Hlavní navigace

Práce na dohody s právy téměř jako na hlavní pracovní poměr. Na co budete mít nárok od 1. října?

27. 9. 2023
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Co vás nově čeká, pokud pracujete na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti? V čem vám budou muset zaměstnavatelé vyjít vstříc a co po nich můžete požadovat?

Od 1. října 2023 se začne zaměstnávání na dohodu o provedení práce (DPP) nebo pracovní činnosti (DPČ) více podobat podmínkám pracovního poměru. V platnost totiž vstoupí nedávno schválená a prezidentem republiky podepsaná novela zákoníku práce, která byla 19. září vyhlášena ve Sbírce zákonů. Některé její části začnou platit už nyní, jiné až od Nového roku.

Co vás tedy od 1. října čeká, s čím můžete počítat a co můžete po zaměstnavateli nově požadovat?

I nadále platí, že na DPP můžete odpracovat maximálně 300 hodin v jednom kalendářním roce. A to i tehdy, pokud máte u stejného zaměstnavatele třeba podepsané dohody dvě. V takovém případě musíte uvedený rozsah dodržet, aby v součtu nepřekročily tuto 300hodinovou hranici.

Co vám musí zaměstnavatel sdělit při vzniku dohody

Následující údaje, které si popíšeme, by vám měl zaměstnavatel uvést buď v rámci DPP, anebo vám je musí poskytnout na samostatném dokumentu, a to nejpozději 7 dní od započetí samotné práce.

 • Název a sídlo zaměstnavatele (pokud je právnickou osobou), nebo jméno, příjmení a adresu zaměstnavatele (je-li fyzickou osobou),
 • bližší označení druhu práce a místo výkonu práce,
 • dobu trvání a podmínky zkušební doby, pokud jste si ji sjednali,
 • dovolená (na tu však budou mít „dohodáři“ nárok až od 1. ledna 2024, ale v našem seznamu by tento bod neměl chybět),
 • odborný rozvoj, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
 • předpokládaný rozsah pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby a také doby odpočinku, přestávky na oddech a jídlo,
 • odměna z dohody, její splatnost a termín výplaty, místo a způsob vyplácení odměny,
 • způsoby zrušení DPP a DPČ. Ty mohou být zrušeny dohodou zaměstnavatele i zaměstnance ke sjednanému dni, anebo výpovědí danou z jakéhokoli důvodu, nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou. Ta začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně,
 • kolektivní smlouva (má-li ji zaměstnavatel uzavřenou s odborovou organizací),
 • údaje o orgánu sociálního zabezpečení, kam zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení (pokud vznikne zaměstnavateli povinnost toto pojištění odvádět).

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro zaměstnavatele vzor informačního dokumentu, který mohou použít a aplikovat na svoji firmu. Důležité je, aby zaměstnanec dostal svůj výtisk a podepsal zaměstnavateli jeho přijetí.

V pracovní době k lékaři?

Zaměstnavatel vám musí umožnit, pokud to potřebujete, abyste v pracovní době navštívili lékaře, nebo si zajistili jinou osobní a důležitou záležitost. Vám jako „dohodářům“ však za tuto dobu nepřísluší náhrada, nedostanete ji proplacenou.

Po 180 dnech můžete žádat o převod na pracovní poměr

V případě, že jste získali práci na dohodu a vaše smlouva je platná alespoň 12 měsíců, pak můžete žádat o převedení do pracovního poměru, ať už hlavního, nebo částečného. Podmínkou je, že jste v rámci uplynulých 12 měsíců odpracovali v souhrnu nejméně 180 dní. Lhůta 12 měsíců se týká měsíců jdoucích po sobě, nejde tedy o kalendářní rok od začátku ledna do konce prosince.

Pokud podmínky dodržíte, můžete svého zaměstnavatele písemně požádat o zaměstnání v pracovním poměru a zaměstnavatel je povinen vám nejpozději do 1 měsíce písemně odpovědět. Buď vám vyhoví a pracovní poměr vám nabídne, a nebo pošle zamítavou odpověď, kterou však musí odůvodnit, například provozními důvody, povahou práce a podobně.

Pracovní doba podle rozvrhu

Nově vás musí zaměstnavatel nejpozději 3 dny před zahájením směny nebo pracovního období písemně seznámit s rozvržením vaší pracovní doby. Tato úprava se do zákona dostala proto, aby měli „dohodáři“ jistotu, že je zaměstnavatel nepovolá neplánovaně do práce jediný den, nebo také jen pár hodin, před jejím začátkem.

Od začátku roku 2024 pak navíc zaměstnavatel bude muset brát v potaz veškerá nařízení, která začnou platit a která se budou týkat poskytování přestávek v práci, garantování doby nepřetržitého odpočinku, úpravy noční práce a podobně. 

Nelíbí se vám výpověď? Zaměstnavatelé ji budou muset zdůvodnit

S novelou zákoníku práce se objevuje také další povinnost pro zaměstnavatele, a tou je povinnost zdůvodnit výpověď, pokud máte pocit, že jste ji dostali kvůli tomu, že jste se domáhali:

 • svého zákonného práva na výše uvedené informace při vzniku DPP nebo DPČ,
 • práva na rozvržení pracovní doby předem,
 • práva na odborný rozvoj, nebo
 • jste zaměstnavatele požádali o převedení na zaměstnání v pracovním poměru, úpravu pracovních podmínek, o čerpání mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené,
 • případně jste tuto dovolenou čerpali, anebo jste pečovali o jinou fyzickou osobu.

V takovém případě musíte svého zaměstnavatele nejpozději do 1 měsíce požádat o písemné zdůvodnění výpovědi a ten vám ho musí bez zbytečného odkladu poskytnout.

Jakým způsobem vám zaměstnavatel může poslat výpověď?

Když jsme se dostali k výpovědím, podíváme se i na novinky, které se týkají jejich doručování. Pokud se jako pracovníci na DPP nebo DPČ nedomluvíte na jejím ukončení písemnou dohodou, kdy můžete odejít hned, pak musíte podat výpověď, případně ji zaměstnavatel musí dát vám. V případě DPP nebo DPČ platí 15denní výpovědní lhůta.

Stále platí, že pokud vám chce dát zaměstnavatel výpověď, primárně by vám ji měl předat v písemné podobě do vlastních rukou na pracovišti a vy byste mu měli její přijetí potvrdit. Pokud však odmítnete výpověď osobně na pracovišti převzít, zákon ji bude považovat za doručenou, i když jste se jí ani nedotkli.

Jinak vám ji také může zaslat:

 • prostřednictvím datové schránky (pokud ji máte), kde bude nejpozději po 10 dnech považována za doručenou, i když jste se do datovky nepřihlásili,
 • na soukromý e-mail, který jste zaměstnavateli poskytli a dali mu souhlas k elektronické komunikaci, případně prostřednictvím sítí. Pokud převzetí výpovědi do 15 dnů nepotvrdíte, bude považována za doručenou.
 • Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Poštou vám zaměstnavatel může poslat výpověď jedině v případě, že není možné vám předat výpověď na pracovišti osobně.

A jak vy můžete dát výpověď zaměstnavateli?

Pokud chcete od svého zaměstnavatele odejít vy a zaměstnavatel neslyší na ukončení smlouvy dohodou (ta musí být vždy písemná), pak i vy musíte dát výpověď. Pro vás platí v podstatě stejná pravidla jako ta výše uvedená pro zaměstnavatele. Tedy:

 • Hlavním způsobem doručení výpovědi je osobní předání na pracovišti. Pokud zaměstnavatel výpověď odmítne převzít, považuje se výpověď za doručenou.
 • Můžete ji poslat e-mailem nebo prostřednictvím sítí na elektronickou adresu zaměstnavatele. Pokud vám zaměstnavatel výpověď nepotvrdí do 15 dnů, poté se považuje za doručenou. To neplatí pouze v případě, když se vám e-mail vrátí jako nedoručitelný.
 • Další možností je datová schránka. V tomto případě platí, že pokud se zaměstnavatel do schránky nepřihlásí do 10 dnů, je výpověď považována za doručenou.

Jaká pravidla začnou pro „dohodáře“ platit od Nového roku

Placená dovolená

Novela zákoníku práce dala „dohodářům“ právo na placenou dovolenou, podobně jako ji mají zaměstnanci v pracovním poměru. Tato část zákoníku práce však začne platit až za 3 měsíce, od 1. ledna 2024. Pro účely výpočtu nároku na dovolenou se bude počítat délka pracovní doby odpovídající 20 hodinám týdně.

Podmínky pro vznik nároku na dovolenou

 • DPP nebo DPČ bude trvat nepřetržitě déle než 28 po sobě jdoucích kalendářních dní,
 • musíte odpracovat alespoň 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby, tedy 4 × 20 hodin, což je 80 hodin. Do této doby se započítávají i hodiny náhradní doby, které strávíte například u lékaře, nebo o svátcích.
 • Tyto dvě podmínky musí být splněny současně, nestačí tedy splnění jen jedné z nich.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo univerzální výpočtový vzorec: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby (TPD) / 52 × TPD × výměra dovolené.

Výpočet si ukážeme na příkladu studenta, který si při škole přivydělává v režimu dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Pracuje v rozsahu 8 hodin týdně, a to pravidelně dvakrát za týden po dobu 4 hodin. Za kalendářní rok 2024 odpracuje pro účely dovolené celkem 416 hodin. Jeho výměra dovolené činí 4 týdny.

Výpočet této dovolené bude:

Student odpracoval dvacetinásobek fiktivní dvacetihodinové TPD (416 : 20 = 20,8). Vznikne mu právo na 31 hodin placené dovolené (20/52 × 20 × 4 = 30,77).

Platby sociálního pojištění i z dohod

Pokud pracujete na DPP nebo DPČ pro více zaměstnavatelů, od 1. ledna 2024 jim všem s největší pravděpodobností budete muset nahlásit, kolik dohod a u kterých společností máte aktuálně platných. Když nějakou svoji dohodu zatajíte, hrozí vám, že si z výdělku budete muset sami odvést sociální pojištění, a to jak za sebe, tak i část, kterou by jinak hradil zaměstnavatel. A není to právě malá částka. Váš příjem by se tím snížil o celou třetinu.

Tato povinnost bude vyplývat ze zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, o který se právě svádí bitva v Poslanecké sněmovně. Zákon prošel už druhým čtením a míří ke schvalování. Schůze sněmovny má pokračovat právě dnes, 27. září.

Práce na DPP a DPČ začne podléhat od určité výše příjmu povinnosti odvádět z něj sociální pojištění. To proto, aby i lidé, kteří jsou zvyklí pracovat jen v režimu dohod, vznikl v budoucnu nárok na starobní důchod.

Tuto povinnost budou mít primárně zaměstnavatelé, ale pokud s nimi nebudete jednat férově, přejde tato povinnost na vás, a to se všemi případnými důsledky.

Kdy se vás budou týkat odvody na sociální pojištění

Vaše odměna vyplývající z dohody začne podléhat nutnosti odvodů na sociální pojištění v případě, kdy:

 • u jednoho zaměstnavatele váš příjem překročí 25 % české průměrné mzdy,
 • nebo u více zaměstnavatelů překročí 40 %.

Pro rok 2023 je výše průměrné mzdy 40 324 Kč. V případě, že si vyděláte více než 25 % z této průměrné mzdy, což je 10 081 Kč, už se vás bude týkat sociální pojištění, které za vás ve výši 24,8 % vždy odvede zaměstnavatel, a z vaší mzdy by odečetl dalších 7,1 % (váš díl sociálního + nemocenského pojištění, které do odvodů nejspíš od příštího roku přibude). Většinou to však bývá tak, že tento jediný zaměstnavatel si už pohlídá, abyste se nad zákonný limit nedostali a vaše mzda odvodům nepodlehla.

Pracujete na dohodu pro více zaměstnavatelů? Když nebudete fér, čekají vás potíže Přečtěte si také:

Pracujete na dohodu pro více zaměstnavatelů? Když nebudete fér, čekají vás potíže

Horší situace nastane, když budete pracovat na dohody pro více zaměstnavatelů najednou. Pak totiž vznikne zaměstnavatelům povinnost odvádět za vás sociální pojištění ve chvíli, kdy váš celkový příjem překročí limit 40 % průměrné mzdy, což je 16 130 Kč.

Zatajit ostatní příjmy však nebude možné. Nově se totiž dohody o provedení práce budou muset registrovat na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a stejně tak budou muset zaměstnavatelé hlásit každý měsíc výši mezd. Pokud by vás tedy napadlo svým zaměstnavatelům nepřiznat, že máte brigádu ještě někde jinde, přijde vás to zanedlouho pěkně draho.

Zaměstnavatel vás totiž bude povinen vždy písemně upozornit, že ho musíte informovat o svých dalších pracovních závazcích. Toto upozornění bude chtít potvrdit vaším podpisem. Tím bude chráněn před vaším případným tvrzením, že jste o této povinnosti nevěděli.

O všech vašich dohodách bude vědět Česká správa sociálního zabezpečení, která bude hlídat i vaše celkové měsíční příjmy (ty se dozví od zaměstnavatelů). Jakmile překročíte příjmový limit, ČSSZ oznámí všem vašim zaměstnavatelům, že jim vznikla povinnost odvádět sociální pojištění.

skoleni_11_12

Jestliže zaměstnavatel prokáže, že jste mu existenci dalších zaměstnavatelů zamlčeli, stanete se plátcem pojistného vy sami. A to nejen 7,1% odvodu z vaší mzdy (včetně nemocenského pojištění, které budete hradit od roku 2024), ale i 24,8% části, kterou by za normálních okolností hradil zaměstnavatel.

Jak by se pak změnila vaše mzda? 

V případě, že si na dohody vyděláte například celkem 20 000 Kč, budete muset odvést 31,9 % na důchodové pojištění, což je 6380 Kč. Z vašeho příjmu vám zbude pouze 13 620 Kč. Do těchto výpočtů nepromítáme ještě srážkovou daň ve výši 15 %, která se vám rovněž strne z některých dohod, máte-li jich uzavřeno více.

“Dohodářům„ hrozí, že přijdou o práci. Firmy se jich brzy začnou zbavovat Přečtěte si také:

“Dohodářům„ hrozí, že přijdou o práci. Firmy se jich brzy začnou zbavovat

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).