Hlavní navigace

Trest odnětí svobody může být i podmíněný

29. 5. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Trest odnětí svobody spojený s jeho bezprostředním výkonem, povinnost jít tak říkajíc "do basy", není zdaleka jediným trestem, který může soud za trestný čin uložit. Obecně známá je tzv. podmínka. Kdy a na jak dlouho může soud nástup výkonu trestu odložit? Co je to podmínka s dohledem?

Trestní zákon stanoví, že soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího dvě léta (jde o trest skutečně ukládaný, nikoliv stanovený v zákoně, respektive v jeho zákonném rozpětí), jestliže vzhledem k osobě pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že účelu trestu bude dosaženo i bez jeho výkonu. Povolení podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody se netýká výkonu ostatních trestů uložených vedle tohoto trestu.

Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let. Zkušební doba počíná právní mocí rozsudku. Podmíněně odsouzenému může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti stanovené v Trestním zákonu, které směřují k tomu, aby vedl řádný život. Zpravidla se mu má též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.

Jestliže podmíněně odsouzený vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil. Jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná. Výjimečně může soud vzhledem k okolnostem případu a osobě odsouzeného ponechat podmíněné odsouzení v platnosti, i když odsouzený zavdal příčinu k nařízení výkonu trestu, a

  • stanovit nad odsouzeným dohled, přiměřeně prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dvě léta, přičemž nesmí překročit horní hranici zkušební doby, nebo
  • stanovit dosud neuložená přiměřená omezení nebo přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život.

Pokud soud do roka od uplynutí zkušební doby neučinil shora uvedené rozhodnutí, aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil, což zabezpečuje právní jistotu u odsouzeného ve vztahu k případné liknavosti soudního postupu.

Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

Pokud naopak soud rozhodne, že odsouzený trest vykoná, musí rozhodnout o způsobu výkonu trestu podle v zákoně stanovených skupin výkonu trestu.

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem

Zvláštním druhem je podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. Za výše popsaných podmínek může soud podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, vysloví-li zároveň nad pachatelem dohled. Při podmíněném odsouzení s dohledem stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let. Zkušební doba počíná právní mocí rozsudku a i v tomto případě – resp. zvláště u něj – může soud uložit přiměřená omezení nebo i přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život, včetně povinnosti, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Postup při rozhodování o tom, zda se podmíněně odsouzený ve zkušební době osvědčil, či zda nastoupí výkon podmíněně uloženého trestu, je stejný.

FIN21

Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační služby, spolupráce při vytváření a realizaci probačního programu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona. Dohled nad pachatelem provádí probační úředník. Účelem dohledu je:

  • sledování a kontrola chování pachatele, čímž je zajišťována ochrana společnosti a snížení možnosti opakování trestné činnosti,
  • odborné vedení a pomoc pachateli s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl řádný život.

Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví na základě jeho probačního programu, dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu budou stanoveny probačním úředníkem, informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání, dodržování soudem uložených přiměřených omezení nebo povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem a umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.

Anketa

Schvalujete podmíněné odložení výkonu trestu odnětí svobody?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).