Hlavní navigace

Spory klientů s bankami vymýtily poslední vysoké poplatky za předčasnou splátku hypotéky

21. 6. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Tlak centrální banky i finančního arbitra přiměl banky snížit nebo zrušit poplatky za předčasnou splátku úvěru na bydlení. Kolik to stálo na pokutách, v jaké výši jsou poplatky nyní a bude to tak napořád?

Banky v současné době účtují jen nízké, nebo vůbec žádné poplatky za předčasnou splátku. Nedošlo k tomu ale z lásky ke klientům.

Poslední dvě banky k tomu donutily výsledky sporů u finančního arbitra i pokuty od centrální banky, která v minulosti vyložila, jak vágní pojem v zákoně chápe ona, a za nedodržení rozdala pokuty.

Jak šel čas s poplatkem za předčasné splacení

O co se vlastně ohledně poplatku za předčasné splacení úvěru na bydlení vedou spory? Současné znění zákona o spotřebitelském úvěru není v otázce předčasného splacení hypotéky jednoznačné.

Tato pravidla platí u hypoték uzavřených od 1. 12. 2016 nebo u těch, kterým po tomto datu doběhlo fixační období.

Podle § 117 můžete spotřebitelský úvěr na bydlení kdykoliv předčasně splatit a věřitel vám za to může naúčtovat jen poplatek ve výši účelně vynaložených nákladů, které s touto předčasnou splátkou vznikly. Problém je, že každá banka vnímala tuto zákonnou škatulku jinak.

Česká národní banka (ČNB) proto v minulosti přišla s upřesňujícím výkladem, který jsme podrobněji rozebírali v článku Co přesně vám banka může naúčtovat za předčasnou splátku hypotéky?

Ten je poměrně přísný. V podstatě umožňuje naúčtovat jen administrativní náklady, které přímo souvisejí s předčasným splacením (např. náklady na odměnu zaměstnance, který proces zpracovává, náklady na telefon a poštu, poplatky katastru apod.).

Centrální banka výslovně uvedla, že za účelně vynaložené náklady naopak nepovažuje finanční náklady. Tedy například snížení úrokových výnosů, protože jde podle ní o ušlý zisk nebo úrokové náklady věřitele z jeho dluhů, protože jde o marně vynaložené náklady, které podle ČNB přímo nesouvisí s předčasným splacením.

Většina bank po vydání tohoto stanoviska své poplatky výrazně snížila, některé ale ne.

Dlužno dodat, že bankám při refinancování náklady opravdu vznikají. Peníze na úvěry si pořizují na peněžním trhu. Tyto peníze je v daný okamžik něco stojí, což banky promítnou do úrokové sazby na sjednané fixační období. Cena peněz na trhu se ale mění. Pokud úvěr předčasně splatíte, musí banka řešit další umístění těchto peněz na trhu prostřednictvím dalšího úvěru. Pokud zdroje pořizovala v období vysokých sazeb a vy chcete splatit úvěr v období nízkých sazeb, bude mít další, jí poskytnutý úvěr nižší sazbu než ten předčasně splacený a rozdíl je pro banku nákladem. Finančním nákladem, který i přes výklad centrální banky UniCredit Bank, Komerční banka a její Modrá pyramida ještě donedávna do poplatku promítaly.

To, že poplatek dle současného výkladu ČNB zdaleka nepojme všechny vznikající náklady, říkají ale i banky, které se mu podřídily. V minulosti přiznaly, že pokud by novela zákona umožnila širší pojetí účelně vynaložených nákladů, příležitosti by využily a poplatek zase zvýšily.

Pokuta od ČNB, a ne první

Jak jsme zmínili, výkladu se donedávna nepodřizovala UniCredit Bank, Komerční banka a její Modrá pyramida. Centrální banka, která na dodržování výkladu dohlíží, nejprve za nepřiměřeně vysoký poplatek za předčasné splacení úvěru na bydlení uložila pokutu ve výši 5 mil. Kč Modré pyramidě. Rozhodnutí nabylo právní moci na začátku letošního roku.

Nyní dostala pokutu 7,5 mil. Kč i Komerční banka. Rozhodnutí nabylo právní moci 10. června 2022.

Finanční postih se v obou případech týkal toho, jakým způsobem byl stanoven poplatek za předčasné splacení úvěru na bydlení.

Jsme přesvědčeni o tom, že náš přístup má oporu v důvodové zprávě k zákonu, a máme pro něj i dostatek právních a ekonomických argumentů i odborných expertních stanovisek. Víme, že ČNB zastává dlouhodobě odlišný názor a máme za to, že tuto otázku může závazně vyřešit pouze nezávislý soud. I přesto však plně respektujeme rozhodnutí ČNB jako bankovního regulačního orgánu a budeme se jím do budoucna řídit, pokud příslušný soud nerozhodne jinak. Zároveň plně podporujeme legislativní návrh, který má přesně vymezit pojem účelně vynaložených nákladů a který zcela konkrétním způsobem doplní sporný právní rámec, řekl nám mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. Jinak řečeno banka svůj poplatek upravila, ale bude se o způsob stanovení poplatku soudit. Vlastně i za další banky, které se rozhodly centrální bance neodporovat.

Svůj poplatek výrazně snížila také UniCredit Bank. K té ale dosud centrální banka žádné podobné pravomocné rozhodnutí nevydala.

Spory s klienty u finančního arbitra

V řízení před finančním arbitrem (FA) si každá strana sporu nese náklady spojené s řízením sama. Pokud FA zcela nebo částečně vyhoví návrhu spotřebitele (pravomocné rozhodnutí – nález, příp. rozhodnutí o námitkách), ukládá FA finanční instituci sankci ve výši 10 % z přiznaného plnění, minimálně 15 000 Kč. Ta je příjmem státního rozpočtu.

Spory o poplatek za předčasné splacení se vedou i na jiné frontě. Konkrétně u finančního arbitra, který se v otázce nákladů promítnutých do poplatku za předčasné splacení postavil na stranu centrální banky a uvedl, že by se do poplatku neměly promítat náklady spojené s uzavřením úvěrové smlouvy, např. v podobě odměny zprostředkovateli či nákladů na obstarání poskytnutých peněžních prostředků, ale ani předpokládaný ušlý zisk věřitele od doby předčasného splacení úvěru do předpokládaného konce smluvního závazku či jiného budoucího okamžiku.

V současné době vede finanční arbitr (FA) zhruba dvě desítky řízení o předčasném splacení úvěru na bydlení. Nové případy v této věci přibývají v jednotkách měsíčně. Podle loňského vyjádření ze začátku září řešil FA spory kvůli poplatku za předčasné splacení hlavně v posledních dvou letech. Ještě loni v září probíhalo 150 takových řízení (do září 2021 se na něj obrátilo kolem 600 spotřebitelů). Ač se na něj v této otázce obraceli klienti téměř všech poskytovatelů úvěru na trhu, nejvíce sporů arbitr podle vyjádření jeho kanceláře řešil právě mezi klienty a UniCredit Bank, Komerční bankou a Modrou pyramidou.

Řadu sporů se ale u FA podařilo vyřešit smírem. Finanční arbitr přispěl ke smírnému řešení sporu v téměř 700 sporech, kdy ve více než 640 sporech vzali spotřebitelé svůj návrh zpět, protože dosáhli snížení účelně vynaložených nákladů, a ve více než 50 sporech musel finanční arbitr zastavit řízení pro nesoučinnost spotřebitele (v těchto případech ale s největší pravděpodobností došlo mezi spotřebitelem a bankou k dohodě, kdy spotřebitel teprve po zahájení řízení u finančního arbitra začal řešit výzvu k nápravě, která je nezbytnou součástí návrhu na zahájení řízení, a k vyřešení tedy došlo na základě této výzvy k nápravě; spotřebitel už se pak neobtěžoval vzít svůj návrh zpět), poskytla nám nyní aktuální data mluvčí Gabriela Dufková.

S účinností od 11. 5. 2022 došlo k rozšíření působnosti finančního arbitra k řešení sporů, nově na oblast penzijních produktů. Další podrobnosti najdete na webu finančního arbitra.

Co další klienti?

Rozhodnutí centrální banky o pokutě pro Modrou pyramidu se týká období od 8. března 2019 do 28. dubna 2020. Rozhodnutí o sankci pro Komerční banku pak období od 15. března 2019 do 13. července 2020.

Rozhodnutí o uložení pokuty ale není žádným exekučním titulem, na základě kterého by mohli ostatní klienti, kterým banka a stavební spořitelna naúčtovala vysoké poplatky za předčasné splacení hypotéky, vymáhat část těchto peněz zpět.

V tomto případě mohou nejprve zkusit podat zmíněným subjektům stížnost či reklamaci, nebo se poté obrátit na finančního arbitra. Poslední možností je soud.

Jak to funguje u finančního arbitra?

Finanční arbitr o každém sporu vede řízení. Vždy se nejprve snaží obě strany dovést ke smíru. Finanční arbitr zpravidla po posouzení shromážděných podkladů nejprve zpracuje písemné předběžné právní posouzení případu. To buď předloží finanční instituci, pokud je toho předběžného názoru, že nárok spotřebiteli zčásti nebo zcela svědčí, a vyzve instituci, aby zvážila smírné řešení sporu, popsala mluvčí Gabriela Dufková s tím, že pokud naopak FA po předběžném posouzení zjistí, že by spotřebiteli nemohl pomoci, předloží předběžné právní posouzení jemu a vyzve ho, aby buď předložil další podklady, nebo aby zvážil zpětvzetí návrhu na zahájení řízení.

Když spotřebitel vezme svůj návrh zpět, FA zastaví řízení pro zpětvzetí (nikoli však kvůli smíru), nebo vydá rozhodnutí, že se návrh zamítá. Pokud se strany sporu dohodnou na smíru, nemusí FA ve věci rozhodovat.

Zpravidla nejdříve strany sporu uzavřou dohodu o narovnání, ve které se spotřebitel zaváže, že vezme svůj návrh zpět, a finanční arbitr pak řízení zastaví pro zpětvzetí návrhu, protože se strany usmířily, informovala Dufková a dodala, že FA svá rozhodnutí ve věci (nikoli usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí) uveřejňuje na svých internetových stránkách ve Sbírce rozhodnutí.

Upozornila také, že u obecného soudu můžete žalobou na nahrazení rozhodnutí finančního arbitra napadnout jen pravomocné rozhodnutí ve věci.

Pokud FA rozhodne ve věci a uloží finanční instituci povinnost plnit, zpravidla podle ní ve výroku svého rozhodnutí ukládá povinnost plnit ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí. Každá strana sporu se může obrátit na obecný soud, aby rozhodnutí finančního arbitra přezkoumal a rozhodnutí nahradil. Žaloba o nahrazení rozhodnutí finančního arbitra nemá odkladný účinek, finanční instituce se může na soud obrátit s návrhem na odklad vykonatelnosti rozhodnutí finančního arbitra, uvedla Dufková s tím, že soud může rozhodnutí FA potvrdit či změnit a nahradit svým rozhodnutím. Pokud se však žádná ze stran na soud neobrátí, je rozhodnutí FA vykonatelné a má účinky pravomocného soudního rozhodnutí.

Jaké poplatky má cenu řešit?

V souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru můžete podat návrh na zahájení řízení před FA v případě, že úvěr stále splácíte, ale i v situaci, kdy už jste ho plně doplatili. Ve sporu se spotřebitel může domáhat vrácení neoprávněně naúčtované části nákladů za předčasné splacení úvěru, anebo se může domáhat správného vyčíslení částky potřebné na předčasné splacení úvěru v souladu s rozhodnou právní úpravou, resp. určení výše účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení úvěru, na kterou vznikne poskytovateli úvěru zákonný nárok, popsala Dufková.

Ač možnost podat návrh na zahájení řízení zde není časově nijak omezena, ohledně poplatků uhrazených v minulosti byste měli mít na mysli, že by od jejich úhrady neměly uplynout více než 3 roky, protože pak banka může namítnout promlčení.

skoleni_18_3

Současná výše poplatků za předčasné splacení

V současnosti tedy banky neúčtují vysoké poplatky za předčasné splacení úvěru na bydlení mimo fixaci. Řada z nich ale bude vyčkávat, jak rozhodne soud. Pokud by ten dal za pravdu bankám, dá se očekávat, že mnohé využijí prostoru, který jim soudní rozhodnutí v této oblasti poskytne.

Poplatek za předčasné splacení hypotéky
Banka Stanovení poplatku za předčasné splacení hypotéky v platném sazebníku
Air Bank 0 Kč
Banka CREDITAS 0 Kč
Česká spořitelna 700 Kč
ČSOB (vč. Hypoteční banky, stavební spořitelny a Poštovní spořitelny) 500 Kč
Expobank
(aktuálně nové hypotéky nenabízí)
1500 Kč
Fio banka 0 Kč / při refinancování 2000 Kč
Komerční banka 0 Kč
mBank 700 Kč
MONETA Money Bank 700 Kč
Oberbank max. 3000 Kč
Raiffeisenbank / Equa bank 1000 Kč / poplatek v řádu stovek
UniCredit Bank 1500 Kč

Zdroj: weby bank a vyjádření tiskových odborů

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).