Hlavní navigace

Sociální dávky: na co máte nárok?

16. 1. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Pokud vaše příjmy nepatří mezi nejvyšší, máte nárok na pomoc od státu. Získat sociální dávky vyžaduje dodržet pravidla, vyplnit žádost a vlézt se do tabulky s maximálním příjmem.

Přídavek na dítě

Na tak zvané dětské přídavky má nárok nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným příjmem nižším než je 2,4násobek životního minima rodiny.

Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok a do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely této dávky společně posuzovanou.

Výše dětských přídavků od 1. ledna 2008
Věk nezaopatře­ného dítěte Výše přídavku na dí­tě (měsíčně v Kč)
do 6 let 500
6 – 15 let 610
15 – 26 let 700

Sociální příplatek

Tuto dávku dostanete jen v případě, že se staráte alespoň o jedno dítě a váš rozhodný měsíční příjem nepřevyšuje 2násobek životního minima. Pro výpočet dávky se posuzuje váš příjem vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Tato dávka se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku, nebo rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Sociální příplatek
Úplná rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny (v Kč) Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně (2násobek životního minima)
jedno do 6 let 7 080 14 160
dvě 5, 8 let 9 040 18 080
tři 5, 8, 12 let 11 000 22 000
čtyři 5, 8, 12, 16 let 13 250 26 500

Příspěvek na bydlení

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu. Podmínkou je, že 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Tím se myslí průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Do těchto nákladů se zahrnují částky nájemného (pro nájemní byty) nebo obdobné náklady (pro družstevní byty a byty vlastníků). Počítá se zde s cenou služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. Příspěvek na bydlení se poté stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).

Nevíte si rady v novém sociálním systému? Navštivte naši poradnu!

Rodičovský příspěvek

Když dítě čekáte

Zásadní změnou od 1. ledna 2008 je tzv. třírychlostní rodičovský příspěvek. Nárok na něj má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek.

Tři typy měsíčního rodičovského příspěvku:

  • Zvýšený (rychlejší) – 11 400 Kč po dobu 2let
  • Základní (klasický) – 7 600 Kč po dobu 3 let
  • Snížený (pomalejší)  – 3 800 Kč po dobu 4 let

Podle doby čerpání si můžete zvolit příslušnou výši příspěvku.

O nejvyšší příspěvek 11 400 Kč můžete požádat jen v případě, že máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen „PPM”, neboli mateřskou) alespoň ve výši 380 Kč za kalendářní den. Vyplácí se do 2 let věku dítěte, poté dávka zaniká. O zvýšený příspěvek musíte požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života.

O základní příspěvek 7 600 Kč můžete požádat, máte-li zároveň nárok na PPM. Tuto výši nedostanou nezaměstnaní a vyplácí se do věku 3 let dítěte, poté dávka zaniká. O základní příspěvek musíte požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém vaše dítě dosáhne 21. měsíce věku, jinak obdržíte příspěvek snížený.

Snížený příspěvek můžete obdržet po ukončení PPM anebo ihned od narození dítěte, pokud PPM nedostáváte. Prvních 21 měsíců dostanete 7 600 Kč měsíčně a potom dostanete 3 800 Kč měsíčně až do 4 let věku dítěte. Poté dávka zaniká.

Nezapomeňte

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku si můžete zvolit pouze v daných obdobích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte). Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.

Během pobírání rodičovského příspěvku můžete být výdělečně činní, ale po dobu výdělečné činnosti musíte zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Zdravotně postižené děti

U zdravotně postižených dětí máte na rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost. Příspěvek a doba se vám upraví ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého.

Na co si dát pozor:

  • Dítě mladší 3 let může navštěvovat jesle nebo mateřskou školu nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci.
  • Dítě starší 3 let může navštěvovat jesle nebo mateřskou školu nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci nebo max. 4 hodiny denně.
  • Zdravotně postižené dítě nebo dítě zdravotně postiženého rodiče může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo léčebně rehabilitační zařízení max. 4 hodiny denně.

Při nesplnění těchto podmínek nemáte nárok na rodičovský přídavek.

Když už děti máte

Pokud jste rodičovský příspěvek pobírali i před 1. lednem 2008, musíte o jeho výplatu opět požádat. Poté ho obdržíte takto:

  • Pokud vaše dítě bylo 1. ledna 2008 mladší 22 týdnů, můžete se rozhodnout o rychlejším, klasickém či pomalejším čerpání rodičovského.
  • Pokud vaše dítě bylo 1. ledna 2008 mladší 21 měsíců a starší 22 týdnů (resp. 31 týdnů u dětí narozených současně), se můžete rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku.
  • Pokud vaše dítě bylo 1. ledna 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let, budete pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte.
  • Pokud vaše dítě bylo 1. ledna 2008 starší 3 let, budete pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte.

Příspěvek na školní pomůcky

Tato dávka byla zrušena, ale rodiče dětí, které v roce 2007 začaly plnit povinnou školní docházku, mohou o toto tzv. „pastelkovné” stále požádat do konce června 2008.

Porodné

Porodné dostane jednorázově žena, která porodila dítě. Jestliže žena, která porodila dítě, zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na dávku nárok otec. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Výše porodného je 13 000 Kč za každé narozené dítě.

Pohřebné

Pohřebné obdržíte nově jen v případě, že pohřeb vypravíte nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné činí 5 000 Kč.

Dávky pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na tuto dávku má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Příspěvek zůstane i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26. roku věku dítěte. Podmínkou je, aby dítě trvale žilo s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.

Výše příspěvku činí u nezaopatřeného dítěte 2,30násobek životního minima dítěte, u zaopatřeného nezletilého dítěte 1,40násobek životního minima dítěte.

U zdravotně postižených dětí se koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje úměrně stupni postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90 u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte.

Odměna pěstouna

Bylo-li vám svěřeno dítě do pěstounské péče, obdržíte za každé jedno dítě svěřené do pěstounské péče 3 126 Kč měsíčně. Odměna se stanovuje podle výše životního minima.

Pokud patříte mezi pěstouny, kteří se starají alespoň o tři děti v pěstounské péči, nebo je vám svěřeno alespoň jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV., vaše měsíční odměna se spočítá jako součin částky životního minima jednotlivce (3 126 Kč) a koeficientu 5,50. Za každé další dítě v pěstounské péči se vaše odměna pěstouna zvyšuje 0,5 životního minima jednotlivce za každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dítě s II., III. nebo IV. stupněm závislosti.

FIN21

Příspěvek při převzetí dítěte

Převezmete-li dítě do pěstounské péče, dostanete jednorázový příspěvek podle tabulky:

Příspěvek při převzetí dítěte
Věk dítěte Výše příspěvku v Kč
do 6 let 8 000
od 6 do 15 let 9 000
od 15 do 18 let 10 000

Příspěvek na nákup motorového vozidla

Nárok na tento příspěvek máte jen v případě, že se v pěstounské péči staráte minimálně o čtyři děti. Další podmínkou je, že toto vozidlo nepoužíváte k výdělečné činnosti. Výše dávky závisí na ceně motorového vozidla a může činit až 70 % ceny, maximálně však 100 000 Kč. Tento příspěvek může být poskytnut též na opravu vozidla.

Anketa

Zamlouvá se vám současná podoba tzv. třírychlostního rodičovského příspěvku?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).