Hlavní navigace

Vyloučením z bytového družstva můžete přijít o byt. Jak se tomu bránit?

 Autor: Depositphotos
Když už vás družstvo žaluje, abyste vyklidili byt, může být na obranu pozdě, musíte včas namítat proti rozhodnutí orgánů družstva, a neuspějete-li, naopak vy žalovat družstvo. Ukážeme, jak na to. A ani nepřebírání zásilek vám nepomůže.
Tomáš Zilvar 8. 7. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Bytové družstvo zaslalo svým dvěma členům (z pro veřejnost anonymizovaného výstupu Nejvyššího soudu to neplyne, ale nejspíš šlo o manžele) výstrahu před vyloučením z družstva pro nesplnění jejich povinnosti podílet se na kupní ceně nemovitosti ve výši 226 655 Kč. Jelikož na výstrahu nereagovali, rozhodlo představenstvo družstva o jejich vyloučení z družstva. Rozhodnutí obsahovalo poučení, že mohou podat odůvodněné námitky proti vyloučení k členské schůzi družstva.

Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze (§ 618 odst. 1 zákona o obchodních korporacích – ZOK). Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek (§ 619 ZOK).

Proti rozhodnutí členské schůze a) o zamítnutí námitek, nebo b) o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné (odstavec první, § 620 ZOK).

Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství (odstavec druhý). Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů (§ 621 ZOK).

Dělat mrtvého brouka vám nepomůže

Rozhodnutí o vyloučení zaslalo družstvo oběma členům prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nebyli zastiženi a dne 18. 12. 2017 jim doručovatel vhodil do schránky výzvu k vyzvednutí zásilky uložené na poště. Dopisem ze dne 19. 2. 2018 vyzvalo družstvo vyloučené členy, aby vyklidili byt, neboť nepodali námitky proti rozhodnutí představenstva o jejich vyloučení a marným uplynutím lhůty k podání námitek jim zaniklo členství v družstvu.

​Družstvo podalo žalobu na vyklizení bytu, které vyhověl jak soud prvního stupně, tak i soud odvolací. Tvrzení žalovaných, podle něhož se v domě „ztrácí pošta“ (a proto se o uložení zásilek na poště nedozvěděli), žalovaní uplatnili až v odvolacím řízení; proto je odvolací soud nepovažoval za způsobilý odvolací důvod. Žalovaní bývalí družstevníci si podali dovolání k Nejvyššímu soudu.

Namítali, že rozhodnutí o vyloučení jim bylo doručeno fikcí (o rizicích nepřebírání zásilek a fikci jejich doručení jsme psali: Nic vám do schránky nepřišlo? Fikce doručení stejně platí a lhůty běží, Přebírejte zásilky, jinak můžete mít problémy), a neměli tak možnost navrhnout věcný přezkum rozhodnutí o svém vyloučení z družstva členskou schůzí, popř. soudem. Znovu zopakovali ve svém podání soudu, že se v domě „ztrácí pošta“, doručovatelé zásilky nevkládají do schránek, ale toliko je položí na schránky a tyto se pak k adresátům nedostanou.

Jak se správně bránit vyloučení

Zákonem předvídanou obranou člena družstva proti jeho vyloučení z družstva jsou odůvodněné námitky, jež vylučovaný člen družstva musí podat ve třicetidenní lhůtě (určené § 618 odst. 1 ZOK). O tomto právu musí být člen družstva poučen (§ 617 odst. 3 ZOK), jinak lhůta k podání námitek nezačne běžet.

Lhůta k podání námitek je prekluzivní (§ 618 odst. 1 ZOK); jejím uplynutím právo podat námitky (a dosáhnout tak přezkoumání souladu rozhodnutí o vyloučení s právními předpisy a se stanovami) zaniká (§ 603 OZ).

Jestliže vylučovaný člen podá odůvodněné námitky proti svému vyloučení, jeho účast nezanikne dříve, než členská schůze rozhodne o podaných námitkách; zamítne-li je, zaniká účast člena dnem, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Nesouhlasí-li vylučovaný člen s rozhodnutím členské schůze o jím podaných námitkách, může podat ve lhůtě 3 měsíců (určené § 620 odst. 1 ZOK) návrh na zahájení řízení o prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Neučiní-li tak, nelze již platnost usnesení členské schůze přezkoumávat (§ 663 odst. 2 ZOK).

Platnost usnesení členské schůze nemůže být posuzována v jiném řízení než v řízení o návrhu (podle § 620 odst. 1 ZOK, jak vyložilo kupř. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2019, spis. zn. 27 Cdo 3796/2017).

Hned namítejte družstvu, a nezabere-li to, u soudu

Soulad rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva s právními předpisy a se stanovami může být přezkoumán pouze členskou schůzí na základě odůvodněných námitek podaných vylučovaným členem v učené lhůtě (§ 618 odst. 1 ZOK, resp. nevyhoví-li členská schůze podaným námitkám – soudem v řízení o návrhu vylučovaného člena podle § 620 odst. 1 ZOK).

Nevyužije-li vylučovaný člen svého práva podat proti rozhodnutí představenstva odůvodněné námitky, jeho členství v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty k podání námitek. Tím je proces vyloučení člena z družstva završen a v jiném řízení (např. v řízení o vyklizení bytu) již nemůže být jeho soulad s právními předpisy a stanovami družstva posuzován.

V řízení, v němž se družstvo domáhá vyklizení bytu s odůvodněním, že žalovaný byl z družstva vyloučen, jeho účast zanikla a spolu s ní zanikl i nájem družstevního bytu, soud toliko zkoumá, zda žalovanému bylo doručeno písemné rozhodnutí představenstva o vyloučení (v souladu s § 621 ZOK), zda toto písemné rozhodnutí obsahovalo poučení (podle § 617 odst. 3 a § 618 ZOK) a zda žalovaný podal odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení.

Pokud tak učinil, soud dále posuzuje, zda členská schůze rozhodla o zamítnutí podaných námitek a dále zda žalovaný podal návrh na zahájení řízení o prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, popř. zda toto řízení již bylo pravomocně skončeno.

Pozor na fikci doručení

Dovolání vyloučených členů družstva tedy Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem (spis. zn. 27 Cdo 3400/2019, ze dne 12. 2. 2020) zamítl. Žalobci se tedy vyloučení z bytového družstva už bránili marně a o byt přišli.

KL20

Nejvyšší soud ČR ještě ve svém rozhodnutí dodal, že rozhodnutí o vyloučení z družstva je vylučovanému členu doručeno v souladu s § 621 ZOK (projev vůle družstva mu v souladu s § 570 odst. 1 OZ tzv. dojde) tehdy, kdy se dostane do sféry jeho dispozice, tj. tehdy, kdy je mu předáno. Popřípadě nebyl-li při doručování zastižen a bylo-li mu provozovatelem poštovních služeb oznámeno, že zásilka (obsahující rozhodnutí o vyloučení) je pro něj u tohoto provozovatele uložena – dnem, kdy si vylučovaný člen družstva může zásilku u provozovatele poštovních služeb poprvé vyzvednout; „možnost vyzvednout“ si zásilku je přitom třeba posuzovat objektivně.

Nastalou fikci doručení by bylo možné, event. lze zpochybnit, ale v daném případě se tak stalo pozdě.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).