Hlavní navigace

Zdravotní pojištění 2010 provází změna záloh a doby splatnosti

11. 1. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Komu se mění minimální zálohy na pojistné a jaká je doba jejich splatnosti? Pozor je potřeba dát i při práci v cizině.

Správně by měla tato otázka znít nejen jak, ale i kdo a v jaké výši. Ve zdravotním pojištění registrujeme tři skupiny plátců pojistného K nim lze připočíst stát, který je plátcem za tzv. „státní“ pojištěnce, což jsou například poživatelé důchodu, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, nezaopatřené děti, studenti, uchazeči o zaměstnání apod. Přesný výčet těchto osob je uveden  v ustanovení § 7 odst. 1 z.č. 48/1997 Sb.

Zaměstnavatelé: nové termíny pro platby a přehledy

Zaměstnavatelé odvádějí pojistné za své zaměstnance ve výši 13,5 % z jejich zúčtované hrubé mzdy. Pojistné placené zaměstnavatelem za jednotlivé kalendářní měsíce je splatné od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, což platí i v případě odvodu pojistného za měsíc prosinec 2009, tedy nejpozději do 20.1.2010. Přijatou změnou tak pro zaměstnavatele dochází ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V přímé souvislosti se změnou termínu splatnosti pojistného se tak pro zaměstnavatele mění i termín podání Přehledu o platbě pojistného za zaměstnance. Bez ohledu na stanovený den výplaty je zaměstnavatel povinen předat tento Přehled zdravotním pojišťovnám (jakož i uhradit příslušné pojistné na zdravotní pojištění) v období od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Čtěte více: Důležité změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2010

Nemění se podmínky pro placení pojistného ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance, který je i v roce 2010 roven minimální mzdě 8000 Kč. Nadále se platí pojistné z odměn členů statutárních orgánů a z odměn za výkon funkce podle § 6 zákona o daních z příjmů. V těchto případech nehraje roli zúčtovaná částka 2000 Kč a pojistné se odvádí z jakéhokoliv příjmu. Naopak, kupříkladu u dohod o pracovní činnosti rozhoduje o placení pojistného právě částka 2000 Kč. Pokud je příjem na tuto dohodu nižší než zmiňované 2000 Kč, pojistné zaměstnavatel za tento měsíc neplatí.

Podnikatelům pojistné zdražilo

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), pro kterou je její samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, platí od ledna 2010 minimální měsíční zálohy na pojistné ve výši 1601 Kč, posledním dnem splatnosti této „lednové“ zálohy je 8. únor 2010. Pokud OSVČ platila v roce 2009 na základě výsledků své samostatné výdělečné činnosti za rok 2008 zálohy vyšší než 1 601 Kč, platí tyto zálohy i od ledna 2010, a to do kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém v roce 2011 podá zdravotní pojišťovně Přehled.

OSVČ nesmí zapomenout na povinnost podat Přehled za rok 2009 zdravotní pojišťovně (zdravotním pojišťovnám – v případě její změny během roku), a to nejpozději do 30.4.2010. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je OSVČ povinna tuto skutečnost doložit zdravotní pojišťovně taktéž do 30.4.2010 a Přehled pak může podat až do 2.8.2010.

Za den platby pojistného se považuje:

  • v případě placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny,
  • v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

Vyměřovací základ pro placení pojistného státem za osoby, za které platí pojistné stát, je nově určen pevnou částkou 5355 Kč. To znamená, že měsíční platba pojistného za tyto pojištěnce  představuje v roce 2010 částku 723 Kč (13,5 % z částky 5355 Kč). Čtěte více: Změny a novinky roku 2010 v kostce    

Vyměřovací základ 5 355 Kč je současně i výší odpočtu od dosaženého příjmu. Toto zvýhodnění však mohou po 1.1.2010 uplatnit pouze zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, přičemž odpočet lze uplatnit jen u poživatelů invalidního důchodu.

Anketa

Obáváte se o svou finanční situaci v roce 2010?

Pro lidi bez příjmů se zálohy nezměnily

Z hlediska placení pojistného jsou ve zdravotním pojištění nejméně početnou skupinou osoby bez zdanitelných příjmů. Za tyto osoby se považují pojištěnci, kteří v rámci celého kalendářního měsíce nejsou OSVČ a není za ně plátcem pojistného ani zaměstnavatel, ani stát. Jinými slovy, pokud je taková osoba v průběhu měsíce alespoň jeden den vedena u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanec nebo jako OSVČ nebo za ni platí pojistné stát, není v tomto měsíci osobou bez zdanitelných příjmů.

Vyměřovacím základem pro placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů je minimální mzda, tedy i v roce 2010 částka 8000 Kč. Při sazbě 13,5 % z této částky platí osoby bez zdanitelných příjmů měsíční pojistné 1080 Kč.

Pojistné se platí v české měně:

  • na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb,
  • vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

Na rozdíl od právní úpravy platné do konce roku 2007 mají s účinností od 1.1.2008 – tedy i rozhodném období kalendářního roku 2010 – stanoven minimální i maximální vyměřovací základ jak zaměstnanci (zaměstnavatelé – plátci pojistného), tak OSVČ. Maximálním vyměřovacím základem OSVČ i zaměstnance je v roce 2010 částka ve výši 72násobku průměrné mzdy, tedy 1707 048 Kč (72×23 709).

školení účto Kučerová

 Pokud byste nechtěli přispívat platbami do českého systému veřejného zdravotního pojištění, můžete se vlastním přičiněním postarat o to, že budete z tohoto systému vyňati.

Nejčastějšími důvody vynětí jsou:

  • výkon výdělečné činnosti v rámci států Evropské unie včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska ve smyslu nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72,
  • dlouhodobý pobyt v zahraničí ve smyslu ustanovení § 8 odst. 4  z.č. 48/1997 Sb., kdy se musí jednat o nepřetržitý pobyt v zahraničí delší šesti měsíců.

V žádném případě však nesmíte po návratu zapomenout  doložit buď období výkonu výdělečné činnosti (zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti) ve výše uvedeným zemích, případně dobu pojištění tak, aby po vás nemohla vaše česká zdravotní pojišťovna požadovat doplacení pojistného za pojištěním nepokrytou dobu pobytu v cizině, resp. za část této doby.                                                                                                             

Autor článku

Autor je odborníkem na problematiku zdravotního pojištění. Od roku 1993 pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).