Hlavní navigace

Sociální pojištění: Co všechno je dobré vědět

21. 3. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Sociální pojištění nás stojí kolem 30 haléřů z každé vydělané koruny. Rozděluje se na nemocenské, důchody a politiku zaměstnanosti. Jaké jsou sazby pojistného? Jaké jsou povinnosti zaměstnanců, OSVČ a organizací? Co je to náhradní doba? A jaké formuláře je nutné odevzdávat?

Pojistné, které občané a firmy odvádějí na sociální pojištění, proudí do státního rozpočtu, kde je následně rozděleno do třech různých oblastí, podle nichž se i samotné pojistné označuje:

Poplatníky pojistného jsou organizace, zaměstnanci, OSVČ a osoby, které se účastní dobrovolně. Nicméně například OSVČ si platí nemocenské pojištění dobrovolně.

Dalším důležitým pojmem je vyměřovací základ, který je následně násoben sazbou pojistného. Vyměřovací základy se liší podle druhu činnosti, a proto je vyměřovacím základem:

 • u zaměstnance úhrn příjmů, kterých dosáhl v souvislosti s výkonem zaměstnání,
 • u zaměstnance v pracovním vztahu uzavřeném podle cizího práva úhrn příjmů mu zúčtovaných,
 • u organizací částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců,
 • u osoby samostatně výdělečně činné částka, kterou si určí, ne však méně než 40 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2004, 45 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2005 a od roku 2006 50 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Tomuto tématu byl na Měšci věnován samostatný článek.
 • u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění částka, kterou si určí.

Sazby pojistného

Sazby pojistného sociálního pojištěnív % z hrubé mzdy/příjmu po odečtení výdajů OSVČ
Zaměstnavatel za zaměstnance Zaměstnanci OSVČ
Pojistné celkem 26 % 8 % 29,6 %
 – nemocenské 3,3 % 1,1 %  –
 – důchodové 21,5 % 6,5 % 28 %
 – politika zaměstnanosti 1,2 % 0,4 % 1,6 %

Poznámka: Pouze povinná pojištění.

Povinnosti občanů

V souvislosti s pojištěním je občan povinen:

 • Písemně ohlásit plátci dávky (zpravidla zaměstnavateli) do 8 dnů skutečnosti, které jsou důležité pro trvání nároku na dávku, její výši, na výplatu nebo poskytování. Občan tuto povinnost může splnit i tím, že podepíše hlášení, které následně zašle jeho zaměstnavatel příslušné správě sociálního zabezpečení.
 • Vyhovět výzvě orgánu sociálního zabezpečení k osvědčení nároku na dávku důchodového pojištění.
 • Předložit důkazy pro příjemce dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem.

V případě občanů je důležitý i termín „náhradní doba“. Je jím doba účasti na pojištění u osob, které stát zákonem určil. Jde například o studenty do 24 let, děti, nezaměstnané, osoby čerpající nemocenské dávky, osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let nebo o dítě ve věku do 18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené, osoby pečující o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let a rovněž poživatele plného invalidního důchodu z českého pojištění.

Povinnosti organizací

Organizace musí:

 • odvádět pojistné, které je povinen platit zaměstnanec,
 • vypočítat pojistné, které jsou povinny odvádět,
 • platit částky pojistného za jednotlivé kalendářní měsíce se splatností v den, který je určen pro výplatu mezd a platů,
 • odečíst úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od pojistného, které je povinna odvádět a rozdíl odvede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,
 • malá organizace odvést pojistné na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Další povinností organizací je i vedení evidenčních listů. Tyto listy se musí vést po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu s každoročním vykazováním údajů o dobách pojištění a vyměřovacích základech a zasílání po skončení pracovněprávního vztahu. Nově je možné tyto dokumenty podat i elektronicky nebo alespoň stáhnout dokumenty v elektronické formě spolu s pomocným programem.

Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí:

 • sídlem malé organizace,
 • místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd,
 • trvalým bydlištěm fyzické osoby, je-li malou organizací nebo organizací fyzická osoba.

Povinnosti OSVČ

OSVČ musí:

Tip do článku - účto fakturace duben

 • odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (řídí se místem trvalého pobytu OSVČ),
 • platit buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nebo zálohy na ně, které se vždy za kalendářní rok vyúčtují,
 • platit pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou dobrovolně k tomuto pojištění přihlášeny, spolu se zálohou na pojistné.

Zároveň OSVČ musí podat Přehled, pro loňský rok nejpozději do 2. května 2006. Pokud však její daňové přiznání zpracovává daňový poradce, posunuje se tento termín na 31. července 2006. V případě, že pak OSVČ není vůbec povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. července 2006. Přehledy jsou rovněž dostupné v elektronické formě, a to včetně pomocného programu. Více se k tématu dozvíte v článku zaměřeném přímo na toto téma.

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Čtěte Jak vyplnit daňové přiznání: Krok za krokem.

Penále

Penále je stanovováno obdobně jako u zdravotního pojištění. Je vyměřováno, jestliže nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno. Činí 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.

Elektronické podání

Od začátku roku je tedy možné použít následující elektronická podání přes Portál veřejné správy nebo stránky ČSSZ:
I ze stránek Měšce si můžete stáhnout zdarma daňové přiznání nebo interaktivní program k daňovému přiznání!

Anketa

Chtěl/a byste dobrovolné platby nemocenského pojištění i jako zaměstnanec?

75 %
16 %
9 %
Odpovědělo 146 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).