Hlavní navigace

Jak na penále ve zdravotním pojištění?

21. 1. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Dlužíte zdravotní pojišťovně na pojistném? Zcela určitě z toho nevyváznete bez pokuty. Jak se počítá penále a existuje šance, jak se mu vyhnout?

Pokud jste plátci pojistného ve zdravotním pojištění ať už jako zaměstnavatelé nebo samoplátci (osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby bez zdanitelných příjmů) a platíte pojistné podle zákona, pak se vás problém nazvaný penále nebude týkat. Ovšem jestliže z nejrůznějších důvodů zaplatíte pojistné nebo zálohu na pojistné buď opožděně nebo v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem, nebo dokonce dokážete platbu takto zkombinovat, pak určitě počítejte s tím, že si na vás zdravotní pojišťovna dříve nebo později „posvítí“ a penále bude uplatňovat. Je to totiž podle zákona její povinností nárokovat jak dlužné pojistné, tak penále. Zkrátka a dobře, zdravotní pojišťovna si nemůže vybrat, kterému plátci penále vyměří a kterému nikoliv. Podobné téma: Podnikatelé mají změnu pojišťovny komplikovanější (postup)

Výše penále je od data 1.1.2007 až dodnes určena sazbou 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. To znamená, že při dluhu na pojistném ve výši 10 000 Kč činí penále 5 Kč za každý den prodlení.

Jaké jsou ve zdravotním pojištění lhůty pro placení pojistného? Zaměstnavatelé odvádějí pojistné za příslušný kalendářní měsíc nejpozději 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Tento postup se poprvé uplatní již při odvodu pojistného za měsíc prosinec 2009, které je tak splatné nejpozději 20. ledna 2010. Osoby samostatně výdělečně činné platí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného, osoby bez zdanitelných příjmů pak platí pojistné i nadále měsíčně pevnou částkou ve výši 13,5 % z minimální mzdy, v roce 2010 tedy v částce 1080 Kč. Čtěte více: Zdravotní pojištění se vždy platit nemusí

Kolik budete doplácet na zdravotním pojištění? Zjistíte na naší kalkulačce

daňová kalkulačka 2009 (350x100)

Záloha na pojistné u osob samostatně výdělečně činných i platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů jsou splatné od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že například platbu za leden 2010 lze uhradit nejpozději dne 8.2.2010. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Čtěte více: Zdravotní pojištění 2010 provází změna záloh a doby splatnosti 

Od 1.1.2010 se za den platby považuje den připsání na účet zdravotní pojišťovny, resp. den, kdy platba byla uhrazena v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny.

Jestliže jste se dostali do situace, kdy po vás chce zdravotní pojišťovna zaplatit penále, pak se nabízí několikero řešení. Penále buď neprodleně uhradit nebo se dohodnout se zdravotní pojišťovnou na jeho vyrovnání ve splátkách – z vyměřeného penále (na rozdíl od pojistného) již žádné další penále nenabíhá.

Pokud po úvaze dospějete k závěru, že byste se chtěli pokusit využít tzv. institutu odstranění tvrdosti a požádat o prominutí vyměřeného penále, pak platí následující:

  • žádost o odstranění tvrdosti může být podána v patnáctidenní lhůtě od písemného doručení platebního výměru. Pouze v případech, kdy se dodatečně objeví nové skutečnosti, které plátce pojistného bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do dne nabytí právní moci rozhodnutí, může být žádost o odstranění tvrdosti podána i později, nejpozději však do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí.
  • pokud bylo plátci pojistného penále stanoveno výkazem nedoplatků, činí lhůta pro podání žádosti 8 dnů.

Podle zákona rozhoduje o žádostech o prominutí penále do 20 000 Kč zdravotní pojišťovna. Přesahuje-li penále 20 000 Kč, pak je k rozhodování příslušný Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Rozhodne-li o odstranění tvrdosti ať již Rozhodčí orgán nebo sama zdravotní pojišťovna, je toto rozhodnutí konečné.

Důvodem pro prominutí nebo snížení vyměřeného penále mohou být jednak okolnosti nepředvídatelné, jako jsou živelné pohromy (požár, povodně), a nebo trestný čin proti plátci a jeho majetku (odcizení dokladů, vznik škody na majetku firmy vloupáním a krádežemi), jednak okolnosti na straně plátce pojistného – zejména závažné osobní, zdravotní a sociální důvody.

Anketa

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/-a?

Při posuzování žádosti o odstranění tvrdosti si může zdravotní pojišťovna vyžádat další doklady podporující tvrzení plátce v jeho žádosti tak, aby mohla ve věci objektivně rozhodnout. Na tomto místě je však vhodné upozornit na skutečnost, že na prominutí či snížení vyměřeného penále odstraněním tvrdosti není „paušální“ právní nárok, zdravotní pojišťovna individuálně rozhoduje po pečlivém vyhodnocení veškerých okolností konkrétního případu. Pokud má být žádosti plátce pojistného zcela nebo částečně vyhověno, musí plátce splnit svoji základní povinnost, kterou je uhrazení dlužného pojistného v plné výši.

Máte-li vůči zdravotní pojišťovně více splatných závazků, je pořadí jejich splácení následující:

skoleni_13_10

  1. pokuty,
  2. přirážka k pojistnému,
  3. nejstarší nedoplatky pojistného,
  4. běžné platby pojistného,
  5. penále.

  Jednotlivé dlužné částky se odvádí samostatně na příslušné účty zdravotní pojišťovny.

Každá platba penále se zaokrouhluje na celou korunu směrem nahoru. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za kalendářní rok. Zdravotní pojišťovna rovněž nepředepíše penále v případě, kdy plátce pojistného prokáže, že provedl platbu na účet příslušné zdravotní pojišťovny, ale pod nesprávným variabilním symbolem.                                                    

Autor článku

Autor je odborníkem na problematiku zdravotního pojištění. Od roku 1993 pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).