Hlavní navigace

V roce 2011 dostanete v zaměstnání vyšší diety

21. 12. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Jezdíte-li na pracovní cesty, musí vám zaměstnavatel kompenzovat zvýšené stravovací výdaje. Od příštího roku se vaše nároky zase o trochu zvýší.

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety. Diety čili stravné nepředstavuje náhradu celkových nákladů zaměstnance na stravování během pracovní cesty, neboť ten by se stravoval, i kdyby na pracovní cestě nebyl. Při vyplácení diet je lhostejné, zda zaměstnanec opravdu nějaké jídlo během pracovní cesty konzumoval nebo ne, zda to bylo v podnicích veřejného stravování nebo šlo o občerstvení doma připravené. Čtěte více: Kdy máte nárok na stravenku i stravné najednou

Pravidla pro valorizace

Výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen. V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou mění stravné.

Pro rok 2011 resp. s účinností od 1. ledna 2011 jsou sazby stravného nově stanoveny vyhláškou  č. 377/2010 Sb. (dříve – do 31. prosince 2008 – byly stanoveny přímo zákoníkem práce, pak dále – do 31. prosince 2009 – byly stanoveny vyhláškou č. 451/2008 Sb., naposledy do 31. prosince 2010 byly stanoveny vyhláškou č. 462/2009 Sb.) Čtěte také:  Zaměstnavatelé budou vyplácet vyšší diety

V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví vyhláškou stravné, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu ceny ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Záleží na typu zaměstnavatele

Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených. Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru nebo  (na straně druhé) zaměstnavatel z mimorozpočtové sféry; tedy zda jde na straně jedné o zaměstnavatele jmenované v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce:

 • stát,
 • územní samosprávný celek (obec nebo kraj),
 • státní fond,
 • příspěvkovou organizaci (jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů – např. ze zákona o veřejném zdravotním pojištění),
 • školskou právnickou osobu (zřízenou Ministerstvem školství, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona),
 • veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení,

anebo, zda jde na straně druhé o zaměstnavatele, kteří v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce uvedeni nejsou, tedy o zaměstnavatele z podnikatelského sektoru. Čtěte také: I na pracovní cestě si můžete přivydělat na přesčasech

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (t.j. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb) poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

 1. 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud do 31. prosince 2010 to bylo 61 Kč až 73 Kč)
 2. 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 93 Kč až 112 Kč),
 3. 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 146 Kč až 174 Kč).

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (t.j. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

 1. 63 Kč (dosud to bylo 61 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 95 Kč (dosud to bylo 93 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 149 Kč (dosud to bylo 146 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného. Závazná je pro něj pouze minimální úroveň stravného. Naproti tomu zaměstnavatel rozpočtového sektoru poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí, stravné rovněž nemůže být nižší, než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.

Znemožní-li zaměstnavatel rozpočtového sektoru vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci se stravovat obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše stravného odpovídajícího pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Krácení za poskytnuté jídlo

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Ve valutách při cestě do zahraničí

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě (což je cesta konaná mimo území České republiky) zahraniční stravné v cizí měně ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce – ve spojení s vyhláškou stanovící základní sazby zahraničního stravného. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených. Čtěte také: Jak vysoké jsou diety a stravné a kdy na ně máte nárok?

Termín valorizace nebo jiné změny

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí vyhláškou stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. (V mimořádném termínu Ministerstvo financí upraví případně vyhláškou výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.)

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2011 jsou stanoveny v  příloze k vyhlášce (Ministerstva financí) č. 350/2010 Sb.

Dosud šlo pro rok 2010 o vyhlášku č. 459/2009 Sb., předtím pro rok 2009 o vyhlášku č. 417/2008 Sb., pro rok 2008 o vyhlášku č. 338/2007 Sb., a ještě předtím pro rok 2007 o vyhlášku č. 549/2006 Sb. Kupř. při cestě do Spolkové republiky Německo činí základní sazba stravného 45,– euro, při cestě do Rakouska taktéž 45,– euro, při cestě do Slovenské republiky 30,– euro a při cestě do Polské republiky 35,– euro; kupř. při cestě do USA činí základní sazba stravného 50,– amerických dolarů. To zůstalo stejné. Ostatně ohledně základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011 je možno uzavřít (pokud se autor nemýlí a postřehl všechny rozdíly mezi dosavadní a novou úpravou – sazebníky v příloze vyhlášek), že dochází pouze k jedné změně, a to pro Myanmar (Barmu), kde došlo ke změně jak cizí měny, tak výše základní sazby zahraničního stravného – konkrétně z 35 EUR na 45 amerických dolarů. Jinak pro kalendářní rok 2011 nedochází u základních sazeb zahraničního stravného k žádným změnám.

Kupř. při cestě do Spolkové republiky Německo činí základní sazba stravného 45 eur, při cestě do Rakouska taktéž 45 eur, při cestě do Slovenské republiky 30 eur a při cestě do Polské republiky 35 eur. Kupř. při cestě do USA činí základní sazba stravného 50 amerických dolarů. To zůstalo stejné.

Ostatně ohledně základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011 je možno uzavřít (pokud se autor nemýlí a postřehl všechny rozdíly mezi dosavadní a novou úpravou – sazebníky v příloze vyhlášek), že dochází pouze k jedné změně, a to pro Myanmar (Barmu), kde došlo ke změně jak cizí měny, tak výše základní sazby zahraničního stravného – konkrétně z 35 EUR na 45 amerických dolarů. Jinak pro kalendářní rok 2011 nedochází u základních sazeb zahraničního stravného k žádným změnám.

V privátním sektoru je možné snižování i zvyšování sazeb

S přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování je možno (zákonem a vyhláškou) předepsanou výši stravného zaměstnancům zkrátit až na 75 % (tedy snížit až o 25 %) a členům posádek plavidel vnitrozemské plavby zkrátit až na 50 % (tedy snížit až o 50 %).

Takové krácení musí být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ujednáno nebo zaměstnavatelem určeno ještě před vysláním zaměstnance na pracovní cestu. To platí jen pro soukromý sektor (tedy zaměstnavatele, kteří nejsou jmenováni v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce); v rozpočtovém sektoru, tedy v oblasti státní a veřejné správy a služeb (u zaměstnavatelů, kteří jsou v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce jmenováni) není možno zaměstnancům stravné takto snížit.

V rozpočtovém – státním sektoru vždy jen podle zákona

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru poskytuje zaměstnanci zahraniční stravné ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Jiné nebo vyšší cestovní náhrady (pokud k tomu není zmocněn zákonem) nesmí takový zaměstnavatel zaměstnanci poskytovat. Zaměstnavatel z podnikatelské (mimorozpočtové) sféry, může poskytovat zahraniční stravné i nad úroveň předepsanou zákoníkem práce (a příslušnou vyhláškou).

Anketa

Dostáváte od zaměstnavatele stravné?

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru poskytuje zaměstnanci za každý kalendářní den zahraniční pracovní cesty zahraniční stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného stanoveného prováděcím předpisem – příslušnou vyhláškou Ministerstva financí. Naopak určitým zaměstnancům rozpočtové sféry je možno zahraniční stravné oproti základní sazbě navýšit. Vedoucím organizačních složek státu a jejich zástupcům a statutárním orgánům a jejich zástupcům je možné určit zahraniční stravné až do výše přesahující o 15 % základní sazbu zahraničního stravného. Všem zaměstnancům státní a veřejné správy je pak možno navíc vedle stravného poskytnout ještě kapesné do výše 40 % zahraničního stravného poskytnutého zaměstnanci. Čtěte také: Jedete na služební cestu? Spočítejte si cestovné

Záleží na době trvání cesty

 Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby stravného, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného, a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.

skoleni_8_6

Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného poskytovaného při tuzemské pracovní cestě a vypláceného v českých korunách.

Krácení za poskytnuté jídlo

 Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn zahraniční stravné ve výši základní sazby krátit až o 25 % za každé uvedené jídlo nebo až o 35 %, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby, až o 70 %, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).