Hlavní navigace

Dlužníci za pozdní placení služeb nově platí nižší sankce

31. 3. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Za prodlení s úhradou služeb se od ledna platí úrok z prodlení, stejně jako za prodlení s úhradou nájemného. Jenže sankce je nižší.

Od začátku letošního roku došlo k úpravě poplatku z prodlení za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (tedy za služby, energie a zálohy na ně). Dosud (přesněji od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015) problematiku upravoval zákon č. 67/2013 Sb. Od letošního roku byl ale poplatek z prodlení z tohoto zákona vypuštěn, a tak se na tyto případy nově aplikuje obecná úprava obsažená v novém občanském zákoníku, podle které má věřitel právo na zákonný úrok z prodlení.

(Službami jsou přitom podle tohoto zákona zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.)

Předchozí úprava byla přísnější

Dostal-li se podle předchozí právní úpravy poskytovatel (např. s vracením přeplatku vyplývajícího z vyúčtování) nebo příjemce služeb (např. s placením záloh nebo nedoplatku vyplývajícího z vyúčtování) v domě s byty do prodlení s peněžitým plněním podle zákona č. 67/2013 Sb., které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, musel zaplatit protistraně poplatek z prodlení.

Výše poplatku z prodlení činila za každý den prodlení 1 promile (0,001) dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Přepočteme-li sazbu poplatku z prodlení na roční úrok, dostaneme 36,5 %. Úrok z prodlení je podstatně (4,5krát) nižší než poplatek z prodlení, do r. 2013 byl dokonce více než 10,5krát nižší. Poplatek z prodlení byl totiž postupně snižován, až zmizel docela.

Čtěte více: Nový občanský zákoník: Poplatku z prodlení už se tolik bát nemusíte

Sankce za prodlení se snižuje

Jak už jsme zmínili, na prodlení s úhradami služeb se nyní aplikuje obecná úprava obsažená v novém občanském zákoníku. Podle ní máte jako věřitel právo na zákonný úrok z prodlení. Ten odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Aktuálně činí úrok z prodlení 8,05 % ročně.

Při prodlení s úhradou nájemného máte i nadále nárok na úrok z prodlení. Došlo tedy ke sjednocení používání obou peněžitých sankcí, kdy úrok z prodlení je aplikován jak na prodlení s úhradou nájemného, tak i služeb.

Čtěte také: Úroky z prodlení podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014

Odpadl tak rovněž výkladový problém v situaci, pokud došlo ke sloučení částky nájemného a částky za služby do paušální platby, zda se platí za prodlení s jejím placením poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení.

Staré dluhy mají vyšší sankce

Nárok na zaplacení poplatku z prodlení ohledně dluhů vzniklých před 1. 1. 2016 však není dotčen, neboť na právo na zaplacení poplatku z prodlení vzniklé porušením povinnosti před 1. 1. 2016 se i nadále použije dosavadní právní úprava účinná do 31. 12. 2015.

Pokud se tedy váš nájemce dostal do prodlení s úhradou služeb v roce 2015 nebo 2014, máte i nadále právo na zaplacení poplatku z prodlení z dlužné částky.

Až padesát korun denně za nepeněžité plnění

Nová je také úprava pokuty za nepeněžitá plnění, jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou zákonem. A to zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek.

skoleni_4_3

Pak je dotyčný povinen zaplatit druhé straně pokutu. Ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

Výši pokuty jako poskytovatel služeb ujednáte alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne bytové družstvo, anebo společenství vlastníků jednotek. Ujednaná výše pokuty ale nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).