Hlavní navigace

Šest nejdůležitějších daňových a pracovních změn pro rok 2012 + kalkulačky

9. 1. 2012
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Přehledně: Co se změnilo, proč a jaký vliv to má na vaši peněženku. Spočítejte si rozdíly.

Připravili jsme pro vás jednoduchý přehled změn včetně odkazů na konkrétní zákony. O komentář jsme požádali odborníky z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

1. Práce a zaměstnání

Rozsáhlá novela promítá do zákoníku práce podpůrné použití občanského zákoníku, posiluje autonomii vůle stran, mění úpravu neplatnosti právních úkonů. Podrobně vše najdete v seriálu Novela zákoníku práce 2012.

 • Jinak je nově definována závislá práce, mění se úprava pracovní smlouvy – musí být, stejně jako její změny či dodatky, uzavřena v písemné formě.
 • Zkušební doba – může trvat maximálně 3 po sobě jdoucí měsíce, u manažerů 6 měsíců;
 • Dvojnásobný limit rozsahu práce na dohodu.
 • Prodloužení délky pracovního poměru na dobu určitou ze 2 na 3 roky, může být sjednán i opakovaně.
 • Rozdělení odstupného podle doby trvání pracovního poměru.
 • Nový výpovědní důvod – zvlášť hrubé porušení režimu pracovní neschopnosti.
 • Změny u práce přesčas, mzdy, náhrady nákladů, čerpání dovolené a dalších věcí.

Komentář Michala Kašpárka:

Smyslem novely je umožnit větší pružnost pracovněprávních vztahů. To se v některých případech skutečně podařilo, zaměstnavatelé budou mít například opět možnost dočasně přidělit své zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Jako nevydařené na druhou stranu hodnotím nové pojetí neplatnosti pracovněprávních úkonů, a to kvůli jeho složitosti a nesrozumitelnosti.

 • Podle zákoníku práce bude muset mít dohoda o provedení práce i nadále písemnou formu.

Komentář daňové poradkyně Pavly Blažkové:

V důsledku dalších změn v zákoníku práce se zvyšuje maximální rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, z dosavadních 150 na 300 hodin v kalendářním roce. Nově budou zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce účastni nemocenského, důchodového i zdravotního pojištění v těch kalendářních měsících, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než 10 000 Kč.

Co se mění: Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 • Nová definice nelegální práce.
 • Nelegální prací se nově rozumí závislá práce vykonávaná mimo pracovněprávní vztah.
 • Změny se dotknou i zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či rekvalifikací.
 • Kontroly na úseku zaměstnanosti budou mít nově na starost inspektoráty práce.
 • Zvyšují se sankce (pořádkové pokuty i za přestupky) s cílem umožnit snazší postih.
 • Novým přestupkem bude nesplnění povinnosti podle § 87.
 • Přísný postih zaměstnávání neoprávněně pobývajících cizinců ze třetích zemí.
 • Zaměstnavatelé budou muset vedle plnění informačních povinností o zaměstnávání cizinců také uchovávat doklady o oprávnění k pobytu těchto osob po dobu tří let od skončení zaměstnání.
 • Doplňují se pokuty za porušení povinností v této oblasti.

2. Nemocenské dávky

Co se mění: Zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Zákon má prakticky shodný obsah jako zákon č.347/2010 Sb., který byl zrušen nálezem Ústavního soudu k 31. 12. 2011. Významnější odchylkou je kompenzace za nevyplacené odstupné při skončení pracovního poměru, kdy nevzniká ani nárok na podporu. Podrobně: Průvodce nemocenskou a mateřskou.

 • V oblasti nemocenského pojištění činí denní výše nemocenského 60 % vyměřovacího základu.
 • Nárok na nemocenské vzniká až od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti.
 • Po dobu prvních 21 dnů pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Tento režim by měl platit až do roku 2013. Současně se ruší odpočet poloviny náhrady mzdy pro zaměstnavatele (odchylky pro malé zaměstnavatele do 25 zaměstnanců).

Komentář daňové poradkyně Pavly Blažkové:

Řada uvedených změn již platila pro rok 2011 – např. nárok na nemocenské až od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti a denní výše nemocenského ve výši 60% vyměřovacího základu. Vlivem zvýšení redukčních hranic od roku 2012 bude u zaměstnance s měsíčním příjmem do 25 100 Kč výše nemocenských dávek stejná jako v roce 2011 a u zaměstnance s příjmem vyšším než 25 100 Kč dojde ke zvýšení nemocenských dávek (např. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství). Po dobu prvních 21 dnů pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Zjištěný průměrný výdělek se pro tyto účely upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského, s tím, že se příslušná redukční hranice ještě vynásobí koeficientem 0,175.

3. Daň z nemovitostí

Změní se zdanění zpevněných ploch, tzn. pozemků zpevněných stavbou bez svislé konstrukce (tzv. plošnou stavbou), užívaných pro podnikatelské ú­čely.

 • Dosavadní zdanění daní ze staveb se nahrazuje daní z pozemků se zvláštní sazbou – 1 Kč/m² u zemědělské prvovýroby, lesního a vodního hospodářství a 5 Kč/m² u ostatní podnikatelské činnosti (sazby jsou nižší než při předchozím zdanění daní ze staveb).
 • Důvodem změny je zejména judikatura Nejvyššího správního soudu, která neuznává zpevněné plochy za samostatnou nemovitou věc, především u komunikací. Kvůli tomu hrozil výpadek daňových příjmů obcí.

Komentář Pavly Blažkové:

Přijatou změnou by měly být odstraněny dosavadní časté spory poplatníků a správců daně ohledně zdanění plošných staveb – parkovišť, komunikací apod., kdy správce daně většinou považoval tyto nemovitosti za stavby podléhající dani ze staveb (s vyšší sazbou daně) a poplatníci za součást pozemku podléhající dani z pozemku (s nižší sazbou daně). Poplatníci musí podat na tyto zpevněné plochy evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří do 31. ledna 2012 daňové přiznání.

4. Vyšší DPH

 • Nižší sazba DPH se zvýší na 14 % od ledna příštího roku; obě sazby se sjednotí na 17,5 % od 1. 1. 2013.
 • Zvýšení DPH bude pro rodiny s dětmi kompenzováno zvýšením daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 1800 Kč, případně daňovým bonusem v zákoně o dani z příjmů.
 • Novela upravuje i náležitosti opravného daňového dokladu a zajištění daně.

Komentář daňového poradce Jana Černohouze:

Ačkoli je rok 2012 na změny zákona o DPH skoupější než v tomto ohledu plodný rok 2011, přinese i tak některé podstatné změny. Již veřejnosti známá je od roku 2012 změna snížené sazby DPH z 10 na 14 %. Od roku 2013 by mělo dojít ke sjednocení snížení a základní sazby na zatím schválených 17,5 %. Nárůst životních nákladů v rodinách s dětmi by mělo alespoň částečně kompenzovat zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 150 Kč měsíčně. Pro podnikatele je dobrou zprávou zjednodušení při vystavování opravných daňových dokladů. Nebudou však pravděpodobně jásat nad zavedením tzv. přenesené daňové povinnosti na příjemce stavebních nebo montážních prací. Jak již zkratka napovídá, budou muset příjemci vybraných služeb sami z těchto plnění přiznávat a platit daň, neboť jejich poskytovatel bude vystavovat daňový doklad bez DPH. Vzhledem k vymezení dotčených služeb a následné administrativě bude toto činit nejednomu podnikateli vrásky na čele. Naopak v této souvislosti dobrou zprávou je, že podnikatelům u těchto služeb odpadá obava z ručení za nezaplacenou daň.

5. Bydlení – katastr nemovitostí

Co se mění: Zákon č. 349/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 • Platí nový formulář na vklad do katastru nemovitostí
 • Zásadní změnou je zavedení formulářů pro návrh na vkladové řízení. Po přechodné období jednoho roku však bude možno postupovat i podle dosavadní úpravy.
 • Dochází ke změnám ve výčtu povinných příloh – firmy například již nebudou muset přikládat výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, v němž jsou zapsány, pokud jsou údaje z něj zjistitelné dálkovým přístupem.
 • Mění se úprava opravných prostředků: přípustná bude pouze žaloba podle části páté občanského soudního řádu.
 • Zcela novým institutem jsou takzvané poznámky spornosti, které katastr nemovitostí zapíše v případě podání určovací žaloby, že vlastníkem nemovitosti je jiná osoba než ta, která je jako vlastník zapsaná v katastru nemovitostí, anebo že právní úkon, který má být podkladem zápisu, je neplatný nebo zrušený.
 • Související novela zákona o správních poplatcích mění výši poplatku za návrh na vklad na dvojnásobek (tj. 1000 Kč za jeden návrh).

Komentář společníka Václava Rovenského:

Nedávno schválená novela přináší několik zásadních změn, které budou mít vesměs pozitivní dopad na zápisy práv do katastru nemovitostí v ČR. Předně se jedná o zavedení formulářů, na kterých se nově bude podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu. To lze přivítat vzhledem k tomu, že tato koncepce, podobně jako u zápisů do obchodního rejstříku, eliminuje chyby při podání a měla by tato podání celkově usnadnit. Jako u každého nového institutu lze ale předpokládat počáteční neznalost či neochotu lidí tento formulář používat, proto přechodná ustanovení novely umožňují nadále podávat návrhy na zahájení řízení o vkladu bez použití tohoto formuláře. Zásadní je také zrušení povinnosti předkládat ve vkladovém řízení listiny, podle nichž byly zápisy učiněny do bývalé evidence nemovitostí, tj. před 1. 1. 1993, což v praxi mnohdy zápisy komplikovalo. Novela dále zjednodušuje řízení tím, že zrušuje povinnost předkládat výpisy z rejstříku, pokud jsou tyto zjistitelné dálkovým způsobem. Za zásadní považuji změnu § 8 zákona, která má eliminovat český fenomén, kdy na základě starých listin, které někdo náhodou objevil například ve sklepě, docházelo k duplicitním zápisům vlastnického práva ke stejným nemovitostem, kde bylo třeba situaci v praxi řešit buď dohodou, nebo podáním návrhu na soud. V neposlední řadě nově zavedený institut poznámky spornosti by měl zamezit šikanózním žalobám, které v minulosti vedly mnohdy k vleklým prodlevám při řízeních o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Jako jedinou negativní změnu bude zřejmě veřejnost vnímat zvýšení poplatku za zahájení řízení o vkladu na dvojnásobek, tj. na 1000 Kč.

6. Nemocenské a důchodové pojištění

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – sazba nadále zůstává ve výši 25 % pro zaměstnavatele (z toho na nemocenské pojištění 2,3 %, na důchodové 21,5 % a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) a 6,5 % pro zaměstnance. U osob samostatně výdělečně činných došlo ke zvýšení sazby nemocenského pojištění z 1,4 % na 2,3 %.  Základ pro placení pojistného na nemocenské i sociální zabezpečení je „zastropován“ na 48násobku průměrné mzdy. U pojistného na zdravotní pojištění zůstávají sazby stejné jako v roce 2011 a maximální základ pro placení pojistného činí nadále 72násobek průměrné mzdy. Čtěte podrobně: Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2012

Komentář daňové poradkyně Pavly Blažkové:

Od roku 2012 klesl maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení z 1 781 280 Kč na 1 206 576 Kč. Jde o změnu s přímým dopadem na čisté příjmy některých pojištěných osob, která může mít vliv na rozhodnutí o okamžiku výplaty odměn.

skoleni_8_6

Co se mění:  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů.

 • Poslední novela zákona o nemocenském pojištění a změně některých zákonů rozšiřuje a sjednocuje okruh nemocensky a důchodově pojištěných osob v kategorii zaměstnanců – například na společníky a jednatele s.r.o. a dále na členy kolektivních orgánů právnických osob.
 • Další změny se objevují v podmínkách nároku na dávky nemocenského pojištění, jejich výpočtu a výplatě, v povinnostech zaměstnavatelů v nemocenském pojištění a v úpravě deliktů.

Komentář daňové poradkyně Pavly Blažkové:

Sjednocuje se okruh nemocensky a důchodově (ale i zdravotně) pojištěných osob a nově se do tohoto okruhu pojištěných osob zařazují další fyzické osoby, jejichž příjmy jsou podle zákona o daních z příjmů považovány za příjmy ze závislé činnosti – např. členové většiny kolektivních orgánů právnických osob, společníci a jednatelé společnosti s r. o., likvidátoři, prokuristé, zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku. Nezávisle na této novele se zvyšuje hranice tzv. rozhodného příjmu. Pokud budou mít zaměstnanci sjednán měsíční příjem aspoň ve výši rozhodného příjmu, tj. 2 500 Kč, budou účastni nemocenského (a tím i důchodového) pojištění po celou dobu trvání takového zaměstnání. Zvláštní hranice rozhodného příjmu bude platit jen pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, a to 10 000 Kč.

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).