Hlavní navigace

Zaměstnavatel stáhl vyhazov, ale podporu zaměstnanec stejně nedostal

28. 6. 2018
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pokud je s vámi rozvázán pracovní poměr pro porušení pracovní kázně, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ale co když se zaměstnavatel unáhlil, bere jej zpět a skončíte dohodou? Co udělat, abyste dostali podporu v nezaměstnanosti?

Zaměstnavatelé někdy postupují neuváženě. Myslí si, že mohou všechno, a pak jsou překvapeni, že se bráníte.

(Jak se bránit protiprávnímu vyhazovu z práce, jaké z toho vyplývají povinnosti pro zaměstnavatele a nároky pro vás, jsme uvedli v celé řadě článků, zejména však ve zkratce v článku Za chyby se platí, i při nesprávné výpovědi. Stručný nástin toho, co musíte dělat, abyste získali odškodnění za neplatný vyhazov, jsme uvedli v článku Co vám musí firma zaplatit, když vám dá neplatný vyhazov?

S vámi zruší v tom přísnějším případě zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nebo vám v té mírnější situaci dá výpověď pro porušení pracovní kázně, ačkoliv k tomu nebyl žádný důvod. Přestože jste žádnou povinnost pro vás vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci neporušili, natož zvlášť hrubým způsobem.

Při narovnání musíte být opatrní

Horké hlavy vychladnou, zaměstnavatel, když si uvědomí, že udělal chybu a co mu hrozí poté, co namítáte neplatnost rozvázání pracovního poměru, se kaje a je svolný k dohodě. Obě strany pracovního poměru se domluví, narovnají své vztahy, rozejdou se víceméně v dobrém, nahradí jednostranné rozvázání pracovního poměru dvoustranným jednáním – dohodou.

Zpravidla už jsou však vzájemné vztahy natolik narušeny, že se logicky bráníte, ale vracet už se k zaměstnavateli nechcete. Stejně tak zaměstnavatel uznává svou chybu, případně vás i odškodní, ale už vás v práci nechce. Narovnáte tak sporné otázky mezi vámi ohledně rozvázání pracovního poměru, aby váš spor nemusel řešit soud – uzavřete narovnání, jehož součástí může, ale nemusí být nějaká kompenzace pro vás, ale především se dohodnete na skončení pracovního poměru dohodou (psali jsme o ní kupříkladu v článku Výpověď 2012: vyznejte se v rozvázání pracovního poměru.) Nač si však musíte jako zaměstnanec v takové chvíli dát pozor?

Neřešte jen poslední události, hlídejte si poslední půlrok

Nesmíte zapomenout řešit nejenom otázky skončení pracovního poměru, ale i další souvislosti, zvláště když nemáte nové zaměstnání a chystáte se na úřad práce pro podporu v nezaměstnanosti. Ale i když nové zaměstnání máte, musíte myslet na budoucnost a její rizika. Určitě v něm s vámi ujednají zkušební dobu, a tak se vám může stát, že budete záhy znovu bez práce – když nová práce nebude vyhovovat vám a zrušíte pracovní poměr ve zkušební době vy sami, nebo nebudete naopak vy vyhovovat zaměstnavateli a zruší pracovní poměr ve zkušební době on.

(Informace o zkušební době najdete v článku Zkušební doba: co o ní možná nevíte? a kupříkladu i v článku Zkušební doba může trvat i déle než 3 měsíce. O rušení pracovního poměru jsme psali v článku Jak správně zrušit pracovní poměr ve zkušební době po 1.1.2012).

A pak byste mohli mít problém. Nedostanete podporu v nezaměstnanosti. Jakmile totiž úřad práce zjistí, že v době 6 měsíců před registrací na úřadu práce došlo k rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, podpora v nezaměstnanosti vám nebude vůbec přiznána. Roli přitom nebude hrát ani skutečnost, že nešlo o poslední zaměstnání před registrací do evidence uchazečů o zaměstnání, ale o zaměstnání předchozí, leč spadající do uvedené doby 6 měsíců. Takže se vám klidně může vymstít i vyhazov z minulého – ne posledního, ale předposledního – zaměstnání.

Za porušení pracovní kázně po vyhazovu bez podpory v nezaměstnanosti

Jakožto uchazeč o zaměstnání, tedy nezaměstnaný člověk bez práce, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, když:

  • s vámi byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem jeho okamžitým zrušením podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP nebo výpovědí podle § 52 písm. g) ZP,
  • nebo s vámi byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah výpovědí z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a ZP zvlášť hrubým způsobem, tedy ve smyslu § 52 písm. g) ZP pro nedodržení stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

To už mnozí zaměstnanci vědí, a tak jsou velmi nepříjemně překvapeni, že podporu v nezaměstnanosti nedostanou, i když zaměstnavatel vyhazov za porušení pracovní kázně odvolal, vzal zpět, a dohodl se na skončení dohodou.

(A to dokonce třeba nejen bez udání důvodu, ale třeba i z organizačních důvodů, kdy je nárok na odstupné a ono odstupné pak představuje právě odškodnění za protiprávní rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nebo je onou kompenzací nějaká forma odchodného, prémie, odměna, prostě nějaké peněžité plnění. Může jím být též náhrada mzdy i za určitou dobu po tom, kdy pracovní poměr skončil. Rozhodně to zaměstnavatele vyjde levněji než neúspěšný soudní spor, jak jsme si přiblížili např. v článku Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?)

Pokud jste před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončili poslední pracovní poměr dohodou se zaměstnavatelem, máte nárok jen na sníženou podporu v nezaměstnanosti. Za vážné důvody ke skončení zaměstnání, kdy nejste sankcionováni nižší podporou, se považuje třeba péče o dítě mladší 4 let, péče o zdravotně postiženého člena rodiny a samozřejmě též organizační důvody u zaměstnavatele.

Pokud takové důvody úřadu práce neprokážete, dostanete nižší než obvyklou výši podpory v nezaměstnanosti. Pokud je prokážete, měli byste mít nárok na standardní výši podpory. O to více pak můžete být překvapeni, že přestože jste se se zaměstnavatelem dohodli v narovnání na skončení pracovního poměru, a to třeba i z organizačních – tedy vážných – důvodů, nemáte na podporu nárok vůbec. Jak je to možné? Někdy to nevědí ani právníci, advokáti – ale vy se to dozvíte.

A připomínáme, že narovnání má vůbec svá úskalí, psali jsme o tom např. v článku Dostala neplatnou výpověď, na odškodnění ale nárok nemá. Stačila malá chyba.

Pokud jste schopni se dohodnout, uzavřete smír během výpovědní doby

Úřady práce totiž kontrolují, kdy byla dohoda o narovnání řešící váš původní neplatný vyhazov uzavřena. K odvolání výpovědi totiž může dojít pouze do uplynutí výpovědní doby, protože pracovní poměr v té době ještě trvá. Nelze však už platně odvolat výpověď, jejíž právní účinky již nastaly, tj. po uplynutí výpovědní doby. To je možné, jenom pokud podáte žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Tu musíte podle § 72 ZP podat do dvou měsíců, kdy měl pracovní poměr skončit. Pokud se do té doby dokážete se zaměstnavatelem dohodnout, žalobu logicky nepodáváte. Jenže pak nezískáte podporu v nezaměstnanosti.

Úřady práce a ani soudy, na které se obrátíte se žalobou proti státním orgánům, které vám upřou podporu v nezaměstnanosti, dohody a narovnání uzavřené po uplynutí výpovědní doby neuznávají. Uznají je pouze tehdy, pokud je podána proti zaměstnavateli žaloba. Zní to nelogicky – proč byste se soudili s někým, s kým už jste se dohodli? Ale je to v praxi podle autoritativního výkladu pracovněprávních předpisů opravdu tak.

(Nehledejte v právu logiku, někdy byste hledali marně. A na spravedlnost nebo zdravý selský rozum zapomeňte úplně. Prostě NSS stručně řečeno upřednostnil tzv. veřejný zájem před smluvní autonomií, jeho zdůvodnění je formálně v pořádku, ale pro praxi značně problematické.) 

Vyplývá to z judikatury (z rozsudku Nejvyššího správního soudu spis. zn. 3 Ads 88/2014, ze dne 11. 12. 2014). Názor úřadů práce, Ministerstva práce a sociálních věcí a následně Nejvyššího správního soudu, který řešil spory mezi dotčenými uchazeči o zaměstnání a státními orgány, potvrdil i Ústavní soud. Musíte se proto stihnout dohodnout a narovnat sporný vztah se zaměstnavatelem do skončení pracovního poměru, do uplynutí výpovědní doby. Jinak musíte jen kvůli nároku na podporu v nezaměstnanosti podat žalobu, a to je komplikované a nákladné.

Při okamžitém zrušení pracovního poměru nemáte na dohodu ani den

A ještě přísnější je to v případě okamžitého zrušení pracovního poměru. Nejvyšší správní soud určil (v rozsudku ze dne 27. 5. 2015, spis. zn. 8 Ads 69/2014): Uchazeč o zaměstnání, který v žádosti o podporu v nezaměstnanosti deklaruje, že s ním zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP, nemá na podporu v nezaměstnanosti nárok. Na tom nic nemění, pokud následně předloží úřadu práce dohodu se zaměstnavatelem, podle které zaměstnavatel ‚uznal absolutní neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru‘, a ujednání o ukončení pracovního poměru dohodou. Spor o platnost okamžitého zrušení pracovního poměru musí být předmětem řízení o žalobě podle § 72 ZP. Případná mimosoudní dohoda může mít relevanci teprve tehdy, pokud byla uzavřena v průběhu takového soudního řízení.

Úřady a soudy vás nutí se soudit, i když ve sporu už vlastně nejste

NSS v tomto rozhodnutí připomněl, že pokud je podána žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru, je možné činit úkony, které by byly za standardní situace možné jen před uplynutím výpovědní doby. Třeba uzavřít ono narovnání a dohodu o rozvázání pracovního poměru místo výpovědi. V tomto režimu – probíhá-li soudní spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru – lze například výpověď se souhlasem druhého účastníka odvolat.

skoleni_29_6

U okamžitého zrušení pracovního poměru taková možnost z povahy věci dána není. Okamžité zrušení pracovního poměru je účinné doručením druhé straně, odvolat jej lze pouze před jeho doručením. Jeho účinky nastupují okamžitě. Jakmile je doručeno, je hotovo, je vymalováno, pracovní poměr skončil a nelze to změnit. Je třeba vycházet z toho, že pokud nebyla platnost rozvázání pracovního poměru okamžitého zrušení pracovního poměru zpochybněna žalobou požadující určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, je nutno na pracovní poměr hledět jako na platně rozvázaný, právo domáhat se jeho neplatnosti zanikne uplynutím dvouměsíční lhůty a je třeba takový úkon považovat za platný. A proto pak jako uchazeč o zaměstnání nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

O aktuálních pravidlech podpory jsme psali v článku Propustili vás? Od ledna 2018 dostanete vyšší podporu, pokud ale počkáte a v článku Jste zpět na „pracáku“? Na co máte nárok a kolik si můžete přivydělat?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).