Hlavní navigace

Jak vyplnit daňové přiznání: Krok za krokem

6. 3. 2006
Doba čtení: 21 minut

Sdílet

Daňové přiznání je noční můrou snad každého, kdo ho musí vyplňovat. A není to jen o tom, že výstupem je tzv. "daňová povinnost" - tedy daň, kterou musíte zaplatit. Naopak, mnohdy vám stát vrátí. Příčina tkví ve složitosti jazyka, jakým jste přiznáním prováděni. Podívejme se na něj tedy lidsky.

Jedna dobrá zpráva na úvod. Musíte-li podávat daňové přiznání, již nemusíte váhat, zda máte sáhnout po „typu A“, nebo „typu B“. Obě byla sloučena do jediného. Aby nebylo pozitivních zpráv příliš, ti z vás, kteří v minulosti podávali jednodušší přiznání „typu A“, se letos budete muset prodrat kompletní verzí. Ale nevěšte hlavu, není to zas tak složité.

Novinka: Interaktivní daňové přiznání – snadný prostředek k vyplnění daňového přiznání.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je vlastně jen taková skládačka. Všichni, kdo jsou povinni přiznání vyplňovat, se musí zabývat pouze hlavním tiskopisem o čtyřech stranách. To, co daňové přiznání činí noční můrou mnohých daňových poplatníků, jsou především přílohy – a z těch si můžete vybrat pouze ty, do nichž zapadají vaše příjmy.

Mezi těmi, kdo musí podávat daňové přiznání, nově přibyli též manželé vychovávající alespoň jedno dítě, kteří chtějí využít společného zdanění manželů. Pro ty je též nově vytvořena Příloha č. 5, v níž uvádějí společné příjmy.

Jako již v minulém a předminulém roce i letos v tomto návodu, jak vyplnit daňové přiznání, budu postupovat stejným způsobem, jakým postupuje většina lidí při vyplňování daňového přiznání – nejprve úvodní část „těla“ daňového přiznání, následovat budou jednotlivé přílohy daňového přiznání a uzavřu dokončením daňového přiznání.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Daňové přiznání začíná nevinně. Celá první strana se týká především osobních údajů daňového subjektu (v tomto případě člověka, kterého se daňové přiznání týká). Ovšem i na první straně se vyskytuje několik polí, jimiž si nemusíte být zrovna jisti.

Daňové přiznání - 1

Záměrně jsem vystřihl první tři kolonky včetně prosby o přečtení pokynů k daňovému přiznání. Pokyny jsou velmi užitečnou pomůckou, ale zdaleka ne vždy dostatečnou. Mnohdy budete potřebovat k ruce též zákon o dani z příjmů (u jiných daňových přiznání jiné zákony).

V první kolonce má být uvedeno místo finančního úřadu, které se řídí trvalým bydlištěm (v případě firem sídlem) daňového subjektu. Daňové identifikační číslo vyplňujete pouze tehdy, bylo-li vám finančním úřadem přiděleno.

Daňové přiznání - 2

Podáváte daňové přiznání „řádné“. Opravné byste podávali v případě, že jste finančnímu úřadu dali daňové přiznání s chybou, pokud ještě neuplynula lhůta pro podání daňového přiznání – tedy do 31. března nebo do 30. června (máte-li daňového poradce). Podáte-li opravné daňové přiznání, bude finanční úřad kontrolovat jen to. Dodatečné je pak vyhrazeno pro všechny, kteří objevili chybu po uplynutí lhůty.

Řádek 04 se vás za běžných okolností netýká a využívá se pouze, pokud máte z nějakého důvodu povinnost podat daňové přiznání v jiném než pravidelném termínu. V dalším řádku se (překvapivě) ptá finanční úřad, zda využíváte daňového poradce. Pokud ano, prodlužuje se lhůta pro podání daňového přiznání do 30. června. Zákonnou povinnost ověřit účetnictví auditorem pravděpodobně nemáte – ta se vztahuje pouze na vymezené subjekty či obory podnikání.

Společné zdanění manželů můžete využít, pokud jste sezdáni a vychováváte alespoň jedno dítě. V takovém případě musíte podat daňové přiznání oba.

Daňové přiznání - 3

Daňové přiznání vyplňujete za rok 2005. Velmi často se plete s aktuálním rokem. Kolonky vymezené pro část roku ponechte volné. Následují osobní údaje – pokud se vás některé položky netýkají (např. některé adresy), nevyplňujte je.

Nejvíce vrásek nadělá kolonka 29a – výše celosvětových příjmů. Tu vyplňují pouze ti daňoví poplatníci, kteří mají příjmy ze zdrojů v zahraničí, nemají povinnost danit všechny příjmy v České republice (tzn. nejsou daňovými rezidenty), ale přesto chtějí buď uplatnit společné zdanění manželů, nezdanitelné částky na manželku nebo invaliditu, nebo slevu na dani za děti. Navíc je třeba příjmy z celého světa přepočítat na české koruny dle záhadného § 38 odst. 1, o kterém neříká „nápověda“ vůbec nic. A co hůř, ani z inkriminovaného odstavce nebude většina daňových poplatníků moudrá:

Pro daňové účely, s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 4, se používají kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví poplatníků. Pokud poplatník nevede účetnictví, použije s výjimkou uvedenou v odstavci 2, jednotný kurs, nevyužije-li kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví. Tento kurs se stanoví jako průměr směnného kursu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. V případě, že se daňové přiznání podává v průběhu zdaňovacího období, použije se směnný kurs k datu uskutečnění jednotlivých příjmů a výdajů nebo průměr směnného kursu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce části zdaňovacího období, za kterou se daňové přiznání podává.

Z toho lze vyrozumět přibližně toto: Buď vedete řádně účetnictví a příjmy ze zahraničí v něm máte uvedené, pak použijete z účetnictví vyšlé číslo, nebo účetnictví nevedete, pak hurá na stránky ČNB a vybrat si tu správnou měnu pro přepočet.

V „nápovědě“ k daňovému přiznání je význam pojmu „spojení se zahraničními osobami“ umně skryt ve spleti paragrafů dvou zákonů. Ve stručnosti je lze rozklíčovat přibližně tak, že pokud máte 25% podíl na kapitálu nebo na hlasovacích právech zahraniční osoby (společnosti), ale stačí danou společnost řítit, nechat ji řídit osobou blízkou nebo se bude jednat o zahraniční osobu blízkou, máte spojení se zahraničními osobami. Co to je „osoba blízká“ odkazuje zákon o dani z příjmů do občanského zákoníku do § 116:

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

V „nápovědě“ je též odkaz na „zahraniční“, ale myslím, že toto odvodíte intuitivně i bez zákona.

Daňové přiznání - 4

Výše uvedený screenshot představuje poslední části těla daňového přiznání, kterou můžete vyplnit před tím, než zpracujete přílohy k daňovému přiznání. Týká se příjmů ze zaměstnání. Pokud jste pracovali u několika zaměstnavatelů současně nebo jste si nezažádali o vyúčtování daně z příjmů u posledního zaměstnavatele, ale chcete vrátit přeplatek daně, musíte podat daňové přiznání. Pokud jsou ale příjmy ze závislé činnosti (tj. z pracovního poměru) vašimi jedinými příjmy, pak se přílohám můžete zcela vyhnout.

Od zaměstnavatelů (zaměstnavatele) jistě máte vyúčtování svých příjmů. Pokud ne, je třeba si ho před vyplněním daňového přiznání vyžádat. Pokud ano, naleznete v nich veškeré potřebné údaje – hrubý příjem (jejich součet vpište do řádku 31), sociální a zdravotní pojištění (řádek 32 – jedná se skutečně jen o sociální a zdravotní pojištění; jiné pojištění do tohoto řádku nepřičítejte), daň zaplacenou ze závislé činnosti v zahraničí (řádek 33). Zatímco řádek 34 je zkouškou ze základních počtů (pilně cvičte, bude se vám to ještě mnohokrát hodit), řádek s pořadovým číslem o jedničku vyšší je pěkný oříšek.

Do řádku 35 máte za úkol napsat tu část příjmů ze řádku 31, sníženou o zaplacené zdravotní a sociální pojištění, u kterých váš zaměstnavatel neměl povinnost zaplatit za vás zálohu na daň z příjmů. Typickým příkladem jsou příjmy ze zahraničí nebo příjmy od zahraničních zastupitelských úřadů. Účelem tohoto řádku je, abyste v příštím zdaňovacím období platili zálohy na daň z příjmů z těchto příjmů sami.

Nyní se vrhněme na přílohy, z nichž získáme dílčí základy daně z příjmů podle jednotlivých paragrafů (rozumějte „druhů příjmů“).

Příloha č. 1 – Osoby samostatně výdělečně činné

Přílohu číslo 1 vyplňují všichni, kdo mají příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Těmi vedle živností, zemědělského, lesního a vodního hospodářství, podnikání podle zvláštních předpisů a podílů společníků veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní společnosti mohou být příjmy z autorských práv, nezávislého povolání, které není podnikáním, znalců, tlumočníků,…

Příloha č. 1 - 1

Z uvedených možností, jakým způsobem uplatňujete výdaje, zvolte jednu. Pro všechny příjmy v této příloze uvedené lze využívat pouze jeden způsob. Není tedy možné, abyste příjmy na živnostenský list uplatňovali prostřednictvím účetnictví nebo daňové evidence a příjmy z autorských honorářů paušálem.

Příloha č. 1 - 2

První kolonka obsahuje veškeré příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Vedete-li účetnictví, ponechte políčko volné. O řádek níže pak vyplňte patřičné výdaje. V případě, že využíváte účetnictví, opět nevyplňujte, v případě, že vedete daňovou evidenci, přeneste veškeré daňové náklady (pochopitelně jen ty, které byly nezbytné k dosažení zisku, jak praví zákon). Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů, pak uveďte

  • 80 % z příjmů ze zemědělské činnosti (podle odstavce 1 písm. a)),
  • 60 % z příjmů ze živností řemeslných,
  • 50 % z příjmů z ostatních živností (podle odstavce 1 písm. b) s výjimkou příjmů ze živností řemeslných),
  • 40 % z ostatních příjmů (podle odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a) s výjimkou příjmů podle odstavce 8, a nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d); sem spadají například příjmy z autorských práv.

Pokud jste v předloňském roce vedli účetnictví, ale pro loňský rok jste se rozhodli kvůli zvýšení procentních nákladů pro tento způsob snížení daňového základu, buďte obezřetní. Vzhledem k účetním principům se mohlo stát, že jste některé příjmy z loňského roku převedli do letošního, a tyto by mohli zůstat nezdaněné, nebo naopak byste mohli uplatnit některé náklady/výdaje v loňském i letošním roce. Máte-li podezření či obavy, kontaktujte raději daňového poradce.

Řádka „Pojistné“ se týká toliko osob, které uplatňují náklady procentem z příjmů. Ostatní mají zaplacené pojistné již zahrnuto v nákladech. Uplatnit ho tu mohou též společníci veřejné obchodní společnosti a komplementář komanditní společnosti, pokud nebylo uplatněno v nákladech zmíněných společností.

V řádku 104 se sčítá a odčítá a na své si konečně přijdou OSVČ, kteří vedou účetnictví – ti sem vloží zisk nebo ztrátu před zdaněním. Dva následující řádky pak tuto částku upravují o daňově neuznatelné náklady a nedaněné výnosy.

Jste-li osobou spolupracující nebo máte-li spolupracující osobu, pak se vás týkají řádky 107 až 110 – v nich uveďte částky podle dosaženého hospodářského výsledku a směru, jakým plynou (zda k vám, nebo od vás).

Příjmy za více zdaňovacích období uveďte, máte-li takové, do řádku 111 snížené o výdaje připadající na tyto příjmy. Na více zdaňovacích období (nejvýše na tři nebo pět, podle druhu příjmu) lze rozdělit všechny příjmy, které byly výsledkem činnosti za více let – např. sochař, který vytvoří monumentální dílo během několika let a prodá ho až po dokončení, může rozdělit příjem z prodeje na několik zdaňovacích období a tím snížit celkovou daňovou povinnost. Proti příjmům může též uplatnit výdaje (opět jen ty, které souviseli s daným příjmem – např. materiál, skladování, nájem prostor apod.), pokud je ovšem již neuplatnil v minulém zdaňovacím období. I v tomto případě lze doporučit využití služeb některého daňového poradce.

Jste-li spolumajitelem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, nezapomeňte své příjmy z této činnosti uvést do kolonky 112.

Řádek 113 je znovu prostou matematikou – sčítáním a odčítáním řádků předchozích.

Příloha č. 1 - 3

A blížíme se ke konci první strany (ze dvou) první přílohy (z pěti) daňového přiznání. Můj textový editor zatím hlásí, že se nalézám na páté straně textu… bez obrázků. V tuto chvíli mohu jen doufat, že se nenacházím i bez čtenářů… znavených sáhodlouhým výkladem.

Obrat uvádějí pouze osoby, které vedou účetnictví. To ovšem už neplatí u odpisů – ty musí uvádět všichni, kdo je uplatnili do výdajů.

Popis vaší hlavní činnosti můžete nalézt např. na živnostenském listě, ale není to nezbytné. Stačí vlastními slovy popsat, co je zdrojem vašich příjmů (pokud ale podnikáte na živnostenský list, nemělo by se to příliš lišit; naopak např. u příjmů z autorských práv byste živnostenský list hledali marně).

Pokud jste v loňském roce zahájili/přeru­šili/obnovili/u­končili svou výdělečnou činnost, uveďte to. Pokud jste zahájili/…/…/… v dřívější době, finanční úřad to už ví z minulých přiznání a není třeba to opakovat.

Příloha č. 1 - 4

Vedete-li daňovou evidenci, bude po vás chtít finanční úřad přehled majetku. Nemyslete si ale, že pokud povedete účetnictví, informace o majetku zatajíte – naopak, budete muset jako další z příloh přiložit rozvahu a výkaz zisků a ztrát.

Příloha č. 1 - 5

Výše uvedený oddíl E. se týká pouze těch, kdo na první stránce Přílohy č. 1 vyplnili řádky 105 nebo 106 – a snížili tak nebo zvýšili daňový základ. V tomto místě je třeba důvody pro předchozí počínání uvést.

Příloha č. 1 - 6

Závěr přílohy je v daňově poklidném duchu. Stačí vyplnit informace o spolupracujících osobách, členech sdružení či veřejné obchodní nebo komanditní společnosti. Pokud spolupracujete s více osobami či vaše sdružení má více členů, neváhejte přiložit jejich seznam na volný list (a ten pak správně zaznamenat do těla daňového přiznání – ale o tom níže). Jen nezapomeňte, že součet podílů spolupracujících osob i osob ve sdružení, včetně vašeho, by měl dát 100 %.

Příloha č. 2 – Pronájem a ostatní příjmy

Přílohu č. 2 vyplňují lidé, kteří měli v loňském roce příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy. Ostatní příjmy jsou vesměs všechny příjmy, které nejsou zdaněny podle zvláštních předpisů, od daně osvobozeny nebo vyňaty z předmětu daně. Opět – nejste-li si jisti, zda váš příjem podléhá dani z příjmů, obraťte se raději na daňového poradce.

Příloha č. 2 - 1

Na rozehřátí jsou v této poměrně jednoduché příloze otázky, zda uplatníte výdaje procentem z příjmů (pokud ano, tak 30 %; toto rozhodnutí je nezávislé na rozhodnutí o uplatnění výdajů procentem z příjmů v Příloze č. 1) a zda jsou příjmy z pronájmu majetku ve společném jmění manželů. Pokud ano, označte křížkem, pokud ne, ponechte bez vyplnění.

Příloha č. 2 - 2

Příjmy vyplňte podle své evidence (nebo účetnictví), výdaje také, případně procentem z příjmů. Je-li pronajatá věc ve spoluvlastnictví více osob, skutečné výdaje vynaložené na dosažení příjmů dělíte podle smlouvy s ostatními spoluvlastníky, nebo podle vlastnických podílů. Následuje cvičení z počtů.

I v případě pronájmu můžete dospět do situace, kdy vaše evidence (či spíše účetnictví) bude obsahovat položky, o něž je třeba daňový základ očistit. Typickým příkladem jsou náklady na reprezentaci, ale týká se to též některých výnosů. Ty pak uveďte do kolonek 204 a 205. A další cvičení z počtů.

Příloha č. 2 - 3

Ostatní příjmy (a k nim náležející výdaje) nejprve rozdělte podle druhů do horní tabulky. Kód vyplňujete jen u příjmů ze zahraničí (Z), příjmů ze společného jmění manželů (S) a příjmů ze zemědělské činnosti, u nichž uplatňujete náklady procentem z příjmů (P) – v tom případě si do výdajů vložte 80 % příjmů. Pozor! Celkový úhrn se týká pouze kladných příjmů.

Vylekalo-li vás, že máte do úhrnu sčítat pouze kladné rozdíly příjmů a výdajů, o tabulku níže se můžete uklidnit. Do příjmů uvádíte všechny příjmy a do výdajů všechny výdaje (samozřejmě, jak už bylo mnohokrát napsáno, pouze ty, které souvisejí s danými příjmy). A na konec nesmí chybět – cvičení z počtů.

Příloha č. 3 – Příjmy za více zdaňovacích období a ze zahraničí

Příloha č. 3 se týká příjmů za více zdaňovacích období a příjmů ze zahraničí a způsobů jejich danění. Protože je to specifická a poměrně složitá problematika přesahující možnosti tohoto článku, pokud se vás týká a nevíte si s ní rady, mohu vás odkázat na radu daňového poradce, který od 6. do 19. března 2006 odpovídá na dotazy čtenářů finančního serveru Měšec.cz v Poradně Daň z příjmů a daňové přiznání.

Příloha č. 4 – Výpočet daně ze samostatného základu daně

V Příloze č. 4 se uvádějí příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy plynoucí ze zahraničí, které nejsou uvedeny v předchozích přílohách. Uvádějí se vždy v českých korunách buď převedeny kurzem uplatněným v účetnictví (podle zákona o účetnictví), nebo kurzem ČNB.

Příloha č. 4

V souvislosti s touto přílohou bych rád jen upozornil na skutečnost, že v ní by měly být uvedeny např. dividendové výnosy ze zahraničních akcií (akcie lze snadno přes internet pořídit prostřednictvím online brokerů) nebo výhry v zahraničních loteriích, na sportovních soutěžích apod. Lze uplatnit daň zaplacenou v zahraničí až do výše daně placené v ČR.

I tuto přílohu nechám poněkud stranou zájmu ze stejného důvodu, jako Přílohu č. 3.

Příloha č. 5 – Společné zdanění manželů

Abych se přiznal, na tuto přílohu jsem se velmi těšil. Těšil jsem se na ni tolik, že jsem ji zpracoval již v dřívějším článku – Společné zdanění manželů: Podrobný návod. Proto se jí v tomto článku již nebudu zabývat, ale odkáži vás tam, kde je již zpracovaná včetně záludností společného zdanění manželů.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob II.

Vracíme se zpět k tělu daňového přiznání, do míst, kde jsme prozatím skončili. Před námi je druhá tabulka druhé strany růžového tiskopisu – dílčí základy daně z příjmů.

Daňové přiznání - 5

Přenést základy daně, které vám vyšly v jednotlivých přílohách, do patřičných řádků není větší problém. „Zádrhel“ může vzniknout u řádku 38 – dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku, který není uceleně počítán v přílohách daňového přiznání. Započítávají se pouze ty příjmy, které nebyly zdaněny zvláštní sazbou daně, a to včetně příjmů ze zahraničí.

Velmi zajímavé jsou řádky 41 a 42. Ty říkají, že pokud máte např. ztrátu z pronájmu a zisk z podnikání, můžete pro výpočet daně z příjmů zisk z podnikání snížit o ztrátu z pronájmu. Pokud ale máte například ztrátu z podnikání a příjem od zaměstnavatele, pak si ztrátu musíte schovat do dalšího zdaňovacího období a doufat, že se vašemu podnikání podaří lépe, abyste měli ztrátu od čeho odečíst.

Další kolonka se týká minimální daně a vyplňuje ji pouze ten, kdo musí minimální daň platit. Na koho se minimální daň nevztahuje, velmi dobře popsal Petr Bukač ve svém článku Strašák jménem minimální daň:

Týká se jen podnikatelů s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti nebo z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. advokáti, auditoři atd.). Netýká se však osob s příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti (např. umělci, autoři, tlumočníci atd.) Ustanovení o minimálním základu daně se také nevztahuje na společníky veřejných obchodních společností a komplementáře komanditních společností a jejich podíly na zisku.

Minimální základ daně se netýká poplatníků v prvních dvou letech jejich podnikání a ani ve zdaňovacím období, v němž svou podnikatelskou činnost ukončí. Podnikatel, který buď zahájil nebo ukončil svou podnikatelskou činnost v průběhu roku 2004, se tedy minimálním základem daně nemusí vůbec zabývat. To platí i pro poplatníky, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání (ve zdaňovacím období neměli příjmy vyšší než 15 000 Kč a nevykázali ztrátu z podnikání).

Zákon dále uvádí sedm dalších okruhů poplatníků, jichž se minimální základ daně netýká. V klidu mohou být mj. podnikatelé pobírající rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zákona o sociálním zabezpečení, studenti do 26 let věku, starobní a invalidní důchodci a podnikatelé zaměstnávající zdravotně postižené osoby.

Pokud ale nepatříte mezi šťastlivce, kteří minimální daň platit nemusí, vězte, že váš základ daně nesmí poklesnout pod

(16 769×1,0665 x počet měsíců podnikání) : 2

zaokrouhleno na celá sta dolů. Za celý rok 2005 by váš minimální základ daně dosáhl 107 300 Kč.

Na řádku č. 44 můžete uvést výši ztráty z minulých období, kterou uplatňujete a jíž snižujete základ daně v tomto zdaňovacím období. Maximálně můžete uplatnit ztrátu do výše svých příjmů (zisků) ze všech činností s výjimkou příjmů ze závislé činnosti.

Následuje matematika vyššího stupně než dosud – pokud je prostý rozdíl základu daně z řádku 42 a uplatňované ztráty v řádku 44 nižší než minimální základ daně v řádku 43, pak nepíšete do řádku 45 uvedený rozdíl řádků 42 a 44, ale hodnotu minimálního základu daně z řádku 43 (je to zlé, začínám psát řečí daňového přiznání…).

Daňové přiznání - 6

V dalším oddíle – nezdanitelné částky a odčitatelné položky od základu daně – se přehoupneme do třetí stránky daňového přiznání. S nezdanitelnými částkami se letos setkáváte naposledy, protože od zdaňovacího období roku 2006 jsou nahrazeny slevami na dani, které uplatňují stejný mechanismus jako v letošním roce na děti pro všechny dosud nezdanitelné částky.

Informace o důchodu uvádějte včetně obdobných dávek ze zahraničí, pokud jste byli důchodci již k 1. 1. 2005. V opačném případě je uvádět nemusíte. Údaje o manželovi/man­želce uvádějte jen tehdy, uplatňujete-li nezdanitelnou částku na vyživovaného/vy­živovanou manžela/manželku.

Výše přijatého starobního důchodu je důležitá zejména pro uplatnění nezdanitelné částky na poplatníka. Starobní důchodce si může jako tuto nezdanitelnou částku uplatnit pouze rozdíl mezi 38 040 Kč a přijatým důchodem. V praxi tak většina důchodců neuplatňuje nezdanitelnou částku na poplatníka vůbec.

Smyslem tohoto článku není rozebírat jednotlivé nezdanitelné a odčitatelné položky, proto tak činit ani nebudu. Jejich výši naleznete v pokynech k daňovému přiznání a ve výše odkázaných textech na finančním serveru Měšec.cz. Dvě položky ale za zmínku stojí – odčitatelné položky „za vzdělávání“ a „za výzkum“.

Lze odečíst až 30 % nákladů (výdajů) vynaložených na výuku žáků studijních oborů a učebních oborů učilišť (samozřejmě jen těch státem uznaných), což je vhodné např. pro řemeslníky spolupracující s učilišti, a až 100 % nákladů na vědu a výzkum (za stanovených podmínek, co lze za vědu a výzkum uznat a co nikoli). Tímto se vynaložené náklady odečtou od základu daně dvakrát – jednou jako daňový náklad, jednou jako odčitatelná položka.

Daňové přiznání - 7

Přichází na řadu výpočet daně. Nejprve si sečtěte v řádku 60 své nezdanitelné částky a odčitatelné položky, o řádek níže o tuto částku snižte o dříve zjištěný základ daně, o krok dále ho zaokrouhlete na celé stakoruny dolů (pozor, zde je rozdíl oproti výpočtu záloh ze mzdy, kde se zaokrouhluje na celá sta nahoru), a spočítejte daň podle aktuálně platných daňových sazeb. Nezapomeňte, že sazby schválené v loňském roce budou platit až v roce letošním.

Daňové přiznání - 8

Pokud jste použili Přílohu č. 3, pak její výstup vepište do řádku 64. Pokud nikoli, pouze do tohoto řádku přepište údaj z kolonky 63 – to se týká převážné většiny daňových poplatníků. O řádek níže vpište výstup z Přílohy č. 4. O další řádek níže sečtěte a zaokrouhlete na celé koruny dolů dva řádky předchozí.

Poslední kolonka je ale zapeklitá. Vyplňujete ji podle dvou kritérií – zaprvé podle toho, zda máte příjmy pouze z České republiky, nebo také ze zahraničí, a zadruhé podle toho, zda uplatňujete společné zdanění manželů, či nikoli.

Máte-li jen příjmy z České republiky a neuplatňujete-li společné zdanění manželů, přepište do kolonky č. 67 kolonku č. 41, pokud je záporná. Pište ji bez znaménka mínus. Pokud ale společné zdanění uplatňujete, pak na stejný řádek bez znaménka mínus zaznamenejte součet řádků 37 a 39, pokud je záporný.

Pokud máte příjmy i ze zahraničí, pak se budete muset zorientovat v Příloze č. 3 v odlišných kolonkách pro společné zdanění manželů a bez společného zdanění.

Další oddíl se týká dodatečného daňového přiznání, a proto ho mohu s klidným svědomím přeskočit a přejít přímo k oddílu č. 6 a slevám na dani.

Daňové přiznání - 9

Sleva na dani je loňskou novinkou testovanou na dětech. Díky ní se informace o dětech dostaly z druhé strany daňového přiznání až na stránku předposlední. Nezapomeňte, že musíte uvádět pouze ty vyživované děti, na které uplatňujete slevu na dani.

Do řádku „daňové zvýhodnění na vyživované dítě“, byť je nazván jednotným číslem, vepište slevu na dani za všechny děti – za každé ve výši 6 000 Kč za rok (pokud se narodilo v průběhu roku, tak 500 Kč za každý „započatý“ měsíc) a v případě, že je držitelem průkazu ZTP/P, dvojnásobek (tedy 12 000 Kč za rok, resp. 1 000 Kč za každý měsíc, kdy je držitelem průkazu ZTP/P).

O řádek níže napište stejnou částku, pokud je vaše daňová povinnost (řádek č. 66) vyšší. Je-li vaše daňová povinnost nižší, vepište částku rovnající se daňové povinnosti. Ještě níže si (opět) započítejte.

Vyšla-li vám daňová povinnost nižší než daňové zvýhodnění za děti, pak je pro vás určen řádek 77. V něm uveďte rozdíl mezi slevou na dani a daňovou povinností – a získáte daňový bonus. Ten však nesmí být nižší než 100 Kč a naopak nesmí přesáhnout 30 000 Kč.

Sleva na dani je uplatňována zpravidla i v průběhu roku. V průběhu roku vám také mohly být přiznány a vyplaceny daňové bonusy. Proto veškeré již obdržené daňové bonusy za děti zaneste do řádku č. 78 a v řádku č. 79 zjistíte prostým rozdílem, na jak velký daňový bonus ještě máte nárok.

Daňové přiznání - 10

Byli-li jste zaměstnáni, pak vám zaměstnavatel strhával průběžně zálohy na daň z příjmů. Tyto nyní můžete uplatnit v řádku 80. O řádek níže patří ostatní zálohy na dani z příjmů – např. pokud jste měli povinnost platit zálohy jako podnikatelé. Sem můžete uvést též přeplatek minulých daní, který byl použit jako záloha na daň (tj. nebyl vám vyplacen).

V případě, že platíte daň paušální částkou, ale dosáhli jste jiných příjmů než předpokládaných, musíte podávat daňové přiznání a příjmy zdanit „klasicky“. Pak můžete ale započíst již zaplacenou paušální daň – v řádku č. 82.

Stát se vždy bojí o daňové příjmy. Proto si je v jistých případech zajišťuje – tím, že si je nechá zaplatit předem. Kdy a komu tak může učinit, se dočtete v zákoně o dani z příjmů v § 38e; co je ale pro vyplňování daňového přiznání důležité, je, že pokud vám byla daň zajištěna, můžete ji uplatnit proti výsledné daňové povinnosti v řádku č. 83.

Dále si můžete daňovou povinnost snížit o daň zaplacenou z úroků v zahraničí v rámci zamezení dvojího zdanění. A nakonec o daň zaplacenou před konkurzem – ovšem to už se netýká běžně podávaného daňového přiznání.

V závěru předposlední matematická rozcvička a vychází doplatek nebo přeplatek daně. O případný přeplatek si můžete napsat v žádosti na zadní straně daňového přiznání, případný nedoplatek musíte doplatit – do 31. března (nebo 30. června s daňovým poradcem).

Daňové přiznání - 11

Vše, co uvádíte v daňovém přiznání, musíte mít doloženo. A o všem musí být přehled. Proto také daňové přiznání obsahuje seznam příloh. Nezapomeňte na případné účetní závěrky, doložení potvrzení o studiu, jste-li studentem, potvrzení o příjmech všeho druhu a především o odčitatelných položkách. Pokud jste se nevešli do některé z tabulek (např. máte více dětí než čtyři) a přikládáte samostatný list, i tento uveďte do kolonky „další přílohy výše neuvedené“.

A poslední matematická vložka – součet všech příloh. Pro tento bod jste v průběhu celého daňového přiznání trénovali. No, řekněte, nestálo to za to?

Daňové přiznání - 12

Zbytek je již pod tlustou černou čárou. Musíte stvrdit svým slovem, že údaje vyplněné v daňovém přiznání odpovídají skutečnosti (jako byste je nedoložili všemi možnými i nemožnými dokumenty), případně zmocnit daňového poradce. Vězte ale, že pokud si k ruce daňového poradce přiberete, musíte tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit do 31. března! Daňové přiznání vám může zpracovat a podat i jiná zmocněná osoba, záleží na vaší volbě.

Na závěr, pokud vše vyjde podle představ většiny daňových poplatníků, to nejpříjemnější: Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob. Tuto část formuláře nechám bez komentáře, beztak jsem vás jistě vyčerpal více než samotné téma daňového přiznání… to se i po tomto „krátkém“ exkursu zdá být zcela nevyčerpatelné.

Daňové přiznání - 13

Budete letos vyplňovat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).