Hlavní navigace

Odcházíte z práce? Zaměstnavatel vám musí dát volno na hledání nové

23. 1. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Při propuštění z organizačních nebo zdravotních důvodů vám musí zaměstnavatel platit i čas hledání nového místa, jinak dostanete aspoň neplacené volno.

Za účelem vyhledání nového místa (zaměstnání) před skončením (stávajícího) pracovního poměru můžete požádat dosavadního zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna a ten je povinen vaší žádosti vyhovět. Pracovní volno se poskytuje bez ohledu na způsob skončení pracovního poměru, tedy pokud máte skončit na základě výpovědi dané zaměstnavatelem či naopak na základě výpovědi, kterou jste podali sami, nebo dohodou.

Nárok na pracovní volno za účelem hledání nového pracovního místa vám vzniká i tehdy, jestliže byl váš pracovní poměr sjednán na dobu určitou, a jeho skončení k určitému dni tak bylo stanoveno předem, aniž by kdokoliv dával výpověď nebo sjednával dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Neplacené volno

Zaměstnavatel je povinen vám poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu, tedy neplacené volno, před skončením pracovního poměru, a to na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců (a to i když je skutečná výpovědní doba eventuálně na základě ujednání mezi vámi a zaměstnavatelem). Za každý týden výpovědní doby, která činí 2 měsíce, vám vzniká nárok na 1 půlden neplaceného volna.

Organizační nebo zdravotní důvody: Placené volno

Ve stejném rozsahu (tedy 1 půlden volna za 1 týden výpovědní doby) je vám zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno, a to s náhradou mzdy nebo platu, tedy placené volno, před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Placené volno se tedy poskytuje, jestliže je-li s vámi pracovní poměr rozvazován z následujících důvodů:

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Čtěte: Zdánlivá maličkost v pracovní smlouvě bude vašeho chlebodárce stát tři platy
  • pokud se stanete nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně svých úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Čtěte: Kdy je výpověď pro nadbytečnost platná?
  • pokud podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nesmíte dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo pokud jste dosáhli na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. Čtěte: Kdo má nárok na odstupné ve výši 12 platů?
  • pokud jste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, pozbyli dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.

Výpověď nebo dohoda

Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání, resp. jen jeho poměrná část (kratší než půlden), a to jako pracovní volno neplacené, tedy bez náhrady mzdy či platu, resp. právo na něj, se uplatní i při jiném způsobu skončení pracovního poměru než dohodou nebo výpovědí. Z logiky věci se však rozhodně neuplatní při okamžitém zrušení pracovního poměru – pak nemáte žádný časový prostor, abyste pracovní volno čerpali. I přes dikci příslušného ust. bodu 11 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (stanovícího podle ust. § 199 odst. 2 zákoníku práce okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci) odvozujícího délku pracovního volna od výpovědní doby lze uplatnit právo na neplacené pracovní volno i při skončení (resp. před skončením) pracovního poměru sjednaného na dobu určitou uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru. Spíše ojediněle to bude při rozvázání pracovního poměru jeho zrušením ve zkušební době, nicméně v praxi záleží především na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance.

Pokud však mezi projevem vůle skončit pracovní poměr ve zkušební době a jeho faktickým ukončením je časový odstup (tedy je v oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době uveden pozdější termín skončení pracovního poměru a nikoliv den doručení oznámení o zrušení pracovního poměru), který umožňuje využít právo na pracovní volno, není důvodu, aby nebylo poskytnuto.

Slučování volna

Pracovní volno, a to zpravidla osm půldnů, můžete vyčerpat kdykoliv během výpovědní doby. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. Pak si můžete vybrat např. jednorázově 1 den volna za 2 týdny namísto dvakrát 1 půlden. Není podmínkou čerpat pravidelně každý týden jeden půlden, ale se souhlasem zaměstnavatele to může být např. 1 den za 2 týdny, 2 dny za 4 týdny atp.

Povinnost prokázání účelu

Pracovní volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu s tím, že půlden v týdnu je maximem, které si můžete nárokovat. Rozsah volna určuje zaměstnavatel a přihlíží přitom k vašim podmínkám.

FIN21

Záleží na zaměstnavateli, zda bude požadovat, abyste mu účel, k němuž pracovní volno směřuje, prokázali (abyste tedy prokázali jednání s jiným zaměstnavatelem, agenturou práce, úřadem práce apod.). Požaduje-li to zaměstnavatel, jste povinni prokázat kdy a jakou dobu vedete jednání o novém zaměstnání, protože volno k vyhledání zaměstnání je volnem účelově určeným. Z toho lze dovodit, že v případě, kdy již máte zajištěné nové pracovní místo, nemáte nárok na poskytnutí pracovního volna, případně máte nárok jen do doby, než si zajistíte nové zaměstnání s tím, že za zbývající dobu už vám nárok na volno nevznikne. Ovšem neplatí to absolutně, když například prokazatelně potřebujete s novým zaměstnavatelem ještě dohodnout další podmínky nové práce a nemůžete tak učinit mimo svou pracovní dobu.

Závěr

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. Čtěte: Když končíte v práci, ohlídejte si zápočtový list

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).