Hlavní navigace

Podnikatelé mají změnu pojišťovny komplikovanější (postup)

18. 1. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jednou ročně může změnit svoji zdravotní pojišťovnu kdokoli. Ale pro OSVČ z toho plynou další povinnosti, zvláště, když pojišťovnu nezměnil k začátku roku.

Jedním z práv pojištěnce a v této souvislosti i podnikatele – osoby samostatně výdělečně činné – je ve zdravotním pojištění právo na změnu zdravotní pojišťovny, kdy standardně lze změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí.

Kolik budete doplácet na zdravotním pojištění? Zjistíte na naší kalkulačce

daňová kalkulačka 2009 (350x100)

Jsou pouze tři výjimky, kdy není nutné nuto lhůtu dodržet, a to v případech, kdy

  1. zdravotní pojišťovna vstoupí do likvidace, nebo
  2. je u zdravotní pojišťovny zavedena nucená správa, popřípadě
  3. Ministerstvo zdravotnictví zjistí nerovnováhu v hospodaření zdravotní pojišťovny a vyhlásí ve sdělovacích prostředcích konkrétní den.

Poté mohou pojištěnci těchto pojišťoven oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu v kratší lhůtě. Ke změně pak může dojít k 1. dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po jedné z výše uvedených skutečností.  Například, vstoupí-li zdravotní pojišťovna do likvidace 6.1.2010, mohou její pojištěnci přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně k datu 1.2.2010.

Podnikatelé musejí provést řadu změn

Zatímco pro zaměstnance proces změny zdravotní pojišťovny začíná i končí povinností informovat svého zaměstnavatele, pro podnikatele je změna náročnější. Využije-li podnikatel právo na změnu zdravotní pojišťovny, musí z hlediska plnění povinností ve zdravotním pojištění učinit zejména následující:

  • přihlásit se k placení pojistného u nově zvolené zdravotní pojišťovny jako osoba samostatně výdělečně činná,
  • předložit této nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu a placených u dosavadní zdravotní pojišťovny – potvrdí na příslušném formuláři zdravotní pojišťovna, od které OSVČ odchází,
  • přesměrovat platby záloh na pojistné na účet zdravotní pojišťovny, ke které OSVČ přestoupila (za předpokladu, že samostatná výdělečná činnost je hlavním zdrojem příjmů, v opačném případě není povinností zálohy platit) a ukončit placení záloh u bývalé zdravotní pojišťovny,
  • předložit všem (zpravidla dvěma – viz výše) zdravotním pojišťovnám, u kterých byla tato osoba v rozhodném období (kalendářním roce) pojištěna, Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné a ve vazbě na výši zaplacených záloh uhradit i případný doplatek pojistného.

Zálohy nemusejí platit všichni

Povinnost placení záloh na pojistné na zdravotní pojištění se vztahuje na ty OSVČ, pro které je jejich podnikatelská činnost hlavním zdrojem příjmů. Naopak od placení záloh jsou ze zákona v prvním roce samostatné výdělečné činnosti osvobozeny osoby, které nemají určen minimální vyměřovací základ (např. důchodci, studenti, osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku) a dále jsou z povinnosti placení záloh vyňaty osoby, pro které je jejich samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů.

Postup při změně pojišťovny OSVČ

Pokud OSVČ během rozhodného období změní zdravotní pojišťovnu, musí odvést těmto pojišťovnám poměrnou část pojistného, a to podle doby pojištění u každé z nich. Za měsíce, ve kterých bylo podnikání hlavním zdrojem příjmů, musí podnikatel odvést zdravotní pojišťovně, u které byl v té době pojištěn, pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu (tj. konkrétně za rok 2009 zaplatí OSVČ měsíční zálohu nejméně ve výši 1590 Kč).

OSVČ je povinna předložit do 8 dnů po podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období (rok 2009) všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. V Přehledu je OSVČ dále povinna uvést vyměřovací základ a pojistné vypočtené z vyměřovacího základu včetně záloh na pojistné na další období. Jestliže se dodatečně změní údaje v Přehledu (např. z důvodu změn v daňovém přiznání), je OSVČ povinna oznámit tyto změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla, a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v rozhodném období pojištěna, a do 30 dnů (opět ode dne, kdy tyto změny zjistila) doplatit dlužné pojistné.

Analogicky platí obdobné podmínky například i pro spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných s ohledem na skutečnost, zda je samostatná výdělečná činnost spolupracující osoby jejím hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů.

Příklad

Postup osoby samostatně výdělečně činné z hlediska placení záloh na pojistné a navazujícího podání Přehledu za rok 2009 si předvedeme na tomto příkladě:

Osoba samostatně výdělečně činná změnila zdravotní pojišťovnu k datu 1.10.2009. S oh­ledem na výše uvedené platila na základě výsledků své podnikatelské činnosti za rok 2008 tato osoba v roce 2009 měsíční zálohy na pojistné v minimální zákonné výši 1590 Kč, přičemž za rozhodné období (kalendářní rok 2009) vykázala ztrátu. V této souvislosti podává Přehled za rok 2009 oběma zdravotním pojišťovnám, kdy poměrně podle doby trvání pojištění zaplatila původní (bývalé) zdravotní pojišťovně 14 310 Kč (9×1590) a zdravotní pojišťovně, ke které k datu 1.10.2009 přes­toupila, pak 4 770 Kč (3×1 590). Za těchto podmínek je zajištěn postup podle zákona.

skoleni_13_10

Kdyby se OSVČ v roce 2009 podnikatelsky dařilo, doplatila by (ve vazbě na zaplacené zálohy) pojistné každé zdravotní pojišťovně poměrnou částí. Naopak, pokud by měla zaplacenými zálohami „přeplaceno“, uplatňovala by obdobně nárok na vrácení přeplatku u obou zdravotních pojišťoven. Současně přichází v úvahu i alternativa, kdy by přeplatek vzniklý u zdravotní pojišťovny, ke které OSVČ přestoupila, mohl být použit na (částečnou) úhradu záloh na další období.

Můžete mít pouze jednu pojišťovnu

Z hlediska komunikace pojištěnců se zdravotní pojišťovnou bych chtěl závěrem uvést jednu důležitou zásadu:  v případě výkonu výdělečné činnosti, ať už jako zaměstnání nebo formou samostatné výdělečné činnosti, musí být pojištěnec registrován (pojištěn) z titulu všech svých činností u jedné zdravotní pojišťovny.

Anketa

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/-a?

Autor článku

Autor je odborníkem na problematiku zdravotního pojištění. Od roku 1993 pracuje ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).