Hlavní navigace

Daň z nemovitostí 2013: Formulář krok za krokem

18. 1. 2013
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Jak vyplnit formulář daňového přiznání k dani z nemovitostí? Přinášíme podrobný návod krok za krokem.

Polovina ledna už je za námi a datum nejzazšího termínu pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí se neúprosně blíží. V dnešním článku si proto projdeme formulář, který příště vyplníme podle modelového příkladu.

Co byste měli vědět

Než se dostaneme přímo k formuláři, zopakujme si nejdříve pár podstatných údajů. K letošnímu roku opět některá města měnila místní koeficienty, které jsou potřeba při výpočtu daně. Konkrétní tabulku najdete v článku Daň z nemovitostí 2013: Která okresní města zvýší daň?

Kvůli změnám ve státní správě je také možné, že budete mít letos s podáním ulehčenou práci. Pokud máte více nemovitostí v rámci jednoho kraje, můžete podat za všechny jen jeden formulář. Pod který finanční úřad nově spadáte si přečtěte v článku Daň z nemovitostí a změny v roce 2013

Se změnami státní správy souvisí také další novinka. Finanční úřady mají nová čísla účtů. Jejich konkrétní tvar a další podrobnosti, které byste měli před podáním přiznání znát, najdete v článku Daň z nemovitostí 2013: Vše, co potřebujete vědět

Záhlaví

Pozorní buďte už při vyplňování záhlaví formuláře. Kvůli výše zmíněným novinkám ve státní správě se bude letošní formulář vyplňovat jinak, než v předchozích letech. Do prvního pole „Finančnímu úřadu pro“ vyplňte sídlo finančního úřadu v kraji, v jehož obvodu územní působnosti se nachází zdaňovaná nemovitost. Podle nových pravidel se řídíte i přes to, že podáváte přiznání za změny, které proběhly v roce 2012. 

Pamatujte, že tento finanční úřad se nemusí shodovat s tím, pod který spadáte například u daně z příjmů podle vašeho sídla či trvalého bydliště.

Do pole „Územnímu pracovišti v, ve, pro“ napište pracoviště, kde je uložen váš spis. Jak ho určit jsme vysvětlovali v jednom z předchozích článků.

V dalších polích vyplníte své daňové identifikační číslo, uvedete zda přiznání podáváte za fyzickou či právnickou osobu a vyplníte rodné nebo identifikační číslo. Pokud provozujete zemědělskou výrobu nebo chováte ryby, nezapomeňte to zohlednit označením v poli 104.

Dále musíte zaškrtnout, zda podáváte řádné, dílčí, dodatečné či opravné přiznání. Většiny poplatníků se týká první možnost. Dílčí přiznání budou podávat ti, u kterých došlo ke změně u již vlastněných nemovitostí a označí jen změny oproti původnímu stavu. Opravné přiznání byste podávali v případě, kdy byste si uvědomili, že v původním přiznání je chyba a ještě by bylo před koncem řádného termínu. Pokud byste si chybu uvědomili až po něm, je nutné podat dodatečné přiznání.

Nezapomeňte také vyplnit počet jednotlivých listů přiznání. 

Vaše daně – naše starost. Daně nás baví!

Vše na jednom místě:

 • průvodce daňovým přiznáním
 • daňová kalkulačka
 • daňové formuláře
 • odborná poradna

1. oddíl

V prvním oddílu nemáte příliš co zkazit. Zapisujete sem své osobní údaje a kontakt. 

Adresu pro doručování písemností vyplňujete pouze pokud je odlišná od adresy místa pobytu či sídla. Pokud máte zřízenou funkční datovou schránku, budou vám písemnosti zasílány sem. Ty dokumenty, které přes ni není možné zaslat (nejdou zkonvertovat do digitální podoby nebo jsou větší než 10 MB), vám budou doručeny na adresu pobytu či sídla nebo na adresu pro doručování, pokud ji uvedete.

Čísla účtů vyplňovat nemusíte. Pakliže byste měli nárok na přeplatek, je nutné o něj stejně vždy požádat a tehdy už způsob vrácení přeplatku specifikovat musíte. 

2. oddíl

Ke druhému oddílu si vezměte k ruce „pokyny pro vyplňování“. Hned v úvodu je totiž nutné specifikovat, za jaký druh pozemku přiznání podáváte.  Pokud „se přiznáváte“ k více druhům pozemků, vyplňte každému zvláštní list a očíslujte je. Pokud se k těmto listům vztahují i přílohy, nezapomeňte vyplnit, kolik jich je.

Pole 202 s datem zápisu vkladu vlastnického práva vyplňujete v případě, že došlo k podání vkladu na katastr nemovitostí v předchozím roce a nebylo ještě pravomocně rozhodnuto nebo nedošlo do konce roku k uzavření dědického řízení. Pak musíte podat daňové přiznání do tří měsíců po vzniku právních účinků vkladu. Datum najdete na smlouvě v doložce vyznačené katastrálním úřadem v položce „Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne…“. 

Pole 203 označte křížkem pouze v případě, že byt nebo samostatný nebytový prostor, k němuž pozemek přísluší, přiznáváte jako celek a ne ve výši spoluvlastnického podílu. 

Do pole 204 zadejte název obce, v jejímž katastrálním území pozemek leží. A do pole 205 pak název samotného katastrálního území.

Do pole 206 uvádějte identifikační číslo katastrálního území podle Jednotného číselníku prostorových jednotek Českého statistického úřadu. V Seznamu katastrálních území s přiřazenou průměrnou základní cenou zemědělské půdy je kód ve sloupci nadepsaném zkratkou ČSÚ. Informace vám sdělí také na finančním úřadu.

Do tabulky 207 uvádějte údaje o všech parcelách daného druhu (podle pole 201). Informace byste měli najít na listu vlastnictví nebo v kupní či darovací smlouvě. Do kolonky „právní vztah“ budete nejčastěji uvádět buď „V“ jako vlastník, nebo „SV“ jako spoluvlastník. Zbývající zkratky najdete v pokynech k poli 207 v odstavci c).

V případě, že máte pozemek zastavěn nemovitostmi, uveďte tuto výměru do sloupce d), a to i v případě stavby, která je příslušenstvím k obytnému domu a zdaňuje se jako druh stavby I (viz III. oddíl) bez snížení zastavěné plochy o 16 m2.

U osvobození uvádějte do pole e) právní důvody nároku na osvobození podle § 4 nebo § 17a. V případě souběhu nároků na osvobození upřesněte další nároky na osvobození v poli 209. 

Pamatujte na to, že výměra se nemusí shodovat s velikostí pozemku v parcelním čísle, protože může být osvobozen například jenom geodetický bod nebo část pozemku v případě spoluvlastnictví (kdy je váš spoluvlastník osvobozen). 

Pole g) vyplňte, pokud jde o časově omezené osvobození.

Anketa

Už jste zaplatili daň z nemovitých věcí?

Do polí s číslem 208 pouze sečtěte celkovou výměru pozemků jednoho druhu, zastavěné plochy nemovitostmi a celkovou výměru osvobozeného pozemku. 

Do řádku 210 zapište celkovou výměru pozemku sníženou o výměru zastavěnou nemovitostmi. 

Řádek 211 vyplňte pouze pro pozemky typu A až D podle § 5 odst. 1 a 2 zákona: 

 • A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, nebo B – trvalý travní porost: vyplňte průměrnou základní cenu zemědělského pozemku za 1 mpřiřazenou katastrálnímu území podle Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenou vyhláškou ministerstva zemědělství.
 • C – hospodářský les – uveďte základní cenu za 1 mpodle současně platných cenových předpisů podle zařazení lesního pozemku do lesního typu (SLT) nebo částku 3,80 Kč,
 • D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb – uveďte cenu za 1 mpozemku přiřazenou taktéž podle cenových předpisů nebo částku 3,80 Kč.

Řádek 212 je určen pro základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona. Vyplňujte ho jen u předmětů daně A, B, C, D. Získáte ho vynásobením výměry pozemku na řádku 210 cenou pozemku za 1 m2 na řádku 211. Výsledek zaokrouhlete na celé Kč nahoru.

Řádek 213 opět vyplňujete u předmětů daně A – D. Sazba daně činí: 

 • A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %,
 • B – trvalý travní porost 0,25 %,
 • C – hospodářský les 0,25 %,
 • D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %

Řádek 214 je určen pro předměty daně kategorie E – G, X a Y. Základem daně je jeho výměra zaokrouhlená na celé m2 nahoru. 

Sazbu daně (215 – dle § 6 odst. 2) najdete v následující tabulce, která obsahuje pro úplnost i sazby daně u pozemků kategorie A – D. 

Sazby daně z pozemků
Druh pozemku Sazba daně
A – Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – Trvalý travní porost 0,25 %
C – Hospodářský les 0,25 %
D – Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
E – Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč za 1 m2
F – Stavební pozemek 2 Kč za 1 m2
G – Ostatní plocha 0,20 Kč za 1 m2
X – Zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 1 Kč za 1 m2
Y – Průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost 5 Kč za 1 m2

Pole 216 vyplňte u pozemku F – stavební pozemek. Uveďte koeficient podle § 6 odst. 4), který vychází z velikosti obce, pokud obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou pro jednotlivé části obce koeficient jiný. Ten vám sdělí například finanční úřad.

Celostátní přehled koeficientů platných najdete na webu České daňové správy.

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

Řádek 217 bude obsahovat součin řádku 212 a 213 u zemědělských pozemků (A – D) nebo součin řádku 214 a 215 (E, G, X, Y). V případě pozemku kategorie F ještě hodnotu vynásobte řádkem 216. Nakonec zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

V případě osvobození do řádku 218 přepište hodnotu z pole 208 c). Pokud je osvobozena celá výměra, uveďte číslo z řádku 210.

Do řádku 219 vyplňte částku daně odpovídající výměře z řádku 218. Pokud je osvobozena jen část výměry, uplatněte poměrnou část a výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa. V případě osvobození celé výměry uveďte hodnotu z řádku 217.

Řádek 220 vypočtete jako rozdíl řádku 217 a 219 a výsledek zaokrouhlete na celé Kč nahoru.

Pokud „přiznáváte“ pozemek spoluvlastněný, uveďte v řádku 221 výši podílu zlomkem tak, jak je veden na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Jinak řádek nevyplňujte.

V řádku 222 uveďte částku z řádku 220 (případně 217) pokud jste výhradní vlastník. V opačném případě zapište výsledek součinu řádku 217 (nebo 220)  a položky a) na řádku 221 vydělený položkou b) řádku 221. Poté zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

Podle § 12 pak do řádku 223 uveďte místní koeficient v hodnotě 2,3,4 nebo 5, který opět najdete na webu České daňové správy. Pokud obec koeficient nestanovila, řádek nevyplňujte. 

Tím následně vynásobíte daň za všechny pozemky a stavby v katastru obce (kromě pozemků druhu A a B). Výsledek řádku 224 tedy získáte násobením řádku 222 a 223. Pokud obec koeficient nestanovila, řádek nevyplňujte. 

3. oddíl

Třetí oddíl se věnuje dani ze staveb. V políčku 301 opět označte, za jaký typ stavby přiznání podáváte. Jednotlivé druhy staveb a příslušné písmeno najdete v pokynech.  U staveb a jednotek využívaných pro podnikatelskou činnost jsou sazby daně o dost vyšší než u ostatních nemovitostí. Abyste museli aplikovat vyšší sazbu, stačí, když podnikatelskou činnost provádíte na převažující části podlahové plochy. 

Údaje v polích 302 až 305 se řídí stejnými pravidly, jako údaje u daní z pozemků.

Informace do tabulky 306 byste měli získat z listu vlastnictví nebo z kupní či darovací smlouvy. Nezapomeňte uvést parcelní číslo pozemku, na kterém stavba stojí. V případě, že je pozemek celý zastavěný, platíte jen daň ze staveb. 

Buňky do čísla 308 včetně jsou postaveny na podobném principu jako u daně z pozemků. Jen u buňky 307 chybí na rozdíl od pozemků součet osvobozené plochy.

V případě bytů a jiných samostatných jednotek (písmeno R – Z) se daň odvozuje z upravené podlahové plochy (řádek 309). Pokud přiznáváte v souhrnu více jednotek, uveďte součet ploch z řádku 307. 

Do řádku 310 pak uvedete koeficient (podle § 10 odst. 2)  1,20, který platí u jednotek, tedy bytů nebo samostatných nebytových prostor.

Řádek 311 obsahuje základ daně ze staveb, tedy výměru zastavěné plochy staveb H – P nebo upravenou podlahovou plochu jednotky R – Z, tedy součin řádku 309 a 310. V případě více druhů staveb uveďte údaj z řádku 307. Částku zaokrouhlete na celé m2 nahoru.

Sazba daně ze staveb závisí na druhu stavby. Stanovuje ji § 11 odst. 1 zákona.

Druh nemovitosti Sazba daně
H – Obytný dům 2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

Pokud podáváte přiznání za stavbu (H – P) a ne za jednotku, daň se vám zvyšuje i za každé další nadzemní podlaží – tedy každé další nad prvním nadzemním podlažím, které přesahuje 2/3 plochy stavby. U staveb pro podnikatelskou činnost se uvede počet všech dalších nadzemních podlaží bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

Počet těchto dalších podlaží vepište do řádku 313.

Řádek 314 vyplňte, pokud jde o stavbu H – P hodnotou, kterou získáte vynásobením řádku 313 se sazbou za další nadzemní podlaží 0,75 Kč. 

V řádku 315 bude opět koeficient (dle § 11 odst. 3 a 4) uvedený v pokynech pro vyplnění. Měli byste ale zkontrolovat, zda vaše obec nezměnila vyhláškou jeho výši. Informace získáte třeba na finančním úřadu nebo na webu České daňové správy.

Hodnota v řádku 316 vyjde jako součet řádků 312 a 314 vynásobený koeficientem řádku 315. Výslednou částku zaokrouhlete na dvě desetinná místa.

Daň ze staveb (317) získáme vynásobením řádku 316 a 311 a zaokrouhlením na celé Kč nahoru.

Pokud podáváte přiznání za obytný dům a máte v něm nebytový prostor sloužící k podnikání, vyplňte tuto výměru podlahové plochy do řádku 318, a to i v případě, že existují důvody pro osvobození podle § 9.

Pokud podáváte přiznání za obytný dům, vyplňte i řádek 319. Daň ze staveb se zvýší o 2 Kč za každý m2 nebytového prostoru, který slouží v obytné době k podnikatelské činnosti. Zvýšení je násobkem 2 Kč a výměry (318). Poté zaokrouhlete na celé koruny nahoru. Zvýšení se nebude aplikovat v případě zemědělské prvovýroby nebo existence důvodu pro osvobození dle § 9.

Pokud uplatňujete osvobození na část stavby (H – P), uveďte po zaokrouhlení na dvě desetinná místa do řádku 320 podíl osvobození vzhledem k celkové výměře. 

V případě, že je od daně osvobozena jen část stavby, zjistíte výši nároku na osvobození (321) vynásobením řádku 317 poměrem podlahových ploch na řádku 320. Výši nároku zaokrouhlete na dvě desetinná místa. Pokud je osvobozena celá stavba, rovná se částka osvobození řádku 317.

Řádek 322 bude obsahovat součet daně ze staveb (317) a zvýšení daně (319), který snížíme o výši nároku na osvobození (321). Výsledek zaokrouhlete na celé koruny.

Pokud jste spoluvlastníkem, zaneste velikost podílu do řádku 323. Informaci najdete v listu vlastnictví. 

Do řádku 324 napište hodnotu z řádku 317 nebo 322. U spoluvlastnictví pak uveďte součin řádku 317 a 322 a položky a) řádku 323, dělený položkou b) téhož řádku. Výsledek zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

V řádku 325 bude obsažen místní koeficient podle § 12 v hodnotě 2,3,4 nebo 5. Aktuální výši zjistíte na webu České daňové správy.

Výslednou daň ze staveb (součin řádků 324 a 325) zapište do řádku 326.

Hledáte vhodnou nemovitost? Najít ji můžete přes sekci o realitách na serveru Měšec.cz

4. oddíl

Do řádků a 401 a 402 uveďte součet daňové povinnosti za každý typ stavby a pozemku. Pokud podáváte přiznání za spoluvlastnický podíl, měla by být v příslušném řádku vyplněna hodnota alespoň ve výši 50 Kč. Toto pravidlo se nevztahuje na případy, kdy se „přiznáváte“ bez rozlišení spoluvlastnictví nebo když jsou všechny podíly poplatníka osvobozeny od daně.

Do řádku 403 uveďte výsledek součtu řádků 401 a 402.

V případě, že podáváte dodatečné přiznání, musíte do řádku 404 uvést poslední známou vyměřenou daňovou povinnost na období, za které podáváte dodatečné přiznání.

skoleni_8_6

Řádek 405 bude obsahovat výši dodatečně přiznané daně a zjistíte ji jako rozdíl řádků 403 a 404.

V příštím článku věnovaném dani z nemovitostí si formulář vyplníme podle konkrétního modelového příkladu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).