Hlavní navigace

Daňové povinnosti v roce 2005

12. 1. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Každý rok je to podobné. Jen co zaplatíme jednu daň, následuje další. Aby nám nevznikl daňový nedoplatek, můžeme si sestavit vlastní daňový kalendář... Letošní rok přinesl v daňových povinnostech určité změny. Kdy nás čeká která daňová povinnost?

Povinnosti ve stručném přehledu

Povinnosti občana – pozor na daň z nemovitosti

Z uvedeného přehledu lze odvodit i to, které daně je povinen platit občan a které podnikatel. Většiny z nás se tak jistě týkají daně z příjmu fyzických osob, daně dědické, daně darovací a daň z převodu nemovitosti.

daně z nemovitosti došlo pro letošní rok k důležité změně. Daň již nebude platit nájemce nemovitosti, nýbrž její majitel (viz Nová úprava novely zákona o dani z nemovitostí). Tato úprava se tak dotkne především majitelů půdy, kteří ji pronajímají rolníkům k obhospodařovaní.

Ovšem ani v tomto případě se neměří stejným metrem. Je-li majitelem nemovitosti stát, daň i nadále platí nájemce. Dále je nutné připomenout, že daňové přiznání u daně z nemovitosti musí být podáno již do 31. ledna, a ne 2. února, jako tomu bylo v roce minulém. U zemědělských pozemků byla lhůta prodloužena na 30. duben (viz Ministerstvo financí rozhodlo o posunutí termínu k podání daně z nemovitostí u zemědělských pozemků). Daň je splatná do úterý 31. května.

Daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí vyžaduje podání daňového přiznání do 30 dnů od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v případě movitých věcí (netýká se daně z převodu nemovitostí) do 30 dnů od účinnosti darovací smlouvy nebo nabytí dědictví.

Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí být učiněno do 31. března 2005. K dani z příjmů se musí přiznat až na výjimky všichni – netýká se zejména osob, jejichž příjmy plynou pouze ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů.

Do osmi dnů po podání daňového přiznání musíte vyřídit se svou zdravotní pojišťovnou povinnosti v případě zdravotního pojištění a provést vyúčtování jeho záloh. Do konce dubna je pak třeba vypořádat sociální pojištění.

Povinnosti podnikatele

Podnikatelé musí myslet na své daňové povinnosti častěji než běžný občan. Velké starosti mohou přidělat nepřímé daně, respektive spotřební daň a DPH. Plátci spotřebních daní, kterým vznikla zákonná povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Stejně mohou tito plátci uplatnit i nárok na vrácení daně.

Jednodušší mají tuto povinnost ti plátci, kteří výrobky dováží, neboť daňovým přiznáním pak může být i celní prohlášení. Spotřební daň je splatná do 40 dne po skončení zdaňovacího období. Jsou-li výrobky dovezeny, je daň splatná do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků nebo ústně sdělena výše daně.

Pozor na DPH

Neměli bychom zapomenout na závazek vůči úředníkům EU spočívající v povinnosti podat Souhrnné hlášení o DPH, pokud plátce daně v předchozím kalendářním čtvrtletí uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu EU.

Sankce při nezaplacení

Nezaplacení daně a nepodání daňového přiznání je signál pro finanční úřad, že má navýšit daňovou povinnost až o 10 %, k níž pak navíc nabíhají sankční úroky.

Elektronické daňové přiznání

Chcete-li si alespoň trochu zpříjemnit nemilou povinnost platit daně, můžete vyzkoušet možnost elektronicky podávat daňová přiznání k vybraným daním, včetně dalších elektronických podání. Odkaz na aplikaci elektronického podání je na stránkách MFČR – v nabídce „daňová správa, elektronické zpracování písemností“. Na stránkách MFČR lze dále získat řadu dalších aktuálních informací v daňové oblasti.

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2005
LEDEN
pondělí 10.  – spotřební daň  – splatnost daně za listopad 2004
 – daňové přiznání za prosinec 2003
úterý 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za prosinec 2004
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a technického benzinu a mazacích olejů za prosinec 2004 (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2004
 – souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2004
pondělí 31.  – daň silniční  – daňové přiznání a daň za rok 2004
 – daň z nemovitostí  – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2005
ÚNOR
středa 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za prosinec 2004
úterý 15.  – daň z příjmů  – podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování záloh
 – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 21.  – daň z příjmů  – vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2004
pátek 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za leden
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za leden (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za leden
BŘEZEN
pondělí 14.  – spotřební daň  – splatnost daně za leden
úterý 15.  – daň z příjmů  – čtvrtletní záloha na daň
pátek 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za únor
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za únor (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za únor
čtvrtek 31.  – daň z příjmů  – přiznání k dani a daň za rok 2004
DUBEN
pondělí 11.  – spotřební daň  – splatnost daně za únor
pátek 15.  – daň silniční  – záloha na daň za 1. čtvrtletí
pondělí 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za březen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za březen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za 1.čtvrtletí a za březen
 – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
KVĚTEN
úterý 10.  – spotřební daň  – splatnost daně za březen
středa 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za duben
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za duben (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za duben
úterý 31.  – daň z nemovitostí  – splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
 – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
ČERVEN
čtvrtek 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za duben
středa 15.  – daň z příjmů  – pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pondělí 27.  – spotřební daň  – daňové přiznání za květen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za květen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za květen
čtvrtek 30.  – daň z příjmů  – přiznání k dani a daň za rok 2004
 – daň z nemovitostí  – splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ČERVENEC
pondělí 11.  – spotřební daň  – splatnost daně za květen
pátek 15.  – daň silniční  – záloha na daň za 2. čtvrtletí
pondělí 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za červen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
 – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
SRPEN
úterý 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za červen
čtvrtek 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za červenec
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červenec (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za červenec
středa 31.  – daň z nemovitostí  – splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
ZÁŘÍ
pátek 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za červenec
čtvrtek 15.  – daň z příjmů  – čtvrtletní záloha na daň
pondělí 26.  – spotřební daň  – daňové přiznání za srpen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za srpen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za srpen
pátek 30.  – daň z nemovitostí  – splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
ŘÍJEN
pondělí 10.  – spotřební daň  – splatnost daně za srpen
pondělí 17.  – daň silniční  – záloha na daň za 3. čtvrtletí
úterý 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za září
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za září (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
 – souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí
LISTOPAD
středa 9.  – spotřební daň  – splatnost daně za září
pátek 25.  – spotřební daň  – daňové přiznání za říjen
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za říjen (pokud vznikl nárok)
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za říjen
středa 30.  – daň z nemovitostí  – poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)
PROSINEC
pondělí 12.  – spotřební daň  – splatnost daně za říjen
čtvrtek 15.  – daň z příjmů  – pololetní a čtvrtletní záloha na daň
 – daň silniční  – záloha na daň za říjen a listopad
úterý 27.  – spotřební daň  – daňové přiznání za listopad
 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za listopad (pokud vznikl nárok )
 – daň z přidané hodnoty  – daňové přiznání a daň za listopad

Chystáte se podat daňové přiznání přes internet?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).