Hlavní navigace

Do kdy uhradit nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění?

7. 4. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Daňové přiznání není jediným formulářem, který je nutné v letošním roce odevzdat. Do konce dubna je nutné podat také Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008. Splatnost nedoplatků se ale pro zdravotní a sociální pojištění liší a pro opozdilce už není moc času.

30. duben je pro osoby samostatně výdělečně činné posledním termínem, kdy odevzdat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008. Zúčtují tak své pojistné za loňský rok a stanoví si také nové zálohy pro další rok.

Přehled o příjmech a výdajích pro Okresní správu sociálního zabezpečení

Formulář Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 (dále jen Přehled) je třeba pro Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podat do 30. dubna. Výjimku tvoří osoby, které využívají služeb daňového poradce a termín pro odevzdání Přehledu se prodlužuje do 30. července. O dni podání rozhoduje razítko pošty, podatelny příslušné OSSZ nebo datum odeslání elektronického formuláře, využijete-li možnost e-Podání. Případný nedoplatek na pojištění musíte uhradit do osmi dnů od tohoto data.

Možnosti, jak formulář podat, jsou hned tři:

 • vyplnit formulář, stažený například ze stránek České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), a odnést jej na příslušnou pobočku OSSZ
 • vyplnit formulář přes internetovou aplikaci například na serveru Měšec.cz v oddílu Interaktivní daňová přiznání a po vytištění jej doručit na OSSZ
 • využít elektronický formulář a pomocí e-Podání jej odeslat na Portál veřejné správy. Pro využití aplikace je nutné nainstalovat program 602XML Filler a připojit zaručený elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem ČSSZ

První strana Přehledu je vyhrazena pro identifikační údaje, informace o samostatné výdělečné činnosti a výši příjmů a výdajů. Pokud formulář v letošním roce vyplňujete poprvé, nezapomeňte zaškrtnout, že se jedná o řádný Přehled. Opravný se podává v případě, že v již odevzdaném tiskopise zjistíte chybu a podáváte jej znovu. Čtěte více: Jak na daně a sociální a zdravotní pojištění

První část formuláře tvoří hlavička, kde je třeba vyplnit vaše identifikační údaje. Druhá část se věnuje údajům o samostatné výdělečné činnosti, které ovlivní výpočet vyměřovacího základu pro pojistné a následně i jeho výši. Třetí oddíl tiskopisu je vyhrazen pro vedlejší samostatnou činnost.

Důvodem pro vedlejší samostatnou činnost je podle § 9 Zákona č. 155/1995 o důchodovém pojištění:

 • zaměstnání s příjmem alespoň 96 000 Kč
 • nárok na výplatu částečného, plného invalidního či starobního důchodu
 • nárok na rodičovský příspěvek nebo péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči jiné osoby (první až čtvrtý stupeň závislosti)
 • výkon vojenské služby
 • nezaopatřené dítě
 • vazba nebo výkon trestu s odnětím svobody na dobu delší než 3 měsíce

Následující část tiskopisu se věnuje již konkrétním příjmům a výdajům, jejichž výsledkem je výpočet výše pojistného. Z rozdílu této částky a úhrnu zaplacených záloh vyjde výše případného přeplatku či nedoplatku.

Druhá strana tiskopisu má OSSZ informovat o tom, jak chcete naložit se svým přeplatkem na pojištění. Můžete si jej nechat vrátit nebo jej použít na úhradu dalšího pojistného. Šestá část Přehledu slouží pro určení výše zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na rok 2009. Zde je opět nutné označit, zda se jedná o vedlejší nebo hlavní činnost. Sedmou část vyplní pouze ty OSVČ, které v minulém roce spolupracovaly s další osobou.

Osmá část tiskopisu pro OSSZ je vyhrazena pro ty, kteří se chtějí přihlásit k důchodovém pojištění a v předchozím roce nedosáhli zákonem stanoveného příjmu pro jeho povinnou účast. Předposlední oddíl vyplní pouze ti, kteří podávali opravný Přehled. Poslední část je společná všem osobám a slouží jako prohlášení o pravdivosti uvedených údajů. Zde se také uvádí počet příloh, které jsou k formuláři připojeny. Čtěte více: Daně a sociální pojištění v příkladech 

V případě, že OSVČ vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nemusí k přehledu povinně nic dokládat, uvedla pro server Měšec.cz Alena Fraňková z České správy sociálního zabezpečení. Pokud vykazujete v Přehledu vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a zákonné důvody ještě nebyly doloženy, měly by být tyto podklady předloženy nejdéle do konce kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byl podán Přehled. Pokud se jedná o přehled za rok 2008, tak musí být zákonné důvody předloženy nejpozději spolu s přehledem, upozornila Fraňková s tím, že mezi zákonné přílohy patří například:

 • předložení potvrzení o výkonu zaměstnání
 • rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku
 • potvrzení o zdanitelných příjmech nebo pobírání důchodu
 • dodatek jako potvrzení o výkonu zaměstnání v roce 2009

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro správu sociálního zabezpečení

Formulář je určen pro fyzické osoby-občany a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Stačí vyplnit, vytisknout a doručit na okresní, resp. Pražskou správu sociálního zabezpečení.

Potvrzení o výkonu zaměstnání v roce 2009 je nutné podat do stejného termínu, jako podklady pro doložení zákonných důvodů. Údaje si nechte potvrdit od zaměstnavatele. Pro potvrzení lze použít nepovinný tiskopis z webových stránek ČSSZ, informovala Fraňková. Pokud potvrzení od zaměstnavatele neobdržíme do závazného termínu, v příštím roce naúčtujeme zpětně pojistné jako v případě hlavní samostatné činnosti včetně všech penalizací, zdůraznila pro server Měšec.cz pracovnice OSSZ v Liberci.

Peněžní trest si vysloužíte i v případě, že nepodáte Přehled na příslušnou OSSZ vůbec. V takovém případě můžete očekávat písemnou výzvu k jeho podání. V případě, že není uhrazen ani nedoplatek pojistného do závazného termínu, začínají nabíhat také úroky z prodlení, které se řídí Zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, uvedla pracovnice jablonecké OSSZ. Pokud nebudete reagovat ani na písemnou výzvu, OSSZ kontaktuje finanční úřad a ze získaných informací stanoví tzv. pravděpodobnou výši pojistného. Není-li takto vyměřená částka uhrazena, předává případ na právní oddělení k vymáhání.

Kalkulačka

Ilustrační foto


Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu

Ačkoli je termín pro odevzdání Přehledu na zdravotní pojišťovnu stejný jako pro OSSZ, splatnost vzniklého nedoplatku se liší. Nedoplatek je nutné zdravotní pojišťovně uhradit do 8 dnů po podání daňového přiznání. Ten, kdo tedy nechává podání Přehledu na poslední chvíli, bude v případě vzniklého nedoplatku penalizován. Nad rámec dlužné částky nabíhá každý den půl promile z neuhrazené výše pojistného, informovala server Měšec.cz pracovnice jablonecké pobočky zdravotní pojišťovny. Čtěte více: Co vás čeká, neodevzdáte-li daňové přiznání?

Pokud neodevzdáte do konce dubna ani Přehled, nejdříve vám zašle zdravotní pojišťovna upozornění. Následuje tzv. výkaz nedoplatku, který obsahuje vyměřenou částku pravděpodobné výše pojistného. Pokud nezaznamenáme žádnou odezvu, předáme věc na právní oddělení k vymáhání, nastínila další postup pracovnice liberecké pobočky zdravotní pojišťovny.

Anketa

Je soukromé zdravotní pojištění pro vás osobně vhodným produktem?

Vyplnit Přehled přitom není vůbec složité. Kromě hlavičky s identifikačními údaji je třeba v tiskopisu vyplnit informaci o tom, zda využíváte služeb daňového poradce a zda máte povinnost podat daňové přiznání. Vyplňujete také den, kdy mělo být přiznání podáno a den, kdy jste jej podali ve skutečnosti. Další částí Přehledu pro zdravotní pojišťovnu je i výše případného přeplatku, který vyjde jako kladné číslo po odečtení pojistného od uhrazených záloh na pojistné. Postup výpočtu od rozdílu příjmů a výdajů, přes výpočet vyměřovacího základu až po konečnou výši pojistného, je ve formuláři popsán v jednotlivých krocích. Jeho další část se věnuje také nové výši záloh pro rok 2009, jejichž minimální částka je pro OSVČ od počátku letošního roku rovna 1590 Kč. Čtěte více: Jak a za kolik nejlépe zaplatit svou daň z příjmů

Přehled o příjmech a výdajích, pojištění

Ilustrační foto

Tip do článku - účto fakturace duben


V případě, že jste po určitou část roku nehradili pojistné na zdravotní pojištění, vyplňujete do Přehledu ty měsíce, kdy jste byli zaměstnanci nebo jako OSVČ vedení v pracovní neschopnosti. Stejně tak označí měsíce i ti, pro něž nebyl, alespoň v některých měsících, stanoven minimální vyměřovací základ. Důvodem může být péče o děti, důchodový věk, zdravotní postižení nebo například studium do 26 let. S touto částí souvisí i povinnost doložit pravdivost uváděných údajů přílohami. Pojištěnec musí jako povinnou přílohu doložit například potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení od OSSZ o době pobírání nemocenských dávek nebo potvrzení o studiu, uvedla pro server pracovnice pražské pobočky zdravotní pojišťovny. Čtěte více: Ve zdravotnictví čekají na české pacienty další změny

Potvrzením pravdivosti údajů v závěrečném prohlášení je vaše vyplňování u konce. Přehled konkrétní pojišťovny je možné stáhnout z jejích webových stránek nebo získat přímo na pobočce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).