Hlavní navigace

Zápočtový list slouží jako potvrzení o předchozím zaměstnání. Jeho vystavení by mělo být automatické

7. 10. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Při rozvázání pracovního poměru vznikají určité povinnosti jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. Zaměstnanec by měl mít před opuštěním zaměstnání vyřešené všechny své závazky vůči zaměstnavateli, předanou pracovní agendu a v případě, že je to vyžadováno, také podepsaný výstupní dokument. Zaměstnavatel je zase mimo jiné povinen k poslednímu dni pracovního poměru zaměstnanci vystavit takzvaný zápočtový list.

Co je zápočtový list

Potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list či lidově zápočťák vydává zaměstnavatel svému zaměstnanci na konci jeho pracovního poměru. Jedná se o dokument, který potvrzuje, že byl pracovník zaměstnán na konkrétní pozici u daného zaměstnavatele v určitém časovém období. Tato listina musí obsahovat všechny zákonem stanovené údaje. Problematiku pracovního poměru včetně jeho rozvázání a náležitostí s tím spojených upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Povinnost vystavit potvrzení však zaměstnavateli nevzniká jen ve chvíli, kdy je u něj pracovník zaměstnán na základě klasické pracovní smlouvy. Tento dokument je nezbytné odevzdat i osobám, jež v daném zaměstnání pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a v některých případech také jedincům spolupracujícím na dohodu o provedení práce (DPP). Tato situace může nastat za předpokladu, že v rámci DPP vznikly následující dvě skutečnosti:

  1. vznik účasti na nemocenském pojištění – k tomuto dochází, je-li odměna za DPP vyšší než 10 000 korun za měsíc, nebo došlo k překročení limitu 300 hodin ročně,
  2. srážky z odměny plynoucí z DPP – děje se tak v rámci soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

K čemu zápočtový list slouží

Nejen nový zaměstnavatel, ale především některé úřady po vás mohou vyžadovat doložení potvrzení o zaměstnání. V případě nového zaměstnání se odevzdání tohoto dokumentu nepovažuje za striktní podmínku vašeho přijetí. Někteří zaměstnavatelé jej však stále vyžadují. Nejčastěji ho po vás budou chtít, budete-li nastupovat na pracovní pozici ve státní správě. Soukromý sektor je v tomto ohledu o něco benevolentnější.

Bez této listiny se však neobejdete v momentě, kdy budete žádat o podporu v nezaměstnanosti na Úřadu práce ČR nebo o důchod na České správě sociálního zabezpečení. Pakliže zápočtový list od předchozího zaměstnavatele nemáte, nemusí vám být uznán nárok na dávky a státem hrazené zdravotní a sociální pojištění. Proto si vždy ohlídejte, zda jste zápočťák dostali, a pečlivě si jej uschovejte.

Jak vypadá zápočtový list

Na internetu existuje pro zápočtový list vzor ke stažení, avšak většina podniků má pro zpracování těchto dokumentů připravené vlastní šablony, které odpovídají grafickému manuálu, jímž se daná firma řídí. Formát textu a rozvržení dokumentu si společnost stanovuje sama, a z toho důvodu vypadá zápočťák od každého zaměstnavatele trochu jinak.

Z obecného hlediska se však vzhled zápočtového listu nijak výrazně neliší od jiných pracovněprávních dokumentů. Většinou se jedná o formát A4, který je pojmenován jako Potvrzení o zaměstnání. Tento název se nachází přímo v hlavičce listiny. Následují informace o zaměstnavateli, kde by mělo být uvedeno jméno společnosti, IČO a adresa sídla. Pod identifikačními údaji zaměstnavatele se pak nachází obecné informace o zaměstnanci, kterými jsou jeho jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště. Dále by už měl následovat samotný text potvrzení, tedy hlavní část dokumentu.

Co musí být uvedeno v zápočtovém listu

Tělo dokumentu obsahuje informace, jež jsou pro nového zaměstnavatele i pro jednotlivé úřady nejzásadnější. Obsah zápočtového listu je jasně stanoven zákoníkem práce, a to dle prvního odstavce § 313. Na základě podmínek uvedených v tomto legislativním dokumentu je zaměstnavatel povinen uvést v potvrzení o zaměstnání následující údaje:

  • typ pracovního poměru (pracovní smlouva, DPČ, nebo DPP),
  • doba trvání pracovního poměru,
  • druh vykonávané činnosti,
  • informace o získané kvalifikaci,
  • odpracovaná doba a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  • informace o srážkách ze mzdy, pokud byly uskutečňovány, včetně údajů o orgánu, který srážky nařídil, v čí prospěch, jaká byla výše srážek i výše celkové pohledávky,
  • údaje o započitatelné době v zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. 1. 1993 pro účely důchodového pojištění.

Co naopak do potvrzení o zaměstnání nepatří, je hodnocení zaměstnance. Ať už má váš předchozí zaměstnavatel jakékoliv připomínky k vaší pracovní morálce a výkonu, není možné tyto skutečnosti do zápočtového listu uvést. V případě, že nový zaměstnavatel bude chtít vědět, jak s vámi byli v předchozí práci spokojeni, může si tyto reference zjistit, než vás přijme do pracovního poměru.

Když se „hříchy“ sčítají: Můžete dostat okamžitou výpověď? Přečtěte si také:

Když se „hříchy“ sčítají: Můžete dostat okamžitou výpověď?

Zápočtový list ve zkušební době

Pakliže v zaměstnání skončíte během zkušební doby, je zaměstnavatel také povinen vystavit vám potvrzení o zaměstnání. Nezáleží na tom, zda jste v práci setrvali dva měsíce, nebo jste tam byli dva roky. Zápočtový list je nezbytné vystavit v každém případě, jelikož se jedná o potvrzení, že jste v daném období vykonávali určitou pracovní činnost, během které za vás byly odváděny povinné zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Pokud přijdete na úřad práce žádat o podporu v nezaměstnanosti a bude vám chybět potvrzení o zaměstnání (byť jen za jediný měsíc), může vám být žádost o nárok na tyto dávky zamítnuta.

Kdy se zápočtový list vydává

Vystavení zápočtového listu by mělo probíhat automaticky, ideálně v poslední den pracovního poměru. Zaměstnavatel má povinnost vydat vám tento dokument před vaším odchodem ze zaměstnání, a to nejlépe osobně, jelikož je na dokumentu vyžadován jak podpis zaměstnavatele, tak podpis odcházejícího zaměstnance.

V některých případech se může stát, že si zaměstnanec vybírá ještě před ukončením poměru zbývající dovolenou. Je tedy běžnou praxí, že například poslední týden už pracovník není v zaměstnání přítomen. Pokud je to i váš případ, nemusíte se ničeho děsit, zápočťák je možné zaslat také Českou poštou. Je tak možné učinit ale pouze prostřednictvím doporučeného psaní určeného do vlastních rukou. Pokud budete potřebovat, aby za vás dopis vyzvedl někdo jiný, bude tak moci učinit pouze na základě plné moci.

Zapomněl vám někdy zaměstnavatel vydat zápočtový list?

Jak získat zápočtový list zpětně

V profesním životě každého člověka mohou nastat situace, kdy bude vyžadováno předložení zápočtových listů z předchozích zaměstnání, například kvůli doložení praxe. V takovém momentě může vzniknout problém, když zjistíte, že vám i přes zákonnou povinnost některý z předchozích zaměstnavatelů zápočťák buď nevydal, nebo jste ho v průběhu let někam založili a nemůžete jej najít.

skoleni_29_11

V tomto případě se nabízí řešení v podání žádosti o vydání kopie potvrzení o zaměstnání. Pokud zaměstnavatel, pro kterého jste v minulých letech pracovali, ještě existuje a funguje, neměl by být větší problém vám kopii zápočtového listu vystavit. Pakliže ale společnost už zanikla, nezbývá, než se zkusit obrátit na Okresní správu sociálního zabezpečení v místě, kde měl předchozí zaměstnavatel sídlo. Zde můžete zkusit položit dotaz, zda úřad nemá informace o tom, kde dokumentace vašeho zaměstnavatele skončila.

Jelikož je však vysoce pravděpodobné, že u zaniklých společností již nebude možné dokumentaci o bývalých zaměstnancích dohledat, budete muset situaci vyřešit jiným způsobem. Leckdy může potvrzení o zaměstnání pro nového zaměstnavatele nahradit například stará pracovní smlouva, mzdové pásky či evidenční list důchodového pojištění.

K čemu je zápočtový list?
Zápočtový list slouží jako potvrzení o předchozím zaměstnaní pro nového zaměstnavatele nebo různé státní instituce. Tento dokument budete potřebovat především v momentě, kdy budete žádat o podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce nebo při žádosti o důchod u České správy sociálního zabezpečení.
Kdy dostanu zápočtový list?
Potvrzení o zaměstnání vám musí vystavit zaměstnavatel k poslednímu dni vašeho pracovního poměru. Mělo by se tak dít automaticky a v ideálním případě osobně, jelikož pro vydání zápočtového listu je potřeba kromě podpisu zaměstnavatele také podpis zaměstnance. Druhou možností, jak zápočťák obdržet, je prostřednictvím České pošty jako doporučené psaní určené do vlastních rukou.
Co obsahuje zápočtový list?
Každý zápočtový list musí obsahovat údaje stanovené zákoníkem práce. Kromě identifikačních údajů zaměstnavatele a zaměstnance je nezbytné, aby v dokumentu byl uveden typ pracovního poměru, délka jeho trvání, druh vykonávané práce, informace o získané kvalifikaci a dále veškeré údaje o srážkách ze mzdy, pokud byly tyto srážky prováděny, a také informace o započitatelné době v zaměstnání pro účely důchodového pojištění.
Dostanu zápočtový list ve zkušební době?
Ano, také při ukončení pracovního poměru ve zkušební době má zaměstnavatel povinnost vystavit pracovníkovi potvrzení o zaměstnání. Bez ohledu na to, zda jste v práci byli zaměstnáni pouze dva měsíce, nebo jste tam vydrželi déle, je vždy nutné zápočtový list vystavit, abyste jej mohli předat novému zaměstnavateli jako doklad o praxi. Pokud zápočtový list nedostanete, je potřeba zaslat předchozímu zaměstnavateli upomínku. Pakliže na ni nezareaguje, můžete podat stížnost na inspektorát práce.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).