Hlavní navigace

Dlužné zálohy za služby končí s vyúčtováním. Úrok vás ale nemine

14. 7. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Jimmy Harris (Flickr.com), podle licence: Attribution 2.0 Generic
Jakmile máte v ruce vyúčtování záloh za služby v bytě, už nemusíte platit dlužné zálohy, ale úroky z prodlení ano.

Úroky z prodlení z dlužných záloh musíte zaplatit za dobu od jejich splatnosti do doby, kdy byly zaplaceny nebo kdy bylo provedeno vyúčtování. Zaplacení záloh se pronajímatel bytu ale nemůže domáhat po datu, kdy mělo dojít k jejich vyúčtování.

Ve sporu, který se dostal až k Nejvyššímu soudu ČR (spis. zn. 25 Cdo 1977/2015), byly mj. řešeny praktické otázky týkající se placení záloh na služby spojené s užíváním bytu, jejich vyúčtování a vymáhání dlužných plateb a sankcí za prodlení s jejich placením.

Když se podíváte do textu rozsudku, zjistíte, že pokud šlo o sankce za prodlení (dluhy), soudy rozhodovaly o poplatku z prodlení. Případ byl totiž posuzován podle dřívější právní úpravy. Dnes již jde o úrok z prodlení. V současnosti je sankcí za pozdní placení nájemného i služeb spojených s užíváním bytu úrok z prodlení. Vše, co soudy řekly o poplatku z prodlení, platí pro úroky z prodlení.

Od 1. 1. 2016 došlo k vypuštění poplatku z prodlení ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Na prodlení s úhradami služeb se proto nově aplikuje obecná úprava obsažená v novém občanském zákoníku, podle které má věřitel právo na zákonný úrok z prodlení. Ten odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Aktuálně činí úrok z prodlení 8,05 % ročně. Při prodlení s úhradou nájemného pronajímatel měl a nadále má nárok na úrok z prodlení.

Vyúčtování musí být precizní

Pronajímatel má právo na úrok z prodlení poté, co se dostanete do prodlení s placením úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (služeb), ale pouze za předpokladu, že vám je ze strany pronajímatele bytu předloženo řádné vyúčtování poskytnutých služeb.

O vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu lze hovořit a vyúčtování může přivodit splatnost nedoplatku plynoucího z tohoto vyúčtování jen tehdy, obsahuje-li všechny předepsané náležitosti a je-li v něm uvedena cena provedené služby ve správné výši.

Vyúčtování postrádající některou z předepsaných náležitostí nebo znějící na cenu v nesprávné výši není řádným vyúčtováním a není způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování. Proto nájemce bytu nemůže být v prodlení s placením nedoplatku za služby mu poskytnuté v souvislosti s užíváním bytu, dokud mu není ze strany pronajímatele bytu předloženo řádné vyúčtování poskytnutých služeb.

školení říjen - GDPR

Pokud dlužíte pronajímateli bytu splatné zálohy na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu, vzniká mu nárok na úrok z prodlení z těchto dlužných záloh za dobu od jejich splatnosti do doby, kdy byly zaplaceny, popřípadě kdy měl pronajímatel provést jejich vyúčtování podle nájemní smlouvy.

Zaplacení záloh na úhradu plnění spojených s užíváním bytu se pronajímatel bytu nemůže domáhat po datu, kdy mělo dojít k jejich vyúčtování; do té doby vzniklý nárok na úrok z prodlení z těchto záloh však nezaniká.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).