Hlavní navigace

Jak si snížit daňový základ

8. 3. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Konec března je již na dohled a spolu s ním i datum, kdy řada z nás bude podávat daňové přiznání. Měli bychom si proto položit otázku, zda víme o všech možnostech, kterými alespoň trochu snížit daňový základ, a tím omezit i tíhu na nás uvaleného daňového břemene.

VITIOSUM EST UBIQUE, QUOD NIMIUM EST

Škodlivé je všude to, co je přílišné, toliko nadčasová slova známého římského básníka a filosofa Seneci. Tato krásná moudrost by mohla posloužit jako výstižný úvod pro následující článek, v němž se budeme věnovat daňovým odpočtům a nezdanitelným částkám v souvislosti s ročním zúčtováním daní z příjmu fyzických osob, které nám platná legislativa nabízí a které pomáhají omezovat všeobecnou škodlivost daní.

Máte potíže s vyplněním daňového přiznání? Zeptejte se Jana Vyskočila, daňového poradce v Poradně Daň z příjmů a daňové přiznání.

Daňové povinnosti

Asi není nutné připomínat, že přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí být podáno nejpozději do 31. 3. a že právě v souvislosti s ním je dobré vědět o existenci nezdanitelných částek a daňových odpočtů, v jejichž případě dochází i čas od času k určitým změnám. Navíc spousta z vás například splácí úvěr ze stavebního spoření či hypotéku, obdarovává charitativní spolky, přispívá regionům postiženým živelnými katastrofami nebo vyvíjí všeliké další bohulibé aktivity, které jsou ze strany státu daňově zvýhodňovány, přičemž k tomuto zvýhodnění nedochází automaticky, a je tedy nutné se o ně přihlásit.

Nyní se budeme zabývat přiznáním daně z příjmů ze závislé činnosti (tedy pro daňové přiznání typu A). Nezdanitelné částky a odčitatelné položky jsou ale stejné i pro přiznání příjmů z dalších činností (daňové přiznání typu B).

Příjem ze závislé činnosti

Nejprve by bylo vhodné vyložit obsah jednotlivých pojmů, kterých bude v následujících částech využito. Příjmem budeme rozumět hrubou mzdu neboli příjmy z pracovněprávních vztahů, služebních poměrů (např. policisté, vojáci), členských poměrů, za práci členů družstev (např. bytových či zemědělských družstev), příjmy za práci společníků či jednatelů, odměny členům statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, a v neposlední řadě i příjmy studentů či žáků z tzv. praxe. Tyto příjmy jsou považovány za příjmy ze závislé činnosti bez ohledu na to, zda jsou jednorázově či pravidelně vyplácené.

Nepeněžní příjmy

Finanční úřady se pochopitelně nespokojí pouze s daněmi odvedenými z příjmů ze závislé či obdobné činnosti, ale bude se zajímat i o to, zda jste nezískali i nějaké nepeněžní příjmy. Co si pod takovým výrazem představit? Tak například je-li vám bezplatně poskytnuto motorové vozidlo ke služebním i soukromým účelům, měl by být k vašim standardním příjmům připočten i fiktivní příjem v hodnotě jednoho procenta měsíčně ze vstupní ceny vozidla. Minimálně by měl být takový příjem 1 000 Kč. Máte-li tak k dispozici služební automobil v hodnotě půl milionu korun, měl by být váš příjem navýšen o 5 000 Kč měsíčně a až poté zdaněn, maximálně však může být navýšen o 9 000 Kč (pozn.: pro rok 2005 se bude využívat nelimitních úprav, tzn. příští rok již nebude existovat žádné takovéto maximum).

A co se naopak nezdaňuje?

Náhrady cestovních výdajů, hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících dezinfekčních prostředků, náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce a záloha poskytnutá zaměstnanci zaměstnavatelem za výdaje provedené jménem podnikatele dani z příjmů nepodléhají.

Kromě náhrad cestovních výdajů existuje u dalších výše zmíněných položek možnost zprůměrňovat jejich hodnotu na určitou paušální částku, kterou pak již nebude nutné neustále dokladovat. K tomu, aby bylo možné tohoto využít a zároveň aby nedošlo k porušení zákona, musí dané průměry vycházet z prokazatelných kalkulací skutečných nákladů a zároveň musí být uvedeny v kolektivní smlouvě či vnitřním předpisu.

Obecné daňové osvobození

Podle zákona se daňové osvobození vztahuje na nemocenské dávky, dávky v nezaměstnanos­ti, dávky státní sociální podpory, stipendia studujících, zahraniční stipendia, podpory sociálního charakterů, vyplácené důchody, dále pak na příjmy z dobrovolnické služby, pojistné za sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Zároveň je do této skupiny zahrnována hodnota stravování poskytnutého zaměstnavatelem, možnost využití rekreačních zařízení, nepeněžní plnění formou darů z FKSP, cenového zvýhodnění veřejné dopravy osob, doškolení zaměstnance, příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na penzijní připojištění (maximálně však v hodnotě 5 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení), dále pojistné placené zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění (maximálně však může činit tento příspěvek 12 000 Kč ročně a jde konkrétně buď o pojištění pro případ dožití určitého věku, pro případ smrti nebo dožití určitého věku, nebo jde o důchodové pojištění).

Nezdanitelné částky

Základní nezdanitelnou částkou na jednoho daňového poplatníka je částka 38 040 Kč, měsíčně jde tedy o 3 170 Kč. Tento odpočet je uplatňován každý měsíc, ve kterém vykazoval zaměstnanec zdanitelné příjmy.

Letos naposledy lze uplatnit odpočet na dítě ve výši 25 560 Kč ročně, měsíčně tedy 2130 Kč. V případě toho, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, je odpočet dvojnásobný. Od letošního zdaňovacího období (za rok 2005) se uplatňuje tzv. sleva na dani ve výši 500 Kč měsíčně za dítě, maximálně za 5 dětí (je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, dvojnásobek).

Nezdanitelné částky na invaliditu, avšak pouze vlastní invaliditu poplatníka, se uplatňují měsíčně ve výši 595 Kč (jde-li o částečnou invaliditu) nebo ve výši 1 190 Kč (jde-li o plnou invaliditu). Nutné je samozřejmě předložit potvrzení o tom, že jste poživatelem invalidního důchodu.

Studenti si navíc k 3 170 Kč mohou uplatnit každý měsíc odpočet ve výši 950 Kč. Podmínkou je věk do 26 let (respektive 28 let, jde-li o prezenční formu v doktorském studiu).

Máte-li úvěr ze stavebního spoření nebo hypoteční úvěr, nezapomeňte, že existuje možnost uplatnění odpočtu právě z titulu placení úroků z těchto úvěrů, a to buď formou ročních odpočtů, nebo i formou odpočtů měsíčních. V takovém případě musí být ale stanovené splátky řádné a včasné. Úhrnná částka úroků odčitatelných od základu daně nesmí u jedné domácnosti překročit 25 000 Kč za každý měsíc, u obou typů úvěrů.

Odpočty uplatnitelné při ročním zúčtování daně

Jednou z posledních odpočitatelných položek jsou příspěvky na penzijní připojištění. Podmínkou je to, že přispíváte více jak šesti tisícikorunami ročně a maximálně si smíte odečíst 12 000 Kč ročně.

Dalším užitečným odpočtem nezdanitelné částky je odpočet zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění. Tím může být pojištění na dožití určitého věku, na smrt a dožití určitého věku, a na důchodové pojištění. Ročně lze takto snížit daňový základ maximálně o 12 000 Kč.

Jste-li členem odborové organizace, můžete uplatnit odpočet nezdanitelné částky za úhradu členských příspěvků (po předložení dokladů o jejich uhrazení).

Mecenáši a ostatní solidární občané mohou částečně kompenzovat hodnotu svých darů odpočtem ze základu daně hodnoty darů. Odpočet může dosáhnout maximálně 10 % ze základu daně a minimálně 2 %, v absolutním vyjádření musí činit hodnota daru alespoň 1 000 Kč. Podmínkou je pochopitelně i účelnost daru (měl by směřovat např. náboženským spolkům, zdravotním zařízením, politickým hnutím a stranám, právnickým osobám pořádajícím veřejné sbírky a nově i fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného invalidního důchodu nebo plného invalidního důchodu, konkrétně pak na rehabilitační a protetické pomůcky nehrazené zdravotními pojišťovnami a na majetek usnadňujícím těmto osobám zařazení do zaměstnání a vzdělávání). Dále pak v rámci této skupiny odpočtů lze uplatnit i odpočet za odběr krve, přičemž jeho výše činí 2 000 Kč za každý odběr.

Posledním zde uvedeným odpočtem je nezdanitelná částka na manželku (manžela) s nízkým příjmem (tedy příjmem do 38 040 Kč ročně), přičemž v tomto případě je možné si odečíst celkem 21 720 Kč za rok (respektive až dvojnásobek, je-li osoba držitelem/drži­telkou průkazu ZTP/P). Jedná se odpočet uplatnitelný po skončení roku v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmu.

Můžeme se přiznat i z domova

Na závěr jen připomeňme, že daňové přiznání je možné podat i přes internet prostřednictvím webových stránek http://adis.mfcr.cz/…o/uvodni.htm.

V jakém rozsahu využíváte možnosti odpočtů?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).