Hlavní navigace

Jak ochránit svůj vlastní majetek před exekucí jiné osoby?

7. 10. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Exekutor může sepsat v dlužníkově obydlí i majetek někoho jiného. Jak ochránit majetek, aby nepodléhal cizí exekuci a nebyl zpeněžen, když přijde exekutor pro majetek nájemníka nebo jiné osoby?

Jedním z exekučních způsobů k vymožení peněz a uspokojení pohledávky věřitele vůči dlužníkovi je tzv. mobiliární exekuce. Tedy exekuce prováděná tzv. zabavením a prodejem movitých věcí dlužníka.

Rozhodně by však sepsáním věcí dlužníka a jejich následným prodejem neměl exekutor začínat, přednost mají totiž jiné způsoby vymožení peněz.

Zákaz zabavení a prodeje některých věcí

V textu Co vám nikdy nesmí při exekuci zabavit? jsme vysvětlovali, co exekutor nemůže postihnout exekucí, i kdyby povinný dlužník dlužil sebevíc. Dnes se ale nebudeme zabývat ani právy oprávněného věřitele, ani obranou povinného dlužníka.

Zaměříme se na možnosti třetích osob, kterých se exekuce může dotknout, i když samy nic nedluží.

Jestliže se dlužící osoba, například nájemce domu či bytu, ocitne v exekuci, mohl by exekutor zabavit i věci pronajímatele (vlastníka domu či bytu), který vůbec nic nedluží a ani nemá žádný vztah k věřiteli dlužníka.

Budeme nadále uvažovat o tom, že se exekuci brání právě pronajímatel, aby v rámci exekuce proti nájemci předešel zabavení a prodeji jeho vlastních věcí. V praxi ale může mít situace řadu modifikací. Může nastat například opačná situace, kdy je exekuce vedena proti vlastníkovi bytu či domu, a ohroženy by tak mohly být věci nájemce. Nebo by podobně mohly být exekuci podrobeny třeba věci spolubydlícího apod.

Dlužníka je potřeba zaskočit, ale může to odnést i někdo jiný

Ani povinný dlužník, ani jeho pronajímatel se předem o tom, že přijde exekutor, nedozví. Vždyť kdyby byl předem doručen povinnému dlužníkovi exekuční příkaz, dlužník už by se zajisté postaral, aby mu nebylo co zabavit.

Proto může být návštěvou exekutora, resp. jeho vykonavatelů zaskočen do jisté míry sám dlužník (že dluží a hrozí mu exekuce, by ale vědět měl, výmluvy stranou), ale tím spíše právě třeba ten, kdo mu pronajímá byt nebo dům.

Sepsání věcí a zahrnutí do exekučního soupisu ještě neznamená, že jsou ztraceny a budou ihned prodány

Při návštěvě vykonavatelů exekutora dochází nejprve k soupisu movitých věcí, které by mohly být prodány, aby z výtěžku byl uspokojen nárok věřitele.

Při provádění soupisu ještě nedochází k prodeji věcí, zatím jsou sepsané věci jen zaevidovány exekutorem a označeny exekuční nálepkou. Ještě je tak čas věci zachránit.  

Nicméně dlužníkovi, jakož i jiným osobám, je zakázáno s exekučně sepsanými věcmi nakládat. Pronajímatel dlužníka nemůže prostě jen přijít do bytu a své věci sepsané exekutorem si odnést či odvézt. Obecně by ale ten, komu věci patří (třeba zmíněný pronajímatel), měl reagovat rychle.

Pokud by pronajímatel o exekuci na svého nájemce věděl, mohl by se preventivně domluvit s exekutorem a doložit mu, že určité věci v dlužníkově obydlí jsou jeho, a ne dlužníka. V praxi však bude muset většinou pronajímatel reagovat, až když exekuce reálně začne.

Exekutor zásadně bere všechno

Vykonavatel exekutora zahrne do soupisu movité věci nalezené v obydlí dlužníka i tehdy, má-li pochybnosti, zda tyto patří povinnému dlužníkovi. Při provádění soupisu totiž není dost dobře možné, aby vykonavatel zkoumal, kdo je skutečným vlastníkem věci. Může se tak opravdu velmi jednoduše stát, že při exekuci budou zabaveny věci, které má dlužník toliko pronajaté nebo vypůjčené.

Vykonavatel exekutora nezahrne do soupisu určité věci pouze tehdy, pokud je mu na místě prokázáno, že nepatří povinnému dlužníkovi. Takže by musel mít pronajímatel štěstí, že například pronajímá jen část domu, byt v domě, nebo část bytu, v němž sám bydlí, a být zrovna doma, když přijdou lidé od exekutora. Zároveň by musel být schopen kupními doklady nebo smlouvami prokázat exekutorovi, že věci jsou jeho, a ne dlužníka. Pokud bude mít exekutor nebo vykonavatel pochybnosti, má se za to, že nalezené, zjištěné věci exekuci podléhají.

Slušnost vždy hraje roli

Do jisté míry záleží i na tom, zda se dlužník chová fér. Fér vůči svému pronajímateli. A zda poskytuje exekutorovi součinnost. Dlužník by totiž měl exekutorovi říci, které věci patří někomu jinému. Pak se do soupisu uvedou i údaje o zatím údajném vlastníkovi těchto věcí. Toho exekutor obešle a poučí ho o možnosti podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Nejprve žádat o vyškrtnutí věcí z exekučního soupisu

Požádat vyškrtnutí věcí ze soupisu pořízeného exekutorem by tedy mělo být prvním řešením problému. Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu však lze podat jen ohledně movitých věcí. Ohledně nemovitostí musí být podána vylučovací žaloba. O té si ještě povíme dále.

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne. O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení.

Exekutor se rozhoduje na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem. Někdy opravdu postačí jen paragon, účtenka, dodací list, záruční list atp. Také čestné prohlášení, svědectví další osoby atp.

Vyplatí se spolupracovat i s věřitelem dlužníka

Exekutor však vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný věřitel. Uzná-li tedy věřitel, že věci opravdu nemohou být dlužníka.

Určitou šancí je proto také spolupráce s věřitelem dlužníka, pokud i on se chová férově a bere ohled na třetí osoby. Jestliže skutečný vlastník věcí získá souhlas oprávněného v exekuci (toho, kdo ji k uspokojení své pohledávky navrhl) s tím, že věci nejsou dlužníka, exekutor musí věci ze soupisu vyškrtnout.

Vylučovací žaloba

Pokud soudní exekutor návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu nevyhoví, nebo pokud o ně vlastník věcí ani nepožádal, může se vlastník věcí bránit podáním tzv. vylučovací žaloby.

Žalobu je třeba podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora o nevyhovění návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu.

Vlastník věcí žaluje u soudu nikoliv exekutora, s nímž je v podstatě ve sporu, ale dlužníka. V případě úspěchu vlastníka daného majetku se tedy dlužníkovi exekuce prodraží ještě o náhradu nákladů, které vlastník daného majetku vynaložil na jeho záchranu.

I proto by dlužníci měli chránit také věci, které nejsou jejich, a informovat o tom exekutora i vlastníka daného majetku.

Exekutor na vás musí počkat

V době od podání návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu do uplynutí lhůty k podání vylučovací žaloby, a rovněž po dobu soudního řízení o vylučovací žalobě, nesmí soudní exekutor přistoupit k prodeji předmětné sepsané movité věci.

skoleni9_11

Vlastník věcí se tedy může účinně bránit tomu, aby exekuce někoho jiného ohrožovala i jeho majetek. Nicméně k tomu, že exekucí budou postiženy i věci, které dlužníkovi nenáleží, prostě v praxi dochází.

I proto se vyplatí prověřit si osobu, se kterou budou vaše věci sdílet společný prostor. Ať už je to nájemce, pronajímatel, nebo třeba spolubydlící.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).