Hlavní navigace

Zaměstnavatelé budou vyplácet vyšší diety

12. 1. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Diety vyplácené za pracovní cestu se letos zvýšily. Na jakou částku máte nárok při pracovní cestě na území ČR a do zahraničí a kdy je možné stravné krátit?

Zaměstnavatel, který vás vysílá na pracovní cestu, je povinen vám kompenzovat  zvýšené stravovací výdaje a vyplatit tzv. diety. Ty ale nepředstavují náhradu celkových nákladů na stravu během cesty. Zaměstnanec by se totiž stravoval, i kdyby na pracovní cestě nebyl. Při vyplácení diet je nepodstatné, zda pracovník opravdu nějaké jídlo na pracovní cestě zkonzumuje. Není ani důležité, zda jedl v restauraci nebo měl občerstvení připravené z domova.

daňová kalkulačka 2009 (350x100)

Pravidla pro valorizování

Výše stravného závisí na vývoji cen. Od prvního ledna mění pravidelně Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhláškou výši stravného. Pro rok 2010 je stravné stanoveno vyhláškou č. 462/2009 Sb.  V mimořádném termínu pak MPSV upraví vyhláškou stravné v případě, že se podle údajů Českého statistického úřadu ceny ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Výše stravného záleží také na tom, kdo ho vyplácí

Stravné je stanoveno paušální částkou, jejíž výše závisí na době trvání cesty, proto není důležitá výše skutečných výdajů, které jsou se stravováním spojené. Stravné je ale rozdílné podle toho, zda ho vyplácí zaměstnavatel z rozpočtového sektoru nebo z mimorozpočtové sféry, tedy zda jde na straně jedné o zaměstnavatele jmenované v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce:

  • stát,
  • územní samosprávný celek (obec nebo kraj),
  • státní fond,
  • příspěvkovou organizaci (jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů – např. ze zákona o veřejném zdravotním pojištění),
  • školskou právnickou osobu (zřízenou Ministerstvem školství, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona),
  • veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení,

anebo, zda jde na straně druhé o zaměstnavatele, kteří v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce uvedeni nejsou, tedy o zaměstnavatele z podnikatelského sektoru.

Přečtěte si také: I na pracovní cestě si můžete vydělat na přesčasech

Zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb poskytuje za každý kalendářní den pracovní cesty po ČR stravné: 

a) 61 Kč až 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud do 31. prosince 2009 to bylo 60 až 70 Kč)

b) 93 Kč až 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 92 Kč až 110 Kč),

c) 146 Kč až 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 144 až 172 Kč).   

Zaměstnavatel ze soukromé sféry každý kalendářní den pracovní cesty poskytne stravné nejméně ve výši:

a) 61 Kč (dosud to bylo 60 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 93 Kč (dosud to bylo 92 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 146 Kč (dosud to bylo 144 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i vyšší. Závazná je pro něj pouze dolní hranice stravného. Zaměstnavatel rozpočtového sektoru naopak musí poskytovat stravné ve výši, která odpovídá předepsanému rozpětí.  Pokud zaměstnavatel rozpočtového sektoru znemožní vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci se stravovat obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše odpovídající pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Zaměstnavatel vám může stravné také pokrátit

Pokud vám bylo během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které jste finančně nepřispěli, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit. To až o hodnotu:    

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,    

b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,    

c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pracovní cesty do zahraničí

Pokud vás zaměstnavatel vysílá na pracovní cestu mimo území ČR, měl by vám poskytnout stravné v cizí měně ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce – ve spojení s vyhláškou stanovící základní sazby zahraničního stravného. I zahraniční stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty,. Ani v tomto případě se proto nepožaduje prokazování výdajů spojených se stravováním.

Přečtěte si také: Celou směnu prosedí, na placenou přestávku nemá nárok, říká zaměstnavatel

Zahraniční stravné a valorizace

Vždy od prvního ledna Ministerstvo financí (MF) stanovuje vyhláškou základní sazby zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny. Činí tak na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí, které získává informace o cenách jídel a nealkoholických nápojů podle podkladů zastupitelských úřadů a statistických údajů od mezinárodních institucí.

V mimořádném termínu MF případně vyhlášku o výši zahraničního stravného upraví v případě, jakmile se ceny a kurz příslušné cizí měny od poslední úpravy zvýší či sníží minimálně o 20 %. 

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2010 jsou stanoveny v  příloze k vyhlášce (Ministerstva financí), která by měla mít č. 459/2009 Sb. 

V soukromé sféře je možné snižování i zvyšování sazeb

S přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování je možné (zákonem a vyhláškou) předepsanou výši stravného zaměstnancům zkrátit. Snížení je omezeno na hranici 75 %. Výjimku tvoří členové posádek plavidel vnitrozemské plavby, zde je možné stravné zkrátit až na 50 %. Takové krácení ale  musí být mezi zaměstnavatelem a pracovníkem dohodnuto nebo zaměstnavatelem určeno ještě před vysláním zaměstnance na pracovní cestu. Stravné nad zákonnou úroveň zaměstnavatel zvyšovat může. Tato pravidla platí ale jen pro soukromý sektor. V rozpočtovém sektoru není možné pracovníkům stravné takto snižovat.

Stravné zaměstnavatele rozpočtového sektoru se řídí striktně zákonem

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru musí poskytovat pracovníkovi zahraniční stravné v takové výši a podmínkách, jak je stanovuje zákoník práce. Jiné nebo vyšší cestovní náhrady nesmí takový zaměstnavatel poskytovat.

Určitým zaměstnancům rozpočtové sféry je možné zahraniční stravné oproti základní sazbě navýšit. Do této skupiny patří vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupci a statutární orgány a jejich zástupci. Těmto pracovníkům je možné určit zahraniční stravné až o 15 % vyšší, než je základní sazba zahraničního stravného. Všem zaměstnancům státní a veřejné správy je pak možné navíc vedle stravného poskytnout ještě kapesné do výše 40 % zahraničního stravného.

Přečtěte si také: Změny a novinky roku 2010 v kostce

Podstatná je doba trvání cesty

Na zahraniční stravné ve výši základní sazby stravného vzniká nárok tehdy, jestliže doba strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba pouze od 6 hodin do 12 hodin, poskytne zaměstnavatel pracovníkovi zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného. Pokud trvá doba pobytu mimo území ČR alespoň jednu hodinu a zároveň nepřesáhne 6 hodin, vyplatí zaměstnavatel čtvrtinovou výši této sazby zahraničního stravného. Pokud je zahraniční cesta kratší než jedna hodina, nárok na stravné nevzniká.

skoleni_7_4

Doby strávené mimo území ČR, které trvají hodinu a déle, se při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného poskytovaného při tuzemské pracovní cestě a vypláceného v českých korunách.

I zahraniční stravné lze pokrátit za poskytnuté jídlo

Stejně jako u stravného pro tuzemské pracovní cesty, i zahraniční stravné lze krátit. Pokud bylo pracovníkovi poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, a na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je možné základní sazbu zkrátit až o 25 % za každé uvedené jídlo nebo až o 35 %, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby, až o 70 %, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby.

Anketa

Krátí vám zaměstnavatel stravné za poskytnuté jídlo?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).