Hlavní navigace

Právník v plastiku. Řidičům pomůže platební karta s pojištěním

23. 12. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Pojistit se pro případ přestupkového řízení a nechat za sebe uhradit náklady či soudní poplatky? K platební kartě právní ochranu řidičů nabízejí jen 3 banky.

Před časem jsme na Měšci zveřejnili přehled pojištění, které nabízí k platebním kartám banky a úvěrové společnosti v České republice. Na přehled se můžete podívat v článku Co vám pojistí vaše banka a úvěrová společnost? 

Na několik typů pojištění, které si k platební kartě můžete dokoupit, jsme se již podívali, a to v těchto článcích:

Dalším typem volitelně dokoupitelného pojištění k platební kartě je pojištění právní ochrany řidiče. To se dá sjednat i samostatně skrze pojišťovny. V článku jsme se ale zaměřili pouze na variantu, kdy toto pojištění nabízí banky jako volitelně dokoupitelnou možnost. V České republice jej nabízejí pouze 3 banky:

 • Československá obchodní banka,
 • Equa bank,
 • Fio banka,

Rozdíly jsou ale minimální.

Fio banka

Pojištění právní ochrany řidičů si u Fio banky můžete sjednat coby škodové pojištění. To znamená, že ve chvíli, kdy dojde k pojistné události, poskytne pojišťovna plnění pouze do výše vaší škody, pokud nepřesahuje výši sjednaných limitů. Škodou se v tomto případě rozumí hrazení nákladů, které souvisejí s vaší právní ochranou v roli řidiče. Podle pojistných podmínek se za pojistnou událost považují tyto události:

 • náhrada škody,
 • obhajoba pojištěných osob v trestním, přestupkovém nebo jiném správním řízení,
 • pojistné právo,
 • právní porada,
 • jiné spory,
 • opakované porušení povinností či předpisů.

Náhradou škody se myslí situace, kdy například po vás někdo vyžaduje uhradit škodu, která vznikla v důsledku škodní události, nebo situace, kdy naopak vy uplatňujete nárok na náhradu škody vůči někomu jinému.

Finanční úhrada se vztahuje na nezbytné výdaje, které je nutné vynaložit k tomu, abyste mohli hájit své zájmy. Jsou to přiměřené odměny na právního zástupce (dle pojistných podmínek odměna obvyklá v místě a čase s ohledem na existující právní předpisy a náročnost), poplatky za soudní řízení, výdaje za znalecké posudky (pokud je nařídí soud), náklady na cestu k soudnímu řízení a jiné náklady, které pojišťovna uzná za účelně vynaložené. Například tlumočník, překlad dokumentů apod.

Pokud by vám mohla vzniknout újma na základě předběžného opatření v občanském soudním řízení, poskytne vám pojišťovna bezúročnou půjčku coby jistinu na zajištění náhrady škody nebo újmy. Poskytne vám ji i jako kauci, abyste nemuseli jít do vazby. Tu musíte vrátit ve chvíli, kdy vám ji vrátí soud, nebo je o ní pravomocně rozhodnuto jinak.

Rovněž můžete pojištění využít v situaci, kdy je proti vám zahájeno přestupkové řízení pro nedbalostní přestupek, případně trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu. Vztahuje se ale i na přestupkové řízení, správní řízení apod.

V situaci, kdy je proti vám vedeno řízení pro spáchání úmyslného trestného činu nebo přestupku, máte smůlu. Toto je ve výlukách. Pokud bude ale následně tento skutek překvalifikován na čin spáchaný z nedbalosti, uhradí pojišťovna výdaje zpětně.

Právní poradou se myslí jednorázové poskytnutí stanoviska k dané situaci a návrhem možného řešení. Na jakékoli další rady či právní servis se již musíte obrátit jinam.

Jinými spory jsou dle pojistných podmínek například situace, kdy chcete uplatnit nárok na zákonnou či smluvně prodlouženou záruku. Platí však pouze u věcí, které jste nabyli ještě před počátkem pojištění. Můžete být ale požádáni, abyste existenci vady a její vznik doložili znaleckým posudkem. Ten musíte vyhotovit na vlastní náklady.

Limity a ceny

Limit na jednu pojistnou událost je stanoven na 500 000 Kč. Kromě toho je stanoven samostatný limit pro případ poskytnutí výše uvedené jistiny, a to rovněž 500 000 Kč.

Ceny se liší podle variant pojištění.

Pojištění A Pojištění B
500 Kč ročně 1000 Kč ročně

Limity jsou v obou variantách pojištění stejné. Varianty se liší v tom, jak široký rámec pokrývají. Varianta pojištění A se vztahuje na tento rámec:

 • občanskoprávní nároky na náhradu škody,
 • trestní právo.

Varianta pojištění B obsahuje oba předchozí a navíc tyto:

 • odebrání průkazu,
 • pojistné právo.

Pokud spácháte jakýkoli výše uvedený čin úmyslně, pojišťovna neplní. Stejně tak pokud k těmto událostem dojde v souvislosti s válečnými událostmi či terorismem. Jestliže způsobíte škodu pod vlivem alkoholu či omamných látek, rovněž na plnění nemáte nárok. A pojištění se nevztahuje ani na insolvenční řízení nebo spory v družstvech a jiných společnostech.

Rámcovou pojistnou smlouvu má banka sjednanou s D.A.S pojišťovnou právní ochrany.

Equa bank

I v případě sjednání pojištění u Equa bank se jedná o škodové pojištění. Po sjednání se vztahuje na následující oblasti:

 • občanskoprávní nároky na náhradu škody,
 • trestní právo a přestupkové právo,
 • odebrání průkazu,
 • pojistné právo.

K dispozici je vám také právní rada, a to 24 hodin denně. Pokud byste si ale přáli využít pouze radu právníka, nejde to vždy. Musíte splnit podmínku, že tuto radu požadujete na základě změny nebo očekávané změny vašich právních poměrů. A opět se jedná pouze o jednorázovou radu s návrhem možného řešení.

Vzhledem k tomu, že Equa bank i Fio banka mají rámcovou pojistnou smlouvu uzavřenou se stejnou pojišťovnou, jsou i pojistné podmínky velice podobné. I v tomto případě se pojištění vztahuje na nezbytné výdaje, které je nutné vynaložit k tomu, abyste mohli hájit své zájmy. Jsou to přiměřené odměny na právního zástupce, poplatky za soudní řízení, výdaje za znalecké posudky (pokud je nařídí soud), náklady na cestu k soudnímu řízení a jiné náklady, které pojišťovna uzná za účelně vynaložené. Například tlumočník, překlad dokumentů apod.

Pokud bude proti vám zahájeno trestní, přestupkové či správní řízení pro čin z nedbalosti, pojištění se na něj vztahuje.

Stejně jako v předchozím případě, i zde vám pojišťovna uhradí peníze zpětně, pokud proti vám bude nějaké řízení vedeno pro úmyslně zaviněný čin, ale následně bude překvalifikován na nedbalostní.

Limity a ceny

Limit na jednu pojistnou událost je 500 000 Kč. Kromě toho je pojišťovnou poskytován samostatný limit na vyloučení z vazby nebo k poskytnutí peněžité záruky, a to ve výši 500 000 Kč.

Variantu pojištění si můžete sjednat jen jednu, a to za 119 Kč měsíčně. Ročně vás tak vyjde na 1428 Kč.

Trestný čin, který spácháte z nedbalosti, do této právní ochrany spadá. Stejně jako u Fio banky ani v tomto případě nesmí být jakékoli vaše jednání označeno za úmyslný čin. Jinak k plnění nedojde.

Ani v tomto případě nemůže k pojistné události dojít v souvislosti s válečnými událostmi či terorismem. Případné insolvenční řízení nebo spory v rámci družstva a společností také nespadají do pojištění.

Rámcovou pojistnou smlouvu má banka uzavřenou také s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany.

Československá obchodní banka

Tento typ pojištění nabízí i Československá obchodní banka. Bez poplatku jej máte automaticky k debetní kartě Business Standard. Za příplatek je možné si jej dokoupit k jakékoli platební podnikatelské kartě.

Až do 31. prosince 2016 bude tento typ pojištění banka sjednávat společně s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany. Od 1. ledna 2017 ale dojde ke změně a rámcovou pojistnou smlouvu bude mít banka uzavřenou s ČSOB Pojišťovnou.

V rámci pojištění máte v obou případech nárok na proplacení těchto nákladů:

 • výdaje k uplatnění nároků a k obhajobě (odměny právních zástupců, výlohy na právní zástupce, náklady na soudní řízení, znalecké posudky atd.),
 • výdaje a náklady protistrany, které musíte uhradit na základě rozhodnutí soudu,
 • výdaje na cestu k soudnímu řízení (pouze pokud je u něj nezbytně nutná přítomnost),
 • kauci, aby vás vyloučili z vyšetřovací vazby.

Případnou kauci musíte vrátit zpět, slouží pouze jako záloha.

Pravidla do konce roku 2016

Pokud si sjednáte pojištění do konce roku, vztahuje se pojištění na tyto osoby:

 • vlastník, držitel, řidič a spolucestující vozidlo, pokud je SPZ uvedena v pojistné smlouvě,
 • držitelé platného řidičského průkazu, který je uveden ve smlouvě,
 • cestující, kteří jsou ve voze přepravováni.

V rámci pojištění jsou pojištěni i řidiči cizího vozidla, jehož nejsou vlastníkem. To se vztahuje i na všechny zaměstnance pojištěné právnické osoby podnikatele, kteří pracují ve funkci řidiče, a to při výkonu jejich pracovní činnosti. Pojistná ochrana se vztahuje na tyto oblasti:

 • občanskoprávní nároky,
 • trestní právo,
 • odebrání řidičského průkazu,
 • pojistné právo,
 • smluvní spory.

Naopak na pokuty nebo dlužné částky se pojištění nevztahuje.

Pravidla od ledna 2017

Od nového roku platí trochu jiné podmínky, jelikož bude mít banka sjednanou novou rámcovou smlouvu, a to s jinou institucí. Pojištění se pak vztahuje na:

 • řidiče vozidla uvedeného v pojistné smlouvě,
 • ostatní řidiče v rodině,
 • rodinu,
 • zaměstnance.

V rámci pojištění máte nárok také na právní poradenství. Jde o jednorázově poskytnutou radu s návrhem řešení daného problému. Případně můžete požádat o posouzení smlouvy. To lze ale udělat jen jednou ročně a pouze u:

 • pracovní smlouvy, 
 • nájemní smlouvy o nájmu bytu,
 • kupní smlouvy o koupi věci movité,
 • kupní smlouvy o koupi věci nemovité,
 • smlouvy o dílo.

Ani na pokuty se pojištění vztahovat nebude.

Limity a cena

Limit na pojištění sjednané do konce roku 2016 činí 300 000 Kč na jednu pojistnou událost. Od ledna 2017 se tento limit zvyšuje na 400 000 Kč.

Cena pojištění činí 250 Kč ročně v obou případech.

skoleni_4_3

Jaké jsou rozdíly?

Pojištění, která nabízí Equa bank a Fio banka, jsou svými parametry velice podobná, ne-li téměř stejná. Fio banka nabízí 2 varianty, z čehož za tu nejdražší možnost zaplatíte ročně 1000 Kč, u Equa banky máte „na výběr“ jen z jedné možnosti a za tu zaplatíte ročně 1428 Kč.

A u Československé banky si pojištění sjednáte jen jako podnikatel.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).