Hlavní navigace

Poradna: Co dělat, když jste v exekuci, a co si může dovolit exekutor?

13. 1. 2017
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Co dělat, když máte obstavený účet za exekuci manžela? Co když exekutor zabavuje věci někoho jiného? Jak nahlédnout do spisu, který je na druhé straně republiky? Ptali jste se v poradně.

Co dělat, když už máte exekuci? Jak správně postupovat při splácení exekuce? Co si soudní exekutor nemůže dovolit a jak se bránit proti neoprávněné exekuci?

Na otázky spojené s výkonem rozhodnutí, tedy exekucí, v poradně odpovídala prezidentka Exekutorské komory České republiky Pavla Fučíková.

Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory České republiky (11/2016)
Autor: Jan Branč

Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory České republiky (11/2016)

Dobrý den, na můj plat přišla manželova exekuce. Dozvěděla jsem se ale, že exekutor už by na plat manžela exekuci nařizovat neměl. Poradíte, co dělat?

Bez konkrétních znalostí je možné se vyjádřit pouze v obecné rovině. Je pravdou, že po 1. 7. 2015 není možné nově vydat exekuční příkaz, který by postihoval mzdu manželky dlužníka. Sporné však zůstává, zda lze nadále realizovat dříve vydané exekuční příkazy tímto způsobem. Jde o otázku výkladu přechodných ustanovení novely, která je dnes různými soudy řešena bohužel různě. Je tedy zejména na Nejvyšším soudu, aby tuto judikaturu sjednotil.

Jestliže máte za to, že by Vám jako manželce dlužníka neměly být podle aktuální právní úpravy srážky ze mzdy prováděny, máte možnost podat u soudního exekutora návrh na částečné zastavení exekuce. V návrhu je třeba uvést důvody, pro které požadujete částečné zastavení exekuce, a toto tvrzení prokázat. Soudní exekutor následně postupuje tak, že vyzve věřitele, aby se k návrhu vyjádřil. Pokud věřitel s návrhem nesouhlasí a exekutor exekuci částečně nezastaví, rozhoduje o návrhu soud.

Máme exekuce na adrese našeho trvalého bydliště, kde bydlí i dcera s přítelem a krátkodobě i syn s manželkou a vnučkou. Jak se mohou bránit, aby exekutor nezval věci i jim? Na některé starší věci už nemají doklad a exekutora to nezajímá.

Soudní exekutor může provést soupis movitého v bytě dlužníka nebo na jiném místě, kde má své věci umístěny. Věc se v exekuci nesepíše pouze v případě, že je beze vší pochybnosti prokázáno patřičnou písemností, že daná movitá věc nemůže být ve vlastnictví dlužníka. Pokud však bude mít exekutor jakékoli pochybnosti, movitou věc i přes existenci takovéto písemnosti sepíše. Musí ale bezodkladně o provedeném soupisu písemně uvědomit osobu, o níž je při soupisu tvrzeno, že je vlastníkem věci, a poučit ji o možnosti podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Takový návrh je potřeba podat do 30 dnů ode dne, kdy se tato osoba dozvěděla o soupisu věci. Pokud soudní exekutor návrhu nevyhoví, je možné podat žalobu o vyloučení takové věci z exekuce. V každém případě doporučuji případnému soupisu movitých věcí předejít např. dohodou se soudním exekutorem o hrazení vymáhané povinnosti ve formě splátek.

Jak mám získat informace k exekuci, když mi je exekutor nechce dát a jedinou možností je nahlížení do spisu? Jeho spis leží 250 km daleko.

Záleží na tom, jaké informace si přejete zjistit – některé lze zjistit ze spisu vedeného u exekučního soudu, některé pouze ze spisu vedeného soudním exekutorem. Informační povinnost exekutora se primárně plní nahlížením do spisu, ale také například doručováním nebo rozhodnutím. Další možností je na žádost dlužníka spis zaslat jinému (geograficky bližšímu) exekutorovi, u kterého je možné do spisu nahlédnout, nicméně toto opatření je v kompetenci exekutora. Dále se lze domluvit se soudním exekutorem např. na doručení některých listin poštou za úhradu.

Mám exekuci na účtu, takže když mně tam přijde výplata, nedostanu se k ní. Kdybych si nechal posílat výplatu na účet kamaráda, nemůže z toho mít nějaký problém?

Pokud se rozhodnete, že si necháte zasílat výplatu na účet kamaráda, je potřeba Vás varovat, že pokud byste tímto způsobem obcházel uspokojení svých věřitelů, nelze vyloučit ani možný trestněprávní postih. Záleží např. na tom, zda by se jednalo o zůstatek mzdy po provedených splátkách, či nikoliv. Soudní exekutor pochopitelně nemůže postihnout pohledávku Vašeho kamaráda z účtu u peněžního ústavu. Tím však není dotčena možnost, aby exekutor postihl Vaše majetkové právo a vydal peněžní prostředky ze strany Vašeho kamaráda. Ten by byl v takovém případě adresátem exekučního příkazu jako tzv. poddlužník.

Jestliže Vám chodí na účet zbytek mzdy již po provedených srážkách, můžete podat u soudního exekutora návrh na částečné zastavení exekuce. V tomto návrhu je třeba uvést a také prokázat, že došlé prostředky jsou nezabavitelnou částkou, tj. příjmem po provedení zákonných srážek.

Dobrý den, mám na svém účtu, kde jsem měla i kontokorent, exekuci. Myslela jsem že je to jen moje soukromá věc, ale teď mi přišla moje matka oznámit, že má na vkladní knížce exekuci, kde jsem byla já jako druhý podpis. Mohou jí oznámit, že mám exekuci, a z jakého důvodu? Může to být kvůli kontokorentu? Obě máme stejné banky.

Bohužel bez znalosti konkrétních okolností se nemohu odpovědně vyjádřit. Je možné, že jde o důsledek exekuce vedené na účet zřízený ke vkladní knížce, který máte společný. Ale opravdu by bylo nutné znát více podrobností.

Pobírám invalidní důchod, který dostávám na účet (mám kontokorent), jiný příjem nemám. Exekutor nařídil srážku z důchodu, ale z ČSSZ exekutorovi odpověděli, že srážka je neproveditelná. Přesto mi dnes po obdržení důchodu z účtu byla exekuce stržena. Tím pádem nemám na úhradu nájmu, nemám ani na jídlo a hygienické potřeby. Nemám žádný majetek, finance, dostávám příspěvek na bydlení, který vč. mého inv. důchodu nepokryje celou částku, tak mi finančně pomáhá sestra. Po obdržení rozhodnutí jsem se odvolala, ale exekutor byl rychlejší.

Pokud Vám chodí na účet důchod po neprovedených srážkách (z důvodu jeho nízké výše), můžete podat u soudního exekutora návrh na částečné zastavení exekuce pro tyto částky. V návrhu na zastavení exekuce je však třeba prokázat, že došlé prostředky jsou nezabavitelnou částkou, tj. příjmem, který je příliš nízký pro zákonné srážky.

Dlužník, jehož účet je postižen exekucí, má nárok dle platné právní úpravy na jednorázovou výplatu částky odpovídající dvojnásobku životního minima (životní minimum jednotlivce je 3410 Kč). Tuto částku je však třeba žádat u banky, která je povinna ji na žádost vyplatit. Soudní exekutor „blokuje“ peněžní prostředky na účtu pouze do výše vymáhané pohledávky.

Kolik vám exekutor musí nechat k dispozici na vyžití? Přečtěte si články, které shrnují informace o nezabavitelném minimu platném pro rok 2017:

Ochrana zaměstnanců v exekuci se v roce 2017 sníží

Exekuční splácení dluhů ze mzdy se mírně zkrátí, věřitelé dostanou každý měsíc více

Ze sociálních dávek v roce 2017 exekutor ukrojí více

Mám tři exekuce, ale zároveň mám soudem povolenou insolvenci. Co ty exekuce?

Záleží, co máte přesně na mysli tím, že „máte povolenou insolvenci“. Bylo-li rozhodnuto o řešení Vašeho úpadku např. oddlužením plněním splátkového kalendáře, tak zmíněná exekuční řízení zůstávají v běhu, ale není možno je provést. Jejich osud je pak závislý na výsledku insolvenčního řízení. Zda např. budete po splnění splátkového kalendáře osvobozen od placení zbylých dluhů.

Synovi přišla exekuce. On je na střední škole a dostává jen 700 Kč přídavek. Co s tím?

Zcela klíčová, a to podtrhuji, je aktivní komunikace se soudním exekutorem, díky níž se dá předejít mnoha nepříjemnostem. Doporučuji pokusit se o dohodu s exekutorem na úhradě dluhu, např. formou splátek. Splátky sice mezi způsoby provedení exekuce nepatří, nicméně soudní exekutor je povinen přijmout každou platbu na úhradu pohledávky. Pokud nejste schopni platit ve stanovené výši nebo exekutor nepřijal splátkový kalendář, doporučuji platit maximum možného. Je také nutné exekutorovi vysvětlit, proč nemůžete splácet více. Soudní exekutor následně věc posoudí a rozhodne o dalším postupu.

Můj zaměstnanec má několik exekucí a ve mzdě mu vyplácíme bonus na dvě děti. Tento bonus nezahrnujeme do čisté mzdy, ze které mu exekuci vypočítáváme. Nyní nám přišlo od soudního exekutora z Olomouce, že „daňový bonus není dávkou určenou k výživě dítěte, ale pouze nástrojem daňové optimalizace. Daňový bonus je příjmem povinného a ve prospěch exekuce se srazí v plné výši“. Snažil jsem se zjistit nějaké podrobnosti, ale bohužel jsem nenašel jednoznačný názor.

Daňový bonus se pro účely srážek ze mzdy nezapočítává do čisté mzdy dlužníka a postihuje se jako jiná peněžitá pohledávka dlužníka. Daňový bonus se tedy nesráží, ale postihuje se celý, a to nikoliv v režimu vedení exekuce srážkami ze mzdy, ale přikázáním jiné peněžité pohledávky.

(Jako příklady judikatury lze uvést: rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 852/2011 ze dne 11. 5. 2012 či verdikt Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 3. 2013 č.j. 1 VSPH 241/2013).

Podle jakého zákona zabavuje exekutor z účtu OSVČ povinné zákonem dané platby sociálního a zdravotního pojištění? Je exekutor nad zákon? Podle mezinárodního práva i podle Základní listiny práv a svobod, potažmo Ústavy ČR, nesmí být občan uveden do svízelné situace.

Exekutor je pochopitelně při výkonu exekuční činnosti vázaný zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu. Vámi nastíněný problém je přímým důsledkem vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. To je způsob, který exekutor musí využít jako první v pořadí. Zákon pak stanoví, které částky připsané na postižený účet postihnout nelze. „Účet je blokován“ do výše celkové vymáhané částky. S peněžními prostředky nad tuto hranici by Vás banka měla nechat disponovat zcela standardním způsobem.

Jak postupuje exekutor při exekuci os. auta? To mu musí dlužník odevzdat klíčky, malý a velký TP, zelenou kartu, povinnou výbavu a ještě natankovat plnou nádrž, aby mohl odjet?

Při zajištění movité věci, mezi které patří i osobní auto, má soudní exekutor povinnost odebrat nejenom věc hlavní, ale také její součásti, příslušenství a případně doklady k ní patřící. Každopádně doporučuji se soudním exekutorem spolupracovat nežli opak. Pokud má exekutor veškeré doklady například k autu, je potom logicky vyšší šance danou věc lépe prodat a tím více pokrýt dlužnou částku. A to je dle mého názoru i v zájmu dlužníka.

Jsem od července 2016 rozvedena. Na bývalého manžela byla v říjnu 2016 podána exekuce na byt. Zatím nebylo provedeno vypořádání SJM. Bývalý manžel je těžký alkoholik. Bydlí v našem bytě, za který platím já hypotéku, s ničím nesouhlasí, nekomunikuje, nechce se dohodnout. Co s tím mohu udělat?

Vaše složitá situace má dvě roviny, jednak jde o Váš vztah k bývalému manželovi a dále o vztah k věřitelům Vašeho bývalého manžela. Když není možné ve vztahu mezi Vámi a bývalým manželem dosáhnout dohody o majetku ze zaniklého společného jmění manželů, musíte se obrátit s návrhem na vypořádání majetku na soud. Z hlediska vztahu mezi Vámi a věřiteli Vašeho bývalého manžela je však situace složitější a bez znalosti konkrétních okolností nelze seriózně reagovat. Jsou zde důležité otázky: kdy vznikl dluh, kdy bylo uzavřeno manželství, spadal byt do společného jmění manželů, či nikoliv, kdy bylo zahájeno exekuční řízení, kdy byla nabyta nemovitá věc? V každém případě bych Vám ráda doporučila, abyste se obrátila na advokáta.

Existuje povinnost soudu, resp. exekutora či insolvenčního správce oznámit zaměstnavateli dlužníka, že bylo zahájeno (probíhá, ukončeno) insolvenční řízení? Jsme velká organizace s více než 500 zaměstnanci a s velkou fluktuací zaměstnanců, a tak je nad naše síly každý měsíc kontrolovat insolvenční rejstřík, zda se v něm objeví některý z těch více než 500 zaměstnanců.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

O zahájení insolvenčního řízení by měl insolvenční soud vyrozumět pouze subjekty uvedené v § 102 insolvenčního zákona. Plátce mzdy v tomto výčtu uveden není. Insolvenční zákon výslovně uvádí povinnost insolvenčního soudu doručovat plátci mzdy až rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře. Skutečnost, že bylo zahájeno insolvenční řízení konečně není z pohledu zaměstnavatele nijak zásadní. V danou chvíli není možné provést exekuci, což však neznamená, že byste nebyli vázáni povinností provádět srážky ze mzdy. Soudní exekutor „pouze“ Vámi sražené a případně vyplacené srážky nesmí vyplatit věřiteli.

Čtěte také: Kolik vám zbude, když máte exekuci a propustili vás s odstupným?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).