Hlavní navigace

Jak se mají chovat invalidní důchodci, aby dosáhli na co nejvyšší starobní penzi?

6. 5. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Během pobírání invalidního důchodu můžete ovlivnit výši starobní penze, která vám bude přiznána při dosažení důchodového věku. Co (ne)dělat, abyste se zbytečně nepřipravili o peníze?

Odpovědi na otázky, jak bychom se měli chovat v invalidním důchodu, abychom se zbytečně neošidili o část starobní penze, nabízí zákon o důchodovém pojištění (ZDP), ze kterého můžeme vyčíst pravidla, která se invalidního a starobního důchodu týkají.

Jak souvisí invalidní a starobní důchod

Podle § 38 ZDP vzniká nárok na invalidní důchod pojištěncům, kteří ještě nedosáhli 65 let. Dosažením této věkové hranice pak nárok zaniká bez ohledu na to, jaký stupeň invalidity vám byl přiznán. Vzniká naopak nárok na starobní důchod ve výši dosavadního invalidního důchodu. Změna probíhá automaticky a není potřeba o nic žádat.

Rozhodné období je období, za které se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu.

Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která se zabývá důchodovým auditem, upozornil na to, že v této situaci zůstává zachován nárok i na obecný starobní důchod stanovený na základě skutečné doby pojištění a vyměřovacích základů (odvozených od příjmů) dosažených za rozhodné období. O přiznání tohoto starobního důchodu si ale musí invalidní důchodce už požádat. Starobní důchod pojištěnce, který pobírá, nebo v minulosti pobíral invalidní důchod, nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl dřívější invalidní důchod vyměřen, přepočteného na současnou úroveň (vyjádřeno zjednodušeně), uvedl Šafařík.

Pokud by vyšel takto stanovený obecný starobní důchod vyšší než dosud vyplácený invalidní důchod (ze kterého by se jinak stanovil ten starobní), bude podle něj vyplácen tento vyšší obecný starobní důchod. Pokud vyšší nevyjde, bude vám vyplácen starobní důchod ve výši toho invalidního.

Situaci dále ovlivní i to, zda:

  • při dosažení věku 65 let invalidní důchod stále pobíráte (jste v té chvíli invalidním důchodcem),
  • jste invalidní důchod pobírali pouze v minulosti po přechodnou dobu (invalidní důchod vám tedy byl odňat).

V invalidním důchodu jste byli jen po přechodnou dobu

V případě, že jste invalidní důchod pobírali jen přechodně a poté vám byl odňat, ke dni dosažení důchodového věku můžete požádat o obecný starobní důchod. Ten bude vypočten z výpočtového základu odvozeného z celého rozhodného období, nejméně však z výpočtového základu, který byl stanoven z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl dřívější invalidní důchod vyměřen, přepočteného na současnou úroveň, vysvětlil Jiří Šafařík a dodal, že v tomto případě nehraje roli, o jaký stupeň invalidity se v minulosti jednalo.

Invalidní důchod pobíráte až do 65 let

Pokud invalidní důchod pobíráte ještě při dosažení 65 let, stupeň invalidity naopak hraje roli. Jak už jsme uvedli, při dosažení 65 let nárok na invalidní penzi zaniká a vzniká nárok na starobní, ve výši té invalidní. Invalidní důchod při prvním stupni invalidity bude nižší než ten při druhém, a ten zase bude nižší než důchod vyplácený při třetím stupni invalidity.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod.

V případě pobírání invalidního důchodu pro první nebo druhý stupeň invalidity nezbývá než požádat o přiznání obecného starobního důchodu. Je však potřeba vědět, že doba pobírání invalidního důchodu pro první a druhý stupeň invalidity není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění, upozornil Šafařík.

Pokud byste v invalidním důchodu nevykonávali výdělečnou činnost nebo jste nebyli účastni důchodového pojištění jinak, nemuseli byste splnit potřebnou dobu pojištění pro přiznání obecného starobního důchodu, nebo by doba pojištění mohla být nízká, což se negativně odrazí na výši procentní výměry důchodu. Je proto žádoucí, respektive nutné, aby invalidní důchodce během pobírání invalidního důchodu pro první nebo druhý stupeň invalidity byl účasten důchodového pojištění, tzn. vykonával výdělečnou činnost, zdůraznil Šafařík.

Pobírání invalidního důchodu při třetím stupni invalidity

Pobírání invalidního důchodu kvůli invaliditě třetího stupně je, na rozdíl od prvního a druhého stupně, už pojištěno. Pro účely důchodu se tato doba považuje za náhradní dobu pojištění a je započtena jen z 80 %.

Při dosažení důchodového věku (65 let) dojde k automatickému překlopení invalidního důchodu na důchod starobní, a to ve stejné výši, jako byl vyplácen dosavadní invalidní důchod. Tedy za situace, že si příjemce důchodu nepožádá o přiznání obecného starobního důchodu.

Pokud tak učiní, bude mu obecný starobní důchod spočítán z vyššího výpočtového základu. Vznikne mu tak na nárok na dva důchody téhož druhu (dva invalidní důchody), z nichž se mu bude vyplácet jen jeden, a to vyšší, vysvětlil Šafařík.

Modelový příklad

Pojištěnec pobírá, nebo v minulosti pobíral invalidní důchod od roku 2006 (v tomto příkladu na stupni invalidity nezáleží). Byl vypočten z příjmů získaných v rozhodném období mezi lety 1986 až 2005. O starobní penzi požádal v roce 2020.

Při stanovení starobní penze bude nejprve vypočten starobní důchod běžným způsobem z příjmů získaných v dosavadním rozhodném období (roky 1986 až 2019). Za toto rozhodné období pojištěnec získal osobní vyměřovací základ 68 640 Kč, kterému odpovídá výpočtový základ 29 190 Kč. Starobní důchod spočítaný běžným způsobem tak v roce 2020 bude činit 24 945 Kč.

Dále bude vypočtena starobní penze z osobního vyměřovacího základu (resp. výpočtového základu), ze kterého byl v roce 2006 stanoven invalidní důchod. Tento osobní vyměřovací základ však musí být v tomto případě přepočítán na hodnotu roku 2020, protože v tomto roce pojištěnec požádal o starobní důchod. Osobní vyměřovací základ pro výpočet invalidního důchodu v roce 2006 činil 40 205 Kč. Po přepočtu na úroveň roku 2020 se zvýšil na 74 460 Kč a z něj odvozený výpočtový základ pak odpovídá částce 30 703 Kč. Starobní důchod spočítaný z upraveného výpočtového základu pro rok 2020 činil 26 057 Kč.

Starobní penze stanovená druhým způsobem je vyšší, a proto byla přiznána ve výši 26 057 Kč.

V situaci, kdy pojištěnec invalidní důchod ke dni dosažení důchodového věku stále pobírá, dojde k porovnání výše tohoto invalidního důchodu s výší starobní penze, kterou jsme stanovili v předchozích odstavcích.

V případě, že by byl takto stanovený obecný starobní důchod vyšší než dosud vyplácený invalidní důchod, byl by vyplácen obecný starobní důchod. V opačném případě by byla vyplácena starobní penze ve výši dosavadního invalidního důchodu.

Zdroj: Freedom Financial Services

Modelový příklad 2

Pojištěnci byl v roce 2008 přiznán plný invalidní důchod. Byl stanoven z příjmů získaných v rozhodném období v letech 1986 až 2007. V roce 2010 došlo ke změně. Plný invalidní důchod byl změněn na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně. Od této doby je pojištěnec osobou bez zdanitelných příjmů, nebo uchazečem o zaměstnání na úřadu práce. O starobní důchod požádal v roce 2021 ke dni dosažení důchodového věku.

Při kontrole nároku na starobní důchod bylo zjištěno, že dosáhl jen 27 let celkové doby pojištění. Nárok na starobní důchod mu měl tedy vzniknout až za 5 let.

Pojištěnec pobírá invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně ve výši 8702 Kč. Ohledně nároku platí, že dokud bude považován za invalidního, bude mít nárok na tento invalidní důchod. O starobní penzi ale bude moci požádat až o pět let později.

Pak bude stanoven starobní důchod běžným způsobem, tedy z příjmů získaných v rozhodném období, tj. za rok 1986 až 2024. Poté bude stanovena starobní penze z osobního vyměřovacího základu (resp. výpočtového základu), ze kterého mu byl v roce 2008 vypočten invalidní důchod. Tento osobní vyměřovací základ ale musí být přepočten na hodnotu roku 2025, ve kterém pojištěnec teprve může požádat o starobní penzi.

V případě, že bude obecný starobní důchod vypočtený podle předchozího odstavce vyšší než vyplácený invalidní důchod, bude vyplácen ten obecný starobní důchod, který vyjde jako vyšší. V opačném případě bude vyplácen starobní důchod ve výši dosavadního invalidního důchodu.

Zdroj: Freedom Financial Services

Jak získat co nejvyšší důchod?

Nešiďte se o peníze. V našem seriálu se dozvíte, jak dosáhnout na co nejvyšší důchod.

Jiří Šafařík upozornil, že ve vzorci pro výpočet starobní penze jsou dvě proměnné, které konečnou výši důchodu ovlivní, a to doba pojištění a výpočtový základ. A z toho je nutné vycházet.

Klíčové je ohlídat si dobu pojištění, tzn. nepřipustit neevidované doby a omezit náhradní doby pojištění, které se redukují na 80 %. Cílem je dosáhnout maximální doby pojištění, radí Šafařík, který zároveň varuje, že maximalizace výpočtového základu nemusí být vždy efektivní. Pokud neexistuje šance (nebo je mizivá), že osobní vyměřovací základ stanovený z celého rozhodného období nebude vyšší než na současnou úroveň přepočtený osobní vyměřovací základ, který byl použit k výpočtu dřívějšího invalidního důchodu, vyplatí se omezit (ovšem nikoliv zcela vyloučit) příjmy, ze kterých se odvádí důchodové pojištění, vysvětlil.

V této situaci navrhuje tři řešení, která se dají využít:

  • minimální mzda plus dohoda (dohody) o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně,
  • dohoda o pracovní činnosti s příjmem 3500 Kč měsíčně plus dohoda (dohody) o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč měsíčně,
  • status spolupracující osoby podle § 13 zákona o daních z příjmu.

Přečtěte si také: Přehledně: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2021

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).