Hlavní navigace

Vyzkoušeno: V podkladech pro důchod jsou nedostatky. Chybí léta pojištění

24. 6. 2021
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Výše vašeho budoucího důchodu závisí na úplnosti podkladů, které o vás mají úřady k dispozici. V praxi ale často data chybí. Přesvědčili jsme se o tom na vlastní kůži. Chyběly nám záznamy za 10 let.

Výpočet důchodů vychází z podkladů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Z různých důvodů mohou být některé podklady neúplné nebo mohou rovnou chybět.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se za určitých podmínek započítává do doby pojištění pro důchod. Pokud během ní nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu.

Tak vznikají tzv. neevidované doby, o kterých nemá úřad žádný relevantní záznam i přesto, že ve skutečnosti mohlo jít o dobu důchodového pojištění, náhradní dobu pojištění či vyloučenou dobu, které by přispěly k vašemu vyššímu důchodu. V krajním případě vám může doba pojištění chybět i pro vznik nároku na penzi. ČSSZ tyto chybějící doby aktivně nedohledává. Je tedy na vás, abyste si zjistili, jak na tom jste s podklady, a chybějící doby doložili.

Vyzkoušeno v praxi: 10 let manko

Na nutnost kontroly vlastních podkladů u ČSSZ upozorňuji dlouhodobě. Nechtěla jsem ale jen moralizovat a naplňovat přitom úsloví o kovářově kobyle. Při založení datové schránky jsem si proto jednoduše požádala o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Za pár dní jsem ho měla v datovce.

IOLDP je výpis z vašeho důchodového účtu, kde jsou evidovány informace o studentském a pracovním životě, na jejichž základě vám bude jednou stanoven starobní či invalidní důchod. Mají zde být údaje o studiu, zaměstnání, podnikatelské činnosti, doby v evidenci úřadu práce, účasti ve II. důchodovém pilíři apod. Podklady slouží pro výpočet starobního a invalidního důchodu, ale také pro výpočet vdovského či vdoveckého a sirotčího důchodu po vás.

Po otevření dokumentu mě čekalo překvapení. Od základní školy mám totiž všechny doby až na jednu výjimku vzorně „pokryté“. Po základce jsem šla rovnou na střední. Po maturitě jsem s kratičkým mezipřistáním na „pracáku“ začala studovat bakalářské a hned po něm navazující magisterské studium. Po státnicích jsem se registrovala na pracovním úřadu a zanedlouho nastoupila do práce, kterou přerušila jen mateřská a rodičovská „dovolená“. Teoreticky jsem tedy neměla mít skoro žádné neevidované doby. Ve skutečnosti mám v IOLDP celkem skoro 10leté mezery.

Jak se zdá, nepatřím mezi žádné výjimky. Na denní bázi se setkáváme s tím, že v IOLDP nejsou uvedená všechna studia. Ta je nutné doplnit skoro vždy. Méně časté jsou případy, kdy v evidenci ČSSZ chybí doby výdělečné činnosti či evidence na ÚP – ale stává se to, a proto je dobré si veškerou úřední dokumentaci schovávat, řekla serveru Měšec.cz Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze Freedom Financial Services, kde se zabývají auditem penzí. Docela výjimečné jsou podle ní případy, kdy v IOLDP chybí doba základní vojenské služby. Naproti tomu doba civilní služby v evidenci podle Holubové chybí častěji než vojenská.

V souvislosti s chybějícími dobami studia je namístě uvést, že školy v současnosti nemají povinnost své studenty na ČSSZ hlásit. A očividně není radno se spoléhat na to, že tuto povinnost plnily v minulosti. Školy měly v minulosti určitou povinnost – stanovenou různě v různých obdobích – předávat ČSSZ informaci o studiu (ať již formou evidenčního listu důchodového pojištění, nebo potvrzení o studiu). Nicméně je doporučeno při sepisování žádosti o důchod takovou dobu doložit i příslušným potvrzení školy nebo vysvědčením apod., aby mohla být případná chybějící doba ihned doložena a nedocházelo tak k prodloužení doby řízení v důsledku šetření prováděného u příslušného školského zařízení, doporučuje mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Na co pamatovat

Školy nemají zákonnou povinnost své studenty hlásit. Pokud to dělají, jedná se o jejich dobrou vůli. Tím spíš je nutné doklady, které potvrzují dobu vašeho studia, uchovávat. A to i přes to, že se význam studia v důchodových počtech v čase značně umenšil. Ještě před rokem 1996 se totiž studium před dosažením věku 18 let hodnotilo jako doba pojištění a započítávalo se ze 100 %. Studium po dosažení 18 let, pokud probíhalo před rokem 2010, se hodnotilo jako náhradní doba pojištění započtená (jen v rozsahu prvních šesti let tohoto studia) pouze z 80 %. Doba studia po roce 2009 už se bohužel pro účely stanovení důchodu vůbec nepovažuje za náhradní dobu pojištění. Od roku 2010 je studium vždy dobou vyloučenou (ačkoli v případě posuzování nároku na invalidní důchod se i nyní stále jedná o náhradní dobu pojištění). Proto byste si měli uchovávat doklady i o studiu po roce 2009. 

Můj IOLDP: Chybějící školy

Při prvním pohledu na IOLDP mi vytanulo na mysli slovo „zmatek“. Musela jsem si vzít k ruce svá vysvědčení, potvrzení o době studia, o době na úřadu práce, potvrzení o době pobírání mateřské, o přiznání rodičovského příspěvku a vysvětlivky k IOLDP. Postupně jsem si vytvořila chronologickou časovou osu a porovnávala jednotlivá období v IOLDP.

Abyste dokumentu lépe rozuměli, přečtěte si nejdříve Vysvětlení k IOLDP. Za sebe vypíchnu informaci, že základní škola se zde neuvádí. Neevidované doby se evidují za období od prvního do posledního známého dokladu, příp. bezprostředně předcházejícím rokem před tím, ve kterém se IOLDP vystavuje. V celkovém součtu dob jsou případné překrývající se doby započteny jen jednou. Čísla u druhů dob pojištění jsou dny, po které činnost trvala. Údaje o dobách pojištění získaných v EU či státech, se kterými má ČR smlouvu o sociálním zabezpečení, si ČSSZ vyžádá v rámci důchodového řízení. Vy je ale musíte zmínit v žádosti o důchod.

Doby pojištění mám různě nakouskované podle brigád, devět let studií ale chybí.
Autor: Gabriela Hájková

Doby pojištění mám různě nakouskované podle brigád, devět let studií ale chybí.

Zjistila jsem, že v dokumentu mám uvedenou kdejakou brigádu, ale střední škola i bakalářské a inženýrské studium (a prázdniny, které při přechodu na navazující studium mají být „pokryté“) zde chybí (základní škola se zde neuvádí).

Doba prázdnin po skončení střední školy je hodnocena jako doba důchodového pojištění do 31. 8. Pokud na ni bezprostředně navazuje další studium na VOŠ nebo VŠ, bude hodnocena též doba do zahájení uvedeného studia, totéž platí mezi dalšími navazujícími studii v rámci vysokoškolského vzdělávání. Uvedená doba je hodnocena jako náhradní doba studia až při samotném řízení o žádosti o dávce důchodového pojištění, na IOLDP bude vždy uvedena jako tzv. neevidovaná, vysvětlila mluvčí ČSSZ.

Chybí mi také období pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku. Péče o dítě do 4 let se však dokládá až před odchodem do penze. Doba péče o dítě do 4 let jejich věku se prokazuje čestným prohlášením žadatele a rodným listem nebo výpisem z matriky nebo jiným dokladem prokazujícím vztah žadatele k dítěti (např. rozsudkem soudu o svěření dítěte do výchovy, o adopci), pokud nelze na OSSZ uvedené skutečnosti ověřit náhledem do agendového systému evidence obyvatel, upřesnila pro server Měšec.cz Drmolová.

Dodala také, že pro hodnocení doby péče o dítě do 4 let věku není podstatné, zda byla pobírána mateřská, nebo jen rodičovský příspěvek, a jak přesně dlouho: Na základě čestného prohlášení žadatel uvádí, že skutečně o dítě pečoval. Uvedená doba je tedy hodnocena vždy maximálně do uvedeného věku dítěte, pokud není v souběhu s jinou dobou důchodového pojištění (např. se zaměstnáním, péčí o mladší dítě apod.). Výjimkou by samozřejmě byla skutečnost, kdy by péče uskutečňována nebyla, např. z důvodu, že dítě měl v péči druhý z rodičů, bylo v ústavní péči apod.

Neevidované doby: skoro deset let mi chybí
Autor: Gabriela Hájková

Neevidované doby: skoro deset let mi chybí

Jak jsem pochodila na OSSZ při prokazování neevidovaných dob? To se dozvíte v některém z dalších textů, který bude zařazen do seriálu Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod?

Jak získat své doby zpět

Jak už jsem zmínila výše, za chybějící dobou pojištění může být škola nebo i zaměstnavatel, který vás nepřihlásí k pojištění nebo za vás neodevzdá evidenční list důchodového pojištění (ELDP).

Pokud už si všechny své zaměstnavatele nepamatujete, protože jste v životě měli více kratších zaměstnaneckých poměrů, úřednice na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v souvislosti s prokazováním chybějící pojištěné doby ze zaměstnání radila kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a získat zde výpis zaměstnavatelů, kteří za vás odváděli zdravotní pojištění. Ty byste pak měli kontaktovat se žádostí o vyhotovení ELDP.

Občan může též požádat místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, aby splnění povinnosti vyhotovit ELDP na zaměstnavateli vymohla, případně aby na sebe tyto povinnosti převzala (především v situaci, kdy zaměstnavatel již neexistuje nebo je nekontaktní), řekla serveru Měšec.cz Drmolová s tím, že pokud se nepodaří ELDP zajistit ani tímto způsobem, mohou za důkaz posloužit jakékoli náhradní doklady (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele, výplatní pásky z daného období, kopie mzdových listů, stejnopisy ELDP od roku 2004 atp.). K prokázání doby pojištění (nikoliv výše příjmů) je možné dle Drmolové využít také čestné prohlášení žadatele o důchod a nejméně dvou svědků.

Divit se při kontrole dob pojištění můžete i jako OSVČ. Doba pojištění OSVČ je totiž z OSSZ do centrální evidence ČSSZ zasílána zpravidla do konce roku následujícího po tom, ve kterém byla OSVČ účastna důchodového pojištění a zaplatila pojistné.

Podle zprávy ČSSZ si můžete informace, zda vás zaměstnavatel přihlásil k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění, ověřit na ePortálu ČSSZ. Tyto informace doporučujeme kontrolovat s určitým časovým odstupem po nástupu do nového zaměstnání nebo po jeho skončení. Zaměstnavatel má na přihlášení zaměstnance k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění 8 dnů. Stejnou lhůtu má zaměstnavatel i při skončení zaměstnání. V některých případech je tato lhůta delší, uvedla Drmolová a upozornila i na to, že nepřihlášení u aktuálního zaměstnavatele nemusí nutně znamenat jeho chybu. Může se stát, že vaše současné zaměstnání nezaložilo účast na pojištění. V případě pochyb si to ověřte na příslušné pobočce OSSZ.

Každý zaměstnavatel musí vaši pojištěnou pracovní činnost evidovat a následně ji v ročních intervalech vykazovat prostřednictvím ELDP na ČSSZ. Stejnopis ELDP musí předat i vám. Na základě evidenčního listu je získaná doba důchodového pojištění evidována pro nárok na penzi.

ePortál ČSSZ

Do ePortálu ČSSZ se můžete přihlásit jen pomocí jednoho z druhů eIdentity nebo přes vstupní údaje do datové schránky.

Podpora eIdentity. (03/2021)
Autor: Gabriela Hájková

Podpora eIdentity. (03/2021)

Nějaké informace najdete po přihlášení už ve svém profilu vpravo nahoře. Jsou zde ale jen časová období bez vysvětlivek a vyměřovacích základů. Bez rozlišení, zda jde o regulérní dobu pojištění, či náhradní dobu.

Na ePortálu ČSSZ najdete doby pojištění, moc moudří z nich ale nebudete.
Autor: Gabriela Hájková

Na ePortálu ČSSZ najdete doby pojištění, moc moudří z nich ale nebudete. (04/2021)

Více informací získáte z přehledu o dobách důchodového pojištění, který je totožný s náhledem IOLDP. Kromě náhledu si tu můžete požádat i o verzi v PDF. Vše najdete v horní liště Online služby po prokliknutí na možnost Pro pojištěnce. IOLDP obsahuje informace o získaných dobách důchodového pojištění, o náhradních, vyloučených i neevidovaných dobách. Na sestavení IOLDP máte nárok jednou ročně.

O IOLDP můžete kromě ePortálu ČSSZ požádat také:

  • písemně na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5,
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz,
  • datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3.

Ať už využijete kterýkoli způsob, žádost musí vždy obsahovat vaše rodné číslo, jméno a příjmení a adresu nebo ID datové schránky, kam vám bude IOLDP zaslán. ČSSZ ho zašle do 90 dnů od doručení žádosti. Automaticky ho úřad zasílá jen pojištěncům, kteří se blíží důchodovému věku.

Doplňte si doby důchodového pojištění

Vlastní aktuální IOLDP je prvním krokem k tomu udělat si v důchodových podkladech pořádek. Projděte si ho i s průvodním Vysvětlením k IOLDP, jinak se v něm příliš nevyznáte. V dokumentu se zaměřte hlavně na úsek s názvem Neevidované doby. Mě osobně v orientaci dost pomohlo vytvořit zmíněnou časovou osu, ve které jsem si chronologicky zaznamenala studia, úřad práce, zaměstnání, činnost OSVČ a období na mateřské a rodičovské. Obrázek jsem dotvářela pomocí uchovávaných dokladů, které pomohly oživit děravou paměť konkrétnějšími daty.

CHP23

Na co se zaměřit v IOLDP? Odpověď můžete najít v článku Z čeho se vám bude počítat důchod? Včasnou kontrolou předejdete nižší penzi. Co archivovat, abyste si kvůli chybějícím dobám pojištění neošidili o důchod? Konkrétní druhy dokladů najdete v textu Jaké doklady byste měli uchovávat, abyste nepřišli o část důchodu?

Pokud si na práci s IOLDP nevěříte, na trhu fungují firmy, které se na tyto situace přímo zaměřují. Pomohou vám při doplňování dob pojištění nebo poradí, jak dosáhnout ve vaší situaci na co nejvyšší důchod. Jedná se ale samozřejmě o placené služby.

Po prokázání dodatečných dob pojištění by vám měl přijít nový IOLDP. ČSSZ vyhotoví nový informativní osobní list důchodového pojištění do 90 dnů ode dne doručení žádosti, prokáže-li občan dodatečně doby pojištění, s výjimkou doby služebního poměru příslušníků ozbrojených sil, doby péče o dítě do čtyř let věku, doby péče o osobu závislou na péči jiné osoby a doby pobírání invalidního důchodu třetího stupně, uvádí zpráva ČSSZ s tím, že nový IOLDP se nevystavuje, pokud překládáte doklady na dobu spadající do období roku vyhotovení IOLDP nebo roku předcházejícího. Nový IOLDP nedostanete ani v případě, že doklady zasíláte přímo na ústředí ČSSZ, kde je neshledají dost průkazné. Pak se vám zaslané podklady do 90 dnů vrátí do vlastních rukou s vysvětlující informací.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).