Hlavní navigace

Zahraniční obchod: Trest odnětí svobody až 10 let!

24. 4. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Oběh zboží ve styku s cizinou, nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi, zahraniční obchod s vojenským materiálem. Citlivá témata, na něž pamatuje Trestní zákoník. Za porušení příslušných předpisů vás může postihnout peněžitý trest, propadnutí majetku či trest odnětí svobody až na 10 let.

Dodržování celních předpisů, které upravují pohyb zboží přes státní hranici, k nimž patří zejména Celní zákon (jde o zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), chrání vedle sankcí správního práva i sankce nejpřísnější – tresty práva trestního. Z Trestního zákona je to především skutková podstata (tedy popis protiprávního jednání) obsažená v ustanovení § 124, která definuje trestný čin Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou:

 1. Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo
  2. způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

V době výrazné liberalizace zahraničního obchodu a s výrazným odbouráním celních bariér v prostoru Evropského společenství nabývají místo tzv. tradičních celních deliktů význam jednání ohrožující zájmy státu ve specifických oblastech, které jsou pod kontrolou státu z hledisek politických a bezpečnostně strategických. O tom svědčí následující skutkové podstaty trestných činů:

Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi:

 1. Kdo poruší zákaz nebo omezení týkající se nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta anebo peněžitým trestem.
 2. Kdo bez povolení vyveze zboží nebo technologie kontrolované podle zvláštních předpisů nebo je převede na cizí stát nebo na organizaci, která má sídlo v cizině, anebo na cizího činitele, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let anebo peněžitým trestem anebo propadnutím majetku.

Dále zákon říká:

 1. Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů nebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. jestliže se v důsledku takového činu zboží dostalo do ciziny,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jinou značnou újmu.
 3. Odnětím svobody na tři léta až osm let anebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo
  3. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jinou újmu velkého rozsahu.

Zákon pokračuje:

 1. Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání dokladu potřebného pro orgány kontrolující zboží a technologie podle zvláštních předpisů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
 2. Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zboží a technologií, kontrolovaných podle zvláštních předpisů, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, anebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence tohoto zboží a technologií.
Jak se vyvíjí český zahraniční obchod?

Politické a bezpečnostní zájmy státu vyjadřuje celá skupiny trestných činů proti Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem:

 1. Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
 2. Odnětím svobody na tři až deset let nebo zákazem činnosti nebo propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel takového činu potrestán,
  1. spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou,
  2. spáchá-li čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
  3. spáchá-li takový čin opětovně,
  4. získá-li takovým činem značný prospěch, nebo
  5. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

Následuje:

FIN21

 1. Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským materiálem, nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel tohoto činu potrestán,
  1. jestliže se vojenský materiál dostal do ciziny,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch,
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek,
  4. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou.
 3. Odnětím svobody na tři roky až deset let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo
  3. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

Na závěr se v zákonu uvádí:

 1. Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti důležité pro vydání povolení nebo licence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.
 2. Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, nebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem.

Protiprávnost výše uvedených skutků vyplývá z porušení závazných ustanovení zákonů č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům a zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.

Anketa

Je postih hospodářských trestných činů dostatečný?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).