Hlavní navigace

Které přivýdělky vám mohou snížit důchod a jak se tomu vyhnout?

15. 6. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak mohou přivýdělky v určitých fázích života negativně ovlivnit váš důchod? Poradíme, na co pamatovat, abyste se tomu vyhnuli.

Období, během kterých jsou z různých důvodů vaše příjmy spíš jen ve formě přivýdělků, mohou negativně ovlivnit výši vašeho důchodu. Hrozí to v situaci, kdy je přivýdělek během určité doby stanovené zákonem nižší než předchozí i následující příjmy. Dobrou zprávou je, že existuje postup, jak se tomu vyhnout. Tou špatnou pak, že si na něj musíte vzpomenout v pravý čas.

Náhradní doba pojištění a vyloučená doba

Výše popisovaná situace, kdy přivýdělek může negativně ovlivnit důchod, se tedy týká nižších než obvyklých příjmů získaných během tzv. náhradních dob pojištění.

Náhradní doba pojištění (NDP) je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se tato doba za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod. Typicky se jedná například o dobu péče o dítě při pobírání peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřská) nebo rodičovského příspěvku. Právě péče o dítě do čtyř let se pro účely nároku na důchod započítává ze 100 %. Pro účely důchodového pojištění se za dítě považuje dítě vlastní, osvojené a dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, upřesnila pro server Měšec.cz Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Obecně se problematika přivýdělku během náhradní doby pojištění, který může negativně ovlivnit výši důchodu, týká dob, které jsou uvedeny v § 16 odst. 4 písm. a) – k) zákona o důchodovém pojištění. 

Z titulu náhradních dob pojištění se důchodového pojištění účastní:

 • osoby pečující osobně o dítě ve věku do čtyř let,
 • osoby pečující osobně o dítě mladší 10 let, které je závislé na péči ve stupni I nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II–IV, pokud spolu žijí v domácnosti nebo jde-li o blízkou osobu,
 • osoby soustavně se připravující na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné či vysoké škole po dobu prvních šesti let studia po dosažení 18 let (platí pouze pro období do roku 2010),
 • osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o práci po dobu, kdy jim náleží podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci a max. v rozsahu tří let po dobu, kdy jim tato podpora nenáleží,
 • osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
 • osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách ČR (kromě vojáků z povolání a vojáků v další službě (do 30. 6. 2016),
 • osoby konající civilní službu (do konce roku 2004),
 • příjemci invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní penzi nebo osoby, které podmínky nároku na tento invalidní důchod splňují a pobírají výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních zákonů,
 • osoby, u kterých po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění trvá dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa (která vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě) nebo podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného nebo podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství před porodem,
 • osoby s ochranou a pomocí dle zákona o ochraně svědků a dalších osob v souvislosti s trestním řízením,
 • osoby v podpůrčí době dávky otcovské poporodní péče v době po skončení výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění (od 1. 2. 2018).

Další podrobnosti o NDP najdete na webu ČSSZ.

Pokud během náhradní doby pojištění nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu. Při stanovování důchodu se počet dnů vyloučených dob odečte od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr vašich výdělků. Docílí se tak toho, že se příjem dosažený během vašeho života nebude rozmělňovat obdobím, kdy jste vykonávali nějakou záslužnou činnost (např. zmíněná péče o děti), ale byli jste bez příjmu. Institut vyloučené doby má tak na výši důchodu pozitivní dopad v tom smyslu, že zmíněná období vaši penzi nijak nesníží.

Příjem v náhradní době pojištění

Jiná situace nastává, když máte během náhradní doby pojištění příjem zahrnovaný do vyměřovacího základu. Dřívější právní úprava kategoricky upřednostňovala v případě souběhu vyloučené doby a doby s příjmy právě dobu s vyměřovacím základem, bez ohledu na jeho výši. To samozřejmě mělo v případě nízkých vyměřovacích základů negativní vliv na výši důchodu, vysvětlil Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services. Novější právní úprava, platná od roku 2010, už tyto možné negativní dopady na výši důchodů eliminuje. V praxi mohou podle Šafaříka nastat dvě situace.

Jde-li o období před 1. lednem 1996, pokud se kryje doba s vyšším příjmem s vyloučenou dobou, přihlíží se k tomuto příjmu a daná vyloučená doba se nezahrne do celkového počtu vyloučených dob. Naopak, v případě nižších příjmů se k těmto příjmům nepřihlíží a daná vyloučená doba se do celkového součtu vyloučených dob zahrne, popisuje Šafařík.

Po 31. prosinci 1995 se však podle něj už postupuje odlišně. Náhradní doba pojištění, která se kryje s dobou s příjmy neboli vyměřovacími základy, není vyloučenou dobou. ČSSZ tedy zahrne do výpočtu výše důchodu vždy vyměřovací základy, pokud aktivně nepožádáte o přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám.

Upřednostnění vyloučené doby

O upřednostnění vyloučených dob se dá požádat stejným způsobem i při sepisování žádosti o invalidní důchod. V případě pozůstalostního důchodu by to podle Drmolové přicházelo v úvahu pouze v případě, že půjde o pozůstalostní dávku po osobě, která měla během náhradní doby pojištění souběh příjmů, jde o období po 1. lednu 1996 a postup se bude týkat celého časového období souběhu.

O upřednostnění vyloučené doby před příjmem můžete požádat pouze při sepisování žádosti o důchod. Šafařík zdůraznil, že je nutný aktivní přístup, protože v protokolu, který sepisuje úředník, resp. referentka příslušné místní správy sociálního zabezpečení, není tato možnost vůbec nabídnuta, a tak je nutné si přímo vyžádat její výslovné uvedení do daného dokumentu.

Pokud na to zapomenete, máte jedinou šanci situaci napravit písemnou žádostí do 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí ČSSZ o důchodu. Jindy to možné není. V době před podáním žádosti o starobní (jakýkoliv) důchod nelze o aplikaci tohoto postupu požádat, upozornila Drmolová s tím, že tento postup lze aplikovat nejdříve od 1. 1. 1996 a týká se vždy celého časového období „souběhu“. Např. pokud v době prvních 4 let péče o dítě má rodič jeden rok přivýdělek 10 000 Kč za celý rok a druhý rok 300 000 Kč, nemůže pro aplikaci tohoto postupu vybrat pouze rok s nízkými příjmy, upřesnila mluvčí ČSSZ.

U těchto příjmově nesourodých období je tedy třeba alespoň s pracovníkem příslušné OSSZ spočítat, zda se zvolený postup vyplatí, nebo jestli je vhodnější věci nechat, jak jsou. Uvědomte si také, že OSSZ pracuje s vyměřovacími základy, a ne přímo s příjmy, takže vyměřovací základ ze zaměstnání s nižším platem může vyjít výhodněji než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti s obdobným měsíčním příjmem, ale při placení minimálních záloh na důchodové pojištění, ze kterých vyměřovací základ vychází.

Šafařík také podotkl, že necháte-li si upřednostnit vyloučené doby, a příjmy za dané období souběhu se tedy do výpočtu důchodu nepromítnou, odvedené pojistné na důchodové pojištění pak pro vás za toto období nemělo žádný význam, a proto během něj můžete hledat formy výdělečné činnosti, ze které neplyne povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění (např. dohodu o provedení práce s maximální odměnou 10 tis. Kč apod.). Tento postup by se vám ale nemusel vyplatit v případě, že o upřednostnění vyloučených dob nakonec zapomenete požádat. Pak by bylo odvedené pojistné z přivýdělků lepší než nic.

A jak v diskusi pod článkem správně upozornil @ViR, nikdo vám také nezaručí, že v době vašeho důchodového věku se budou penze počítat stejně: Do mých 39 let platilo, že můj důchodový věk má být 60 let, studium bude celé uznáno jako náhradní doba, a evidence na úřadu práce také. Dnes je můj důchodový věk téměř 64 let, studium před r. 2010 je uznáváno maximálně v rozsahu 6 let a ještě je pro účely doby pojištění kráceno na 80 %, a po roce 2009 již není uznáváno vůbec, stejně jako se neuznává evidence na úřadu práce delší než tři roky za život, uvedl ViR s poukazem na to, že jednou by mohl být i malý výdělek z částečného úvazku s odvodem pojistného během péče o dítě zvýhodněn například oproti dohodě o provedení práce, kde se do určité výše měsíčního výdělku pojistné neodvádí. Je to samozřejmě spekulace. Ale čas ukázal, že pravidla pro výpočet důchodu nejsou neměnná. Proto by se vám přivýdělky bez odvodů nemusely vyplatit.

O kolik přijdete, pokud zapomenete?

Společnost Freedom Financial Services vyčíslila dopad zápočtu nižších přivýdělků na modelovém příkladu. Počítá v něm s tím, že rodič má obvykle příjmy ve výši kolem 40 000 Kč měsíčně, celkem dosáhne doby pojištění v délce 48 let a nepožádá o upřednostnění vyloučených dob.

Výpočet uvažuje přivýdělek během náhradní doby pojištění ve výši jedné třetiny obvyklých příjmů (třetina osobního vyměřovacího základu). V takovém případě by byl starobní důchod nižší o 588 Kč měsíčně než v případě upřednostnění vyloučené doby. Za 20 let pobírání starobní penze by ztráta (vyjádřená v současné hodnotě roku 2020) činila 141 tisíc korun. Při péči o dvě nebo tři děti za stejných podmínek by byla ztráta dvojnásobná nebo trojnásobná, uvádí zpráva Freedom Financial Services.

Tip do článku - účto fakturace duben

Je třeba si uvědomit, že modelový příklad kalkuluje s tím, že rodič má nižší příjmy z titulu péče o jedno dítě po dobu čtyř let. Drtivá většina poplatníků se však vrací k práci na plný úvazek dříve.

Porovnání výše starobní penze při zahrnutí vyloučených dob nebo nízkých příjmů
Měsíční příjem Penze při zahrnutí vyloučených dob Penze při započtení nízkých příjmů po dobu 1 roku Penze při započtení nízkých příjmů po dobu 4 let (péče o jedno dítě) Penze při započtení nízkých příjmů po dobu 8 let (péče o dvě děti) Penze při započtení nízkých příjmů po dobu 12 let (péče o tři děti)
20 000 Kč 15 399 Kč −73 Kč −292 Kč −584 Kč −876 Kč
30 000 Kč 17 270 Kč −110 Kč −440 Kč −880 Kč −1320 Kč
40 000 Kč 19 141 Kč −147 Kč −588 Kč −1176 Kč −1764 Kč
50 000 Kč 21 012 Kč −184 Kč −736 Kč −1472 Kč −2208 Kč
60 000 Kč 22 882 Kč −219 Kč −876 Kč −1752 Kč −2628 Kč
70 000 Kč 24 754 Kč −258 Kč −1032 Kč −2064 Kč −3096 Kč
80 000 Kč 26 624 Kč −294 Kč −1176 Kč −2352 Kč −3528 Kč
90 000 Kč 28 495 Kč −330 Kč −1320 Kč −2640 Kč −3960 Kč
100 000 Kč 30 366 Kč −367 Kč −1468 Kč −936 Kč −4404 Kč
110 000 Kč 32 236 Kč −403 Kč −1612 Kč −3224 Kč −4836 Kč
120 000 Kč 34 107 Kč −440 Kč −1760 Kč −3520 Kč −5280 Kč

Výpočty: Freedom Financial Services

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).