Hlavní navigace

Jak vám důchod ovlivní vaše nezaměstnanost a evidence na úřadu práce?

6. 10. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nezaměstnanost vám ukrajuje z budoucího důchodu. Co dělat, abyste se kvůli dlouhým mezerám mezi výdělečnou činností nepřipravili o penzi?

Budoucí nárok na důchod ovlivňuje řada věcí. Výši penze zjednodušeně ovlivňuje to, jak dlouho jste během života vykonávali pojištěnou činnost, ze které jste odváděli pojistné na důchodové pojištění a kolik jste si vydělali. Tedy přesněji jak vysoké bylo odváděné pojistné z vaší a případně i zaměstnavatelovy kapsy.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod.

Pokud během této doby nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu.

Ve skutečnosti je ale problematika složitější. Například i kvůli tomu, že během života v produktivním věku můžete procházet obdobím, kdy nevykonáváte výdělečnou činnost, a přesto tato doba vaši penzi ovlivní. Pro účely evidence u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se toto období nazývá náhradní doba pojištění, nebo případně vyloučená doba.

Započítávaná účast na důchodovém pojištění z titulu náhradní doby pojištění se týká:

 • studentů soustavně se připravujících na budoucí povolání na střední, vyšší nebo vysoké škole po dobu prvních šesti let po dosažení 18 let v období před rokem 2010,
 • osob registrovaných na úřadu práce, které se ucházejí o zaměstnání (podrobněji viz níže),
 • osob se zdravotním postižením zařazených v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
 • osob konajících vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě (do 30. 6. 2016),
 • osob konajících civilní službu (do 31. 12. 2004),
 • osob pečujících osobně o dítě ve věku do čtyř let,
 • osob pečujících osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči ve stupni I (lehká závislost), nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo III (těžká závislost), anebo IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka domácnosti se nevyžaduje, pokud jde o blízkou osobu.
 • poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (započítávají se i osoby, které nepobírají tento důchod, ale splňují podmínky nároku a pobírají výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních zákonů),
 • osob, u nichž po skončení výdělečné činnosti s účastí na nemocenském pojištění trvá dočasná pracovní neschopnost, karanténa, podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného či podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství v období před porodem,
 • osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc (ochrana svědka a další osob),
 • osob, které čerpají dávku otcovské poporodní péče.

V dnešním článku se zaměříme na druhý jmenovaný příklad a vysvětlíme si, jak váš nárok na důchod ovlivní, jste-li registrovaní na úřadu práce.

Záleží, jak dlouho jste nezaměstnaní

Pokud jste během života často bez práce, na důchod to má samozřejmě negativní vliv. Vyjma situace, kdy si i v době, kdy jste bez práce, dobrovolně odvádíte zálohy na důchodové pojištění, které ovlivňují váš vyměřovací základ a znamenají pro vás další potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na důchod. Ale to v praxi bude platit jen o mizivém procentu nezaměstnaných.

Vaše nezaměstnanost může mít z hlediska zápisu u ČSSZ dvě formy. Buď je neevidovaná, nebo je evidovaná.

Neevidovaná nezaměstnanost

Neevidovaná nezaměstnanost znamená, že jste se nepřihlásili do evidence úřadu práce. V takovém případě se vám do doby důchodového pojištění nic nezapočítává a trvá-li dlouhodobě, riskujete, že před nástupem do penze zjistíte, že na ni nemáte nárok, protože jste nezískali potřebnou dobu pojištění.

Doba neevidované nezaměstnanosti negativně ovlivní výši částky vyměřeného důchodu. Nepříznivé důsledky nezaměstnanosti na důchodové nároky je možné v některých zákonem stanovených případech řešit, nebo alespoň zmírnit využitím tzv. dobrovolného důchodového pojištění. Přihláška k pojištění se podává na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle trvalého bydliště (v Praze Pražské, v Brně Městské správě sociálního zabezpečení), informovala mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Registrovaná nezaměstnanost

V období nezaměstnanosti je pro vás z hlediska důchodu nejlepším řešením registrace na úřadu práce, protože se vám do doby pojištění započtou alespoň nějaké roky v podobě náhradní doby pojištění. Dlouhodobě vás to ale nespasí, protože doba zápočtu je omezená.

Jak se započítává doba strávená na pracáku?

Podle současné právní úpravy platí, že do konce roku 1995 se doba v evidenci uchazečů o práci započítává bez omezení.

Od 1. ledna 1996 se doba v evidenci na úřadu práce započítává vždy, pokud je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.

S platností od roku 2014 se registrace „na pracáku“ započítává i v době, kdy nedostáváte podporu, protože vám v té chvíli přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.

Doba v evidenci úřadu práce, během které nedostáváte podporu (kromě zmíněné výjimky), se vám započítá maximálně v rozsahu 3 let. Toto tříleté období se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na penzi. Pokud ale byla tato doba získána před dosažením 55 let, započítává se z ní jen 1 rok a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou jste v evidenci úřadu práce.

Takto získané doby se pro účely nároku na starobní důchod a jeho výši navíc ještě krátí na 80 %. Snížený zápočet se nepoužívá v případě, že máte nárok na invalidní důchod.

skoleni_29_11

Neodvádíte pojistné, takže jde o vyloučenou dobu

Rozhodné období je období, za které se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu.

Pokud doba evidence na úřadu práce zasahuje do rozhodného období, je tzv. dobou vyloučenou. To v praxi znamená, že doba evidence na „pracáku“ se vyloučí z rozhodného období, aby se vám kvůli této době bez příjmů nesnížil průměr výdělků (přesněji vyměřovacích základů), které jste získali výdělečnou činností v době před a po evidenci na úřadu práce.

Příklad

Rozhodné období pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2020 je 1986–2019, tj. 34 let.

Pokud byl v tomto období občan celkem 2 roky evidován na úřadu práce, úhrn příjmů získaných za celé rozhodné období se rozpočítá na 32 let, nikoliv na 34 let. Vyloučená doba tedy průměrný příjem nesníží.

Zdroj: ČSSZ

Ne každá evidovaná doba se počítá

Sesbírané údaje, které pro účely výpočtu důchodů ČSSZ eviduje, posuzuje až pro potřeby konkrétní dávky. Hodnocení je pak závislé na právní úpravě v době, kdy člověku vznikne nárok na důchod nebo si o něj požádá. Součet dob uvedených ve výpisu/přehledu dob důchodového pojištění se pak liší od zhodnocených dob při výpočtu konkrétní dávky důchodového pojištění právě u doby evidence na úřadu práce, která je ve výpisu dob pojištění uvedena celá, ale do důchodu poté může být hodnocena jen zčásti, vysvětlila Jitka Drmlová z ČSSZ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).