Hlavní navigace

Nezapomeňte vyúčtovat zdravotní pojištění!

14. 3. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

S koncem března se nezadržitelně blíží termín podání přiznání k dani z příjmu a zaplacení této daně. Tím ale povinnosti nekončí! Do osmi dnů po podání daňového přiznání je třeba zúčtovat se svou zdravotní pojišťovnou. Týká se tato povinnost i vás?

Občané České republiky mají zákonem zaručené právo na bezplatnou základní zdravotní péči. Její financování zajišťují zdravotní pojišťovny, které získávají potřebné finanční zdroje od plátců pojistného v systému veřejného zdravotního pojištění.

Ponechme stranou fakt, že český systém veřejného zdravotního pojištění stále více skřípe a bezplatnost zdravotní péče je do značné míry fikcí, a věnujme se především otázce, koho se týká povinnost zúčtovat pojistné se zdravotní pojišťovnou a jak to má provést.

Týká se zúčtování i vás?

Pokud jste vloni nebyl(a) evidován(a) u zdravotní pojišťovny v kategorii OSVČ a neměl(a) jste příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti (např. autorské honoráře, příjmy znalce, tlumočníka, správce konkurzní podstaty atd.), povinnost vyplnit Přehled o příjmech a výdajích a zaplacených zálohách na pojistné (dále jen „Přehled“) se vás týkat nebude.

Celkem v klidu – alespoň co se povinností vůči zdravotní pojišťovně týče – tak mohou zůstat zaměstnanci a dále ti, za které po celý loňský rok platil pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát (studenti, důchodci, ženy na mateřské, evidovaní uchazeči o zaměstnání, vězni atd.), popř. si ho jako osoby bez zdanitelných příjmů platili sami.

Povinnost předložit Přehled všem zdravotním pojišťovnám, v jejichž evidenci byli v daném roce vedeni, se naopak v každém případě týká podnikatelů a jiných osob spadajících do kategorie osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) – ať už tvoří příjmy ze samostatné výdělečné činnosti jejich hlavní zdroj obživy nebo jen přivýdělek k příjmu ze zaměstnaneckého poměru.

Přehled dále musí zpracovávat tzv. spolupracující osoby. Jedná se o manžela či manželku, popř. další osoby spolupracující s OSVČ a žijící s ní ve společné domácnosti, na které OSVČ převedla část svých příjmů a výdajů.

Pozor na chyby!

Do problémů s Přehledem se můžete dostat nejspíše kvůli neuvedení všech příjmů, které do něj patří, nebo dokonce kvůli opomenutí přehled ve stanoveném termínu předložit. Lhůta pro předložení Přehledu je totiž vázána na termín podání daňového přiznání a to může svádět k hledání souvislostí i tam, kde nejsou.

Údaje o příjmech uváděné v daňovém přiznání se někdy mohou od údajů uváděných v Přehledu dost výrazně lišit. Do přehledu se totiž zahrnují veškeré příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, tedy i ty, které OSVČ do daňového přiznání neuvádí. Typickým příkladem jsou autorské honoráře do 3 000 Kč měsíčně zdaněné zvláštní sazbou daně přímo u zdroje. Tyto příjmy se do daňového přiznání neuvádějí, avšak v Přehledu být uvedeny mají.

Je třeba si také uvědomit, že povinnost předložit Přehled a doplatit pojistné se může týkat i osob, které vůbec nemusely podávat daňové přiznání (např. osoby s příjmy do 15 000 Kč za rok anebo s příjmy zdaněnými zvláštní sazbou daně či paušální částkou). Přehled samozřejmě předkládají i OSVČ, které v průběhu minulého roku ukončily svou činnost nebo na ně byl prohlášen konkurs.

Pro úplnost dodejme, že některých osob, které podávaly daňové přiznání, se povinnost předložit Přehled netýká (např. zaměstnanci s vedlejším příjmem z pronájmu nebo kapitálového majetku).

Vše podstatné o systému veřejného zdravotního pojištění a platbách pojistného lze nalézt ve dvou zákonech: zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Jak na to?

Je-li vám jasné, že vyplňování dalšího formuláře neuniknete, nemusíte zoufat. Formulář Přehledu není příliš složitý a ve srovnání s daňovým přiznáním je jeho vyplnění úplná hračka. Obstaráte-li si aktuální formulář, stačí krok za krokem postupovat podle návodu a pečlivě vyplňovat údaje do příslušných řádků a předdefinovaných vzorců.

Formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven se v drobnostech liší, avšak jejich obsah zůstává stejný. Stačí navštívit stránky zdravotní pojišťovny, u níž jste byli vloni evidováni, a stáhnout si příslušný formulář včetně podrobného návodu. Při pochybnostech s jeho vyplněním stačí zavolat na informační telefonní linku příslušné zdravotní pojišťovny.

Vyplněný formulář je třeba doručit ve lhůtě osmi dnů po podání daňového přiznání na adresu pracoviště zdravotní pojišťovny podle místa trvalého bydliště. V případě, že budete daňové přiznání podávat díky jeho zpracování daňovým poradcem až v červnovém termínu, musíte tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně do konce března.

Důležité je nezapomenout formulář vlastnoručně podepsat a doložit zdravotní pojišťovně datum podání daňového přiznání – prezenčním razítkem podatelny finančního úřadu přímo na Přehledu nebo na fotokopii první strany daňového přiznání, popř. kopií podacího lístku dokládajícího odeslání daňového přiznání na finanční úřad.

Kromě předložení Přehledu musíte v osmidenní lhůtě po podání daňového přiznání uhradit vypočtený nedoplatek pojistného. Číslo bankovního účtu zdravotní pojišťovny je zpravidla uvedeno přímo na Přehledu. Platbu je třeba identifikovat uvedením rodného čísla plátce do variabilního symbolu. Naopak o vrácení případného přeplatku musíte pojišťovnu požádat.

Pozor na platbu záloh! Týká-li se vás povinnost platit měsíční zálohy na pojistné, musíte je platit v původní výši až do doby předložení nového Přehledu. O případné snížení výše zálohy před podáním Přehledu musíte zdravotní pojišťovnu písemně požádat! Nastanou-li u vás změny, díky nimž budete od platby záloh osvobozeni, musíte tuto skutečnost zdravotní pojišťovně neprodleně písemně oznámit!

Za chyby se platí

Předložit vědomě špatně vyplněný Přehled, předložit jej pozdě nebo dokonce vůbec, se může docela prodražit. Každý takovýto prohřešek může zdravotní pojišťovna ocenit pokutou až do výše 50 000 Kč. Pokud zdravotní pojišťovně neohlásíte zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, můžete dostat pokutu až 10 000 Kč.

Přijdete-li na chybu v Přehledu nebo třeba v daňovém přiznání, z něhož jste při vyplňování Přehledu vycházeli, měli byste do osmi dnů ode dne, kdy jste se o změně údajů dozvěděli, zjednat nápravu, předložit zdravotní pojišťovně opravný Přehled a následně co nejdříve doplatit pojistné.

skoleni_4_3

Zaplatíte-li pojistné v nesprávné výši nebo třeba na špatný účet, musíte počítat s penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. O existenci dluhu se přitom klidně můžete dozvědět i po docela dlouhé době, takže se dluh se může kvůli penále i zněkolikanásobit.

V tomto případě co nejdříve kontaktujte zdravotní pojišťovnu a zkuste se domluvit co dál. V každém případě budete muset co nejdříve uhradit dluh na pojistném. Potom byste měli zkusit písemně požádat zdravotní pojišťovnu o prominutí penále kvůli odstranění tvrdosti a doufat, že vám bude vyhověno.

Nevíte si rady s vyplněním daňového přiznání? Čtěte Jak vyplnit daňové přiznání: Krok za krokem.

Anketa

Budete podávat Přehled vaší zdravotní pojišťovně?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).