Hlavní navigace

Hospodářské trestné činy: Hrozí vám zákaz činnosti!

22. 5. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění společnosti, porušování pravidel hospodářského styku, zneužívání informací v obchodním styku. To vše jsou závažné trestné činy proti hospodářské kázni. Podle Trestního zákoníku za ně hrozí peněžitý trest, odnětí svobody nebo zákaz činnosti.

Paragraf 125 definuje trestný čin Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Ten zabezpečuje plnění povinností souvisejících s podnikáním, průkazností a úplností stanovených účetních dokladů a dalších dokumentů nezbytných pro kontrolu hospodaření subjektů povinných takovou dokumentaci vést.

Proto každý, kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, nebo kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje, nebo kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

Stejně bude potrestán, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, nebo kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, anebo kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.

Nejpřísněji, odnětím svobody na jeden rok až pět let, bude pachatel potrestán, způsobí-li výše uvedeným jednáním značnou škodu na cizím majetku nebo jiný zvlášť závažný následek.

Na závěr k tomuto trestnému činu je třeba připomenout, že postihované protiprávní jednání (tedy porušení konkrétní povinnosti) je třeba hledat v ustanovení Obchodního zákoníku a zejména pak v Zákoně o účetnictví. Ten stanoví konkrétní povinnost, jakým způsobem se účetnictví vede.

Čistotu pravidel a zásad hospodářského styku mezi subjekty, které na tomto úseku působí, chrání ustanovení skutkové podstaty trestného činu Porušování závazných pravidel hospodářského styku. V paragrafu 127 najdete definici tohoto trestného činu a vymezení trestů, které lze za něj uložit:

  1. Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody poruší závažným způsobem pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným právním předpisem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v hospodářské činnosti nebo vážnou poruchu v zásobování anebo zkrácení příjmů státu ve značném rozsahu.

Zneužívání informací v obchodním styku o jeden paragraf dále směřuje vůči tomu, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal z důvodu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na organizovaném trhu cenných papírů nebo zboží, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

skoleni_27_5

Stejně pak bude potrestán ten, kdo jako pracovník, člen orgánu, společník, podnikatel nebo účastník na podnikání dvou nebo více podniků nebo organizací se stejným nebo podobným předmětem činnosti uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jedné nebo více z nich.

Nejpřísněji odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li takovým činem pro sebe nebo jiného značný prospěch, je-li tento prospěch velkého rozsahu, je trest odnětí svobody stanoven v zákoně na pět až dvanáct let.

Anketa

Je postih hospodářských trestných činů dostatečný?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).