Hlavní navigace

5 právních rad k ukončení pracovního poměru

18. 11. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Pět rad z naší poradny, za které nemusíte platit právníkům. Možná řešíte stejný problém, jako jiní čtenáři.

Za rady právníků se draze platí. Přečtěte si jejich odpovědi na otázky k ukončování pracovního poměru a neplaťte nic.

Jak předčasně ukončit dohodu o provedení práce?

Uzavřel jsem dohodu o provedení práce, ale nyní mám s brigádou potíž a potřeboval bych skončit. Jak se z dohody vyvázat?

Dohoda o provedení práce je v zákoníku práce upravena pouze velice stručně, v podstatě ve třech paragrafech (§ 74, 75 a 77 zákoníku práce) a způsob jejího ukončení, jak správně uvádíte, tam výslovně obsažen není (na rozdíl od dohody o pracovní činnosti).

Bohužel, neznáme obsah vaší dohody, ale předpokládáme, že jste se standardně zavázal k výkonu práce na určitou dobu v rozsahu až 300 hodin za kalendářní rok (doba, na kterou se dohoda uzavírá, musí být v dohodě výslovně uvedena). Z podstaty dohody o provedení práce vyplývá, že se její skončení váže na dobu určitou či příp. na provedení smluvené práce. Zákoník práce tedy vlastně nepočítá s jejím předčasným ukončením jinak než opět dohodou smluvních stran. 

Pakliže jste si s vaším zaměstnavatelem v dohodě o provedení práce nedohodl výslovně jiný způsob jejího zrušení, jste touto dohodou vázán. Jednostranné vypovězení by bylo posuzováno jako neplatná výpověď. Podle § 70 ve spojení s § 77 odst. 2 zákoníku práce váš pracovněprávní vztah však trvá dál pouze, pokud vám zaměstnavatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí, že trvá na tom, abyste dál konal svou práci. Kdybyste v této situaci zaměstnavateli nevyhověl, mohl by na vás požadovat náhradu škody, která mu ode dne oznámení vznikla. Jestliže vám ale při podání vaší výpovědi zaměstnavatel bez zbytečného odkladu či písemně neoznámí, že trvá na vašem pokračování v práci, považuje se váš pracovněprávní vztah za ukončený ke dni, který byl určen ve výpovědi.

Ve vaší situaci bychom vám tedy doporučili, abyste zaměstnavateli písemně (nikoli e-mailem) oznámil, že chcete ukončit vaši dohodu (do té doby byste však měl plnit pracovní povinnosti). Z jeho reakce poznáte, zda je s vaším způsobem ukončení srozuměn. V opačném případě a za předpokladu, že nadále v práci pokračovat nebudete, má zaměstnavatel 2 měsíce na to, aby u soudu uplatnil neplatnost rozvázání vašeho pracovněprávního vztahu. V praxi jsou ovšem takové žaloby zaměstnavatelů krajně neobvyklé.  (Pavel Juřička, Taylor Wessing)

Nespravedlivé odstupné

Jsem zaměstnána ve státní organizaci, jejíž činnost má být ke konci roku ukončena. Už od počátku roku jsou nám platy snižovány o všechny nenárokové složky tak, aby odstupné bylo co nejnižší. Jedna z pracovnic mého oddělení, která před lety nastoupila již těhotná a po 5 týdnech zaměstnání odešla na rizikové těhotenství, dostala při návratu po mateřské pro zrušení místa plné odstupné z platu, který nemohl být během průběžných platových úprav ve st. správě nijak  snížen (na rozdíl od platů nás, kteří jsme je v té době pobírali). Je „správné“, že např. já dostanu tedy po 18 letech práce odstupné výrazně nižší? Je správné, že jiná moje pracovnice, která pro zeštíhlování st. správy musela na 2 roky z kmene odejít na DPČ se stejnou pracovní náplní a do kmene se vrátila až v květnu, dostane odstupné krácené? 

Na tento případ se, jelikož služební zákon stále ještě nenabyl účinnosti, budou vztahovat ustanovení zákoníku práce. 

Odstupné se vypočítává z průměrného výdělku. Dle § 353 a 354 zákoníku práce se průměrný výdělek zjistí z hrubého platu zúčtovaného zaměstnanci k výplatě v rozhodném období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí, a z odpracované doby v rozhodném období. Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda. U zmíněné zaměstnankyně byl tedy proveden výpočet průměrné mzdy na základě platu, který dostávala před svým odchodem na mateřskou. 

Od začátku loňského roku, kdy vstoupila v účinnost novela zákoníku práce, se odstupné počítá v závislosti na době, po kterou byl zaměstnanec u zaměstnavatele zaměstnán. Vaše odstupné bude vypočítáno podle současné právní úpravy, tedy obdržíte trojnásobek průměrného výdělku, který bude vypočten z platu za předchozí kalendářní čtvrtletí. 

U jiné vaší pracovnice, která pro zeštíhlování musela na 2 roky na DPČ se stejnou pracovní náplní, se bohužel délka pracovního poměru bude počítat až od jejího opětovného začátku pracovního poměru pro zaměstnavatele (tedy od května). Tím pádem ji náleží nižší odstupné, a to ve výši dvojnásobku (pokud se pracovnice vrátila v květnu 2012) či jednonásobku (pokud se pracovnice vrátí až v květnu 2013) průměrného platu.

Z pohledu zákonné úpravy se tedy jedná o správný postup, ačkoli se to reálně jeví jako nespravedlivé.

Závěrem bychom chtěli upozornit na to, že výše odstupného je zákonem určena jako minimální částka, je tedy možné, že vám zaměstnavatel na základě kolektivní či jiné (pracovní) smlouvy, nebo z vlastního rozhodnutí vyplatí částku vyšší. (Pavel Juřička, Taylor Wessing)

Výpověď po návratu z rodičovské dovolené

Brzy mi bude končit 3letá mateřská, a mám se proto vrátit do zaměstnání, kde pracuji již 13 let. V současné době mne zaměstnavatel kontaktoval s dohodou o ukončení pracovního poměru s odstupným ve výši 5ti průměrných platů. O této variantě uvažuji jako o poslední, protože uvažuji ještě o dalším dítěti, a tak se ptám, zda mě zaměstnavatel může v současné době donutit k odchodu nebo dát výpověď dříve, než se vrátím z rodičovské, a zda jsem po návratu do práce chráněna nějakou lhůtou, kdy mě nemůže vyhodit. Musí mi případně zaměstnavatel vyhovět, když podám žádost o prodloužení neplaceného volna do 4 let věku dítěte?

Podle § 47 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vás po skončení mateřské či rodičovské dovolené zařadit na vaši původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí vás zaměstnavatel podle pracovní smlouvy. V současné době, tedy do návratu z rodičovské, vám zaměstnavatel může dát výpověď jen a pouze v případě, že se zaměstnavatel či jeho část ruší. Donucení k odchodu, pokud s ním nebudete souhlasit, není možné. Po návratu do práce nejste proti výpovědi chráněna žádnou lhůtou (s výjimkou těhotenství). Pokud tedy nepodepíšete zmíněnou dohodu a nastoupíte znovu do zaměstnání, může vám zaměstnavatel dát výpověď (s největší pravděpodobností pro nadbytečnost). V tomto případě by vám náleželo odstupné ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy. Výpovědní lhůta by pak začala běžet od prvního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi a trvá 2 měsíce.

Zákoník práce chrání zaměstnankyni pouze po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Rodičovská dovolená přísluší v rozsahu, o jaký zaměstnankyně požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Následné neplacené volno lze sjednat se zaměstnavatelem dohodou, tedy musí s ním souhlasit obě strany. Zaměstnavatel tedy nemá zákonnou povinnost vám vyhovět. (Pavel Juřička, Taylor Wessing)

Skončení pracovního poměru při pracovní neschopnosti

Pracovní poměr končí dohodou o rozvázání pro nadbytečnost s odstupnými platy k 30. 11. 2013 Od 12.11. 2013 jsem v pracovní neschopnosti. Zajímalo by mě, jestli poměr tedy končí k poslednímu listopadu bez ohledu na mou neschopenku? A jestliže ne, kdo pak vyplácí náhradu mzdy a z čeho se vypočítá? Když jsem v pracovní neschopnosti, mohu se přihlásit na úřad práce? Jestliže poměr skončí ke konci listopadu, nebude lepší ukončit pracovní neschopnost a zaevidovat se na úřadu práce? Budu muset zbývající dny do ukončení pracovního poměru odpracovat?

Byla-li vám dána výpověď před počátkem ochranné doby (tj. před nemocenskou) tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době (tj. během nemocenské), ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Jinými slovy o dobu nemocenské se vám prodlouží pracovní poměr.

Pracovní poměr skončí (ve smyslu ust. § 53 odst. 2 zákoníku práce) teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže byste sdělila zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrváte. (Oznámíte-li tuto skutečnost zaměstnavateli, skončí pracovní poměr uplynutím řádné výpovědní doby, a nedojde tedy k jejímu prodloužení.)

Výpovědní doba se prodlužuje, když ochranná lhůta přesahuje její neprodloužený, běžně počítaný konec. Výpovědní doba se tak přeruší a její zbývající část – časový úsek souběhu  této standardní, neprodloužené doby a ochranné doby, doběhne až po skončení ochranné doby (pokud nesdělíte, že na takovém prodloužení pracovního poměru netrváte). Jestliže např. v prvním měsíci dvouměsíční výpovědní doby na 2 týdny onemocníte, nemá vaše nemoc vliv na délku výpovědní doby. Pokud onemocníte např. 14 dnů před koncem výpovědní doby a během posledního dne vaše nemoc trvá, výpovědní doba se prodlužuje.

Tj. když vaše pracovní neschopnost (ochranná doba) přesáhne konec standardní výpovědní doby, ta se o tuto ochrannou lhůtu prodlouží. To je přesně váš případ. Proto vám v žádném případě nedoporučuji ukončovat pracovní neschopnost, pokud důvod pro ni stále trvá. Můžete však písemně sdělit zaměstnavateli, že trváte na ukončení pracovního poměru k 30.11.2013, poté skutečně skončí (pokud to nesdělíte, prodlužuje se o dobu nemocenské).

Nemocenské vždy vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, na tom se nic nemění ani v případě, že budete v pracovní neschopnosti v ochranné době po původním termínu ukončení pracovního poměru, tedy po 30.11.2013. Průměr pro výši nemocenské najdete na své výplatní pásce. Pro výpočet můžete použít i kalkulačku.

Po ukončení pracovní neschopnosti (o kterou se vám prodlužuje výpovědní doba) jste povinna zpět nastoupit do zaměstnání a pokračovat v plnění pracovních úkolů dle pracovní smlouvy, ve vašem případě jde o 15 pracovních dnů (od 12.11. do 30.11), během kterých byste od zaměstnavatele měla obdržet úkoly k plnění práce, jinými slovy pokračovat v původní práci do ukončení termínu prodloužené výpovědi.

V určitých případech může dojít k prodloužení výpovědní doby nejen o dny, měsíce, ale i roky. Zvláště, jestliže na sebe ochranné doby, resp. důvody ochranné doby, (plynule) navazují.

Na závěr malá rada: Pokud po definitivním ukončení pracovního poměru a nemocenské se zaregistrujete na úřad práce, vzhledem k tomu, že vám bylo vyplaceno odstupné, nemáte ihned nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale až po uplynutí 2–3 měsíců. Pokud byste měla šanci po skončení stávajícího pracovního poměru být obratem zaměstnaná jinde, byť např. na dva tři dny (s podmínkou účasti na důchodovém pojištění) a se slušnou mzdou, a následně z tohoto zaměstnání byla propuštěna, nebo odešla ve zkušební době, dostanete podporu v nezaměstnanosti bez vlivu na odstupné, protože jde o nový pracovní případ. Tady jen pozor na dohodu o ukončení pracovního poměru, kdy je podpora nižší, nicméně s výší mzdy stoupá. (Dalibor Chvátal)

Načasovaný odchod do starobního důchodu

Pobírám nemocenské dávky a zaměstnání končím pracovní poměr dohodou ze zdravotních důvodů ke konci roku. Za půl roku poté mám nárok na starobní důchod. Potřebuji poradit, jestli je pro mě finančně lepší ukončit nemocenskou ještě letos a odejít do předčasného starobního důchodu, nebo nastoupit na úřad práce a počkat do příštího roku.

Pokud jste již během pracovní neschopnosti podepsala dohodu o rozvázání pracovního poměru ke konci roku, bude platná. Otázkou je, zda tento krok byl nutný, protože pokud by k rozvázání pracovního poměru došlo ze strany zaměstnavatele, byla byste v tzv. ochranné době a k jeho rozvázání by tak mohlo dojít až po ukončení nemocenské. Je možné, že k ukončení nemocenské by mohlo dojít v době vašeho nároku na starobní důchod (nemám k tomuto výpočtu přesné informace).

Účto_tip_změny21

Odchod do předčasného důchodu je finančně nevýhodný, zvláště když máte nárok na starobní důchod již v červnu příští rok. Za předpokladu, že vaším rozhodnutím, i přes vaši pracovní neschopnost, skutečně dojde k ukončení pracovního poměru ke konci roku, je výhodnější na počátku toho příštího požádat o registraci na úřadu práce. Pokud splňujete podmínky pro výplatu podpory v nezaměstnanosti, máte právo na 11měsíční podporu v nezaměstnanosti a plynule přejdete k nároku na nekrácený starobní důchod. Přestože výše podpory v nezaměstnanosti může být výrazně nižší než váš starobní důchod, vzhledem k 6 měsícům, které vás od něj dělí, je efektivnější přežít půlrok s menšími financemi a nenechat si krátit důchod po zbytek života. (Dalibor Chvátal)

Podobné téma popisuje kolegyně ve článku Jak odejít předčasně do penze s nekráceným důchodem?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).