Hlavní navigace

Co se stane, když vám doručí do špatné datové schránky?

30. 5. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Fyzické osoby mohou mít dvě datové schránky. Jednu z pozice občana, druhou pro potřeby svého podnikání jako OSVČ. Ale v úřadech pracují lidé a ti také dělají chyby, proto mohou zprávu určenou pro „podnikatele“ poslat „občanovi“. Je to špatně?

Soud prvního stupně zamítl návrh účastníka u něj vedeného řízení (a to žalovaného) na vyslovení neúčinnosti doručení rozsudku. Soud vycházel ze skutečnosti, že žalovanému byl rozsudek doručen do jeho datové schránky, a to fikcí doručení.

Co je fikce doručení


Fikce doručení znamená, že písemnost je považována za doručenou, i když se adresát s písemností fakticky neseznámil, a to se všemi zákonem stanovenými důsledky, jako je právní moc a vykonatelnost zasílaného rozhodnutí, a to dle ust. § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů: Nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, leda by bylo zvláštním předpisem (např. občanský soudní řád – o. s. ř.) vyloučeno náhradní doručení. To je např. u platebního rozkazu; ale pozor, Ministerstvo spravedlnosti jednu dobu navrhovalo šílenost, aby i u platebních rozkazů na bagatelní (nízké částky) platila fikce doručení po 2 měsících od marného pokusu o doručení.

Rozsudek dostal do povinně zřízené advokátské schránky, i když advokacii pro nemoc nevykonává

Žalovaný v návrhu na vyslovení neúčinnosti doručení namítal, že v řízení vystupuje jako fyzická osoba, nikoli jako advokát, přičemž datová schránka, do které mu byl rozsudek doručen, mu byla zřízena pro činnost advokáta. Nadto uvedl, že profesi advokáta již několik let nevykonává z důvodu svého zdravotního stavu, proto neměl důvod si datovou schránku zprovoznit.

Soud prvního stupně k tomu uvedl, že žalovaný sice v řízení vystupuje jako fyzická osoba, ovšem jako fyzická osoba – podnikatel pod stejným identifikačním číslem, pod jakým vystupoval i jako advokát a pro které mu byla zřízena datová schránka. Soud prvního stupně tedy dospěl k názoru, že žalovanému bylo doručeno řádně a není zde namístě aplikace ustanovení § 50d o. s. ř. o neúčinnosti doručení.

Jestliže máte více datových schránek, jednu jako občan – fyzická osoba, další jako podnikatel apod. a zásilka přijde do té nepříslušné, nemůže nastat fikce doručení, pokud schránku neotevřete. Jakmile otevřete, doručení platí i do té špatné.

Můžete soud požádat o neúčinnost doručení

Na návrh účastníka řízení rozhodne odesílající soud, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. V návrhu musí být vedle obecných náležitostí (vyžadovaných pro podání soudu) uveden den, kdy jste se s doručovanou písemností seznámili nebo mohli seznámit, a označení důkazů, jimiž má být včasnost a důvodnost návrhu prokázána.

Omluvitelným důvodem nemůže být skutečnost, že se na adrese pro doručování trvale nezdržujete, skutečnost, že v případě podnikající fyzické osoby a právnické osoby se na adrese pro doručování nikdo nezdržuje. (Omluvitelným důvodem není podle praxe soudů ani trvale nepříznivý zdravotní stav, dlouhodobá nemoc, invalidita, ale jen náhlá porucha zdraví, která vedla např. k hospitalizaci. Ústavní soud dne 19. 12. 2012 v usnesení spis. zn. III. ÚS 272/12 rozhodl, že důvodem k vyslovení neúčinnosti doručení datovou schránkou není ani skutečnost, že jste neměli přístup k počítači z důvodu stěhování kanceláře.) Rozhodl-li soud o tom, že doručení písemnosti je neúčinné, považuje se písemnost za doručenou dnem právní moci rozhodnutí o neúčinnosti.

Chytrá horákyně odvolacího soudu: Doručení prý v pořádku, ale fikce doručení byla tvrdá

Odvolací soud se neztotožnil s právním posouzením věci soudu prvního stupně, když rozhodl, že doručení je neúčinné. Konstatoval, že předmět sporu se týká podnikatelské činnosti žalovaného, nikoli jeho advokátní praxe, a podotkl, že v průběhu celého řízení byly žalovanému písemnosti doručovány poštou. Žalovaný tedy mohl důvodně předpokládat, že předmětný rozsudek mu bude doručen poštou, když doposud v řízení mu byly všechny písemnosti doručovány poštou.

Odvolací soud také zdůraznil, že údaje o datové schránce žalovaného soud prvního stupně zjistil z údajů o žalovaném jako advokátovi, byť postavení advokáta v daném řízení neměl. Dle názoru odvolacího soudu formálně soud prvního stupně nepochybil, když doručil písemnost do datové schránky žalovaného, který měl povinnost ji zprovoznit a užívat, avšak jeví se jako nepřiměřeně tvrdé trvat na fikci doručení dle ust. § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech. Dovolání si proto podal žalobce.

Pravidla doručování těm, kdo mají více datových schránek

Máte-li jako fyzická osoba (občan, člověk) zřízeno více datových schránek (např. datovou schránku fyzické osoby a datovou schránku podnikající fyzické osoby, nebo advokát datovou schránku podnikající fyzické osoby – advokáta, ale též insolvenčního správce nebo daňového poradce), je třeba vám doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí, jiných úkonů a dalších písemností do té datové schránky, která odpovídá povaze doručované písemnosti. Účinky doručení písemnosti však nastanou i jejím doručením do jiné („nepříslušné”) datové schránky téže osoby za podmínek ust. § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Písemnosti by měly být doručovány do datové schránky zřízené pro tu oblast činnosti subjektu, které se týká i ona písemnost. Jestliže soudy pochybí a písemnost doručí do nepříslušné datové schránky, je pak v takovém případě doručeno za podmínek ust. § 17 odst. 3 zákona o elektronických úkonech, tedy v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Z výše uvedeného je zřejmé, že účinky doručení nastanou i v případě, že je doručováno do nepříslušné datové schránky, ovšem pouze za podmínky, že máte možnost seznámit se s doručovanou písemností tím, že se do datové schránky přihlásíte v souladu s ust. § 17 odst. 3 zákona o elektronických úkonech. Naopak fikce doručení dle ust. 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech nepřichází v případě doručování písemnosti do nepříslušné datové schránky v úvahu.

Adresátovi nemůže jít k tíži pochybení soudu, který nesprávně doručoval rozhodnutí do datové schránky zřízené adresátovi pro jeho činnost advokáta, jestliže v daném řízení před soudem nevystupoval jako advokát a do své datové schránky zřízené pro činnost advokáta se ani nepřihlásil, tedy neměl možnost se s písemností nijak seznámit.

Řešení sporného případu

V projednávaném případě soud prvního stupně pochybil, jestliže rozhodnutí žalovanému doručoval do datové schránky advokáta, přestože žalovaný v předmětném řízení jako advokát nevystupoval. Vzhledem k tomu, že žalovaný se do datové schránky nepřihlásil, nemohly nastat účinky doručení rozhodnutí. Rovněž nemohlo dojít ani k fikci doručení dle ust. § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech, a to právě z důvodu, že rozhodnutí bylo doručováno do datové schránky, která byla zřízena pro jinou oblast činnosti žalovaného, než v rámci které vystupoval před soudem.

skoleni_21_6

Na základě výše uvedeného není možné postupovat podle ust. § 50d o. s. ř. Nelze totiž uvažovat o vyslovení neúčinnosti doručení, když účinky doručení ex lege (ze zákona) vůbec nenastaly. Nelze tedy přisvědčit odvolacímu soudu, že soud prvního stupně postupoval formálně správně, když žalovanému doručoval do datové schránky zřízené pro advokátní praxi žalovaného.

Závěrečné shrnutí obecně platného verdiktu

Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že účinnost doručení písemnosti do datové schránky vás coby účastníka, která vám byla zřízena pro jinou činnost, než v rámci jaké vystupujete v daném řízení před soudem, nastane v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásíte jako oprávněná osoba. Fikce doručení podle § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech nepřichází v případě doručování písemnosti do nepříslušné datové schránky v úvahu. (Rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně zrušil proto NS ČR svým rozsudkem spis. zn. 23 Cdo 1850/2015, ze dne 6. 9. 2016.)

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).