Hlavní navigace

STOP! Dopustil jste se přestupku v dopravě...

30. 3. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Neříkejte, že když se proti vám zvedne červený terčík dopravního policisty, zůstanete klidní? Nervy v této chvíli pracují: “Copak na mě asi vytáhnou?“ Vzhledem k všeobecné řidičské nekázni, nebude jistě od věci připomenout, co všechno mohou policisté použít, a hlavně – kolik to může stát.

Již v předchozím příspěvku (Pokuty a trestající paragrafy) bylo uvedeno, že přestupkový zákon rozlišuje vedle přestupkového řízení tak říkajíc s plnou parádou – jednáním a sepisováním protokolů, vyhlašování a písemného doručování rozhodnutí a možnosti odvolacího řízení – řízení zkrácené, sice méně formální, ale s menším rozsahem práv obviněného z přestupku. Jde o tzv. blokové řízení.

Blokovému řízení podobné je tzv. příkazní řízení, které orgán projednávající přestupek může užít tehdy, nejsou-li pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se jej dopustil, a věc nebyla vyřízena v blokovém řízení. V takovém případě může správní orgán bez dalšího řízení vydat příkaz o uložení napomenutí nebo pokuty (ale v rozsahu pouze do 4000 Kč).

Pokud však obviněný po doručení příkazu do 15 dnů podá proti němu odpor, jeho včasným podáním se příkaz automaticky zruší, a dál probíhá regulérní řízení o přestupku. Přitom platí, že při rozhodnutí o přestupku nelze uložit vyšší výměru pokuty, než byla uložena v příkaze, což významným způsobem posiluje práva obviněného, kterému se uložením přísnější sankce správní orgán nemůže tzv. pomstít za jeho kverulantství.

Vracíme se k výkladu projednávání přestupků se zaměřením na přestupky v dopravě a po shrnutí zásad tohoto řízení podáme přehled o výši sankcí (pokut) stanovených u jednotlivých skutkových podstat přestupků, a to ve variantě možného maximálního uložení sankce v přestupkovém řízení (s modifikací již vzpomenutého příkazního řízení a v něm stanoveného rozsahu maximální pokuty v rozsahu do 4000 Kč) a v řízení blokovém.

Co je přestupek a jaký trest je stanoven

Jde o zaviněné (formou úmyslu nebo nedbalosti) jednání, které je za přestupek označené v zákoně. Odpovědnost za přestupek je stanovena od 15. roku věku. Sankce za přestupek jsou:

 1. napomenutí,
 2. pokuta,
 3. zákaz činnosti,
 4. propadnutí věci.

Od uložení sankce lze upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku. Při určení druhu sankce a její výměry je třeba přihlédnout k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, jakož i k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a osobě pachatele (jeho dosavadnímu způsobu života, pověsti a bezúhonnosti).

Pokutu lze uložit v rozsahu stanoveném u jednotlivých skutkových podstat přestupků do její maximální výše s modifikací, jakou pokutu lze uložit v blokovém – a již vzpomínaném zkráceném – řízení.

Výši pokut, jaké vám může policista uložit, naleznete v příloze k článku – Přestupky v silničním provozu

Pokud jde o zákaz činnosti – v našem případě jde o zákaz činnosti řízení motorových vozidel – lze tuto sankci uložit jen v řádném řízení o přestupku (nikoliv tedy v blokovém nebo zkráceném řízení) a jenom v zákoně stanoveném rozsahu: u přestupků v dopravě je maximální výše této sankce dva roky.

Shrnutí zásad projednání přestupku a poučení pro obviněné

Z přehledu, který přinášíme, je evidentní, že vyřízení tzv. na místě blokovou pokutou je ohroženo nižší sazbou možné pokuty. Do blokového řízení patří jednoznačné, nekomplikované a méně společensky nebezpečné skutky v případech, kdy je přestupek spolehlivě zjištěn a pachatel je ochoten pokutu zaplatit. Jde tedy o zejména o souhlas přestupce, neboť bez takto vyjádřené vůle nemůže být blokové řízení realizováno, neboť jde o řízení nevratné a dále nepřezkoumatelné, není proti němu přípustné odvolání.

Pokud se obviněný z přestupku necítí vinen, neměl by s blokovým vyřízením věci souhlasit. Věc dále projednává příslušný správní orgán městského úřadu, který je odlišný od Policie, a tak není třeba se obávat nějakého zmanipulování věci. I když tento orgán má ve výběru použitých sankcí „širší“ možnosti, neznamená to, že je přestupce „osolen“ tou nejpřísnější sankcí, jak se někdy snaží – pro urychlení věci a zabránění zbytečnému „papírování“ namluvit pachateli přestupku policisté.

Možnost přezkoumání rozhodnutí v odvolacím řízení a dokonce i soudní přezkum správním soudem je právní zárukou zákonnosti celého procesu a spravedlivého rozhodnutí. Je ovšem pravda, že takové řízení je časově mnohdy náročné a i zdlouhavé.

U některých společensky více závažných přestupků (jde zejména o řízení pod vlivem alkoholu s následkem dopravní nehody), nepřichází blokové řízení prakticky ani v úvahu a věc je předávána do řádného přestupkového řízení.

legislativni_zmeny_21

Ještě k pravomoci obecní (městské) policie při projednání přestupků v dopravě

Od vzniku obecní policie došlo v několika směrech k rozšíření její pravomoci, a to se týká i pravomoci k projednání přestupků v dopravě v blokovém řízení. Proto níže uvádíme přehled oprávnění strážníků této policejní složky k projednání dopravních přestupků, aby nedocházelo k případným sporům a nedorozuměním.

Přehled přestupků, které může v blokovém řízení projednávat obecní (městská) policie, které se týkající provozu na pozemních komunikacích

 • neoprávněné státní vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,
 • nepovolené státní nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci,
 • nepovolený vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou pravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,
 • porušení pravidel jízdy na zvířatech a vedení nebo hnaní zvířat na pozemní komunikaci,
 • pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravidlům provozu na pozemních komunikacích,
 • nedovolený způsob použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku,
 • nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.

Každá patálie se zákonem vyžaduje klidný a seriozní přístup. Zákon dává jasná pravidla, jak by se přestupky v dopravě měly ke splnění účelu zákona projednávat. Zákonné mantinely a stanovené způsoby řízení umožňují, aby přestupek byl rychle a bezproblémově vyřízen, nebo se dotčený pachatel mohl dovolat svých práv a v přesně upraveném řízení mohl dokázat i svou nevinu. Každopádně znalost principů tohoto řízení přispívá k posílení jistoty v možnosti právní ochrany potenciálního pachatele a dalších účastníků přestupkového řízení.

Anketa

Kdy jste naposled platil/a pokutu za přestupek?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).