Hlavní navigace

Dodatek k nájemní smlouvě využijete nejen pro změnu výše činže. Někdy to však jde i bez něj

21. 11. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Pokud pronajímáte nemovitost a rozhodli jste se změnit délku pronájmu, výši nájemného nebo jiné podmínky, které s tímto souvisí, je potřeba sepsat tyto změny do nového dokumentu, jenž musí nájemce podepsat. Svým podpisem vyjadřuje, že s novými podmínkami souhlasí, a pronajímatel je tak chráněn před případným konfliktem. Takový dokument nese název dodatek k nájemní smlouvě.

Co je dodatek k nájemní smlouvě

Dodatek nájemní smlouvy slouží pro změnu nebo doplnění některých podmínek souvisejících s pronajímaným objektem. V praxi se tento dokument zpracovává, aby byly ošetřeny záležitosti, které daná nájemní smlouva nepokrývá, protože se pronajímatel rozhodl, že je chce mít právně podloženy pro případ, že se s nájemníkem dostane do sporu.

Obecný dodatek je možné vytvořit pro jakoukoliv smlouvu ve chvíli, kdy chce jedna ze smluvních stran doplnit určité náležitosti nebo podmínky, které nebyly v předchozí listině ujednány. Běžně se tak setkáte třeba i s dodatkem k pracovní smlouvě nebo kupní smlouvě. Problematiku vytváření smluv stanovuje zákon č. 89/2012, občanský zákoník, který mimo jiné definuje také podmínky pro dodatečná ujednání.

Dodatek o prodloužení nájemní smlouvy

Už jste se možná někdy doslechli o způsobu prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou dodatkem. K tomuto aktu nejčastěji dochází ve chvíli, kdy chce pronajímatel zároveň změnit nebo doplnit určité podmínky nájemní smlouvy. Pokud nic měnit nechce, není totiž zcela nutné dodatek zpracovávat. V momentě, kdy vyprší doba nájmu a nájemce stále bez námitek danou nemovitost využívá, a to minimálně po dobu tří měsíců od konce sjednané doby nájmu, dojde k automatickém prodloužení nájemní smlouvy. Zároveň jsou také zachována všechna práva a povinnosti v ní uvedené.

Byl vám někdy prodloužen nájem dodatkem?

Dodatek k nájemní smlouvě: zvýšení nájemného

Pokud vám bude chtít pronajímatel změnit výši nájmu, může tak učinit několika způsoby. V případě, že máte podepsanou smlouvu na dobu určitou, je možné vyčkat, až uběhne sjednaná doba nájmu, a poté zpracovat novou nájemní smlouvu, kde bude již uvedena také nová výše nájemného. Druhou možností je změnit cenu za nájem pomocí dodatku k nájemní smlouvě. To se děje především u smluv na dobu neurčitou, ale je tak samozřejmě možné učinit i u smlouvy na dobu určitou. V obou případech stále platí, že dokumenty musí mít písemnou podobu, a je také potřeba, aby byly podepsány oběma smluvními stranami.

Dodatek k nájemní smlouvě: zvýšení záloh

Pronajímatel má právo změnit nájemci výši záloh za poskytované služby spojené s užíváním nemovitosti. Může tak učinit v průběhu celého roku, avšak je nezbytné, aby informaci o této změně doručil nájemci písemně a s dostatečným předstihem. Nejdříve tak může novou cenu za služby po nájemníkovi vyžadovat od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo nájemci doručeno oznámení o změně.

Pokud je ale situace taková, že jste se s majitelem nemovitosti v nájemní smlouvě domluvili, že za nájem a služby platíte dohromady měsíčně stanovenou paušální částku, je potřeba pro změnu výše záloh uzavřít dodatek ke smlouvě. V tomto případě nelze pouze nájemci písemně oznámit informaci, že od příštího měsíce bude platit vyšší zálohy. Změna musí být oficiálně ujednána v dodatku s podpisy obou zúčastněných stran.

Jaké náležitosti dodatek musí obsahovat

Pokud nemáte rádi papírování a jste zastánci toho, že vše se dá vyřešit ústní dohodou, tak na to u pronájmu nemovitosti rovnou zapomeňte. Ať máte s nájemcem sebelepší vztahy, nikdy nevíte, co se přihodí v budoucnu, a pokud nebudete mít všechny podmínky, práva a povinnosti obou stran zaznamenané písemně, můžete na to nepříjemně doplatit.

Každý dodatek k nájemní smlouvě musí mít tedy písemnou podobu. Kromě toho je důležité dodržet stanovené náležitosti obsahu, aby byl takový dokument platný a uznatelný v případě nějakých sporů či soudních tahanic. Samotný obsah by pak měl zahrnovat všechny následující položky, bez kterých by postrádal smysl:

  • jméno, příjmení, datum narození (nebo rodné číslo) a trvalé bydliště pronajímatele, případně název, IČO a adresa sídla, je-li pronajímatelem právnická osoba,
  • jméno, příjmení, datum narození (nebo rodné číslo) a trvalé bydliště nájemníka, případně název, IČO a adresa sídla, je-li nájemcem právnická osoba,
  • identifikace původní smlouvy,
  • určení, kterého bodu původní smlouvy se dodatek týká a která ujednání se mění nebo nahrazují,
  • popis konkrétních změn (např. výše nájemného či doba nájmu),
  • stanovení dne, od kterého dodatek nabývá platnosti,
  • datum, místo a podpis pronajímatele i nájemce.

Vzor dodatku k nájemní smlouvě

Dodatek si můžete nechat zpracovat právníkem, nebo sepsat sami na základě výše uvedených údajů. Pokud si na to ale příliš netroufáte a nemáte tušení, jak má takový dokument vypadat, můžete využít pro dodatek k nájemní smlouvě vzor z internetu, který si jednoduše stáhnete do svého zařízení a pouze do něj doplníte správné informace.

Tato listina vypadá stejně jako každá jiná smlouva. Jedná se o dokument ve formátu A4, který nese název Dodatek k nájemní smlouvě. Styl a font písma, řádkování a další náležitosti týkající se formátování textu jsou zcela ve vašich rukou. Není nikde dáno, jak přesně má text vypadat. Je pouze důležité, aby obsahoval povinné údaje a podpisy obou smluvních stran.

Změna pronajímatele

Možná vás bude také zajímat, jak ovlivní dodatek k nájemní smlouvě změna pronajímatele. Odpověď je jednoduchá. Ve chvíli, kdy nemovitost změní majitele, práva a povinnosti pronajímatele přejdou na nového vlastníka. Není však potřeba kvůli tomu sepisovat novou nájemní smlouvu ani jakýkoliv dodatek, který by změnu pronajímatele potvrzoval.

Jakmile je pronajímaná nemovitost prodána někomu jinému, většina podmínek uvedených ve smlouvě může být tedy stále platná. Existují ale jisté situace, kdy určitá práva a povinnosti vycházející z nájemní smlouvy na nového majitele nepřechází. Jedná se především o práva, která nemají oporu v zákoně a netýkají se obvyklých režimů ve vztahu nájemce a pronajímatele.

K čemu slouží dodatek k nájemní smlouvě?
Dodatek k nájemní smlouvě vlastník nemovitosti využívá, když chce změnit určité podmínky nájmu. Může se tedy týkat prodloužení nájemní doby, zvýšení nájemného nebo třeba změny záloh na poskytované služby. Není však vždy nutné tento dokument vytvářet. Například v případě, kdy vyprší nájemní smlouva na dobu určitou a nájemce dále bez námitek pronajímatele využívá nemovitost, a to minimálně po dobu 3 měsíců od uplynutí konce doby nájmu, dojde k automatickému prodloužení smlouvy, a dodatek tedy není vůbec potřeba.
Co musí dodatek k nájemní smlouvě obsahovat?
Aby byl dodatek ke smlouvě platný, musí obsahovat určité formální a obsahové náležitosti. Za prvé musí být vždy v písemné podobě. Dále je v něm potřeba uvést identifikační údaje o smluvních stranách, tedy jméno, příjmení, datum narození a bydliště nájemce a pronajímatele, nebo název, IČO a adresu sídla, jedná-li se o právnické osoby. V samotném textu je nezbytné zmínit, ke které smlouvě se dodatek váže a také kterého bodu v této smlouvě se týká. Pak už se jen popíší konkrétní změny, stanoví se datum jeho účinnosti a dokument obě smluvní strany podepíší.
Je potřeba dodatek při změně pronajímatele?
Nikoliv. Pakliže se mění vlastník nemovitosti, nájemní smlouva zůstává zachována a práva a povinnosti pronajímatele přechází na nového majitele objektu. Existují ale určité výjimky, které se na nového pronajímatele nepřevádí, a sice povinnosti, jež nemají oporu v zákoně a neodpovídají standardnímu režimu ve vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).