Hlavní navigace

Podpora pro propuštěné zaměstnance s vyššími příjmy o hodně vzroste

7. 1. 2019
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od 1. 1. 2019 se zvyšují maximální částky podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci – můžete dostat až 18 111 Kč nebo 20 297 Kč za měsíc. Jaké jsou podmínky pro získání podpory?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte jako uchazeč o zaměstnání, pokud:

 • jste získali v tzv. rozhodném období, tedy v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností, dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou), přičemž se nepočítá doba důchodového pojištění získaná v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, tedy v tzv. nekolidujícím zaměstnání dle § 25 odst. 3 ZOZ, o kterém jsme psali ve článku „Pracující nezaměstnaní“ 2019: mohou si více vydělat, ale hodně spolkne pojištění (PŘÍKLADY),
 • jste požádali krajskou pobočku Úřadu práce, u které jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a 
 • ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, nejste poživatelem starobního důchodu.

Není-li splněna podmínka nároku na podporu spočívající v odpracování alespoň 12 měsíců důchodově pojištěné výdělečné činnosti předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání, kterou může být např. pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nebo péče o dítě ve věku do 4 let a další doby specifikované v § 41 odst. 3 ZOZ.

Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba:

 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
 • trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu.

Nárok na podporu při rekvalifikaci máte jako uchazeč o zaměstnání, pokud se účastníte rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, nejste poživatelem starobního důchodu.

Podpůrčí doba čili Jak dlouho na podpoře

Podpora v nezaměstnanosti se vám, pokud splníte podmínky, vyplácí po podpůrčí dobu, která trvá maximálně:

 • 5 měsíců, pokud je vám do 50 let,
 • 8 měsíců, pokud je vám nad 50 a do 55 let a
 • 11 měsíců, pokud je vám nad 55 let věku.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je váš věk dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Pokud vám vzniklo v posledním zaměstnání právo na odstupné nebo obdobné plnění, podpora v nezaměstnanosti se vám poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného.

Procentní sazby

Výši podpory v nezaměstnanosti ovlivňuje forma skončení zaměstnání (zda šlo o jednostranné, nebo dvoustranné právní jednání, tedy např. výpověď, nebo dohodu) a důvod rozvázání pracovního poměru (zda byl vážný, pokud jste jej rozvázali vy, nebo šlo o zvlášť hrubé porušení pracovní kázně, pro které jej ukončil zaměstnavatel). Podpora je pak v závislosti na tom přiznávána ve standardní nebo snížené výši, anebo na ni nemáte vůbec žádný nárok. Pokud jste dosahovali vyšších příjmů, ovlivňuje výši podpory i doba, kdy o ni požádáte.

Běžná sazba

Sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na vašem věku) 45 % vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého jste dosáhli v posledním zaměstnání, nebo vašeho vyměřovacího základu (pokud jste podnikali jako osoba samostatně výdělečně činná), a to přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Nižší sazba

Někdy ale můžete dostat nižší sazbu, a to za skončení zaměstnání bez vážného důvodu. Pokud jste před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

A co jsou vážné důvody, pro které můžete sami skončit zaměstnání výpovědí či okamžitým zrušením nebo dohodou se zaměstnavatelem, aniž byste dostali sníženou podporu v nezaměstnanosti, podle zákona?

 • nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte,
 • místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 ZP (k tomu můžete přistoupit za zákonem stanovených podmínek ze zdravotních důvodů nebo pro nevyplacení mzdy nebo její náhrady zaměstnavatelem),
 • zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání (aniž by zakládaly možnost zrušit pracovní poměr okamžitě dle § 56 odst. 1 písm. a) ZP)
 • jiné vážné osobní důvody, např. etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele (takže zajisté uspěje ten, kdo se cítí v zaměstnání diskriminován z rasových nebo náboženských důvodů, ale ten, kdo odejde pro nesnesitelné pracovní podmínky, které mu vytvořili kolegové (mobbing) nebo nadřízený (bossing), nikoliv…).

Úřady práce pak samozřejmě uznávají za vážný důvod rozvázání pracovního poměru dohodou i jeho ukončení z organizačních nebo zdravotních důvodů.

Ukončíte-li ale sami nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží vám podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců podpůrčí doby ve výši 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Nulová podpora za porušování pracovní kázně nebo režimu

Vůbec pak nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě, že s vámi byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem jeho okamžitým zrušením podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP nebo výpovědí podle § 52 písm. g) ZP. Nebo s vámi byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah výpovědí z důvodu porušení jiné vaší povinnosti podle § 301a ZP zvlášť hrubým způsobem, tedy ve smyslu § 52 písm. g) ZP pro nedodržení stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Jakmile tedy úřad práce zjistí, že v uvedeném období (6 měsíců před registrací na úřadu práce) došlo k rozvázání pracovního poměru z uvedených důvodů, podpora v nezaměstnanosti vám nebude vůbec přiznána. Roli přitom nebude hrát ani skutečnost, že nešlo o poslední zaměstnání před vzetím do evidence uchazečů o zaměstnání, ale zaměstnání předchozí, leč spadající do uvedené doby 6 měsíců.

Nárok na podporu není dán, pokud k porušení pracovní kázně nebo režimu práce neschopného pojištěnce došlo zvlášť hrubým způsobem. Pokud zaměstnavatel volil a do právního úkonu, kterým rozvázal pracovní poměr, (a do potvrzení pro úřad práce) uvedl rozvázání pracovního poměru z důvodu méně intenzivního porušení povinností, tedy závažného porušení nebo soustavného méně závažného porušování pracovní kázně, pak to váš nárok na podporu v nezaměstnanosti neovlivňuje.

Příklad: Jak postupovat, když zaměstnavatel místo vyhazovu nabízí odchod dohodou

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co se změní v roce 2019 pro zaměstnance, zaměstnavatele nebo seniory?

Velkorysý zaměstnavatel mnohdy nabízí jako alternativu k výpovědi nebo okamžitému zrušení pracovního poměru pro porušení pracovní kázně uzavření dohody o (okamžitém) rozvázání pracovního poměru. Kdy na to přistoupit? Pokud je důvod k rozvázání pracovního poměru dán a vy ho nezpochybňujete, jste si vědomi porušení pracovní kázně a nehodláte se soudit o neplatnost rozvázání pracovního poměru, pak pokud je v písemnosti uvedeno, že se pracovní poměr rozvazuje s důvodu zvlášť hrubého porušení pracovních povinností, tak na dohodu přistupte – uzavřete ji, podepište ji.

Pokud nabídku dohody nepřijmete, a pracovní poměr tak skončí na základě výpovědi nebo jeho okamžitého zrušení, pak se vám v následujících 6 měsících, pokud se obrátíte na úřad práce, podpory v nezaměstnanosti nedostane. Pokud ji přijmete, dostane alespoň sníženou podporu (první 2 měsíce o 20 %, další 2 měsíce o 5 %). Jestliže však je v rozvazovacím právním úkonu uvedeno jen závažné porušení pracovní kázně, tak na dohodu nepřistupujte.

Sice budete mít tzv. v papírech, že jste porušili pracovní kázeň, ale dostanete plnou výši podpory v nezaměstnanosti, při skončení pracovního poměru dohodou byste dostali podporu sníženou.

Více peněz na rekvalifikaci

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. Podpora při rekvalifikaci se vyplácí po celou dobu rekvalifikace.

Ukončíte-li v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku a vyměřovacího základu.

Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem event. rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení režimu práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti zaměstnavatel neuvádí do potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu), nýbrž je povinen je uvést na vaši žádost v odděleném potvrzení, určeném právě pro úřad práce.

dan_z_prijmu

A v příští části si podrobněji vysvětlíme, jakou nejvyšší podporu můžete získat a proč je to právě v úvodu zmíněných 18 111 Kč za měsíc, jde-li o podporu v nezaměstnanosti, nebo 20 297 Kč za měsíc, jde-li o podporu při rekvalifikaci.

Autorský text prošel redakční (editorskou) úpravou.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).