Hlavní navigace

Pomohu s oddlužením jen za 9 900 Kč (+ provize)

22. 10. 2010
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

AKTUALIZOVÁNO. Dluhové poradny nestíhají, a to je motivací pro mnoho společností i poradců, kteří nabízejí placené poradenství. Tuto nabídku jsem dostal i já do svého e-mailu, pro poradce však „bohužel“.

Do soukromé e-mailové schránky, kterou mám registrovanou na diskuzním fóru serveru Měšec.cz, mi přišel tento e-mail:

ODDLUŽENÍ FYZICKÉ OSOBY – dostali jste se do finančních potíží? Řešíme úvěrové zatížení, platební neschopnost, které spočívá v zákonné normě insolvenčního zákona, která řeší oddlužení fyzických osob – nepodnikatelů dle § 389 – § 418 jeho znění. Výše uvedený zákon umožňuje splacení Vašich dluhů po dobu 5-ti let formou pravidelných měsíčních splátek. Vaší povinností je uhradit minimálně 30% z celkové výše všech aktuálních dluhů. V případě, že se rozhodnete pro oddlužení, ušetříte až 70% z Vašich dlužných částek.Chcete mít klidný bezstarostný život bez nepříjemných telefonátů??? Píšu z vlastní zkušenosti. Napište mi, pomohu !!!! maltina.m@sez­nam.cz

Výjimečně jsem tento e-mail nesmazal, ale naopak jsem na něj odpověděl. Čekal jsem, že nabízená pomoc nebude zadarmo. Následně vznikla tato komunikace (bez redakčních úprav).

Autor: Mam zajem a mam dluhy. pomuzete mi?

Maltina: Dobrý den, nejprve potřebuji vědět, zda jste zaměstnaný a dluhy nesmí být z podnikání.

Autor: Jsem zaměstnaný.

Maltina: V příloze vám tedy zasílám dotazník dlužníka, který je nutné vyplnit, co nebudete vědět, se doplní později. Po vyplnění vás bude kontaktovat finanční poradce, který vám sdělí, co vše si musíte připravit a dát dohromady, aby vám mohl podat návrh na osobní bankrot ke krajskému soudu.

Dotazník dlužníka

Závazně objednávám a slibuji, že zaplatím

Dotazník ve výše uvedené příloze nešetří povinnými údaji, které je potřeba vyplnit. Vážnost situace mají zdůraznit i citace „ZE ZÁKONA“, které jsou však v dotazníku zbytečné, jde přece jen o informativní dotazník. Ale možná, že ne. Na jeho konci je totiž tento odstavec:

Závazně objednávám u obstaravate­le/zpracovate­le PhDr. Stanislava Třešňáka, Široká 63, 40340 Ústí nad Labem, IČ 72718030,  obstarání/zpra­cování finančního produktu,  poskytnutí poradenství, služby včetně klientského servisu dle parametrů uvedených v LISTU ZÁJEMCE.  Zavazuji se za jeho činnosti zaplatit odměnu dle ceníku, který je součástí  listu zájemce nebo odměnu sjednanou jako smluvní cenu Smlouvou o obstarání-poskytnutí finančního produktu,pora­denství a klientského servisu, popř. jinak (např. vzájemnou ústní dohodou) a to ve výši a způsobem určeným poskytovatelem, nejpozději však v den obstarání-poskytnutí produktu,pora­denství a klientského servisu. Odměna je splatná bankovním převodem ve prospěch účtu č.: 882999329/0800 vedeného u České spořitelny, a.s., pobočka  Ústí nad Labem, variabilní symbol je rodné číslo objednatele nebo v hotovosti. Beru na vědomí, že obstarání-poskytnutí finančního produktu, služby, poradenství a navazujícího klientského servisu má charakter služby a že může být třetí stranou změněno nebo zamítnuto a že obstaravatel neodpovídá za dosažení výsledku. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a správné. Souhlasím se zpracováním mých osobních dat pro účely obstarání/pos­kytnutí finančního produktu,pora­denství a klientského servisu a s jejich poskytnutím třetím stranám, které s nimi nakládají a odpovídají za jejich ochranu v souladu s právními normami, především podle zákona 101/2000 Sb.

Jenže v e-mailu nic o ceně služby napsáno nebylo, součástí Listu zájemce nebyl ani ceník. Zajímalo mě proto, co stojí taková odměna za tuto nabízenou finanční službu? Informace jsem zjistil přímo na webových stránkách fasst.cz:

Služba Cena
Úvodní odborná konzultace občan 990 Kč
Konzultace občan 500 Kč
Konzultace podnikatel 700 Kč
Finanční analýza občan 1 000 Kč
Finanční analýza podnikatel 3 000 Kč
Oddlužení občan – zpracování 9 900 Kč
Insolvence podnikatel – zpracování návrhu 19 900 Kč
Zastupování (plná moc) občan 500 Kč
Zastupování podnikatel 700 Kč
Vyjednávání (plná moc) občan 700 Kč
Vyjednávání podnikatel 900 Kč
Finanční administrativa 500 Kč

Pomoc krytá rozhodčí doložkou

Firem, které nabízejí oddlužení, neskutečně přibývá. V poradně se často setkáváme se stále novými společnostmi, které vznikají. Nedávno byl v poradně pán, který za zpracování údajů zaplatil sumu cca 3 000 Kč, a to pouze za analýzu rodinných financí a věřitelů. Za následné vyplnění návrhu společnost vyžadovala cca 18 000 Kč. V praxi se setkáváme s tím, že i tyto poplatky a peníze za vyplnění Návrhu na povolení Oddlužení jsou kryty rozhodčím řízením a jsou tedy rychle exekučně vymahatelné. A často to bývá velmi rychle vymáháno, varuje před využíváním služeb soukromých poradců Andrea Běhálková, předsedkyně Rady Sdružení SPES pro pomoc s dluhy.

Podle Běhálkové je vyplnění a odeslání elektronického formuláře zcela jistě závazné a platné, protože ceník je zveřejněn na webových stránkách poskytovatele služby. Mohlo by dojít k soudnímu sporu, kdy se musí prokazovat, co bylo zveřejněno v ceníku ve chvíli odeslání formuláře. To ale nic nemění na tom, že objednávka je závazná, zdůrazňuje Běhálková a pokračuje: Obecně tyto společnosti nedělají počáteční průzkum, zda klient splňuje podmínky oddlužení. Na druhou stranu se zde jedná o určitou činnost, kdy skutečně jejich poradce zpracuje údaje, zjistí příjmy, ale především vyhledá veškeré závazky v aktuální částce. Tato práce fakticky probíhá a měla by být komerčnímu subjektu zaplacena. Co se týče vyplnění 11stránkového Návrhu na povolení oddlužení, plus přílohy, tak opět je to poměrně časově náročná a odborná práce. Je tedy logické, že jsou firmy a právníci, kteří chtějí za svou službu, kterou skutečně vykonají, zaplatit.
Podle zákona je u těchto firem vše v pořádku. Problém je spíše etický.

Největším problémem je to, že tyto firmy nezjišťují na začátku, zda tito lidé splňují podmínky oddlužení. Toto lze zjistit dvěma větami a jedním krátkým výpočtem. Zpracování podmínek je přesto nabízeno i lidem, u kterých je jasné, že podmínky oddlužení nesplní (ženy na mateřské, nezaměstnaní apod.) A tito lidé uhradí někomu práci, která nemá další efekt, uzavírá Běláková.

I elektronická objednávka je platná

Ale vraťme se zpět k e-mailu. Konkrétní otázky k výše uvedenému poradenskému servisu fasst.cz jsem položil Kateřině Felčárkové, právničce z Asociace občanských poraden. Zároveň jsem požádal o oficiální vyjádření i PhDr. Stanislava Třešňáka, který web Fasst.cz provozuje a tuto službu finančního poradenství nabízí.

Vyplněním údajů dle Listu zájemce dochází k uzavření smlouvy a váš zákazník je poté povinen za službu zaplatit? Anebo jde o nezávaznou objednávku?

Třešňák: List zájemce je kontaktní univerzální elektronický formulář pro úvodní komunikaci se zájemcem. Umožní nám základní orientaci v situaci zájemce a cílené zaměření nabídky našich služeb. Protože jsme v pozici nezávislého finančního poradce a konzultanta, je pro nás určující potřeba klienta, nejsme motivováni vlastní potřebou „prodat“ zájemci nějaký produkt třetí osoby. Proto potřebujeme vstupní informace, abychom mohli hledat variantní řešení finanční situace zájemce. Podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., považujeme za efektivní a smysluplné řešení finančních potíží zájemce pouze v případě, že je prokazatelně v úpadku a s ohledem na skutečnost, že největší „poptávka“ je po oddlužení (často nepoužívá výraz osobní bankrot) plněním splátkového kalendáře také, že naplňuje věcné, formální a obsahové náležitosti vymezené zákonem, proto také máme 100% úspěšnost v rozhodnutí o podaných návrzích. Jinak řečeno, často lze situaci řešit méně zásadním způsobem, tj. analýzou a následně úpravou položek příjmů a zejména výdajů domácího rozpočtu, správa a vedení domácích financí, komunikace se smluvními finančními partnery a dodavateli služeb, apod. (zde nabízíme výhodné paušální služby v programu Domácí finanční poradce, vyjednávání s věřiteli a podobně. List zájemce je nezávaznou objednávkou služeb, teprve po výběru konkrétní služby a po uzavření smluvního vztahu vzniká smluvní povinnost úhrady poskytnutých služeb.

Felčárková: Dle mého názoru se jedná o způsob, jak dobře vydělat na lidech, kteří se přitom už topí v dluzích. Rozhodně bych takového poradce (obecně, pozn. red.) nikomu nedoporučila. Jsem přesvědčená, že většina lidí při objednání služby netuší, co je čeká. Co se týče uzavření smlouvy s tímto poradcem, jde o smlouvu o obstarání věci, která nemusí mít ani písemnou podobu. Pouze obstaratel (finanční poradce) musí poslat objednateli písemné potvrzení, kde bude uveden předmět obstarání, jeho cena a doba obstarání. Může (můj dohad) to v daném případě fungovat tak, že někdo vyplní uvedený „list zájemce“, finanční poradce mu následně zašle dopis, kterým potvrdí uzavření smlouvy a sdělí potřebné údaje včetně ceny. Až do okamžiku obstarání věci může objednatel od smlouvy odstoupit, ovšem v takovém případě po něm finanční poradce může (a dost pravděpodobně také bude) požadovat účelně vynaložené náklady a jinou újmu.

Co nastane vyplněním dokumentu v příloze, jde pouze o poptávku, anebo objednávku?

Třešňák: Dotazník dlužníka je poptávkový elektronický formulář pro zájemce, který si je jistý, že je v úpadku nebo chce posoudit zda v úpadku je a přímo nás oslovuje se zadáním zpracování  insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení (dále jen návrh). Protože působíme po celé ČR, je tento informační kanál rychlý a efektivní.

Felčárková: Samozřejmě že hrozí zcela reálně, že soud návrh na oddlužení neschválí. To ale nic nemění na povinnosti objednatele platit „finančnímu poradci“ odměnu.

Jaká je cena služby za zpracování oddlužení fyzické osoby-zaměstnance a jaká je cena v případě společného oddlužení manželů?

Třešňák: Uzavření smluvního vztahu o poskytnutí služby zpracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení je okamžikem, kdy vznikají smluvní povinnosti oběma stranám, zájemci povinnost úhrady ceny za poskytnutou službu a nám poskytnout sjednanou službu. Zpracování návrhu je služba „na klíč“, zájemce dodá dle našich pokynů dokumentaci, provede úhradu 50 % ceny za zpracování, my vše zpracujeme a připravíme k závěrečné korektuře a k podpisům. Po zkontrolování a podepsání provede úhradu doplatku ceny služby a my předáváme návrh na příslušný soud. Součástí zpracování „na klíč“ jsou konzultace, doporučení klientovi, jak se chovat, jak komunikovat s věřiteli, jak nakládat s finančními prostředky, vše s cílem, aby celá procedura zpracování, ale i průběh oddlužení byl pro klienta co nejméně bolestivý. Náš smluvní vztah je ukončen vydáním usnesení příslušného krajského soudu, může ale pokračovat navazujícími smluvními službami (Domácí finanční poradce atp.). Cena služby zpracování návrhu „na klíč“ je dle ceníku 9900 Kč. Pokud jde o manžele nebo osoby, které spolu žijí ve společné domácnosti, poskytujeme na zpracování návrhu jednoho z partnerů 50% slevu.

Co tato cena obsahuje a co se stane v případě, že ji zájemce nezaplatí?

Třešňák: Cena obsahuje odměnu za veškerou vynaloženou péči o finanční situaci klienta, zpracování návrhu a příloh, komunikaci s klientem, věřiteli, doporučení, informace o průběhu oddlužení a garanci za zpracování návrhu v souladu se zákonem. S ohledem na výše popsaný systém úhrad za službu je zřejmé, že je eliminována varianta nezaplacení za službu.

Poradenství s tipaři a provizemi

Chce se mi věřit, že úmysly pana Třešňáka nejsou špatné, jen jedním z mnoha, kteří touto cestou chtějí utišit hlad dlužníků po oddlužení. To potvrzuje i jeho vyjádření, že jde napoprvé o nezávaznou objednávku služeb. Jenže už tak moc seriózně nepůsobí systém odměn pro „zájemce o spolupráci“. Za každého zpracovaného zájemce dostane tipař odměnu 1000 Kč a a za každých 10 dovršených zájemců prémii 10 000 Kč. Spolupracovníci na vyšších místech mají odměny vyšší. Velmi amatérsky působí i samotné letáky, které si tipaři mohou stáhnout z webové stránky a rozdávat a lepit po okolí. Konečně, paní, která mě kontaktovala, byla právě tipařkou a čtenářkou diskuzních fór.

Zavádějící je i lákadlo popsané v letáku, kde dlužník může „ušetřit“ až 70 % dluhů plus může dále „ušetřit“ dluhy, které věřitelé ve stanovené lhůtě nepřihlásí k soudu. Tato věta musí na věřitele působit jako červený hadr na býka. Kladem je, že kromě vysokých cen ve výše uvedené tabulce nabízí pan Třešňák i paušály za balík služeb. Ty jsou výrazně levnější, přesto nejde o levnou službu.

Barvičky v letácích, až oči přecházejí

Manuál spolupracovníka s výší provizí

Desatero dlužníka – ušetří 70 % dluhů

Pozor na splatnost faktury

Když přesto využijete služeb soukromých finančních poradců, existuje jedna finta, jak z vás poradce peníze dostane a vy je ještě rádi zaplatíte. Popíšu praktický příklad z osobní zkušenosti:

Předlužený občan využil soukromých služeb brněnské insolvenční správkyně. Součástí smlouvy byla hodinová sazba odměny ve výši 2000 Kč. Soud oddlužení schválil a v den nabytí právní moci správkyně klientovi vystavila fakturu se 7denní splatností na částku 15 000 Kč. Samotnou službu přitom poskytla dva měsíce předem. Pokud by dlužník fakturu nezaplatil, porušil by pravidla oddlužení: nesmí totiž během oddlužení dělat další dluhy, soud by obratem oddlužení zrušil. Silně neetická, ale právně možná páka dlužníka vehnala k příbuzným, a ti „vysolili“ 15 000 Kč.

Dluhové poradny nestíhají. Kam se obrátit?

Ano, protože dlužníků stále přibývá, je situace velmi obtížná a čekací termíny do poradny jsou stále delší. Kromě Sdružení SPES, Poradny při finanční tísní (Praha a Ostrava), občanských poraden a dalších neziskových organizací toho v ČR moc není. Respektive ostatní organizace nenabízejí bezplatné poradenství. Situace je taková a dlužníci ji prostě musí přijmout. Při mé praxi v Německu, kde má tato práce tradici a existuje spousta specializovaných poraden, jsem zjistila, že čekací termíny jsou také velmi dlouhé. Lidé mají na výběr najít si placenou službu a mít ji hned, nebo vyčkat na termín u neziskové organizace, kde služby bývají zdarma, rozvádí problematiku Andrea Běhálková ze sdružení SPES. Je potřeba spíše klást důraz na prevenci. V praxi nám volají lidé, kterým má na druhý den přijít exekutor, takže okamžitě potřebují pomoc. To je naprosto nemožné. Ve většině případů čekací lhůta 14 dnů nemá zásadní vliv na nárůst dlužné částky, vymáhání pohledávky apod. Dlužníci se musí naučit řešit svou situaci co nejdříve, nejlépe při začátcích problému (hned při obdržení výpovědi apod.) Je potřeba si uvědomit, že dluhy nevznikly ze dne na den, a ze dne na den se nikdy nevyřeší,  uzavírá Běhálková.

S ní souhlasí i Kateřina Felčárková z Asociace občanských poraden (AOP): Kromě neziskových organizací se lze samozřejmě obrátit na právníky nebo finanční poradce, ale jejich služby jsou zpoplatněny. Čekací doba v poradnách sdružených v AOP je individuální. Obecně většinou nepřesahuje týden, i když jsou poradny, kde se kvůli vytížení čeká déle.

Pokud budete vy nebo vaší příbuzní a kamarádi někdy v situaci, kdy bude jediným řešením povolení oddlužení, dobře si rozmyslete, zda se vám zaplatí zaplatit finanční službu na klíč, která však nikdy nebude garantovat schválení oddlužení, anebo zda využijete bezplatných poraden či požádáte o oddlužení svépomocí.

Kdo pomůže s návrhem na oddlužení

  • Neziskové poradny – zdarma
  • Svépomocí – zdarma
  • Finanční poradci – placeně, služba může fungovat, pozor na smlouvy a ceny
  • Právníci – placeně, raději si cenu služby stanovte paušálem, nikoli hodinovou sazbou
  • Oddlužovací společnosti – placeně a s velmi nejistým výsledkem

Anketa

Znáte někoho z vašeho okolí, kdo požádal soud o oddlužení?

Aktualizováno v 18:45 hodin:

PhDr. Stanislav Třešňák mě požádal po přečtení článku o vydání tohoto stanoviska. V zájmu objektivity jej zveřejňuji.

1. Uvedená e-mailová adresa v úvodu článku patří mojí klientce, které jsem zpracoval návrh na oddlužení „na klíč“ a která se úspěšně oddlužuje plněním splátkového kalendáře.

2. Uvedená paní pro mě nikdy nepracovala, nemá se mnou žádný smluvní vztah.

3. V článku prezentovaný dotazník dlužníka je zastaralá nepoužívaná verze, na www.fasst.cz v dokumentech ke stažení je dotazník dlužníka, který používáme.

4. Manuál spolupracovníka, který je na www.fasst.cz je manuálem, chcete-li příručkou, nikoli letákem.

5. Žádný jiný dokument na www.fasst.cz není letáčkem, letáčky jako formu prezentace nepoužíváme.

6. Pomohu s oddlužením jen za 9 900 Kč (+ provize) – nadpis článku je zavádějící, tento slogan nepoužíváme, cena za zpracování! “na klíč“ je dle ceníku 9900 Kč, žádná položka+provize neexistuje.

7. Neposkytujeme žádnou pomoc krytou rozhodčí doložkou.

8. Vždy děláme analýzu-rozbor finanční situace zájemce hledáme a nabízíme varianty řešení, oddlužení dle insolvenčního zákona (IZ) zpracováváme teprve jako řešení krajní nebo přímo na přání rozhodnutého zájemce.

9. Službu oddlužení dle IZ poskytujeme formou plného klientského servisu, nejde pouze o analýzu, třídění a zpracování dat a dokumentace, ale o komplexní řešení finanční situace zájemce včetně návrhů a doporučení jak se chovat, komunikovat, jak postupovat.

10. List zájemce v elektronické podobě je pro nás nástrojem získání dat a nikoli objednávkou a jak jsme uvedli k Vašemu dotazu, teprve připojený podpis klienta po jeho rozhodnutí na základě naší analýzy, jakou službu si zvolil. Chápeme obě smluvní strany  jako závazek a jeho plnění  probíhá způsobem také již popsaným v odpovědi, zájemce dostává zpracovaný návrh na klíč a proti tomu provádí úhradu za službu. Žádný jiný způsob za odvedenou službu u nás není uskutečňován, v tomto Vaše konstrukce závaznosti je zavádějící, navíc List zájemce  vymezuje závazek zaplatit  za činnost  a v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o…

11. Paní Felčárková prezentuje svůj názor a nikoli fakta, její spekulace nemá žádnou oporu v žádné skutečnosti související s naší činností finančního poradce. Její neopodstatněné rozhodné nedoporučení nás tak poškozuje a vyvolává zmatek.

12. „Samozřejmě že hrozí zcela reálně, že soud návrh na oddlužení neschválí. To ale nic nemění na povinnosti objednatele platit „finančnímu poradci“ odměnu.“  Nevím v čem paní Felčárková  tuto hrozbu vidí, naopak, pokud dlužník splňuje zákonem stanovené podmínky a doloží  svůj návrh dokumentací, pak můžeme s téměř 100% jistotou garantovat dlužníkovi, že soud návrh námi zpracovaný usnesením povolí, a to proto, že takto objektivně podle zákona to je.  Oporou tohoto tvrzení jsou naše výsledky, máme 100% úspěšnost a spokojené klienty, kteří se vrátili k normálnímu životu bez strachu a stresu, stačí si přečíst reference na www.fasst.cz.

13. „Chce se mi věřit, že úmysly pana Třešňáka nejsou špatné, jen jedním z mnoha, kteří touto cestou chtějí utišit hlad dlužníků po oddlužení.“ Komu se chce věřit, Vám, pane Chvátale? Smyslem naší činnosti je řešit finanční problémy zájemce nástroji, které máme k dispozici, s kterými umíme pracovat a jejichž efekty známe. Motivem pro nás je vyvedení dlužníka z bezvýchodné situace a poskytnutí mu jistoty, perspektivy,  smysluplné budoucnosti. To může fungovat, když svou práci  máte rád, těší Vás a odměnou jsou Vám pochvalná vyjádření klientů, jejich radost, chuť do života, narovnané rodinné vztahy, naše činnost je v tomto smyslu posláním, spokojený klient je naším cílem, ne prostředkem. Čtěte reference na www.fasst.cz, můžeme Vám k ověření předat jakýkoliv konkrétní kontakt.

14. „Jenže už tak moc seriózně nepůsobí systém odměn pro „zájemce o spolupráci“ V čem je neseriózní tento systém? V tom, že lidé vystresovaní svou finanční situací řeší dluhy dalšími půjčkami a stále hlouběji padají  do úvěrové pasti, že podobné povrchní články jako tento paralyzují jejich schopnost rozhodnout se konečně konat ve smyslu zásadního řešení, že tyto lidi je třeba vyhledat, kontaktovat, jejich situaci s nimi probrat, navrhnout jim řešení? Spolupracovník si odměnu za svou práci zaslouží a tato odměna nijak nenavyšuje výše uvedenou cenu.

15. Tvrzení o letáčcích, barvičkách je neopodstatněné, zavádějící a úsměvné. Žádné letáčky nenabízíme, nikde nic nevylepujeme.

16. „Zavádějící je i lákadlo….“ A v čem, pane Chvátale? To je objektivní skutečnost a ještě objektivnější je, že jde o prostý výčet „výhod a nevýhod“ oddlužení, čili nejde o lákadlo, ale prostou informaci mezi dalšími informacemi. Desatero dlužníka je o něčem jiném, jak se chovat v kritické finanční situaci. Nesprávně věci mísíte a pletete.

17. Pro koho jsou ceny vysoké a jaké? Sám klient posuzuje a vybírá službu s cenou, nechte to na něm, pane Chvátale.

18. Ano, dluhové poradny nestíhají, paradoxně máme řadu zájemců, kteří už nechtějí čekat týdny a někdy i měsíce na řešení v bezplatné poradně, je to kontraproduktivní. Potvrzuji, že opravdu chybí prevence (proto nově zavádíme službu domácí finanční poradce), v drtivé většině dlužníci pomoc vyhledají ve chvíli, kdy neví kudy kam, pak samozřejmě jde o rychlost zpracování a následné rozhodnutí soudem, čím déle zpracování a podání návrhu trvá, čím později soud rozhodne, tím více narůstají sankce, úroky a příslušenství dluhů, u dlužných částech v řádech statisíců nebo přesahující milion dluhů je to smrtící. I když je dlužník před výkonem exekuce nebo jiným tlakem věřitele, vždy jsme schopni v zájmu klienta s věřitelem, exekutorem efektivně jednat a vytvořit prostor pro úspěšné zpracování návrhu. Samozřejmě jsme schopni ve výjimečných případech zpracovat návrh během 24 hodin, a to stále  poskytujeme téměř 100% garanci schválení,což potvrzuje naše bilance.

19.    „…dobře si rozmyslete, zda se vám zaplatí zaplatit finanční službu na klíč, která však nikdy nebude garantovat schválení oddlužení, anebo zda využijete bezplatných poraden či požádáte o oddlužení svépomocí.“ Toto je demagogie, pane redaktore. Pokud dlužník využije bezplatné poradny nebo požádá o oddlužení svépomocí, bude mít garantováno schválení oddlužení? Nesmysl, soud rozhoduje vždy o konkrétním návrhu konkrétního dlužníka a rozhoduje podle zákona 182/2006 Sb. a ne podle toho, kdo návrh zpracoval.

20. Vážený pane redaktore, článek je nevyvážený, působí dojmem uměle vytvořeného problému, neprofesionálního přístupu k problematice, neověření si skutečností, není objektivní a je tendenční, premisy z kterých vycházíte a o které se opíráte jsou neověřené a nepravdivé.

Komentář autora

Článek nebyl útokem na osobu PhDr. Stanislava Třešňáka ani neměl zpochybnit jeho služby. Pan doktor má pravdu v tom, že mi chybějí reference o případné (ne)spokojenosti s jeho službami. Ovšem orientovat se podle referencí na webových stránkách je velmi zavádějící. Přestože existuje mnoho seriózních společností s pravými referencemi, stejně tak je mnoho společností, které si reference jen vymýšlejí. Posuzovat reference nebylo účelem tohoto článku.

Smyslem bylo poukázat na problematiku finančních poradců věnujících se oddlužení. Motivem byl nevyžádaný e-mail, tedy chcete-li spam popsaný ve článku. Nešlo o řádnou inzerci ani o reference, ale o nevyžádanou poštu, proto jsem k ní takto přistupoval. Zveřejněný List zájemce je právě z e-mailové přílohy, a to mohu doložit. Jako potenciální klient, který reagoval na e-mail, mohu těžko posoudit, zda šlo o platný formulář fasst.cz, zda šlo o zaměstnankyni nebo zda šlo o klientku, která mi chce upřímně pomoci, pravděpodobně za provizi (což už není pomoc, ale poskytnutí služby). Zároveň jsem chtěl upozornit na rizika vyplnění a odeslání formuláře, ať už prostřednictvím e-mailu, nebo přímo na webových stránkách. Pan Třešňák se ke svým klientům staví podle svých slov spravedlivě, což jej chválí, ale to neznamená, že u jiného poradce odesláním formuláře  nejde o nezávaznou objednávku. 

dan_z_prijmu

Odstavec o rozhodčích doložkách se netýká pana Třešňáka, ale obecného stanoviska paní Běhálkové ze SPES, která poukazuje na své zkušenosti s oddlužovacími společnostmi. Nikde netvrdím ani nepíšu, že fasst.cz rozhodčí doložky používá.

Nešlo o test finančního poradce v místě jeho podnikání nebo prostřednictvím jeho spolupracovníků, ale reagoval jsem na konkrétní nabídku služeb s popisem všech úskalí, výhod i nevýhod. Sám mám osobní zkušenosti s několika dlužníky, takže vím, že zadarmo se tyto služby (už) dělat nedají.

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).