Hlavní navigace

Sociální a zdravotní pojištění 2023: O kolik si připlatíte na zálohách?

21. 9. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Příští rok vzrostou minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Podnikatelé si však příští rok nepřiplatí tolik jako z loňska na letošek.

Přelom roku vždy provází zvýšení minimálních záloh pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Otázkou tedy není zda, ale o kolik vzrostou příští rok.

Pro stanovení minimálních záloh potřebujeme znát údaje z každoročně vydávaného nařízení vlády.

V současnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí už předložilo návrh tohoto nařízení, které stanovuje všeobecný vyměřovací základ za rok 2021 a přepočítací koeficient pro jeho úpravu, jež vychází ze statistik za první pololetí roku 2022. Společně popisují růst průměrných mezd a výsledkem jejich součinu je očekávaná průměrná mzda v roce 2023.

Průměrná mzda v roce 2023

Zmíněné nařízení zatím nebylo definitivně schváleno. V případě, že by došlo k úpravám, budeme o změnách informovat.

Z navrhovaného materiálu zjistíme, že všeobecný vyměřovací základ odpovídá částce 38 294 Kč a přepočítací koeficient pak činí 1,0530. Průměrná mzda pro rok 2023 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 40 324 Kč. V letošním roce činila průměrná mzda 38 911 Kč.

Sociální pojištění 2023

Zálohu na sociální, resp. důchodové pojištění odvozujeme od dosaženého zisku – přesněji daňového základu. Vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny – tedy v případě, že je činnost vykonávána po celý rok. Sazba pojištění činí 29,2 %.

Pokud je vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální. Znamená to, že budete platit stanovenou minimální zálohu na pojistné. 

Minimální záloha pro hlavní činnost

Pro výpočet minimální zálohy pro hlavní činnost potřebujeme spočítat minimální měsíční vyměřovací základ. Ten stanovíme jako jednu čtvrtinu průměrné mzdy, kterou jsme zaokrouhlili na celé Kč nahoru, tedy 10 081 Kč.

Minimální zálohu na sociální pojištění pro rok 2023 spočteme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu. Opět zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Získáme 2944 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala celý rok (12 měsíců), odpovídá částce 120 972 Kč (10 081 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Maximální vyměřovací základ se naproti tomu vypočte jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 935 552 Kč. Pokud byste svým ročním příjmem za rok 2023 přesáhli tuto hranici, nebudete od této hranice platit další důchodové pojištění.

Minimální záloha pro vedlejší činnost

Vedlejší činnost vykonává například OSVČ, která podniká při zaměstnání, studiu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku nebo v důchodu.

Pro výpočet minimální zálohy pro vedlejší činnost musíme znát minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost. Ten stanovíme jako jednu desetinu průměrné mzdy, kterou zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Vyjde 4033 Kč.

Minimální zálohu pak vypočteme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro vedlejší činnost, opět po zaokrouhlení na celé Kč nahoru. Vyjde 1178 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok (12 měsíců), odpovídá částce 48 396 Kč (4033 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Rozhodná částka u vedlejší činnosti

V roce 2022 rozhodná částka při součinu všeobecného vyměřovacího základu 36 119 Kč, přepočítacího koeficientu 1,0773 a koeficientu 2,4 odpovídá po zaokrouhlení 93 387 Kč.

V příštím roce se změní i výše tzv. rozhodné částky. Ta ovlivňuje fakt, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění (OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinné se účastnit vždy). V případě, že příjem z vedlejší činnosti po odpočtu výdajů dosáhne aspoň rozhodné částky, vzniká účast povinně.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost se stanovuje jako 2,4násobek čísla, které získáme součinem všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu. Tedy hodnotami, které zmiňujeme v úvodu článku. Na rozdíl od výpočtu samotné průměrné mzdy se zde ale v průběhu nezaokrouhluje – to až na konci, a to opět na celé koruny nahoru.

Rozhodnou částku pro rok 2023 získáme jako 38 294 × 1,0530 × 2,4 = 96 777 Kč.

V případě, že vaše příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů za rok 2022 nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit důchodové pojištění a v roce 2023 ani zálohy. Neplatit zálohy ale neznamená vždy se vyhnout pojistnému. Opět záleží, jaké vám vyjdou po skončení roku 2023 příjmy po odečtení výdajů. Z výsledku vyplyne, zda budete muset případně pojistné za ten rok zpětně doplatit. Pokud rozhodnou částku přesáhnete, budete platit i zálohy v následujícím roce.

V případě, že vaše činnost netrvá celý rok, se tato rozhodná částka snižuje poměrně o dvanáctinu za každý měsíc, ve kterém jste vedlejší samostatnou činnost nevykonávali nebo jste měli jako OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenské, dlouhodobé ošetřovné či peněžitou pomoc v mateřství. Tj. o 7783 Kč za rok 2022 a o 8065 Kč za rok 2023 (opět jsme zaokrouhlili na celé Kč nahoru).

Nové zálohy po přehledu

Zálohy na důchodové pojištění se platí v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Lednová záloha je tedy splatná během ledna. Platbu byste na účet ČSSZ měli poukázat od prvního do posledního dne v měsíci.

Pokud budete v příštím roce 2023 pokračovat v podnikání, budete novou výši záloh platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém bude podán (nebo má být podán) Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2022. Pokud byste svůj podnik příští rok teprve rozjížděli, budou pro vás platit minimální zálohy platné pro rok 2023 od počátku činnosti.

Srovnání vybraných údajů za rok 2018 až 2023
Údaj platný pro rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč 35 441 Kč 38 911 Kč 40 324 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 2189 Kč 2388 Kč 2544 Kč 2588 Kč 2841 Kč 2944 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 876 Kč 955 Kč 1018 Kč 1036 Kč 1137 Kč 1178 Kč

Zdroj: výpočty autorky

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám? Přečtěte si také:

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám?

Zdravotní pojištění 2023

I pro výpočet minimálních záloh na zdravotní pojištění pro rok 2023 potřebujeme všeobecný vyměřovací základ (38 294 Kč) a přepočítací koeficient (1,0530), ze kterého byla stanovena průměrná mzda pro příští rok (40 324 Kč).

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění odpovídá jedné polovině dosažených příjmů po odečtení výdajů. Ať už jde o ty skutečně vynaložené, nebo uplatněné paušálem.

Vykonáváte-li tzv. vedlejší činnost (např. podnikáte při zaměstnání či studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku), pak se na vás minimální vyměřovací základ nevztahuje.

Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku za předchozí rok. Zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec. Pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a násobí se právě částkou vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy (40 324 Kč), resp. její poloviny, tedy částky 20 162 Kč (v případě necelého čísla zaokrouhlujeme). Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Polovinu průměrné měsíční mzdy tedy násobíme sazbou zdravotního pojištění 13,5 % a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru získáme minimální zálohu na zdravotní pojištění pro rok 2023 ve výši 2722 Kč.

Zálohu na zdravotní pojištění je, na rozdíl o záloh na sociální pojištění, nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.

Nová výše minimální zálohy se platí vždy od ledna. V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až měsíc po podání přehledu OSVČ za rok 2022, který musíte odevzdat nejpozději do měsíce po podání daňového přiznání.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2018 až 2023
Rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Minimální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 350 Kč 17 418 Kč 17 721 Kč 19 456 Kč 20 162 Kč
Minimální záloha 2024 Kč 2208 Kč 2352 Kč 2393 Kč 2627 Kč 2722 Kč

Zdroj: výpočty autorky

Záloha pro OBZP zatím není jasná

Výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se odvozuje od výše minimální mzdy pro daný rok. Činí 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy pro daný rok a zaokrouhluje se případně na celé koruny nahoru.

Zatím není jasné, zda pro příští rok vzroste i minimální mzda, proto nelze zatím s určitostí stanovit ani výši minimální zálohy pro OBZP.

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří zejména:

  • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
  • ženy (event. muži) v domácnosti, kteří nepaří mezi osoby, za které platí pojistné stát – tedy nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ani nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
  • studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.)
  • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla Ministerstvem školství postavena na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu,
  • studenti starší 26 let,
  • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
  • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
  • členové náboženského řádu bez příjmu.

Jak vidno, minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se sice zvýší, ale nebude to takový skok, jaký jsme viděli mezi rokem 2021 a 2022.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).