Hlavní navigace

Od kolika let můžete na letní brigádu a jaká pravidla platí pro nezletilé?

7. 5. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Blíží se letní prázdniny – doba výdělků sezónních zaměstnanců, včetně žáků a studentů. Nejlepší brigády se shánějí v předstihu. Poradíme, jak uzavřít smlouvu, ideálně dohodu o provedení práce.

Dohoda o provedení práce je nejvhodnější a nejsnazší formou zaměstnání, pokud jste jen dočasný zaměstnanec, tedy brigádník. Na tuto pro obě strany – pro vás i zaměstnavatele – výhodnou a flexibilní dohodu lze odpracovat u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce až 37,5 běžných pracovních dnů – 8hodinových pracovních směn. Tedy až 7,5 běžných pracovních týdnů. A to by mělo na letní sezonu nebo v případě studentů letní prázdniny většinou stačit.

Takže pro dočasné zaměstnání brigádníka, není-li práce více než 300 hodin (za kalendářní rok), lze doporučit s ohledem na její výhody zaměstnavatelům i vám dohodu o provedení práce. Pro zaměstnavatele i pro vás je vítaná její nákladová i administrativní nenáročnost, pro vás pak minimální odvody z odměny. Jestli z odměny z dohody o provedení práce zaplatíte jen daň z příjmu, nebo také pojistné, odvisí od výše výdělku. Způsob zdanění (srážkovou daní nebo zálohou) pak, jestli jste podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, nebo ne.

Žádné věříme si – uzavírejte dohodu písemně, je jednoduchá, stačí pár slov

Dohodu o provedení práce s vámi musí zaměstnavatel uzavřít písemně. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Dohoda o provedení práce je proto pro případ příležitostných zaměstnání, tzv. brigád, velmi atraktivní pracovněprávní vztah pro obě zúčastněné strany.

Na dohodu o provedení práce lze odpracovat u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce až 37,5 běžných pracovních dnů – 8hodinových pracovních směn, tedy až 7,5 běžných pracovních týdnů. Mezi týmž zaměstnavatelem a vámi tak může být sjednáno i několik dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce, třeba opakovaně, ovšem rozsah práce v nich dohromady nesmí přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok.

I nezletilí si mohou práci smluvně zajistit dopředu

Vydělávat si v zaměstnání je možné již od patnácti let, ale je třeba mít dovršenu povinnou školní docházku. Ukončení povinné školní docházky je pouze podmínkou nástupu do práce, nikoliv samotné způsobilosti zavázat se k výkonu práce, což znamená, že jakožto patnáctiletá osoba můžete uzavřít dohodu o provedení práce (stejně jako třeba pracovní smlouvu) např. ihned po dovršení patnácti let, ale s odloženým nástupem do práce až po ukončení školní docházky.

Mladiství starší 15 let si tak mohou shánět práci v předstihu a uzavírat smlouvy a dohody s odloženým nástupem do práce na dobu, když už budou mít dokončenu povinnou školní docházku.

Podle školského zákona platí, že školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž dosáhnete sedmnáctého roku věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, přičemž se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Povinnou školní docházku splníte uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončíte poslední rok povinné školní docházky. Pracovněprávní vztahy tak lze sjednávat s dnem nástupu do práce již v období letních školních prázdnin (tj. zásadně 1. července – 31. srpna) následujících po období školního vyučování ve školním roce, v němž dovršíte poslední rok povinné školní docházky.

Příklad:

Období školního vyučování ve druhém pololetí probíhajícího školního roku 2017/2018 bude ukončeno v pátek 29. června 2018. Pokud patříte mezi letošní absolventy základních škol nebo jste studenti gymnázia, kteří dokončili kvartu, můžete nastoupit např. letní prázdninovou brigádu už od soboty 30. června 2018. Jestliže jste dosáhli věku 15 let, nemusíte čekat na sjednání příslušné smlouvy až do 30. 6. 2018, resp. 1. 7. 2018, nýbrž si můžete pracovněprávní vztah sjednat a zajistit dopředu uzavřením smlouvy již nyní. Pracovněprávní vztah však nelze uzavřít kupř. v červenci (kalendářního roku), pokud máte sice ukončenou povinnou školní docházku, ale patnácti let dosáhnete až v měsíci srpnu (tohoto kalendářního roku).

Zákoník práce pro mladistvé a jejich zaměstnavatele stanoví některá omezení, a to zejména pro případ uzavírání dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. hmotná odpovědnost) nebo dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Obě tyto dohody lze (písemně) uzavřít nejdříve v den, kdy dosáhnete 18 let věku. Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance (tj. mladší 18 let) pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. S mladistvými zaměstnanci nelze dohodnout ani jim nařídit práci přesčas (rovněž ne práci v noci). Pracovní dobu mladistvých je třeba sčítat, pokud jsou event. zaměstnáni ve více pracovněprávních vztazích současně.

Co napsat do dohody?

V dohodě o provedení práce musí být uváděna doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, může to být i na dobu neurčitou, nejen určitou – třeba červenec 2018. Pokud je dohoda na dobu neurčitou, pak vězte, že ji lze ukončit kdykoliv a bez udání důvodu samozřejmě dohodou nebo výpovědí jak ze strany zaměstnavatele, tak i z vaší strany, a to s patnáctidenní výpovědní dobou. Ta začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dále je nutno uvést výši odměny a podmínky jejího poskytování, specifikovat sjednané práce (vymezit pracovní úkol), případně předpokládaný rozsah práce, pokud nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu.

Nedohodnete-li si výši odměny a není uvedena ve smlouvě, máte nárok pouze na minimální mzdu. Jde-li o případ, kdy jste činní na dohodu o provedení práce a budete účastni nemocenského pojištění, pak je vhodné učinit součástí dohody i rozvrh týdenní pracovní doby do směn.

Nad 10 000 Kč platíte pojistné odvody

I jako zaměstnanec činný na dohodu o provedení práce jste účastni nemocenského pojištění (máte tedy nárok na nemocenské pro případ dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu), avšak jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž vám byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce ve výši přesahující 10 000 Kč. Totéž platí o účasti na důchodovém pojištění, za stejných podmínek jste činní na základě dohody o provedení práce a zaměstnavatel rovněž plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Jako zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce budete účastni nemocenského pojištění též, jestliže budete vykonávat v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více takových dohod a úhrn započitatelných příjmů ze všech těchto dohod dosáhne v kalendářním měsíci aspoň částku vyšší než 10 000 Kč. Pokud je uzavřena dohoda o provedení práce např. na jeden den a odměna činí více než 10 000 Kč, jste pouze v tomto dni účastni nemocenského pojištění.

dan_z_prijmu

Limitem je maximálních 10 000 Kč, ty rozhodují, zda jste pojištěni, nebo ne

Z pohledu úspory na povinných pojistných odvodech je však nejvýhodnější, když měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřesáhne 10 000 Kč, činí tedy nejvýše 10 000 Kč. Z výdělku se vám pak nestrhává ani zdravotní, ani sociální pojištění. Platí to, i když máte příjmy do 10 000 Kč měsíčně u více zaměstnavatelů současně. Výše příjmu se hodnotí u každého zaměstnavatele zvlášť.

Ovšem pokud vykonáváte práci na základě více dohod o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč u jednoho a téhož zaměstnavatele, tak se výše odměn sčítá – zmíněný limit platí pro součet měsíčních výdělků, a když je součet výdělků vyšší než 10 000 Kč, strhává se vám z celkového výdělku sociální i zdravotní pojištění. Pokud je vám strháváno povinné pojištění, jste účastni nemocenského pojištění a máte za stanovených podmínek nárok na nemocenské zabezpečení – kupř. náhradu odměny a nemocenské při dočasné neschopnosti nebo karanténě. A pochopitelně vás určitě zajímají také daně, kolik vám vlastně ze sjednaného výdělku zůstane čistého – na to se podíváme podrobněji někdy příště.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).