Hlavní navigace

Pro koho je zdravotní pojištění povinné a kdo se mu může vyhnout?

Antonín Daněk

Povinné zdravotní pojištění má zaručit úhradu zákonné zdravotní péče. Pro většinu občanů platí povinná účast na zdravotním pojištění, ale jsou i případy, kdy se lze z této povinnosti vyvázat.

Doba čtení: 3 minuty

V podmínkách našeho zdravotního pojištění se dotýká povinná účast především pojištěnců s trvalým pobytem na území České republiky, nicméně nalezneme i další skupiny osob, které budou podléhat povinnosti zařazení do tohoto systému. Pokud jsou tedy občan ČR nebo i osoba z jiného státu registrováni jako pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, vztahují se na ně určité povinnosti, především pak placení pojistného podle zákona, a to buď individuálně nebo prostřednictvím zaměstnavatele.

Fakta o zdravotním pojištění

Pro koho je povinné

 • Pro všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR (bez ohledu na státní občanství),
 • pro osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR a ze sjednaného pracovněprávního vztahu vyplývá platit zdravotní pojištění.

Kdy vzniká

 • Dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,
 • dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem,
 • dnem získání trvalého pobytu na území České republiky.

Kdy zaniká

 • Dnem úmrtí pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,
 • dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem,
 • dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Pojištěnec českého systému veřejného zdravotního pojištění musí být v rámci kalendářního měsíce zařazen u své zdravotní pojišťovny v některé z těchto kategorií:

 1. jako zaměstnanec (ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) z.č. 48/1997 Sb.), nebo
 2. osoba samostatně výdělečně činná, nebo
 3. osoba, za kterou platí pojistné stát (například uchazeč o zaměstnání, žena na mateřské nebo rodičovské dovolené, student apod.)

Nelze žít v Česku nepojištěn

Z hlediska platných zákonů postačí, když bude pojištěnec v příslušném kalendářním měsíci evidován u zdravotní pojišťovny v některé ze tří kategorií 1–3 pouze po část měsíce nebo dokonce postačí alespoň jeden den zařazení v některé z těchto kategorií. Není-li splněna ani jedna z těchto tří možností, stává se pojištěnec na daný měsíc tzv. osobou bez zdanitelných příjmů a měsíčně si sám platí pojistné, aktuálně ve výši 1080 Kč.

Jinými slovy, občan bude mít z pohledu zdravotního pojištění vyřešený například měsíc říjen tehdy, pokud:

 • skončí zaměstnání třeba v pátek 2. října a zbytek měsíce bude odpočívat
 • nebude pracovat a do zaměstnání nastoupí například 27. října
 • ukončí svoji samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů 6. října (za tento měsíc však musí zaplatit alespoň minimální zálohu 1590 Kč)
 • mu bude v průběhu října přiznán některý z důchodů
 • se během měsíce října zaregistruje na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání apod.

Protože se ve zdravotním pojištění posuzuje jako rozhodné období kalendářní měsíc, vyřeší si občan některou z výše uvedených možností (nebo jiným zákonným způsobem) pojištění v měsíci říjnu. Ovšem pokud mu v měsíci listopadu nebude běžet „státní“ kategorie nebo nebude zaměstnán či nebude podnikat, musí si na tento měsíc vyřešit svůj pojistný vztah, nejspíše jako zmíněná osoba bez zdanitelných příjmů.

FIN18_tip_v_clanku_Brendl

Při souběhu činností se sleduje, která převažuje

Pojištěnec může být současně registrován i ve více skupinách, například podnikající zaměstnanec, zaměstnaný důchodce apod. V těchto případech platí specifické podmínky především z hlediska placení pojistného (záloh na pojistné u osob samostatně výdělečně činných). Například v případě souběhu zaměstnání s podnikáním je důležité, která činnost je hlavním zdrojem příjmů pojištěnce. Je-li hlavním zdrojem příjmů zaměstnání, musí být zaměstnavatelem odváděno každý měsíc pojistné nejméně z hrubé mzdy 8000 Kč. Pokud pojištěnec naopak považuje za hlavní zdroj svých příjmů svoji samostatnou výdělečnou činnost, musí měsíčně platit zálohy nejméně v částce 1590 Kč.

Kdy nemusíte platit české zdravotní pojištění

Existují případy, kdy můžete požádat o vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění. Tím je zejména výkon výdělečné činnosti v rámci Evropské unie, případně ve státech EHP (tj. zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti) ve smyslu koordinačních nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí (musí se jednat o nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců). V těchto případech však pojištěnec vždy musí po návratu do České republiky doložit, že byl po celou dobu pobytu v cizině zdravotně pojištěn. V opačném případě bude po něm jeho česká zdravotní pojišťovna požadovat doplacení pojistného za období pojištěním v cizině nepokryté.

Anketa

Zdravotní pojištění si platíte jako:

Našli jste v článku chybu?