Hlavní navigace

Smluvní pokuty zkazí radost z levných energií

20. 1. 2014
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Lákavým konkurenčním nabídkám dodavatelů elektřiny a zemního plynu je těžké odolat. Je ale dobré vědět, že se za určitých okolností mohou prodražit. (PŘEHLED)

Češi si pomalu zvykají na nebývalou svobodu v oblasti výběru dodavatele energetických služeb. Vybrat si mohou vlastního dodavatele elektřiny i plynu, a to z nabídky, která začíná být přinejmenším nepřehledná. Na první pohled je to pozitivní zpráva – na trhu se konečně vytvořila konkurence tlačící celkové ceny dolů, navíc s nabídkami, kterým se po zkušenostech s nenasytnými energetickými molochy těžko odolává.

Ze všech stran se na nás valí informace, jak je změna dodavatele energií jednoduchá, jak různí zprostředkovatelé vyřeší vše za vás a jak je v podstatě hloupý ten, kdo se do velké energetické migrace nezapojí. Změna dodavatele skutečně může pomoci vaší peněžence a zajistit spokojenost s poskytovanými službami.

Nezávislá kalkulačka cen plynu a elektřiny

Spočítejte si, kolik ušetříte oproti svému stávajícímu dodavateli.

Pokud zabrouzdáte na jakýkoliv srovnávač nabídek dodavatelů energií, je prakticky jisté, že natrefíte na nabídku, která bude výhodnější než vaše stávající a která vás bude zákonitě lákat. Jenže každá mince má dvě strany a ta druhá se vám vůbec nemusí líbit. Za plyn a elektřinu můžete platit nakrásně málo, ale jakmile dojde na problém – typicky snahu o výpověď smlouvy – narazíte mnohdy na nepříjemnou finanční hráz smluvních pokut.

Proto vám nabízíme příklad smluvních pokut vybraných dodavatelů elektřiny a zemního plynu v České republice. Zaměřili jsme se na sankce cílené na fyzické osoby, tedy takzvané „zákazníky kategorie D“. Poplatky za odpojení/opětovné připojení uvádíme jen pro elektřinu. Ostatní poplatky/sankce jsou shodné pro elektřinu i zemní plyn. Ceny sankcí jsou včetně DPH.

Bohemia Energy

Bohemia Energy vám může vypovědět smlouvu například z důvodu uvedení nepravdivých údajů ve smlouvě či prodlení platby delším než 14 dní po upomínce. Pokud dostanete od Bohemia Energy výpověď, musíte uhradit smluvní sankci ve výši 6050 Kč (platí pro elektřinu i zemní plyn) a návdavkem 302,50 Kč za každou MWh, kterou do skutečného ukončení smlouvy spotřebujete. Sankce ve stejné výši se vás týkají tehdy, rozhodnete-li se od smlouvy s Bohemia Energy odstoupit. Toto odstoupení vám ale společnost musí poněkud překvapivě sama schválit. Odpověď přitom obdržíte „v přiměřené lhůtě“.

Pakliže neplatíte, ale Bohemia Energy vám smlouvu nevypoví, bude vám účtovat poplatek za odpojení ve výši 907,50 Kč a tu samou částku za případné opětovné připojení. Společnost si v takovém případě naúčtuje ještě náklady spojené s přerušením dodávky 807,70 Kč. Náklady na marný výjezd jsou vyčísleny na 726 Kč. Druhá a třetí upomínka stojí po 200 Kč, první je ještě bez poplatku.

Smlouva na dobu určitou a neurčitou

S dodavateli energií je možné uzavřít buď smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Liší se zejména způsobem svého ukončení. U naprosté většiny smluv na dobu určitou je třeba mít na paměti, že pokud ji chcete náležitě ukončit, musíte o tom dodavatele písemně informovat alespoň 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, jinak se smlouva automaticky prodlouží o dobu, na kterou byla uzavřena.

Ukončit smlouvu na dobu neurčitou je podstatně jednodušší, lze ji totiž vypovědět v rámci tříměsíční výpovědní lhůty. Tato lhůta začne – podle dodavatele – běžet 1. dnem následujícího měsíce či 1. dnem následujícího čtvrtletí po doručení žádosti.

Centropol

Pokud vám smlouvu vypoví Centropol, jste podle všeobecných obchodních podmínek povinni uhradit náklady na odpojení 900 Kč, případně opětovné připojení 900 Kč, náklady spojené s přerušením dodávky 360 Kč a v případě, že na vás společnost bude vymáhat pohledávku, pak také mimosoudní a soudní náklady. Marný výjezd technika přijde na 1080 Kč. Od smlouvy můžete odstoupit také sami žádostí na dodavatele. Pokud jí vyhoví, zašle vám návrh dohody, jehož součástí bude také ujednání o náhradě škody způsobené nedodržením závazku.

V případě, že uzavřete s jiným dodavatelem smlouvu na stejné odběrné místo jako s Centropolem a smlouvu s ním přitom nezrušíte, má Centropol právo účtovat si sankci ve výši 4000 Kč. Nastane-li situace, kdy uzavřete s Centropolem smlouvu a přitom k vám není možné zahájit dodávky energií, budete muset zaplatit 3000 Kč. Za jakoukoliv písemnou upomínku si Centropol účtuje 100 Kč a zpoplatněné má také upomínky prostřednictvím SMS a e-mailu – po 10 Kč.

E.ON Energie

E.ON jasně nevymezuje smluvní sankci za předčasné ukončení smlouvy. Vzhledem k tomu, že je třeba ji ukončit dohodou obou stran, lze ze strany společnosti očekávat návrh na odškodnění. V případě znovuobnovení dodávek elektřiny je třeba uhradit poplatek ve výši 1500 Kč. Administrativní poplatek za zpracování požadavku na přerušení distribuce elektřiny si dodavatel cení na 486 Kč. Pokud budete mít dalšího dodavatele energií, je E.ON oprávněn si účtovat částku ve výši tří záloh, pro zákazníky bez hrazení záloh potom 25 % fakturované částky.  

ČEZ Prodej

Společnost ČEZ Prodej umožňuje ukončit smluvní vztah dohodou, aniž specifikuje náklady tohoto kroku pro zákazníka. V případě neoprávněného odběru vám dodavatel bude účtovat poplatek za odpojení 820 Kč, poplatek za připojení 3570 Kč a případně náklady na marný výjezd 640 Kč. Smluvní pokuta za zastavení realizace přerušení distribuce elektřiny je stanovena na 570 Kč. Jakákoliv písemná upomínka vás přijde na 95 Kč. Velmi výrazná je pokuta, pokud na stejné odběrné místo uzavřete kromě společnosti ČEZ Prodej smlouvu ještě s dalším dodavatelem. Pak zaplatíte 10 000 Kč.

Europe Easy Energy

Europe Easy Energy nemá stanovenu sankci za předčasné odstoupení od smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky bez dalšího říkají, že je od smlouvy možné odstoupit dohodou. Ta však pravděpodobně bude vyžadovat finanční plnění ze strany zákazníka coby náhradu škody za nedodržený závazek, pokud si zánik smlouvy přeje právě on.

Za předpokladu, že vedle Europe Easy Energy uzavřete smlouvu s dalším dodavatelem energie, má společnost právo požadovat sankci ve výši 500 Kč. Náklady na marný výjezd se pohybují od 720 Kč do 1640 Kč. První dvě upomínky jsou bez poplatku, třetí a další už stojí 200 Kč.

Fonergy

V případě, že smlouvu s Fonergy ukončíte jinak, než je uvedeno v obchodních podmínkách, tedy z vlastní vůle a předčasně, má společnost právo na smluvní pokutu ve výši jedné měsíční zálohy dle aktuálního platebního kalendáře. Pokud uzavřete kromě Fonergy smlouvu na stejné odběrné místo s dalším dodavatelem, může vám firma účtovat sankci 1000 Kč. Za třetí a další upomínku je třeba zaplatit 200 Kč plus poštovné, první dvě jsou zdarma. Tím však nezaniká právo na náhradu škody.

Global Energy

Global Energy umožňuje předčasně ukončit smlouvu, ovšem za předpokladu, že společnosti uhradíte smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně za předpokládané množství energie neodebrané v důsledku předčasného ukončení smlouvy. To může vyjít draho. Stejně jako když nesplníte podmínky pro zahájení dodávky služeb. Pak si Global Energy může účtovat 1000 Kč za každý den prodlení. Písemná upomínka stojí 180 Kč a poplatek za opětovné připojení je vyčíslen na 2000 Kč. Budete-li mít v době účinnosti smlouvy jiného dodavatele služeb, zavazujete se Global Energy zaplatit pokutu ve výši 10 000 Kč.

Smluvní úrok z prodlení

V drtivé většině uzavřených smluv je zakomponován také smluvní úrok z prodlení plateb. Pro spotřebitele jde o úrok stanovený předpisy občanského práva (cca 8 % ročně). Pro podnikatele pak 0,05 % za každý den prodlení.

RWE

Pokud se rozhodnete požádat o předčasné ukončení smlouvy, zaplatíte společnosti RWE smluvní poplatek ve výši 400 Kč. Za předpokladu, že budete mít kromě RWE dalšího dodavatele služeb, činí sankce 1000 Kč. RWE je také třeba uhradit náklady spojené s přerušením, obnovením nebo ukončením dodávky – jejich výši však nevyčísluje.  

Pražská energetika

Společnost PRE si vyhrazuje právo účtovat sankci ve výši 3500 Kč za ukončení smlouvy, které je v rozporu se sjednanými podmínkami. Může vám také účtovat náklady spojené s plněním smlouvy a vyvolané vámi, tedy typicky odpojení a opětovné připojení, upomínky a výzvy. Tyto náklady však nejsou přesně vyjádřeny.

Účto_tip_změny21

X Energie

Dodavatel X Energie má právo účtovat si smluvní sankci za ukončení smlouvy ve dvou případech. Ten první nastává tehdy, odstoupíte-li jednostranně a předčasně od smlouvy (a to i tehdy, je-li důvodem stěhování – za předpokladu, že nový zákazník na odběrné místo neuzavřel novou smlouvu). Druhý potom tehdy, kdy vám společnost vypoví smlouvu na základě porušení podmínek. V obou případech vás to přijde na 6050 Kč. X Energie vám bude účtovat také upomínky. Každá stojí 95 Kč, přičemž první je zdarma za předpokladu, že na výzvu zareagujete uhrazením pohledávky.

Odpojení pro neplacení vás vyjde na 907,50 Kč, stejně jako opětovné připojení. K tomu si ještě připočtěte náklady spojené s přerušením dodávky ve výši 1197 Kč. Na stejnou částku přijde marný výjezd technika, ale i předání pohledávky na externí inkasní agenturu. Opět 1197 Kč zaplatíte také za přeúčtování nákladů inkasní agentury.

Autor článku

Spotřebitelské finance i politicko-ekonomická témata jsou vodou na můj mlýn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).