Hlavní navigace

Daňová kalkulačka: výpočet daně z nemovitých věcí 2024

Potřebujete zjistit, kolik peněz musíte v letošním roce odvést státu za své pozemky a další nemovitosti? Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) se počítá jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Pokud si s tímto krokem nevíte rady, na první pohled složitý výpočet za vás vyřeší naše daňová kalkulačka.

Co všechno potřebujete pro výpočet daně z nemovitostí znát? Nejprve je nutné zvolit, o jaký typ stavby či pozemku se jedná. V případě staveb se dále uvádí výměra bytu či zastavěná plocha v m2 a případně i počet nadzemních podlaží nebo další specifika umístění dané nemovitosti. Kromě toho je nutné znát také koeficienty pro svou nemovitost, přičemž se do kalkulačky uvádí jak místní koeficient, tak i koeficient podle velikosti obce. Pokud tyto koeficienty neznáte, podívejte se na daňový portál Finanční správy České republiky. Pak už jen kliknete na tlačítko „Spočítat“ a zobrazí se vám výsledná daň.

Jestliže se jedná o pozemek, záleží na tom, zda vlastníte stavební parcelu, zahradu, louku nebo třeba zastavěnou plochu a nádvoří. Když počítáte daň z nemovitostí, kalkulačka potřebuje znát výměru pozemku v m2, výměru zastavěnou nemovitými stavbami v m2, místní koeficient a případně také koeficient podle velikosti obce. Někdy se pak udává také cena pozemku za 1 m2.

Jestliže se právě chystáte vyplnit příslušné prohlášení, můžete si stáhnout náš formulář pro přiznání k dani z nemovitostí.

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
nápověda
Obec může pro jednotlivé části obce vyhláškou zvýšit tento koeficient o jednu kategorii nebo snížit o 1-3 kategorie. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0
nápověda
Pokud obec, v jejímž katastru nemovitost leží, tento koeficient závaznou vyhláškou vyhlásila, pak vyplňte 1,5; pokud se tak nestalo vyplňte 1.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází. Pozor, některé obce mohou mít odlišné místní koeficienty i pro některé ulice či parcely v rámci stejné obce.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.

TIP: Jakou má vaše nemovitost cenu? Online kalkulačka pro ocenění nemovitosti zdarma.

Daň z nemovitých věcí

Jednou z majetkových daní, které se platí jak v České republice, tak i v jiných státech, je daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí). Jejím prostřednictvím se každoročně zdaňuje vlastnictví nemovitých věcí, jako jsou například stavební parcely, byty, rodinné domy nebo i rekreační zařízení, pastviny a orná půda. 

Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí se tato daň stanoví na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň stanovována. Platí se tedy dopředu, což patří mezi specifika daně z nemovitých věcí. Zdaňovacím obdobím je pak kalendářní rok, přičemž ke změnám rozhodných skutečností, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží.

Na výši částky, kterou musíte uhradit, nemá úroveň vašich příjmů žádný vliv. Ačkoliv správu daně z nemovitých věcí zajišťuje stát za pomoci finančních úřadů, jediným příjemcem výnosů (peněz, které poplatníci za své nemovitosti zaplatí) jsou obce a města, v jejichž územních obvodech se zdaňované nemovitosti nachází.

Kdo platí daň z nemovitých věcí?

Předmětem daně z nemovitých věcí jsou veškeré zdanitelné stavby a jednotky, jež se nachází na území České republiky, a všechny pozemky, které jsou evidované v katastru nemovitostí. Skládá se tedy ze dvou dílčích daní, které se stanovují samostatně:

  • daň z pozemků,
  • daň ze staveb a jednotek.

V případě daně z pozemků je poplatníkem vlastník pozemku, u pronajatých či propachtovaných nemovitých věcí pak nájemce či pachtýř, který splňuje dané podmínky. Pokud jde o daň ze staveb a jednotek, zde se za poplatníka považují vlastníci zdanitelných nemovitostí, ale v některých případech také nájemci či pachtýři.

Daňové přiznání

Na rozdíl od ostatních daňových formulářů má přiznání k dani z nemovitých věcí jistá specifika. Podává se totiž vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník nemovitosti a stačí ho tedy vyplnit a odeslat pouze jednou. Finanční úřad vás pak už jen každoročně vyzve k zaplacení příslušné částky a nové přiznání je třeba podat pouze v případě, že u vaší nemovitosti dojde k nějakým podstatným změnám.

Datum, do kdy musíte daňové přiznání podat příslušnému správci daně, je stanoveno na 31. ledna zdaňovacího období. Pokud tedy chcete zaplatit daň z nemovitých věcí za rok 2024, daňové přiznání musíte poslat nejpozději do 31. ledna 2024. Rozhodným obdobím pro výpočet příslušné daně je pak 1. leden daného roku.

Kde podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Přiznání daně z nemovitostí je nutné podat místně příslušnému správci daně, kterým je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se stavba, jednotka či pozemek nachází. Jestliže přiznáváte nemovitosti v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, musíte daňové přiznání podat samostatně u každého z nich.

Kdy se platí daň z nemovitostí?

V případě, že roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Pokud jde o vyšší daň z nemovitých věcí, platba může proběhnout ve dvou stejných splátkách, které musíte uhradit nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Výjimku mají pouze lidé, kteří se starají o zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti sice také mohou platit daň ve dvou splátkách, ale termíny pro jejich uhrazení se mění na 31. srpna a 30. listopadu.

Daň z nemovitých věcí v roce 2024

V rámci konsolidačního balíčku byl v roce 2024 zaveden kromě místního koeficientu a koeficientu podle velikosti obce také inflační koeficient. Ten byl nicméně prozatím stanoven na hodnotu 1, takže momentálně výpočet daně z nemovitostí nijak neovlivňuje. Jak bude vypadat pro rok 2025, bychom se měli dozvědět do konce června roku 2024.

Pokud jde o zbylé dva koeficienty, jednotlivá města a obce si je stanovují podle sebe, takže se mohou průběžně měnit. Lidé, kterým se vlivem rozhodnutí jednotlivých měst výše daně změnila, však nemusí podávat nové přiznání k dani z nemovitých věcí. Podávají ho pouze ti poplatníci, u kterých došlo ke změnám, které jsou pro vyměření daně rozhodné (nabytí nové nemovitosti, změna rozlohy pozemku a podobně). Výši vyměřené daně poplatníkům oznámí finanční úřad, který jim v průběhu května odešle daňovou složenku.

Informace o platbě a výši daně si můžete také nechat poslat na e-mail. Pokud ovšem chcete tuto variantu využít, nezapomeňte nejpozději do půlky března odeslat finančnímu úřadu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Jestliže službu využijete, žádná složenka vám již nepřijde.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Součástí české daňové soustavy byla také daň z nabytí nemovitých věcí, kterou jste mohli znát také jako daň z nabytí nemovitostí, daň z nabytí pozemku nebo daň z koupě nemovitostí. Sbírku zákonů obohatila v říjnu 2013 na základě zákonného opatření senátu č. 340/2013 o dani z nabytí nemovitých věcí, přičemž nahradila stávající daň z převodu nemovitostí.

Tato daň byla k 26. září 2020 zrušena.

Daň z příjmů při prodeji nemovitosti

Ani ten, kdo nemovitost prodává, není většinou od daní osvobozen. Při prodeji nemovité věci musí totiž uhradit klasickou daň z příjmů, kterou však lidé chybně nazývají také daň z prodeje nemovitosti či daň z prodeje pozemku. Zároveň je nutné tuto skutečnost zahrnout do daňového přiznání, které se odevzdává do konce března následujícího roku.

Sazba daně z příjmů při prodeji nemovitých věcí momentálně činí 15 %, což se ovšem nepočítá z celkové prodejní ceny, ale ze zisku, který prodávajícímu vznikl. Daň ale platíte pouze v případě, že byl váš příjem vyšší než částka vydaná na pořízení dané nemovitosti, a zároveň existuje několik možných případů, kdy můžete být od daně z příjmů při prodeji nemovitosti osvobozeni (například vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let). 

Zákon o dani z nemovitých věcí

Jde o daň z nemovitostí, nebo o daň z nemovitých věcí?
Vlastnictví nemovitých věcí, jako jsou například rodinné domy, byty či stavební parcely, se každoročně zdaňuje prostřednictvím daně z nemovitých věcí. Ta se dle zákona stanoví na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň stanovována. Dodnes se však můžete setkat s názvem „daň z nemovitostí“, který byl oficiální do roku 2014.
Kdo platí daň z nemovitých věcí?
Za předmět daně z nemovitých věcí jsou považovány veškeré zdanitelné stavby a jednotky, které se nachází na území České republiky, ale i všechny pozemky evidované v katastru nemovitostí. Poplatníkem daně je přitom vlastník zdanitelné nemovitosti, u pronajatých či propachtovaných nemovitostí pak nájemce nebo pachtýř.
Kdy a kde se podává daňové přiznání?
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává vždy po roce, kdy se v katastru nemovitostí změnil vlastník dané nemovitosti. Zároveň stačí, když ho vyplníte a odešlete pouze jednou, přičemž o každoroční upozornění na to, že je třeba daň zaplatit, se postará příslušný finanční úřad. Daňové přiznání je nutné odevzdat do 31. ledna zdaňovacího období, a to místně příslušnému správci daně, kterým je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází.
Jaké údaje potřebujete znát pro výpočet daně z nemovitostí?
Abyste byli schopní spočítat, kolik peněz musíte v daném roce odvést státu za své nemovitosti, je nutné znát několik základních informací. První z nich je skutečnost, o jaký konkrétní typ nemovitosti (stavby či pozemku) se jedná. Dále se uvádí výměra, zastavěná plocha v m2, počet nadzemních podlaží, koeficienty pro danou nemovitou věc a u pozemku výměra zastavěná nemovitými stavbami.

Daňová kalkulačka slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky, aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky, stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky. Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).