Hlavní navigace

Stát umožní o všechny druhy důchodů požádat i přes internet

14. 11. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: profit
Žádost o důchod už nebudete muset vyplňovat jen na pobočce správy sociálního zabezpečení. Stát připravuje úpravu, která umožní požádat o důchod i elektronicky.

O důchod půjde požádat i online. Díky připravované legislativní novince bude možné podávat žádosti o penzi i přes ePortál České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

O důchod půjde požádat elektronicky

O důchod by mělo být možné od července 2023 požádat i elektronicky. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který je nyní v připomínkovém řízení.

Jde o stejnou předlohu, která lidem, co pracují v důchodu a nechávají si zároveň vyplácet plnou penzi, navrhuje zrušit stávající způsob „odměny“. Kromě mírného navyšování výpočtového základu po 360 odpracovaných dnech pojištěné činnosti by stát důchodcům odpustilo placení sociálního pojištění, což by jim přineslo více peněz hned od další výplaty.

Některým pracujícím důchodcům už nebude narůstat penze. Dostanou místo toho slevu z pojistného Přečtěte si také:

Některým pracujícím důchodcům už nebude narůstat penze. Dostanou místo toho slevu z pojistného

Ale vraťme se zpět k žádostem o penzi. Umožnit požádat o důchod online vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1724, které členským státům EU zakládá povinnost zavést tuto možnost nejpozději do 12. prosince 2023.

Zákon by měl do budoucna připouštět, aby o důchod bylo možné požádat nejen na pobočkách ČSSZ, ale i skrze žádost podanou v elektronické podobě prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

V podmínkách ČSSZ je záměrem zavést pro účely online podávání žádostí novou interaktivní službu svého ePortálu. Nepůjde tedy o prostý interaktivní PDF tiskopis, ale komplexní službu vyžadující aktivní přístup žadatele, informuje důvodová zpráva. Tuto službu dále nazýváme jako Aplikace.

Stát umožní elektronicky požádat také o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity, a to formou elektronicky zaslaného formuláře v podobě datové zprávy ve formátu PDF do datové schránky okresní správy (OSSZ), přes ePortál či na elektronickou adresu podatelny OSSZ.

Podmínkou pro elektronické podání žádosti o penzi bude využití nějaké z forem digitální identity kvůli ověření (např. eObčanka, NIA ID, MojeID, Bankovní identita, datová schránka). Ostatně, jinak se na ePortál ani nepřihlásíte. Elektronickou žádost pak bude nutné opatřit digitalizovaným podpisem.

Pokud o penzi požádáte elektronicky, nebudete už mít možnost poté podat žádost na pobočce. A opačně, pokud ji podáte na pobočce, k později podané elektronické žádosti nebude úřad přihlížet (o tom vás musí okresní správa informovat). 

Přes Aplikaci bude možné sepsat prvotní žádost o všechny dávky důchodového pojištění, tedy o důchod starobní, invalidní i pozůstalostní.

Předloha také doplňuje postup v případech, kdy občan sám nemůže žádost podepsat kvůli těžko překonatelné překážce (např. zdravotní důvody či zdravotní postižení). V těchto případech se podpis nevyžaduje a sepsání žádosti potvrdí další osoba.

Vyzkoušeno: V podkladech pro důchod jsou nedostatky. Chybí léta pojištění Přečtěte si také:

Vyzkoušeno: V podkladech pro důchod jsou nedostatky. Chybí léta pojištění

Elektronická aplikace

Žádost bude možné adresovat přes ePortál na kteroukoli okresní správu, která vám na základě toho musí vystavit potvrzení o přijetí.

Po přihlášení by měli mít zájemci k dispozici předvyplněný formulář, kde budou moci data uložená v evidenci ČSSZ buď potvrdit, doplňovat, nebo rozporovat.

Prostřednictvím Aplikace budete moci podat tzv. I. část žádosti o důchod vč. příloh. Rozpracovanou žádost půjde uložit ve vlastním počítači k pozdějšímu opětovnému načtení. Prostředí by mělo obsahovat interaktivní nápovědy a kontrolu, která v případě vážných chyb neumožní žádost odeslat.

Aplikaci naopak nebude možné využít pro účely dalších navazujících podání, která s podanou či vyřízenou žádostí souvisejí, např. podání námitek nebo např. jiné úkony v rámci tzv. povyměřovací agendy (např. doklady o dodatečně prokázaných dobách pojištění nebo vyměřovacích základech apod). Tato podání je totiž už možné přes ePortál ČSSZ vyřídit přes jiné elektronické tiskopisy, proto nebudou dostupné přímo v Aplikaci.

Za den uplatnění nároku na dávku se má považovat den, kdy v Aplikaci učiníte první úkon směřující k podání žádosti o přiznání dávky v elektronické podobě. Ale pouze za podmínky, že od takového dne do dne sepsání žádosti nebo odeslání žádosti neuplynulo více než 30 dnů a že způsob uplatnění nároku na dávku bude shodný se způsobem uplatnění žádosti o přiznání dávky.

Okresní správa bude v další komunikaci v řízení o přiznání důchodu používat stejnou elektronickou formu, jakou použijete k podání elektronické žádosti. S výjimkou potvrzení o přijetí žádosti může ale úřad použít i písemnou formu, pokud je to účelné (např. pokud přes ePortál nereagujete), nebo v případě, že jste další elektronickou komunikaci v elektronické žádosti vyloučili. Stejnou cestou s vámi může v řízení až do vydání rozhodnutí o důchodu komunikovat i ČSSZ (opět pokud v žádosti nevyloučíte další elektronickou komunikaci). Pokud tedy pošlete žádost přes ePortál, bude komunikovat přes ePortál. Použijete-li datovku, půjde komunikace přes datovku. Jak už jsme ale zmínili, můžete si přímo v žádosti vymínit, že další komunikace půjde jen přes poštu.

I pro elektronické žádosti o důchod platí, že je možné je podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od kterého žádáte důchod přiznat.

Když úřad nespolupracuje: úředníci nemají právo vás odmítat, chcete-li doplnit doby pojištění Přečtěte si také:

Když úřad nespolupracuje: úředníci nemají právo vás odmítat, chcete-li doplnit doby pojištění

Doklady

Ohledně dokladů, jež se odevzdávají spolu se žádostí, je předloha zatím poměrně benevolentní (uvidíme, jestli se to nezmění ve schvalování). Některé bude možné nahrát i ve formě prostého převedení listiny do elektronické podoby. Žadatel tedy nemusí vše nechat ověřovat, ale mělo by stačit doklady jen oskenovat. To bude platit u listin, jež obsahují data ověřitelná z jiných zdrojů (např. rodný list).

Aplikace by měla u každého předkládaného dokladu obsahovat informaci o tom, zda je možné ji dodat jako obyčejný sken, nebo jako originál či s ověřením pravosti.

V případě dokladů, které takto ověřit nepůjde (např. evidenční list důchodového pojištění, čestného prohlášení o době péče o dítě do čtyř let či svědecké prohlášení o době pojištění), bude nutné je do aplikace nahrát ve formě elektronického originálu nebo autorizované konverze (ověřené). Nebo bude možné originály předložit na okresní správě, aby žadatel nemusel za ověření platit. 

V případě pochybností o pravosti dokladu nebo kvůli ověření ale bude mít okresní správa právo vyzvat vás k předložení elektronického originálu, autorizované konverze, listinného originálu nebo jeho úředně ověřené kopie. Místo elektronického originálu nebo autorizované konverze bude mít žadatel vždy možnost předložit listinný originál nebo jeho úředně ověřenou kopii, bude kvůli tomu už ale muset zajít na pobočku.

Jaké doklady byste měli uchovávat, abyste nepřišli o část důchodu? Přečtěte si také:

Jaké doklady byste měli uchovávat, abyste nepřišli o část důchodu?

Zrušení závazné místní příslušnosti

Se zavedením online žádostí se důvodová zpráva zamýšlí také nad závaznou místní příslušností OSSZ k sepsání žádosti o důchod. V současnosti totiž platí, že můžete žádost sepsat jen na úřadu, pod který místně spadáte dle trvalého pobytu.

Chcete v penzi dostávat co nejvíc peněz? Čtěte náš seriál Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod

Určení místní příslušnosti (…) je pro jednotlivé OSSZ v podstatě součástí organizace práce. Jejich systemizace je dimenzována a optimalizována dle rozsahu území, počtu obyvatel na něm žijících, s čímž samozřejmě úzce souvisí množství zpracovávané agendy, vysvětluje důvodová zpráva s tím, že zrušení by při nepříznivé kombinaci faktorů mohlo způsobit kapacitní přetíženost některých pracovišť a naopak nedostatečnou vytíženost jiných. Předkladatelé návrhu ale připouští, že pravděpodobně nejde o nic, co by nevyřešila vhodná organizace práce a objednávkový systém.

Navrhuje se proto, aby právní úprava umožnila občanu, který žádost o důchod podává online, vybrat si pro přijetí a vybavení žádosti v podstatě kteroukoliv OSSZ, uvádí ministerstvo práce. 

Volba okresní správy, která bude žádost vyřizovat, by tedy byla na vás. Pak ale bude nutné vaši prvotní volbu respektovat pro celý proces uplatnění nároku a sepsání a dokládání žádosti o důchod až do kompletace celé žádosti a jejího postoupení do ústředí ČSSZ k vlastnímu rozhodování o důchodu.

Možnost výběru OSSZ k sepsání žádosti o důchod bude nově aplikována i u žádostí sepisovaných přímo na pobočkách úřadu.

V případě, že by hrozilo přehlcení úřadu (obecně v případě vážných provozních důvodů), ale bude moci OSSZ s požadavkem odmítnout žadatele, kteří mají trvalý pobyt v jiném regionu.

Jaké plány máte na důchod?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).