Hlavní navigace

Z čeho se vám bude počítat důchod? Včasnou kontrolou předejdete nižší penzi

29. 6. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ne každý subjekt plní poctivě ohlašovací povinnost, takže v evidenci sociální správy mohou být nepřesnosti. Je proto ve vašem zájmu, aby ČSSZ měla kompletní a správné informace. Vaši „osobní složku“ přitom zkontrolujete snadno. Udělejte to včas.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vede v patrnosti všechny údaje, které jsou podstatné pro stanovení důchodu. Evidence by tak teoreticky měla obsahovat přehled všech vašich dob důchodového pojištění, náhradních dob pojištění, vyměřovacích základů a vyloučených dob. Ne vždy to tak je, například vinou nesplněné ohlašovací povinnosti zaměstnavatele nebo školy.

Když to zjistíte až při sepisování žádosti o důchod, může být zpětné shánění dokladů, potvrzení a svědectví po takové době krkolomné, ne-li nemožné. Existuje přitom jednoduchý způsob, jak informace ověřovat už v průběhu produktivního věku, kdy je na případné dokládání více času, sil i možností.

Podívejte se do vlastní „složky“

Nejjednodušším způsobem, jak se dostat k informacím evidovaným správou sociálního zabezpečení, je požádat ji o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP).

Jak napovídá název samotný, jde o jakýsi výpis z vašeho důchodového účtu, kde jsou zaevidovány informace o studentském a pracovním životě, na jejichž základě vám bude jednou stanoven starobní či invalidní důchod. Jsou zde tedy údaje o studiu, zaměstnání, podnikatelské činnosti, doby v evidenci úřadu práce, účasti ve II. důchodovém pilíři apod. Podklady slouží i pro výpočet vdovského či vdoveckého a sirotčího důchodu po vás. Takže kompletní a správná evidence může jednou posloužit nejen vám, ale v případě vaší předčasné smrti i vašim nejbližším.

O IOLDP můžete požádat:

Ať už využijete kterýkoli způsob, žádost musí vždy obsahovat vaše rodné číslo, jméno a příjmení a adresu nebo ID datové schránky, kam vám bude IOLDP zaslán.

O bezplatné zaslání tohoto dokumentu si můžete požádat jednou za kalendářní rok. ČSSZ vám ho zašle do 90 dnů ode dne doručení žádosti. Automaticky ho úřad zasílá jen pojištěncům, kteří se blíží důchodovému věku.

Jak zkontrolovat IOLDP?

Proč je kontrola záznamů správy sociálního zabezpečení tak důležitá? Ukazuje se, že většina lidí v IOLDP nemá vše uvedeno tak, jak by měli mít. Celá řada věcí tam chybí, objevují se konfliktní záznamy apod., což vše má negativní dopad na výpočet výše důchodů, upozornil Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services.

Výpis důchodových dob zpravidla začíná datem, kdy jste nastoupili ke studiu po ukončení povinné školní docházky. Pokud jste ve studiu nepokračovali, budete mít jako počátek doby pojištění nejčastěji vaše první zaměstnání. Uvedené vyměřovací základy můžete zkontrolovat podle evidenčních listů od zaměstnavatele nebo podle daňových přiznání.

Po obdržení výpisu se v něm zaměřte na několik věcí:

  • neevidované doby,
  • doba studia,
  • vyloučené doby,
  • souběh dob pojištění.

Neevidované doby

Pokud jsou v IOLDP zaznamenány neevidované doby (data od–do a počet dní), znamená to, že ČSSZ nemá o těchto obdobích relevantní záznam o době pojištění ani o náhradní době pojištění (vaše doby pojištění na sebe v těchto místech tedy nenavazují) a na vás je, abyste ho doložili. Sama ČSSZ chybějící doby aktivně nedošetřuje.

Výjimka platí pro některé doby pojištění, které se v IOLDP neobjevují. Patří sem například doba péče o dítě do 4 let věku, doba zaměstnání před 1. 1. 1993 při trvalém pobytu na Slovensku nebo doba služebního poměru příslušníka ozbrojených sil nebo invalidní důchod III. stupně. Takovéto doby se došetřují, až když žádáte o penzi, takže je nutné na ně při žádání o penzi pamatovat a doklady o těchto dobách archivovat.

Mějte také na paměti, že například samostatná výdělečná činnost se v IOLDP objeví až se zpožděním, protože doba pojištění OSVČ se do centrální evidence ČSSZ může dostat až po dvou letech od podání přehledu.

V souvislosti s výkonem samostatné výdělečné činnosti (SVČ) ještě upozornil Martin Kohoutek ze společnosti Kohoutek & partneři na jeden problém, a to zmatek v evidenci dob pojištění u klientů, kteří podnikali v první polovině devadesátých let. Buď nemají v IOLDP tuto dobu evidovanou vůbec, nebo jen ve formě poznámky „samostat.výděl.činn. (- ne)“ s uvedením či bez vyměřovacího základu („- ne“ znamená, že podle ČSSZ nebylo hrazeno pojistné). Pokud máte v letech 1990–1996 u samostatné výdělečné činnosti zmatečná data, řešte to na své místní správě sociálního zabezpečení, pod kterou spadáte. V počátku devadesátých let bylo sociální pojištění ze SVČ povinné, nebylo vysoké a podnikatelé je zpravidla platili (nebo mají dluh). Je třeba na OSSZ požadovat, jaké údaje mají o vaší samostatné činnosti, zda jste byli z titulu SVČ důchodově pojištěni, jakého jste dosáhli vyměřovacího základu, příp. vyloučené doby, a chtějte opravu IOLDP, radí Kohoutek, jenž poskytuje důchodové poradenství a podle kterého se v těchto případech často ukáže, že pojistné v této době hrazeno bylo.

Našli jste v IOLDP neevidované doby? V příštím textu se budeme podrobně věnovat tomu, čím různé doby pojištění nebo náhradní doby doložit.

Doba studia

Chybí vám v důchodovém listu období studia? Doložte ho potvrzením ze školy, vysvědčením nebo přinejhorším svědectvím spolužáků. Nezapomeňte také, že v listu by se měly objevit i brigády, pokud zakládaly účast na důchodovém pojištění.

Doba studia po roce 2009 už se bohužel pro účely stanovení důchodu nepovažuje za náhradní dobu pojištění. Podle mluvčí ČSSZ Jitky Drmolové je ale v období od roku 2010 vždy dobou vyloučenou a v případě posuzování nároku na invalidní důchod se i nyní stále jedná o náhradní dobu pojištění. Proto byste měli uchovávat doklady i o studiu po roce 2009.  

Vyloučené doby

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se tato doba za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod. Pokud během této doby nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu. Ve sloupci VD ve vašem výpisu najdete počet dní vyloučených dob, které byly uvedené na evidenčních listech.

Vyloučenou dobou může být například doba dočasné pracovní neschopnosti, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, období pobírání invalidního důchodu III. stupně nebo výkon základní vojenské či civilní služby. Zpravidla se jedná o zmíněné náhradní doby pojištění. V IOLDP najdete vyloučené doby, které nahlásil vás zaměstnavatel, ostatní je nutné doplnit. Některé se zjišťují až při přiznání důchodu. Při souběhu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti se vyloučené doby nezapočítávají. Pokud vyloučené doby zasahují do rozhodného období, ze kterého se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, musí se z tohoto období vyloučit. To je pro výši důchodu pozitivní, nesníží se totiž průměr výdělků, z nichž se výše důchodu počítá, upřesnil Šafařík.

školení účto Kučerová

Souběh dob pojištění

Ve výpisu důchodového pojištění můžete najít i doby, které se překrývají, například z titulu více zaměstnání, podnikání při zaměstnání apod. Doba pojištění se však za daný časový úsek započte jen jednou, protože nemůže být delší než 365 dnů za rok. O tom, která doba bude započtena, rozhodne až při podání žádosti ČSSZ. ČSSZ započte pro vznik nároku na důchod a jeho výši tu dobu, která je pro pojištěnce výhodnější, uvedla Drmolová z ČSSZ. Stejný postup se podle § 14 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění volí, i pokud se navzájem kryjí náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.

Pokud zjistíte, že vám ve výpisu z důchodového účtu některá období chybí, musíte je prokázat. ČSSZ pak ve většině případů zašle nový IOLDP. Které doklady byste za účelem případného dokazování měli uchovávat? O tom budeme informovat v příštím článku autora.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).