Hlavní navigace

Vyloučením z bytového družstva můžete přijít o byt. Jak se tomu bránit?

8. 7. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Když už vás družstvo žaluje, abyste vyklidili byt, může být na obranu pozdě, musíte včas namítat proti rozhodnutí orgánů družstva, a neuspějete-li, naopak vy žalovat družstvo. Ukážeme, jak na to. A ani nepřebírání zásilek vám nepomůže.

Bytové družstvo zaslalo svým dvěma členům (z pro veřejnost anonymizovaného výstupu Nejvyššího soudu to neplyne, ale nejspíš šlo o manžele) výstrahu před vyloučením z družstva pro nesplnění jejich povinnosti podílet se na kupní ceně nemovitosti ve výši 226 655 Kč. Jelikož na výstrahu nereagovali, rozhodlo představenstvo družstva o jejich vyloučení z družstva. Rozhodnutí obsahovalo poučení, že mohou podat odůvodněné námitky proti vyloučení k členské schůzi družstva.

Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze (§ 618 odst. 1 zákona o obchodních korporacích – ZOK). Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek (§ 619 ZOK).

Proti rozhodnutí členské schůze a) o zamítnutí námitek, nebo b) o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné (odstavec první, § 620 ZOK).

Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství (odstavec druhý). Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů (§ 621 ZOK).

Dělat mrtvého brouka vám nepomůže

Rozhodnutí o vyloučení zaslalo družstvo oběma členům prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nebyli zastiženi a dne 18. 12. 2017 jim doručovatel vhodil do schránky výzvu k vyzvednutí zásilky uložené na poště. Dopisem ze dne 19. 2. 2018 vyzvalo družstvo vyloučené členy, aby vyklidili byt, neboť nepodali námitky proti rozhodnutí představenstva o jejich vyloučení a marným uplynutím lhůty k podání námitek jim zaniklo členství v družstvu.

​Družstvo podalo žalobu na vyklizení bytu, které vyhověl jak soud prvního stupně, tak i soud odvolací. Tvrzení žalovaných, podle něhož se v domě „ztrácí pošta“ (a proto se o uložení zásilek na poště nedozvěděli), žalovaní uplatnili až v odvolacím řízení; proto je odvolací soud nepovažoval za způsobilý odvolací důvod. Žalovaní bývalí družstevníci si podali dovolání k Nejvyššímu soudu.

Namítali, že rozhodnutí o vyloučení jim bylo doručeno fikcí (o rizicích nepřebírání zásilek a fikci jejich doručení jsme psali: Nic vám do schránky nepřišlo? Fikce doručení stejně platí a lhůty běží, Přebírejte zásilky, jinak můžete mít problémy), a neměli tak možnost navrhnout věcný přezkum rozhodnutí o svém vyloučení z družstva členskou schůzí, popř. soudem. Znovu zopakovali ve svém podání soudu, že se v domě „ztrácí pošta“, doručovatelé zásilky nevkládají do schránek, ale toliko je položí na schránky a tyto se pak k adresátům nedostanou.

Jak se správně bránit vyloučení

Zákonem předvídanou obranou člena družstva proti jeho vyloučení z družstva jsou odůvodněné námitky, jež vylučovaný člen družstva musí podat ve třicetidenní lhůtě (určené § 618 odst. 1 ZOK). O tomto právu musí být člen družstva poučen (§ 617 odst. 3 ZOK), jinak lhůta k podání námitek nezačne běžet.

Lhůta k podání námitek je prekluzivní (§ 618 odst. 1 ZOK); jejím uplynutím právo podat námitky (a dosáhnout tak přezkoumání souladu rozhodnutí o vyloučení s právními předpisy a se stanovami) zaniká (§ 603 OZ).

Jestliže vylučovaný člen podá odůvodněné námitky proti svému vyloučení, jeho účast nezanikne dříve, než členská schůze rozhodne o podaných námitkách; zamítne-li je, zaniká účast člena dnem, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Nesouhlasí-li vylučovaný člen s rozhodnutím členské schůze o jím podaných námitkách, může podat ve lhůtě 3 měsíců (určené § 620 odst. 1 ZOK) návrh na zahájení řízení o prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Neučiní-li tak, nelze již platnost usnesení členské schůze přezkoumávat (§ 663 odst. 2 ZOK).

Platnost usnesení členské schůze nemůže být posuzována v jiném řízení než v řízení o návrhu (podle § 620 odst. 1 ZOK, jak vyložilo kupř. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2019, spis. zn. 27 Cdo 3796/2017).

Hned namítejte družstvu, a nezabere-li to, u soudu

Soulad rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva s právními předpisy a se stanovami může být přezkoumán pouze členskou schůzí na základě odůvodněných námitek podaných vylučovaným členem v učené lhůtě (§ 618 odst. 1 ZOK, resp. nevyhoví-li členská schůze podaným námitkám – soudem v řízení o návrhu vylučovaného člena podle § 620 odst. 1 ZOK).

Nevyužije-li vylučovaný člen svého práva podat proti rozhodnutí představenstva odůvodněné námitky, jeho členství v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty k podání námitek. Tím je proces vyloučení člena z družstva završen a v jiném řízení (např. v řízení o vyklizení bytu) již nemůže být jeho soulad s právními předpisy a stanovami družstva posuzován.

V řízení, v němž se družstvo domáhá vyklizení bytu s odůvodněním, že žalovaný byl z družstva vyloučen, jeho účast zanikla a spolu s ní zanikl i nájem družstevního bytu, soud toliko zkoumá, zda žalovanému bylo doručeno písemné rozhodnutí představenstva o vyloučení (v souladu s § 621 ZOK), zda toto písemné rozhodnutí obsahovalo poučení (podle § 617 odst. 3 a § 618 ZOK) a zda žalovaný podal odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení.

Pokud tak učinil, soud dále posuzuje, zda členská schůze rozhodla o zamítnutí podaných námitek a dále zda žalovaný podal návrh na zahájení řízení o prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, popř. zda toto řízení již bylo pravomocně skončeno.

Pozor na fikci doručení

Dovolání vyloučených členů družstva tedy Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem (spis. zn. 27 Cdo 3400/2019, ze dne 12. 2. 2020) zamítl. Žalobci se tedy vyloučení z bytového družstva už bránili marně a o byt přišli.

skoleni_27_5

Nejvyšší soud ČR ještě ve svém rozhodnutí dodal, že rozhodnutí o vyloučení z družstva je vylučovanému členu doručeno v souladu s § 621 ZOK (projev vůle družstva mu v souladu s § 570 odst. 1 OZ tzv. dojde) tehdy, kdy se dostane do sféry jeho dispozice, tj. tehdy, kdy je mu předáno. Popřípadě nebyl-li při doručování zastižen a bylo-li mu provozovatelem poštovních služeb oznámeno, že zásilka (obsahující rozhodnutí o vyloučení) je pro něj u tohoto provozovatele uložena – dnem, kdy si vylučovaný člen družstva může zásilku u provozovatele poštovních služeb poprvé vyzvednout; „možnost vyzvednout“ si zásilku je přitom třeba posuzovat objektivně.

Nastalou fikci doručení by bylo možné, event. lze zpochybnit, ale v daném případě se tak stalo pozdě.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).