Hlavní navigace

Programy státní podpory podnikání

23. 12. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Drobné a malé podnikání dnes není zrovna nejsnadnějším způsobem obživy a zdá se, že bude hůř. Státní kasa je děravá, a tak přišla na řadu nepopulární opatření, z nichž některá se týkají především malých podnikatelů. Stát ovšem jen nebere, ale také dává.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v minulých dnech zveřejnilo jedenáct programů podpory malého a středního podnikání aktualizovaných pro rok 2004. Je škoda, že ačkoliv jsou programy vyhlašovány již řadu let, hodně podnikatelů o nich buď vůbec neví nebo si třeba neuvědomí, že by jich mohli sami využít. Přitom získat státní podporu není příliš složité a její výše může být docela zajímavá. Posuďte sami.

Jako začínající podnikatel můžete získat až šestiletý bezúročný úvěr ve výši až 500 tis. Kč, resp. 1 mil. Kč, zároveň můžete získat úrokovou dotaci a záruku k dalšímu bankovnímu úvěru, popř. přímo zvýhodněný úvěr. Chystáte-li se své výrobky vyvážet, můžete díky státní dotaci ušetřit až 50% nákladů na potřebnou certifikaci, marketingovou podporu nebo moderní design. Zaměstnáte-li zdravotně postiženého alespoň na částečný pracovní úvazek minimálně na čtyři měsíce v roce, můžete získat dotaci ve výši 4 000 Kč za každý jím prokazatelně odpracovaný měsíc po dobu 4 let včetně roku podání žádosti atd.

Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2004

ZÁRUKA – program zvýhodněných záruk k investičním i provozním úvěrům, leasingům, rizikovému a rozvojovému kapitálu a záruk za návrhy do obchodních veřejných soutěží, usnadňující realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů a zvyšující jejich konkurenceschop­nost.

KREDIT – program zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů pro malé a střední podnikatele.

START  – program zvýhodněných malých úvěrů pro začínající podnikatele (do 6 měsíců od data registrace k dani z příjmů).

TRH – program podpory malých a středních podnikatelů pro zvýšení jejich konkurenceschop­nosti na domácích i zahraničních trzích a při zapojování do jednotného trhu EU.

KOOPERACE – program podpory zakládání a rozvoje kooperačních sdružení malých a středních podnikatelů (min. 15 členů) pro posílení jejich postavení na trhu.

VESNICE – program podpory drobného podnikání a zaměstnanosti v malých obcích (do 2 999 obyvatel).

REGENERACE – program podpory drobného podnikání v památkových rezervacích a zónách.

SPECIAL – doplňkový program podpory malých a středních podniků při zaměstnávání občanů z problémových skupin obyvatelstva (občané se změněnou pracovní schopností a občané společensky nepřizpůsobiví).

MARKETING – program poskytování vývozních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb pro přístup českých malých a středních podnikatelů na zahraniční trhy.

PORADENSTVÍ – program poradenství a inovačního podnikání pro malé a střední podnikatele.

DESIGN – dotační program vytváření kvalitního designu pro malé a střední podnikatele.

Programy podpory, jak už název napovídá, se týkají malých a středních podnikatelů. Zdaleka se ale nemusí jednat jen o živnostníky, jejichž podnik se vejde do jedné dílny či kanceláře. Podporu může získat i docela velký podnik. Kdo tedy je považován za malého a středního podnikatele?

Malý a střední podnikatel je podnikatel s méně než 250 zaměstnanci, aktivy (úhrnem majetku) nepřesahujícími 980 mil. Kč a čistým ročním obratem (konečnými příjmy) do 1 450 mil. Kč, který je nezávislý (žádná osoba nesplňující požadavky pro malého a středního podnikatele se nepodílí na jeho základním kapitálu nebo hlasovacích právech více než 25 %).

Malý podnikatel je podnikatel s méně než 50 zaměstnanci, aktivy (úhrnem majetku) nepřesahujícími 180 mil. Kč a čistým ročním obratem (konečnými příjmy) do 250 mil. Kč, který je nezávislý.

Drobný podnikatel je malý podnikatel s méně než 10 zaměstnanci.

Podmínky poskytnutí podpory

Poskytnutí podpory je podmíněno splněním několika podmínek, z nichž některé jsou pro všechny programy společné. Žadatel musí mít sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky a musí mít vypořádány všechny své závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí.

Většina programů je omezena oborově – podnikatelský projekt se musí týkat oboru uvedeného v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je uveden v příloze programů. Podpora mj. nebude poskytnuta projektům obchodní činnosti s vyšším než pětinovým podílem zboží dováženého ze zahraničí na celkových ročních tržbách.

Místo realizace projektů je omezeno na území České republiky. Program REGENERACE je omezen jen na území památkových zón a rezervací, jejichž seznam je uveden v příloze tohoto projektu. Z pravidel EU pak vychází požadavek, aby v rámci poskytované podpory nebyla překročena tzv. maximální intenzita veřejné podpory daná regionální mapou, která zohledňuje rozdíly v hospodářské vyspělosti jednotlivých regionů.

Účast v některém z programů nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech podpory podnikání. Pouze některé programy nelze kombinovat s jinými výslovně uvedenými programy (např. program ZÁRUKA s programy KREDIT a START nebo program KREDIT s programy REGENERACE a VESNICE atd.).

Kdo podporu poskytuje

Většinu programů poskytuje MPO prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která rozhoduje o poskytnutí podpory, její výši a dalších podmínkách, a to zejména na základě posouzení podnikatelského projektu, kontroly splnění stanovených podmínek, vyhodnocení jeho rizikovosti atd. Je-li předmětem podpory poskytnutí zvýhodněného úvěru, je poskytován na základě smlouvy.

Žádost o poskytnutí podpory musí obsahovat zejména identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu včetně výdajů na jeho realizaci a způsobu financování. Přílohou žádosti je vždy potvrzení místně příslušného finančního úřadu o vypořádání závazků žadatele a čestné prohlášení žadatele o splnění závazků vůči všem ostatním institucím.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB a na www.cmzrb.cz. Žádost o podporu je možné předložit osobně na pobočkách ČMZRB nebo zaslat poštou. Žádosti o poskytnutí podpory na rok 2004 se přijímají od 2.1.2004. Doba trvání programů je každoročně limitována objemem disponibilních finančních prostředků, po jejichž vyčerpání již podpory nejsou poskytovány.

Výše uvedené obdobně platí i pro tři programy, jejichž realizaci zajišťuje jiný subjekt než ČMZRB. V případě programu MARKETING je to Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade (www.czechtrade.cz), program DESIGN zajišťuje Design centrum ČR (www.designcentrum.cz) a program PORADENSTVÍ zaštiťuje Agentura pro rozvoj podnikání (www.arp.cz) ve spolupráci se sítí podnikatelských inovačních center, regionálních poradenských a informačních center a Asociací podnikatelek a manažerek.

Nedodržení podmínek se nevyplácí

Na závěr zbývá upozornit, že při neplnění podmínek programu stanovených pro čerpání podpory budou vůči příjemci podpory uplatněny zákonem stanovené sankce. Jedná se zejména o § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, podle něhož je fyzická nebo právnická osoba, která neoprávněně použije peněžní prostředky státního rozpočtu a jiné peněžní prostředky státu, povinna tyto prostředky vrátit a zároveň zaplatit penále ve výši 1 % denně z neoprávněně použité částky. Mimo to je tu ještě trestněprávní odpovědnost.

Bližší informace o programech podpory malého a středního podnikání můžete získat na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Využijete některou ze státních podpor podnikání?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).