Hlavní navigace

Změny v pojištění po vstupu do EU

16. 4. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Změny související se vstupem České republiky do Evropské unie se dotknou mnoha oblastí, pojišťovnictví nevyjímaje. Co můžeme očekávat? Zvýší se konkurence pojišťoven, bude posíleno postavení klientů, zrychlí se vyplácení pojistných plnění a další.

Zájem o pojištění u nás neklesá, spíše naopak. Podle údajů České asociace pojišťoven činil v roce 2003 celkový objem předepsaného pojistného více než 104 mld. Kč, což představuje nárůst o 17 % oproti roku 2002. Na rozdíl od zemí EU však u nás máme pojištěn především majetek. Za neživotní pojištění zaplatíme zhruba dvě třetiny pojistného a zbylou třetinu pak za pojištění životní. V EU je poměr opačný, takže podle některých názorů právě u životního pojištění lze očekávat lítý boj o klienty.

Legislativní smršť

Pokud se v minulosti místo vládou slibované legislativní smrště v mnoha oblastech dostavil spíše slabý vánek, tak v pojišťovnictví to neplatí. Schváleno bylo hned několik zákonů, které přinášejí do této oblasti ledacos nového. Změny se připravovaly delší dobu a projeví se postupně.

Od letošního ledna platí nová maximální výše technické úrokové míry, která souvisí s garantovaným zhodnocením kapitálové složky životního pojištění. Od 1. 4. 2004, resp. od 1. 5. 2004, v návaznosti na vstup naší republiky do EU nabude účinnosti harmonizační novela zákona o pojišťovnictví. Od 1. ledna 2005 pak bude platit nový zákon o pojistné smlouvě a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech.

Liberalizace trhu

Po vstupu České republiky do EU u nás začnou platit pravidla EU umožňující nejen volný pohyb osob a zboží, ale i služeb a kapitálu. Pro náš pojistný trh to bude mít dvojí efekt. Naše pojišťovny budou moci působit i v ostatních členských zemích a naopak u nás budou moci lovit zákazníky evropské pojišťovny. Celkově nižší míra pojištění u nás ve srovnání s evropským průměrem může být lákavá.

Dramatické změny se však neočekávají, protože evropský trh pojištění je již do značné míry rozdělen a obsazen a zahraniční pojišťovny u nás už působí. S největší pravděpodobností tedy bude změna spočívat v tom, že se na našem trhu postupně objeví některé nové pojistné produkty především v oblasti životního pojištění.

Komfortnější služby

Spotřebitelé v hospodářsky vyspělých zemích jsou daleko zhýčkanější než v těch ostatních. Požadují kvalitní zboží i služby a kdo jim je neposkytne, zůstává stranou jejich zájmu. Navíc je zde na podstatně vyšší úrovni ochrana spotřebitelů. Vstup České republiky do EU je v tomto ohledu pro klienty pojišťoven spíše dobrou zprávou.

Asi největší význam bude mít stanovení pevné tříměsíční lhůty od nahlášení pojistné události, v níž musí pojišťovna vyplatit pojistné plnění. Dosud totiž platilo, že škoda musí být proplacena do jednoho měsíce od ukončení šetření případu. Nikde však nebylo stanoveno, jak rychle či spíše pomalu může pojišťovna své šetření vést.

Lepší informace

Vyznat se v pojistných smlouvách a pojistných podmínkách nebývá pro běžného občana jednoduché. Kolik lidí má mylnou představu o tom, na co se jejich pojistka vztahuje a na co nikoliv, se projevilo po povodních v roce 2002.

Podle nového zákona o pojistné smlouvě budou od počátku příštího roku muset pojišťovny prokázat, že každého zájemce o pojištění předem důkladně informovaly o tom, co smlouva obsahuje, zejména o rozsahu pojistného krytí a právech pojištěného. Praxe ukáže, jak moc bude tato informační povinnost pojišťoven vůči klientům plněna pouze formálně.

Přímo součástí zákona se staly obecné pojistné podmínky, které dosud každý pojištěný dostával jako součást pojistné smlouvy. Na jednu stranu tak byla odstraněna různost těchto podmínek u jednotlivých pojišťoven, na druhou stranu však lze stěží očekávat, že každý zájemce o pojištění si nejprve prostuduje příslušný zákon. Paradoxně se tak může – zcela v rozporu se záměrem zákonodárců – stát, že informovanost běžného občana o podmínkách pojištění se sníží.

Větší jistota

Nová zákonná úprava přinesla pojišťovnám zpřísnění pravidel pro tvorbu technických rezerv, rozšíření jejich informačních povinností a posílení pravomocí orgánů státního dozoru. Zároveň však pojišťovnám přinesla širší investiční možnosti. Pojišťovnám tedy vzrostou náklady na tvorbu rezerv, vnitřní kontrolní systém i administrativu spojenou s výkaznictvím. Klientům by se však měla zvýšit jistota, že nepřijdou o své peníze.

Kvalitnější poradenství

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech od počátku příštího roku přinese podstatné zvýšení nároků na činnost osob zprostředková­vajících prodej pojištění.

Pojišťovací makléř nebo agent bude muset klienta písemně informovat o tom, jaké u něho zjistil potřeby pojištění a zdůvodnit mu, proč mu danou pojistku doporučuje. Makléř přitom bude muset prostudovat dostatečný počet nabídek pojišťoven a odůvodnit výběr té nejlepší. Zároveň bude povinen informovat klienta o svém případném vztahu s pojišťovnou, jejíž pojistku mu doporučuje.

Klient také při sjednávání pojištění obdrží informaci, jakým způsobem si může na zprostředkovatele pojištění stěžovat, případně na něj podat žalobu. Náhrada škody bude hrazena z jeho odpovědnostního pojištění na podstatně vyšší částku, než je tomu nyní. Zpráva pro klienta bude muset být napsána srozumitelně a v úředním jazyce státu, v němž je pojištění sjednáváno. Vydaná doporučení pro uzavření pojistek se budou archivovat a zprostředkovatel bude muset být schopen státnímu dozoru kdykoli svou činnost doložit.

Vyšší limity plnění pro povinné ručení

Povinné ručení, tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, kryje až do výše sjednaných limitů škody, které řidič způsobí svým vozidlem na majetku či zdraví třetích osob. V České republice byla minimální výše těchto limitů nastavena poměrně nízko – na 5, resp. 18 mil. Kč. V EU je to podstatně víc – v přepočtu 18, resp. 35 mil. Kč.

Klientům, jejichž smlouvy obsahovaly limity nižší, je pojišťovny od 1. 5. 2004 automaticky upraví na evropskou úroveň.

Nové smlouvy již budou uzavírány minimálně na nově stanovené limity. Do budoucna pak lze očekávat, že limity budou dále zvýšeny. Vliv těchto změn pak pojišťovny nepochybně promítnou do ceny pojištění.

Novinkou pro motoristy bude způsob vyřizování náhrady škody se zahraničními pojišťovnami. Pojišťovny budou povinny ve všech členských státech EU ustanovit své škodní zástupce, s nimiž budou moci poškození vyřizovat pojistné události mnohem jednodušeji než dosud.

Vznikne-li českému řidiči škoda hrazená z pojistky občana jiného členského státu EU, bude se moci po návratu domů obrátit na českého škodního zástupce dotyčné zahraniční pojišťovny a s ním pojistnou událost vyřídit i bez znalosti cizí řeči. Obdobně bude postupovat cizinec, jemuž způsobil škodu český řidič.

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

Podraží všechna pojištění?

Výše pojistného závisí na více okolnostech. Vždy se odvíjí především od četnosti pojistných událostí a vyplaceného pojistného plnění. Budou-li se pojistné události opakovat nebo jedna událost zasáhne velký počet pojištěných (např. povodně nebo jiná živelná pohroma), bude tlak na následné zvýšení pojistného velký. Kvůli nárůstu globálních rizik požadují vyšší částky od pojišťoven také zajišťovny.

Tip do článku - účto fakturace duben

Marek Vích - Kooperativa
Jak se promítnou změny legislativy do pojištění domácnosti? Zeptejte se Ing. Marka Vícha, tiskového mluvčího Kooperativy, druhé největší tuzemské pojišťovny, která byla opakovaně v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti občanů oceněna značkou Czech Made v Poradně Pojištění domácnosti na Měšci.

Dalším významným vlivem, zejména u majetkového pojištění, je vývoj spotřebitelských cen. Z předepsaného pojistného také pojišťovny musí pokrýt své provozní náklady a vytvořit přiměřený zisk. Novela zákona o pojišťovnictví tyto náklady nepochybně zvýší. Ze všech těchto důvodů by tedy bylo možno zvýšení cen pojistného očekávat.

Silným faktorem, který cenový růst naopak omezuje, je konkurenční prostředí. Za situace, kdy se bojuje o nové zákazníky – a rostoucí objem předepsaného pojistného ukazuje, že se je daří získávat -, lze zvýšené náklady do určité míry pokrývat zvýšeným objemem tržeb, aniž by se cena pojištění pro klienty nutně musela zvyšovat. Vlivem vstupu České republiky do EU se tedy ceny pojištění budou měnit spíše postupně, v návaznosti na celkový mzdový a cenový vývoj. Výjimkou asi bude jen zdražení pojištění odpovědnosti v důsledku navýšení limitů pro pojistné plnění.

Anketa

Uzavřete některou pojistku mimo Českou republiku?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).