou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).